projekt parengiamosios dokumentacijos rengimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Administravimo ir kaimo plėtros katedra Lekt. Vytautas Pilipavičius Lekt. Stas ė Navasaitienė mob. tel. 8 (616) 15928 El. pa š tas : vpilipavicius@gmail.com Šilalė 201 1 – 04 – 01, 04,05.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas' - berne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekt parengiamosios dokumentacijos rengimas

Projektų parengiamosios dokumentacijos rengimas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas,

Administravimo ir kaimo plėtros katedra

Lekt. Vytautas Pilipavičius

Lekt. Stasė Navasaitienė

mob. tel. 8 (616) 15928

El. paštas: vpilipavicius@gmail.com

Šilalė

2011 – 04 – 01, 04,05

mokymo programos tikslas
Mokymo programos tikslas

Supažindinti kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų dalyvius rengiančius ir įgyvendinančius vietos plėtros projektus pagal LEADER metodo principus, su parengiamųjų darbų struktūra ir įgyvendinimo eiga

mokym seminaro strukt ra
Mokymų seminaro struktūra
 • Parengiamųjų darbų analizė ir formulavimas
 • Siekinių ir numatymų bei situacijos analizė ir įforminimas
 • Projekto vertės nustatymo ir tinkamų finansuoti išlaidų analizė bei įforminimas
 • Pirmaeilių darbų sąrašo rengimas
dokumentai kuriais b tina vadovautis
Dokumentai, kuriais būtina vadovautis

LR Nacionalinė bendroji strategija

LR Kaimo plėtros programa

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, bendrosios, specialiosios ir administravimo taisyklės

Šilalės rajono VVG vietos plėtros strategija ir VVG parengti dokumentai

4

projektavimo eigos strukt ra
Projektavimo eigos struktūra
 • Projektinės grupės formavimas
 • Siekinių formulavimas ir situacijos analizė
 • Prioritetų išskyrimas ir finansavimo šaltinių numatymas
 • Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas
 • Projekto rengimas ir jo vertės nustatymas
 • Paraiškos pildymas
 • Projekto įgyvendinimo organizavimas
 • Projekto įgyvendinimo priežiūra
 • Projekto užbaigimas
siekini formulavimo klausimai
Siekinių formulavimo klausimai
 • Ką privalu išsaugoti;
 • Ką reikia pagerinti;
 • Kas privalu padaryti
siekini gyvendinimo kryptys
Siekinių įgyvendinimo kryptys
 • Bendruomeninės organizacijos vystymo linkme – bendruomeniškumo formavimas
 • Bendrinančios organizacijas gyvenamojoje vietovėje plėtros linkme – savavaldumo formavimas
 • Teritorijos konkurencingumo stiprinimo linkme – gyvybingumo ir išskirtinumo formavimas
slide8

Stipriosios pusės

Išskirtiniai ištekliai, įgūdžiai ir

privalumai lyginant su

kitomis vietovėmis, konkurentais ir rinkos poreikiais.

Silpnosios pusės

Riboti ištekliai, įgūdžiai ir

sugebėjimai, kurie stabdo veiklą

ar gyventojų poreikių tenkinimo

galimybes.

Vidinė

aplinka

Grėsmės

Reikšminga nepalanki situacija šalies ir ES

ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, aplinkosauginėje aplinkoje.

.

Galimybės

Reikšminga ir palanki situacija šalies ir ES ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, aplinkosauginėje aplinkoje.

Išorinė

aplinka

Vietovės situacijos analizė

pl tros scenarijai

Stiprybės

Silpnybės

Scenarijus, kuriame išnaudojamos stiprybės ir pasinaudojama galimybėmis

Scenarijus, kuriame įveikiamos silpnybės ir išnaudojamos galimybėmis

Galimybės

Scenarijus, kuriame išnaudojamos stiprybės siekiant išvengti grėsmių

Scenarijus, kuriame įveikiamos silpnybės siekiant išvengti grėsmių

Grėsmės

Plėtros scenarijai
projekto i laid ir biud eto planavimas
PROJEKTO IŠLAIDŲ IR BIUDŽETO PLANAVIMAS
 • Projekto biudžetas – tai visas projekto veiklos sritis apimantis išlaidų planas (sąmata), kurio tikslas – planuoti ir kontroliuoti išlaidas projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
 • Prieš biudžeto sudarymą reikia atlikti paruošiamuosius darbus. Yra šie pagrindiniai etapai:

