giganti globalizace
Download
Skip this Video
Download Presentation
Giganti globalizace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Giganti globalizace - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Giganti globalizace. EVROPSKÉ EKONOMICKÉ CENTRUM. O čem bude řeč?. Stupně ekonomické integrace Specifika Evropy ve vztahu NAFTĚ a VAEC Evropská integrace v kostce Právo EU. Orgány EU Česká republika a EU. 1. Stupně ekonomické integrace. I. Pásmo volného obchodu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giganti globalizace' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
giganti globalizace

Giganti globalizace

EVROPSKÉ EKONOMICKÉ CENTRUM

o em bude e
O čem bude řeč?
 • Stupně ekonomické integrace
 • Specifika Evropy ve vztahu NAFTĚ a VAEC
 • Evropská integrace v kostce
 • Právo EU.
 • Orgány EU
 • Česká republika a EU
1 stupn ekonomick integrace
1. Stupně ekonomické integrace

I. Pásmo volného obchodu

 • odstranění bariér vzájemného obchodu
 • individuální postoj ke třetím zemím
 • integrace bez institucí (společných orgánů)

II. Celní unie

 • odstranění bariér vzájemného obchodu
 • společný postup v obchodu s třetími zeměmi, (společná obchodní politika)
 • ES od začátku budována jako celní unie, nikoli jako pásmo volného obchodu
 • společné instituce
stupn ekonomick integrace
Stupně ekonomické integrace

III. Společný (jednotný, vnitřní ) trh

 • celní unie + volný pohyb služeb a výrobních faktorů (práce a kapitálu )
 • důsledky : integrace trhů a integrace hospodářské politiky
 • harmonizace (slaďování) v oblastech
  • sociální politiky,
  • regionální p.,
  • vědeckotechnická politika,
  • ochrana životního prostředí,
  • ochrana spotřebitele
stupn ekonomick integrace1
Stupně ekonomické integrace

IV. Hospodářská a měnová unie

 • společný trh plus společná měna
 • společná měnová politika
 • společná centrální banka
 • koordinace rozpočtové politiky
 • koordinace dalších sfér hospodářské politiky : zaměstnanost, daně

V.Politická unie

 • spolupráce a koordinace
  • zahraniční
  • bezpečnostní
  • obranné a vnitřní politiky
specifika st t eu
Specifika států EU
 • 27 zemí
 • po vstupu Ru, Bu (2007) cca. 490 mil. ob.
 • průměrné HDP 23 400 euro (27)
 • průměrné HDP 25 500 euro (15)
 • ekonomická síla EU (2005) mírně vyšší než USA
  • EU: 10 817 mld. euro
  • USA: 10 037 mld. euro
specifika st t eu1
Specifika států EU
 • významnou úlohu hraje stát
  • daňové zatížení v zemích EU (cca. 50%)
  • daňové zatížení v USA (cca. 30%)
 • Evropané neupřednostňují riziko, USA ano
 • Evropa upřednostňuje:
  • sociální systémy
  • chráněné trhy práce
  • opatření proti chudobě
 • Evropa má obecně nejdelší dovolenou
  • průměrný Američan: 16 dnů / rok
  • Itálie: 42 dnů, Francie – 37, Německo 35
specifika zem eu
Specifika zemí EU
 • Evropané mají vyrovnanější příjmy a rozdílnost mezi bohatými a chudými není tak vysoká
  • GINIHO KOEFICIENT USA > 40
  • GINIHO KOEFICIENT EU > 30
  • GINIHO KOEFICIENT SEVERSKÝCH ZEMÍ A ČR 25
 • Evropské firmy nefungují na burzách tolik, co firmy Americké, ve financování tak hrají větší úlohu banky
z kladn informace o eu 2
1952 – Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli
  • silná šestka (Fr, It, Ně, Be, Ni, Lx)
  • volný obchod s uhlím a ocelí na 50 let (skončilo v 2002)
 • 1957 – Římské smlouvy
  • Evropského hospodářského společenství (EHS) a
  • Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) - „Římské smlouvy“
 • 1961 – Evropské společenství volného obchodu (ESVO)
  • ŠVÝC, LICHT, NOR, ISLAND, RAK, SK
  • státy postupně začaly přecházet do EHS, resp. ES, resp. EU

