Mehmet beye ne oldu
Download
1 / 32

Mehmet Beye Ne Oldu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Mehmet Beye Ne Oldu?. AMAÇ. B u oturumun sonunda tıp fakültesi 3. sınıf öğrencileri; Demanslı yaşlı hastanın uygun işlevsel ve tanısal değerlendirmesini yapabilecekler ve genellikle yaşlı popülasyonda karşılaşılan kognitif bozukluklar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mehmet Beye Ne Oldu?' - kolina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

AMAÇ

Bu oturumun sonunda tıp fakültesi 3. sınıf öğrencileri;

Demanslı yaşlı hastanın uygun işlevsel ve tanısal değerlendirmesini yapabilecekler ve genellikle yaşlı popülasyonda karşılaşılan kognitif bozukluklar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.


 • Emekli öğretmen Mehmet Bey; eşi ile birlikte, bir apartman dairesinde yaşamaktadır.

 • İki çocuğu vardır.

 • Eşi, 5 yıl önce başlayan, ilerleyici unutkanlık ve bunun sonucu ortaya çıkan işlevsel bozulma tanımlamaktadır; ev içinde kompleks işleri yapamadığını, kaybolmadan yalnız başına gezemediğini ve alışverişlerde zorlandığını belirtmektedir.

 • Evinin dışında bir kez kaybolmuş ve kendisini bulan polis tarafından evine getirilmiştir.

 • Kişisel bakımını (giyinme, yıkanma gibi) ve basit yemek hazırlama gibi basit işlerini yapabiliyormuş.


 • Mehmet beyin apartman dairesinde yaşamaktadır.

  • 10 yıldan bu yana hipertansiyonu (antihipertansif kullanıyor)

  • hafif konjestif kalp yetmezliği ve

  • glokom öyküsü vardır.

  • 5 yıl önce transüretral prostatektomi operasyonu geçirmiştir.

  • Psikiyatrik hastalık, alkol ve madde kullanım öyküsü yoktur.

  • Annesinde serebrovasküler hastalık öyküsü söz konusudur.

 • Fizik muayene; Normal

 • Nörolojik muayene;

  • Orta derecede bellek, görsel-uzaysal ve dil işlevlerinde defisitleri saptanmıştır.

  • Fokal nörolojik bulgu saptanmamıştır.


Mehmet bey in sorunlar nedir
Mehmet Bey apartman dairesinde yaşamaktadır.’in sorunları nedir?

 • İlerleyici unutkanlık

 • İşlevsel bozulma (özellikle kompleks aktivitelerin gerçekleştirilmesinde bozulma)


Kognitif durumun sorgulanmas nda neler sorulmal d r
Kognitif durumun sorgulanmasında neler sorulmalıdır? apartman dairesinde yaşamaktadır.

 • Özellikle yakın bellek bozukluğunun olup olmadığı,

 • Kaybolma, isim bulma güçlüğü gibi bir demans tablosunun ilk belirtileri olabilecek semptomların varlığı


Levsel bozulma kavram n n anlam nedir
İşlevsel bozulma kavramının anlamı nedir? apartman dairesinde yaşamaktadır.

 • Kişinin o ana kadar başarı ile yürüttüğü sosyal ve/veya mesleki işlevlerini sürdürememesi


Normal ya lanma ve hastal k durumlar ndaki kognitif de i ikliklerin fark nedir
Normal yaşlanma ve hastalık durumlarındaki kognitif değişikliklerin farkı nedir?

 • Normal yaşlanmada görülen unutkanlık, kişinin yürüttüğü sosyal ve/veya mesleki işlevlerini sürdürmesine engel olmaz. (benign yaşlılık unutkanlığı)


Bu sorunlara yol a abilen nedenler nelerdir
Bu sorunlara yol açabilen nedenler nelerdir? değişikliklerin farkı nedir?

 • Demans sendromu

 • Deliryum

 • Psikiyatrik hastalıklar (depresyon gibi)

 • İlaç-madde bağımlılığı


Demans n tan l tleri nelerdir
Demansın tanı ölçütleri nelerdir? değişikliklerin farkı nedir?


Demansın Tanı Ölçütleri ( değişikliklerin farkı nedir?Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders - DSM-IV)

 • Bellek kaybı

 • Aşağıdakilerden en az birini içerecek şekilde, multipl kognitif bozukluk

  • Dile ilişkin sorunlar (afazi)

  • Amaçlı etkinliklerin yapılamaması (apraksi)

  • Tanıma yetisinde bozulma (agnozi)

  • Yürütücü işlev bozuklukları

 • Kognitif bozukluklar:

  • Mesleki ve/veya sosyal işlevlerin yerine getirilmesini engellemektedir.