1. Projekto išteklių planavimas;

2. Projekto vertės nustatymas.

projekto i tekli planavimas
Projekto išteklių planavimas

Siekiant tiksliai nustatyti projekto vertę/kainą, svarbu įtraukti visus reikiamus išteklius:

 • projekto administravimo (darbo) ištekliai;
 • įrengimai, mašinos ir mechanizmai, medžiagos;
 • rangovų, paslaugų teikėjų darbai;
 • transporto išlaidos;
 • informavimo ir mokymo išlaidos;
 • administravimo technika;
 • kiti ištekliai.
projekto i tekli planavimo metodai
Projekto išteklių planavimo metodai
 • Išteklių poreikio nustatymas pagal esamus normatyvus, techninį projektą;
 • Ekspertinis projekto išteklių poreikio įvertinimas;
 • Pasirinkimas pagal analogiškus projektus.
projekto vert s nustatymas
Projekto vertės nustatymas

Šiuo etapu numatoma darbo jėgos bei kitų išteklių preliminari kaina.

 • Vertės nustatymas apima:

projekto įgyvendinimo kainos alternatyvų svarstymą, kainos sumažinimo galimybių analizę ir įvertinimą.

 • Projekto kaina nustatoma remiantis sąmatomis, kurios

sudaromos pagal reikiamų išteklių kiekius, jų technines

specifikacijas bei kitus techninius ekonominius rodiklius.

Svarbūs aspektai:

 • Darbo užmokestis gali būti skaičiuojamas valandomis, dienomis ar mėnesiais, priklausomai nuo darbo (paslaugų) tipo ir realiai darbui projekte skirto laiko.
projekto i laid strukt ra
Projekto išlaidų struktūra

Biudžeto lentelė pildoma pagal kiekvieno finansuotojo pateiktą formą konkrečiai subsidijai.

 • Projekto išlaidas sudaro:

Tinkamos projekto išlaidos – tik šios išlaidos nurodomos pildant biudžeto lentelę;

Netinkamos išlaidos – šios išlaidos biudžeto lentelėje nenurodomos.

Visos tinkamos projekto išlaidos yra:

 • Paramos lėšos (subsidija),
 • Paraiškos teikėjo ir (ar) jo partnerių indėlis (papildomas arba ko-finansavimas).
slide15

ĮNAŠAS TIK NATŪRA

MIŠRUS ĮNAŠAS PINIGAI + NATŪRA

ĮNAŠAS TIK PINIGAIS

VIETOS PROJEKTO BIUDŽETO APSKAIČIAVIMO BŪDAS

15

slide16

ĮNAŠAS NATŪRA (1)

 • Įnašas natūra - iki 10 proc.
 • Pareiškėjo / parnerio (juridinio asmens) įnašas natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu;
 • įnašo vertė (Lt) nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada;
 • projekto partneris – fizinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo gali prisidėti tik finansiniu įnašu.

16

slide17

ĮNAŠAS NATŪRA (2)

 • Įnašas natūra, kai remontuojama (atnaujinama)
 • dalis pastato
 • Tinkamu įnašu bus užskaitoma tik ta pastato dalis, į kuria investuojama projekto įgyvendinimo metu ir ta dalis žemės, kuri proporcingai paskaičiavus atitinka naudojamų patalpų plotą (Pro rata principas).

17

slide18

Pirminio projekto biudžeto sudarymas (1)

 • Kaip nustatyti projekto vertę?
 • Reikia atlikti pirminius planavimo skaičiavimus:
 • 1. Ką norime nuveikti numatomu projektu?
 • 2. Kiek tam reikia pinigų?
 • 3. Kiek reikia paramos lėšų?
 • 4. Ar yra galimybių prisidėti įnašu natūra?

18

slide19

Pirminio projekto biudžeto sudarymas (2)

Pavyzdys:

Projekto esmė “Mokyklos rekonstrukcija”.

Pagrindinės išlaidos: darbų rangovui reikia sumokėti 400 tūkst. Lt (įskaitant PVM);

Papildomos išlaidos: bendrosios išlaidos, viešinimo išlaidos ir mokyklos atidarymo išlaidos.

19

slide20

BENDRUOMENĖS IDĖJA:

mokyklos rekonstrukcija

Galima prisidėti įnašu natūra (mokyklos pastatu)

?