Základní informace o EU (2)

slide12
1968 – dokončena celní unie mezi státy EHS (poslední cla odstraněna ’77)
  • vznik ES = ESUO + EHS + EUROATOM
 • 1978 – Evropský měnový systém a společná účetní jednotka ECU
 • 1992 – Smlouva o Evropské unii (EU) - „Maastrichtská smlouva“
  • v platnosti od 1. 11. 1993 – vznik EU
slide13
1992 – DOHODA O EHP
 • EU + ESVO = EHP
 • pravidla hry tvoří EU,
 • státy ESVO mohou být přítomny tvorbě
 • 1995 – v platnosti SCHENGENSKÉ dohody
 • o odstranění kontrol na vnitřních hranicích (Francie, Německo, Portugalsko, Španělsko, Benelux)
 • 1997 – Amsterodamská smlouva
  • revize Smlouvy o EU, platnost od 1999
  • ochrana v boji proti kriminalitě,
  • volný pohyb osob,
  • posílení kontroly na vnějších hranicích
slide14
1999 – EURO je oficiální měnou
 • bankovní operace

2000 – summit v Nice

  • doplňuje Smlouvu o EU (Maastrichtskou)
  • posílit bezpečnostní a obrannou politiku EU

2002 – 12 států Eurozóny používá Euro

  • bankovky, mince

2002 – Kodaňský summit

  • upřesněna kritéria pro přijetí do EU

2004 – 1. 5. vstup 10 nových členských zemí EU25

2007 – 1. 1. vstup dalších dvou zemí (Bu, Rum)

lensk st ty eu
1952, 1957 – Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
 • 1973 – Velká Británie, Dánsko, Irsko
 • 1981 – Řecko
 • 1986 – Portugalsko, Španělsko
 • 1995 – Švédsko, Finsko, Rakousko
 • 2004 – ČR, Ma, Po, Lotyšsko, Litva, Estonsko, SR, Slovinsko, Malta,
 • Kypr

Členské státy EU

Základní informace o EU (5)

d vod vzniku a c le integrace
HLAVNÍ DŮVOD VZNIKU:
  • politické a mírové důvody
   • poválečné uspořádání Evropy
   • urovnání vztahů mezi Francií a SRN,
   • snaha o zajištění obnovy a prosperity kontinentu
 • CÍLE INTEGRACE
 • 1.Ekonomický a sociální rozvoj
 • 2.Mír, bezpečnost, spravedlnost, ochrany občanských práv, spolupráce v zahraniční politice, justici, občanství EU
 • 3. Prosazování role Evropy ve světě
  • ochrana „evropských“ hodnot, pomoc rozvojovým zemím

Důvod vzniku a cíle integrace

Základní informace o EU (1)

pil e eu
1. pilíř – Evropská společenství (ESUO, ES, Euratom)
 • hospodářsko-sociální oblasti.
 • nadnárodní charakter a
 • zájmy jednotlivých států jsou prosazovány prostřednictvím ES a jejich orgánů
 • 2. pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politikyna mezivládní úrovni (bez výrazné role společných orgánů a práva ES).
 • 3. pilíř –Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí
 • policejní a justiční spolupráci v trestních věcech a obdobně jako u druhého pilíře je tato spolupráce uskutečňována na mezivládní úrovni

