kokrims forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging
Download
Skip this Video
Download Presentation
ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging. ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013. Presiseringer Forebygging kontra gransking Påtalemyndighetens forventninger, og domstolenes Forventninger om å unngå straffansvar – for foretak og personer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging' - konala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kokrims forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging

ØKOKRIMs forventninger til virksomhetenes korrupsjonsforebygging

ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea 6. mars 2013

slide2
PresiseringerForebygging kontra granskingPåtalemyndighetens forventninger, og domstolenesForventninger om å unngå straffansvar – for foretak og personer
nytt rapportering av samfunnsansvar
Nytt: Rapporteringav samfunnsansvar

I lov om årsregnskap gjøres følgende endringer:

Ny § 3-3 c skal lyde: § 3-3 c Redegjørelse om samfunnsansvar

Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til . . . bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Redegjørelsen skal minst inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med å integrere hensynene som er nevnt i første punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover.

Hvis foretaket ikke har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt, skal det opplyses om dette.

p talemyndigheten f r sp rsm let i to situasjoner
Påtalemyndighetenfår spørsmålet i tosituasjoner
 • Ved beslutning av iverksettelse av etterforsking («rimelig grunn til å undersøke . . .»)
 • Ved påtaleavgjørelse
dagens regulering av foretaksansvaret
Dagens regulering av foretaksansvaret
 • « . . . om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha avverget overtredelsen» (straffeloven § 48 b bokstav c)
 • kriteriet i forhold til ansvarets generelle formålsbegrensning
 • Rettspraksis om kriteriet
  • Rt 2000 s 1451 Kjøre- og hviletid: «Eit mønster av svak organisering, opplæring og kontroll i høve til dei aktuelle reglane.»
  • Rt 2007 s 1684 Forurensingsloven. Utslipp: «Som påpekt kunne Teknotherm gjort mer for å forhindre utslippet både i form av generelle instrukser og ved å angi alternative håndteringsmåter i den konkrete instruksen.»
  • Rt 2008 s 996 Revisorloven. Finance Credit: «Dette viser at det ikke er tilstrekkelig å vise til gode manualer for hvordan ting skal gjøres. Etterlevelsen av manualene er avgjørende. Det er her det har sviktet i vår sak.»
forts
Forts
 • Rt 2012 s 770 Arbeidsmiljøloven. Fall fra plattform: «Mitt svar er for det første at bedriften i større grad burde ha kartlagt og identifisert særlige fysiske faremomenter på anlegget, som usikrede plattformer i høyden. Dernest burde man . . . på de halvårlige vernerundene ha stilt mer konkrete spørsmål om hvordan arbeidsoperasjonene, i det minste de som kunne medføre en viss risiko, faktisk ble utført. Dessuten . . . burde skiftbasene i større grad vært innpodet sitt ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik.»
 • LB-2011-148517 (ikke rettskraftig). Korrupsjon i Tanzania: «Norconsult hadde mange oppdrag i utlandet blant annet i Afrika, hvor det er kjent at korrupsjon har vært og fortsatt er et betydelig problem. Dette tilsier at korrupsjon burde vært tatt opp eksplisitt i de etiske retningslinjene . . . Det burde vært utarbeidetrutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål, herunder plikt til å ta slike forhold opp linjevei. For medarbeidere som arbeidet i land som er sterkt korrupsjonsutsatte, burde det ha vært jevnlig innskjerping og oppfriskning av rutiner hvis man møter korrupsjonsforhold i utlandet.»
 • LE-2008-46619. Medvirkning til en daglig leders utroskap ved tapping av selskap: «Foretaksstraff . . . kan bidra til at både styremedlemmer og ansatte i andre selskaper skjerper oppmerksomheten om tiltak som kan redusere faren for at deres selskap blir involvert i tilsvarende saker.»
hva utover dagens regler nskes
Hva, utover dagensregler, ønskes?
 • Lovgivning som legger større vekt på å vurdere om bedriften har gjort tilstrekkelig for å hindre korrupsjon, når det gjelder skyldspørsmål og straffeutmåling
 • Tydelige retningslinjer for hva som kreves av opplæring og korrupsjonsforebygging i selskapene
 • Lignende retningslinjer som de britiske (bl a interne korrupsjons-prosedyrer i bedriftene; hvordan Joint Ventures skal inngås)
uk bribery acts six principles relevante i norsk internrett
UK Bribery Acts «Six Principles»- relevante i norsk internrett?
 • Proportionate procedures
 • Top-level commitment
 • Risk assessment
 • Due diligence
 • Communication (including training)
 • Monitoring and review
kokrim forventer
ØKOKRIM forventer
 • organisering, opplæring og, oppfølging og kontroll tilpasset virksomhetens forretningsoperasjoner og korrupsjonsrisiko
 • generelle instrukser og retningslinjer
 • korrupsjon eksplisitt tatt opp i de etiske retningslinjene
 • rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål
 • gode manualer er ikke tilstrekkelig; etterlevelsen er avgjørende
 • kartlegging og identifisering av særlige risikomomenter
 • regelmessig oppfølging ved konkrete spørsmål om hvordan operasjoner som kan medføre risiko, faktisk blir utført
 • innpode ledere om deres ansvar som ledere og forbilder, både når det gjelder å følge reglene og å varsle om avvik
 • jevnlig innskjerping og oppfriskning av rutiner mv
avslutning
Avslutning
 • Full forutberegnelighet mht hvilken forebyggingsinnsats som avskjærer straffansvar er ikke realistisk
 • Eksempler hvor alt er gjort som rimeligvis kunne forventes gjort, for å forebygge - hvor foretaksstraff er anvendt – finnes ikke
ad