  • Giderek kötüleşen şekilde bir seyir izlenmektedir.


Kognitif de erlendirmede mmse mini mental durum muayenesi nedir
Kognitif değerlendirmede MMSE (Mini-Mental Durum Muayenesi) nedir?

 • Demansın varlığını ortaya koymaya yönelik olarak, hızlı bir şekilde yapılabilen tarama testidir.

 • Toplam 30 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 25’in altındaki skorlar demansı düşündürür.

 • Bununla birlikte, iyi eğitim almış kişilerde, demans olsa dahi oldukça iyi skorların alınabileceği de akılda tutulmalıdır.


Mmse nas l yap l r video izleyelim
MMSE nasıl yapılır? nedir?Video izleyelim…


Alzheimer hastal n n klinik evrelendirmesi
Alzheimer Hastalığının klinik evrelendirmesi nedir?

 • “Preklinik evre” (Hafif Kognitif Bozukluk) - MMSE 24-28

 • Hafif evre - MMSE 18-24 (2-4 yıl sürer)

 • Orta evre - MMSE 10-17 (3-4 yıl sürer)

 • Ağır evre - MMSE 0-10 (2-3 yıl sürer)


Demans sendromuna yol a abilen nedenler nelerdir
Demans sendromuna yol açabilen nedenler nelerdir? nedir?

 • Dejeneratif demansiyel sendromlar (Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans vb)

 • Geri dönüşümlü olabilen demans nedenleri (B12 eksikliği, alkolizm, hipo/hipertiroid vb.)

 • Sistemik hastalıklara sekonder olarak ortaya çıkabilen subakut deliryum ve konfüzyon tabloları (Kronik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, hiperglisemi vb.)


Tan i in gerekli laboratuvar incelemeleri nelerdir
Tanı için gerekli laboratuvar incelemeleri nelerdir? nedir?

 • Sedimantasyon

 • Tam kan analizi

 • Tam biyokimya paneli (elektrolitler, BUN, kreatinin, kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, kalsiyum, fosfor)

 • VitaminB12 düzeyi ve folat

 • Tiroid fonksiyon testleri

 • VDRL


Tan i in gerekli laboratuvar incelemeleri nelerdir1
Tanı için gerekli laboratuvar incelemeleri nelerdir? nedir?

 • EKG

 • Akciğer grafisi

 • Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT)

 • Kanda ve idrarda toksin düzeyleri

 • Lomber ponksiyon

 • Kan gazları

 • HIV incelemesi

 • Lomber ponksiyon

 • Beyin manyetik rezonans görüntüleme (MRG)


Demans sendromu olan bir olguda birinci nedir?

basamakta yapılması gerekli işlemler nelerdir?

 • İlerleyici unutkanlık (Özellikle yakın bellek bozukluğunun olup olmadığı)

 • İşlevsel bozulma (özellikle kompleks aktivitelerin gerçekleştirilmesinde bozulma) sorgulanmalı

  • Tam kan sayımı

  • Sedimantasyon

  • Tam biyokimya paneli (elektrolitler, BUN, kreatinin, kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, kalsiyum, fosfor)

  • Tanı için yönlendirilmelidir.


Demans sendromu olan bir olgunun ikinci basamak sa l k kurumuna sevk edilme l tleri nelerdir
Demans sendromu olan bir olgunun ikinci basamak sağlık kurumuna sevk edilme ölçütleri nelerdir?

 • Tanının, bir nöroloji ya da psikiyatri uzmanı tarafından konulması


Demanslı bir olgunun üçüncü basamağa sevkedilme ölçütleri nelerdir?

 • Demans tanısında rol oynayan hastalıkların dışlanmasında gerekli olan ancak 2. basamakta yapılamayan laboratuar incelemeleri

  • VDRL, TPHA

  • Kanda ve idrarda toksin düzeyleri

  • Antikor düzeyleri (tiroglobulin, anti mikrozomal antikor vb.)

 • Ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirme

 • Genetik inceleme


Prognoz ölçütleri nelerdir?

 • Hastanın yakınmaları giderek arttı.

 • Tanı konduktan sonraki 6. aydaki muayenesinde MMSE skoru 20/30 bulundu.

 • 12. aydaki muayeneye geldiklerinde eşi unutkanlıklarının arttığını belirtti.

 • Tekrarlanan MMSE puanı 16/30 bulundu.