Reikalinga paramos suma – 550 000 Lt

Reikalingas partneris - savivaldybė

20

slide21

Projekto biudžeto sudarymas (1):

 • Paramos intensyvumas yra nustatytas priemonės įgyvendinimo taisyklėse, pagal kurias teikiama paraišką;
 • Prašoma sumą nustato pats pareiškėjas, planuodamas išlaidas;
 • Įnašo suma apskaičiuojama taip: prašoma paramos sumą / iš paramos intensyvumo (90) ir * iš likusios dalies iki 100 (10);
 • Projekto vertė be PVM apskaičiuojama taip: prašoma paramos suma +pareiškėjo įnašas;

21

slide22

Projekto biudžeto sudarymas (2):

 • Projekto PVM apskaičiuojamas taip:
 • kai pareiškėjas savivaldybė – prašomą paramos sumą * iš 0,21 = PVM suma, kuri tinkama apmokėti iš ŽŪM asignavimų;
 • kai pareiškėjas kaimo bendruomenė – prašomą paramos sumą / iš 1,21 ir – prašoma paramos suma = PVM suma, kuri tinkama finansuoti paramos lėšomis

22

slide23

Projekto biudžeto sudarymas (3):

 • Projekto vertė su PVM apskaičiuojama taip: prašoma paramos suma + pareiškėjo įnašas + PVM suma;
 • Svarbu!
 • Savivaldybėms iš ŽŪM asignavimų PVM apmokamas tik nuo prašomos paramos sumos, tuo atveju, jeigu pareiškėjas prisideda pinigais, PVM nuo piniginio įnašo nebus apmokamas iš ŽŪM asignavimų.

23

slide24

Projekto biudžeto sudarymas pavyzdys kai pareiškėjas kaimo bendruomenė (4):

Paramos intensyvumas, proc.:

Prašoma paramos suma, Lt:

Partnerio įnašas (natūra), Lt:

Projekto vertė be PVM, Lt:

Projekto PVM, Lt:

Projekto vertė su PVM, Lt:

90

550 000

61 111

454 545 + 61 111

95 455

550 000 + 61 111

24

slide25

Projekto biudžeto sudarymas pavyzdys kai pareiškėjas savivaldybė (5):

Paramos intensyvumas, proc.:

Prašoma paramos suma, Lt:

Partnerio įnašas (natūra), Lt:

Projekto vertė be PVM, Lt:

Projekto PVM, Lt:

Projekto vertė su PVM, Lt:

90

550 000

61 111

550 000 + 61 111

115 500

550 000 + 61 111+ 115 500

25

slide26

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (1)

Kai pareiškėjas kaimo bendruomenė ir įnašas natūra

26

slide27

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (2)

Kai pareiškėjas savivaldybė ir įnašas natūra

27

slide28

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ LENTELĖS PILDYMAS, (3)

Kai pareiškėjas savivaldybė ir pareiškėjo įnašas mišrus – dalis natūra, dalis pinigais

Kai apskaičiuoti PVM mokėtina iš ŽŪM asignavimų?

Iš viso projekto PVM – PVM suma nuo prašomos paramos sumos= pareiškėjo mokėtina PVM dalis.

Pareiškėjo mokėtina PVM / bendro projekto PVM = proc. kiek sudaro pareiškėjo mokėtinas PVM bendros PVM dalies.

100- pareiškėjo PVM dalis= proc. kiek sudaro PVM iš ŽŪM asignavimų.

Bendra PVM suma * proc. PVM iš ŽŪM asignavimų išraiškos.

28

slide29

PVM apskaičiavimo pavyzdys

 • Iš viso projekto PVM – PVM suma nuo prašomos paramos sumos= pareiškėjo mokėtina PVM dalis:
 • 121 800 – (550 000*0,21) = 6300;
 • Pareiškėjo mokėtina PVM / bendro projekto PVM = proc. kiek sudaro pareiškėjo mokėtinas PVM bendros PVM dalies:
 • 6300 / 121800 * 100 = 5,1724;
 • 100- pareiškėjo PVM dalis= proc. kiek sudaro PVM iš ŽŪM asignavimų:
 • 100 – 5,1724 = 94,8276;
 • Bendra PVM suma * proc. PVM iš ŽŪM asignavimų išraiškos.
 • 121800 * 94,8276 = 115 500.

29

slide30

Iformaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą galite rasti ŽŪM tinklalapyje:www.zum.lt>!Iškilus klausimams ar neaiškumams galima kreiptis tel. 8 (5) 239 8416; 8 (5) 239 1262,

el. paštuIlonaS@zum.lt; MarijusM@zum.lt.

30

slide32

Sėkmės, sveikos nuovokos ir

šeimininkiško/gaspadoriško požiūrio įgyvendinant vietos projektus!

Būkime savo ateities šeimininkais !