Pilíře EU

Základní informace o EU (4)

pr vo es eu
ACQUIS COMMUNAUTAIRE
 • souhrn zákonů a ustanovení přijatých během jednotlivých etap integrace a vytváření jednotného trhu EU.
 • Kandidátská země přijme za své stávající i budoucí práva a povinnosti.
 • PRIMÁRNÍ PRÁVO
 • prameny primárního práva tvoří především čtyři zakládající smlouvy (o ESUO, EHS, Euratomu a o EU) ve znění jejich posledních novel.
 • dále smlouvy mezi EU a třetími státy, vnitřní dohody mezi členy EU
 • rozhodnutí Evropského soudního dvora

Právo ES (EU)

Základní informace o EU(6)

slide19
SEKUNDÁRNÍ PRÁVO
 • tvoří právní akty přijímané společnými institucemi EU
 • těmito akty jsou:
  • nařízení,
  • směrnice,
  • rozhodnutí,
  • stanoviska a doporučení.

Tyto právní akty mohou přijímat:

  • Rada EU nebo Rada společně s EP a v některých případech i EK.
  • vykonavateli těchto jsou zpravidla členské státy pod dohledem EK.
pr vo es eu1
NAŘÍZENÍ (REGULATIONS)
  • obecně a přímo závazné právní akty;
  • vztahují se na všechny účastníky integrace a jsou součástí jejich pr. řádu ihned po svém schválení
 • SMĚRNICE (DIRECTIVES)
  • zavazují zúčastněné státy provést v jejich pr. řádu určité změny k jednotnému datu;
  • nástroj harmonizace národních právních řádů
 • ROZHODNUTÍ (DECISIONS)
  • závazné právní akty, které se vztahují jen na ty členské státy, firmy či jednotlivce, jimž jsou adresována
 • STANOVISKA A DOPORUČENÍ (OPINIONS A RECOMMENDATIONS)
 • nemají právní váhu, pouze politickou

Právo ES (EU)

Základní informace o EU (7)

3 org ny eu
Rada EU (Rada ministrů)
 • nejdůležitější rozhodovací orgán ES (privilegium s EP)
 • zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech
  • zahraniční a bezpečnostní politiky a
  • v oblasti vnitřních záležitostí a justice
 • zasedání – Brusel
 • rozhoduje se
  • prostou většinou (nad 50%)
  • kvalifikovanou většinou (3/5)
  • jednomyslně (musí souhlasit všichni)

3. Orgány EU

Základní informace o EU(8)

evropsk rada summit eu
Evropská rada (summit EU)
 • zasedání Evropské rady (summitu EU) složené z hlav států a vlád za účasti předsedy EK
 • není legislativní orgán EU
 • politické úkoly
  • podněty pro další rozvoj EU,
  • všeobecné směřování EU
   • př. otázka schválení účasti členského státu na jednotné měně euro);
  • setkání min. 2x ročně (v předsednické zemi)
 • Předsednictví
  • střídá se po 6 měsících, nyní ČR
evropsk komise ek
navrhuje legislativu EU,
 • brání evropské zájmy,
 • kontroluje naplňování schválených aktů
  • má právo žalovat členský stát u ESD
 • má některé vlastní rozhodovací pravomoci
  • ochrana hospodářské soutěže,
  • správa schváleného rozpočtu ES;

Evropská komise (EK)

evropsk parlament ep
Evropský parlament (EP)
 • schvaluje důležité mezinárodní smlouvy a úmluvy
  • např. smlouva s EU a třetími státy
 • spolurozhodovací pravomoci společně s Radou EU (nap. souhlas nutný pro přijetí nových členů)
 • projednává a schvaluje rozpočet EU,
 • volí evropského ombudsmana
 • schvaluje komisaře EK vč. předsedy
  • může Komisi vyslovit nedůvěru
 • tvoří jej 732 poslanců (z toho ČR 24, N 99)
  • kteří jsou voleni v přímých volbách voliči všech členských států a jsou rozděleni do politických klubů
   • ne podle národní příslušnosti, ale dle politické orientace
   • např. liberálové, sociální demokraté, lidovci, zelení, apod.
 • zasedání – Štrasburk, Brusel, Lucemburk
evropsk soudn dv r
soudí podle práva ES v případě jeho neplnění či porušení
 • řeší spory
  • mezi členskými státy navzájem,
  • mezi EU x členský stát,
  • spory mezi různými institucemi EU,
  • jednotlivec x EU,
  • může odsoudit členský stát k peněžité pokutě (na návrh EK)
 • složenz 15 soudců a 8 generálních advokátů
  • funkční období 6 let po vzájemné dohodě vlád členských států
  • sídlo – Lucemburk