 • Birkaç ay sonra Mehmet beyde aşırı sinirlilik, küfürbazlık gelişti ve işbirliğine girmiyordu. Giderek evinde içine kapandı.

 • Kognitif işlevleri kötüleşti ve daha labil, kolayca ağlayabilir duruma geldi.

 • Gecenin ortasında uyanma tarzında uykusuzlukları başladı.


Mehmet beyin hastal nda kognitif bozulma bulgular na ek olarak saptanan di er zellikler nelerdir
Mehmet beyin hastalığında kognitif bozulma bulgularına ek olarak saptanan diğer özellikler nelerdir?

 • Kişilik ve davranışsal sorunlar


Alzheimer hastal n da olmas muhtemel bulgular nelerdir
Alzheimer hastalığın da olması muhtemel bulgular nelerdir?

Anomi (sözcük bulma güçlüğü)

Anlama bozukluğu

Görsel-mekansal bozukluk

Sosyal uyumda bozukluk

Halusinasyonlar, delüzyonlar

Motor yetilerde kayıp


 • Mehmet Bey hastalığının ilerlemesi ile birlikte; nelerdir?

  • Yaralanmaya yol açmayacak şekilde, birkaç kez düştü.

  • Eşi beslenmesinin giderek azaldığını, unutkanlığının arttığını, ara ara kendisinden annesi diye bahsettiğini anlattı.

 • Daha sonra anoreksi, bulantı, abdominal distansiyon ve ılımlı diffüz abdominal hassasiyeti gelişti.

 • Eşi, semptomlarının son birkaç haftadır ciddi artış gösterdiğini bildirdi.


 • Kognitif olarak daha da geriledi ve iletişimi birkaç basit emri yerine getirme ve basit konuşma biçimine indi.

 • Giderek yakınlarını tanımaz ve nerede olduğunu bilemez duruma geldi. Fizik olarak tam bakıma gereksinimli hale geldi.

 • Pnömoniden ölmeden önceki birkaç yıl boyunca sürekli evinde kaldı.


Mehmet beyin hastal n n ileri evrelerinde g r len sorunlar nelerdir
Mehmet beyin hastalığının ileri evrelerinde görülen sorunlar nelerdir?

 • İletişim ve motor işlevler ileri derecede kısıtlanır

 • Yatağa bağımlı hale gelirler.

 • Enfeksiyonlara açık hale gelirler

 • Beslenme problemleri ortaya çıkar

 • Bu bağlamda ailenin eğitilmesi ve/veya profesyonel yardım istenmesi gündeme gelmektedir.


Alzheimer hastal n n nedenleri ve risk fakt rleri nelerdir
Alzheimer hastalığının nedenleri ve risk faktörleri nelerdir?

 • Yaş ve genetik yatkınlık

 • Hafif kognitif bozukluk (demansa yol açmayacak düzeyde kognitif bozukluk)

 • Çevresel toksinlere (kurşun gibi) ve oksidatif strese (aluminyum ve demir gibi) maruziyet

 • Depresyon, kafa travması, Down sendromu gibi tıbbi hastalıkların varlığı

 • Hastalık öncesi zihinsel durum ve eğitim düzeyi


K c k b r yk
KÜÇÜCÜK BİR ÖYKÜ nelerdir?

Yaşlı bir bey sabah erken evinden çıkmış, yolda

ilerlerken bir bisikletlinin kendisine çarpması ile yere

yuvarlanmış ve hafif şekilde yaralanmış. Sokaktan

geçenler yaşlı beyi hemen en yakın sağlık birimine

ulaştırmışlar.

Hemşireler adamcağızın yarasına pansuman yapmışlar

ama "biraz beklemesini ve röntgen çekerek her hangi bir

kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini‘

söylemişler.


Yaşlı bey huzursuzlaşmış, "acelesi olduğunu, röntgen nelerdir?

istemediğini" söylemiş. Hemşireler merakla acelesinin

sebebini sormuş.

Adamcağız da "karım huzur evinde kalıyor, her sabah

onunla kahvaltı etmeye giderim, geç kalmak istemiyorum“

demiş.

'Karınızın siz gecikince merak edeceğini düşünüyorsunuz

herhâlde" demiş hemşire.


Adam üzgün bir ifâde ile "ne yazık ki karım nelerdir?

Alzheimer hastası ve benim kim olduğumu

bilmiyor" demiş.

Hemşireler hayretle "mâdem sizin kim

olduğunuzu bilmiyor, neden her gün onunla

kahvaltı yapmak için koşuşturuyorsunuz“

demişler.
ad