Evropský soudní dvůr

Základní informace o EU(10)

evropsk ombudsman
Evropský ombudsman
 • jeho úkolem je chránit
  • práva občanů EU
  • a právnických osob registrovaných v EU před nepravostí a chybami v činnosti orgánů ES
dodatek rozpo et eu
Příjmy rozpočtu EU
 • celní výnosy - cla uvalovaná na zboží dovážená do EU z třetích zemí a stanovená na základě společného celního sazebníku.
 • část daně z přidané hodnoty (DPH)
 • příspěvek jednotlivých členských zemí stanovený jako podíl na jejich hrubém domácím produktu
 • aj.
 • Výdaje rozpočtu EU
 • Rozhodující část -
  • financování ekonomických, sociálních a regionálních programů v členských zemích nebo v zemích rozvojových
   • zemědělská politika, regionální politika
 • Poměrně malou část
  • výdaje na financování administrativy EU

Dodatek: ROZPOČET EU

Základní informace o EU (13)

v hody vstupu r do eu
posílení vnitropolitické stability, mezinárodního postavení a bezpečnosti
 • rozšíření práv občanů o evropskou dimenzi
 • přístup na velký trh zboží bez vnitřních hranic
 • jednotná a levnější celní, daňová a technická administrace
 • volná mobilita profesí, služeb a pracovních sil (pro ČR přechodné období)
 • vyspělá ochrana spotřebitele
 • jednotná měna (v ČR pravděpodobně po r. 2007)
 • využívání prostředků ze Strukturálních fondů
 • zvýšení životní úrovně (z dlouhodobého hlediska)

Výhody vstupu ČR do EU

EU a ČR (10)

nev hody vstupu r do eu
omezení státní suverenity ve prospěch sdílené evropské
 • ČR bude patřit mezi ekonomicky méně vyspělé státy EU
 • omezení volnosti při formulování a provádění hospodářské politiky
 • vysoká konkurence pro firmy, zejména malé podnikatele (kvalitou, inovací, servisem)
 • přísná regulace státní pomoci domácím podnikům
 • zvýšení cen zemědělských výrobků
 • vyšší nároky na etiku podnikání
 • nové pracovněprávní předpisy

Nevýhody vstupu ČR do EU

EU a ČR (11)

dodatek fondy eu
Dodatek: FONDY EU
 • Strukturální fondy (regionální)
  • Prostředky z těchto fondů jsou určené
   • na pomoc méně rozvinutým regionům,
   • regionům potýkajícím se strukturálními problémy a
   • na podporu systémů vzdělávání, odborné přípravy zaměstnanosti.
   • patří sem:
    • ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje)
    • ESF (Evropský sociální fond)
    • EAGGF (Evropský zemědělský a garanční fond)
slide31
2. Kohezní fondy (fondy soudržnosti)
 • nástroj solidarity, který pomáhá slabším zemím splnit kritéria pro vstup do EHMU, tzv. maastrichtská kritéria.
  • poskytuje pomoc danému státuna národní úrovni
   • pomoc ze strukturálních fondů je většinou určena úrovni regionální
  • financuje přímo přesně definovaný projekt
   • na rozdíl od financování programu, který připravuje členský stát u SF)
  • financuje "velké infrastrukturální projekty" v oblasti životního prostředí a dopravy
   • minimálně 10 miliónů eur
 • nesmí docházet k překrývání pomoci z Kohezního fondu a ze strukturálních fondů.