globalizace jako p edm t v deck anal zy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PowerPoint Presentation
Download Presentation
GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY - PowerPoint PPT Presentation

joel-garner
90 Views
Download Presentation

GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

 2. Vítám první magisterské studenty oboru marketingová komunikace v novém akademickém roce 2009 / 2010 Ať se nám podaří společné dílo! doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

 3. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • MÁ GLOBALIZACE NĚJAKÉ POZITIVNÍ STRÁNKY, NEBO PŘEVAŽUJÍ JEN NEGATIVA? • ZÁLEŽÍ NA ÚHLU POHLEDU, NA VÝCHOZÍM TEORETICKÉM POSTOJI POSUZOVATELE. • ZKOUMEJME TYTO OTÁZKY: • PŮDU JAKO ZDROJ OBŽIVY • PRODUKCI POTRAVIN • PROSTOR A ČAS • STÁT A NADNÁRODNÍ CELEK • ČLOVĚK V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ • PROMĚNY ROLE NÁBOŽENSTVÍ www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 4. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • POZITIVA GLOBALIZACE • Růst objemu globálně obchodovaného zboží. • Rychlost a komplexnost přímých investičních toků (přímých investic). • Ekonomický růst některých původně rozvojových zemí (Jižní Korea, • Tchaj-wan, Malajsie, Hongkong), které se staly zeměmi s vyspělými • ekonomikami a povzbuzení rozvoje dalších zemí z téže původní skupiny • (Indonésie, Filipíny, Brazílie, Mexiko). • Růst spotřeby: v roce 1975 činila 12 tisíc miliard, tj. 12 bilionů USD, • v roce 1998 to bylo již 24 tisíc miliard, tj. 24 bilionů USD. Jen pro • srovnání: V roce 1900 světová spotřeba představovala 1500 miliard, tj. • 1,5 bilionu USD. • Vznik homogenní střední třídy odborných elit v Asii a v Latinské Americe. • V oblasti politické organizace vznikají nové útvary nadnárodního • charakteru nebo se posiluje význam útvarů starších (Evropská unie, • NAFTA), ale také charakteru jen regionálního či subregionálního (euroregiony). • Vzniká kultura tzv. druhé moderny nebo také „translokální kultura“, • která působením masmédií je otevřená navenek, vlivům působícím globálně, • na rozdíl od kultury „první moderny“ (národní, národně dostředivé), • která byla do sebe uzavřená. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 5. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • NEGATIVA GLOBALIZACE • Nekontrolovaný transfer finančního kapitálu, který je několikanásobně vyšší • než objem obchodovaného zboží. • Roste nerovnost v přístupu k celkovému společenskému růstu. Některé • ekonomiky se dále rozvíjejí, protože mají lépe vzdělanou populaci, jsou • orientovány na výměnu informací. • Globálně spotřeba roste, mimo spotřební explozi zůstává 20 % nejchudších • světa, tj. asi 1,2 miliardy lidí. • Například průměrná africká domácnost dnes spotřebovává o 20 % méně • než před 25 lety. Globálně se 20 % světové populace v zemích s nejvyššími • příjmy podílí na 86 % celkových soukromých výdajů na spotřebu, naopak nejchudších 20 % populace se podílí na těchto výdajích pouhým 1,3 %. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 6. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • Rostou rozdíly v příjmech, např. 20 % amerických domácností s příjmem vyšším než 180 tisíc USD se podílí na národním bohatství 80%. • Roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových • zemích. Je to způsobeno jak rozvojem techniky a uplatňováním lepších • metod podnikového řízení, tak také zejména přesunem výrob a služeb • Státy ztrácejí vliv na chod ekonomiky a jsou často stále více • odkázány na libovůli korporací a na rozhodování mezinárodních a • světových organizací (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizace). • Země s méně přísnými požadavky na ochranu životního prostředí • a s významnými zásobami přírodních zdrojů (lesní bohatství, nerostné • suroviny, energetické zdroje apod.) jsou cílem aktivit vyspělých zemí. • Těží z komparativních výhod nízkých nákladů na ochranu životního • prostředí, z nízkých cen přírodních zdrojů a z nízké ceny práce. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 7. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • Tlak globálních trhů, určovaný praktikami nadnárodních korporací, vede v těchto zemích k destrukci tradičních zemědělských praktik a struktur zemědělské výroby, • nahrazuje diverzitu zemědělské produkce monokulturami nebo plodinami využitelnými komerčně (např. rostlinami sloužícími k výrobě léčiv). • kromě negativních důsledků pro ekologickou stabilitu krajiny tyto změny negativně působí i na sociální strukturu a soudržnost tradičních venkovských společností. • zároveň se nastoluje nebo alespoň zvyšuje závislost těchto zemí na zahraničních trzích, zejména trzích průmyslově rozvinutých zemí. • www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 8. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • Kulturní invaze, zprostředkovaná procesy globalizace, vede k růstu kulturních antagonismů: • zejména v důsledku migrace, nezaměstnanosti a destrukce životního • prostředí. • mimo jiné vlivem médií a informačních technologií vzniká technologicky • zprostředkované druhé prostředí, které působí na formování sociálních • vztahů. V důsledku prudce probíhajících společenských změn národní a • kulturní společenství zažívají „globalizační šok“, www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 9. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • PŮDA JAKO ZDROJ OBŽIVY • Zemědělská půda –umělý systém, který před započetím zemědělství • v přírodě neexistoval. • Člověk musí do tohoto polopřirozeného substrátu vkládat značné • množství energie a látek, aby ho udržel stabilní a dlouhodobě • produktivní. • Množství půdy na Zemi je dáno plochou pevniny. Z celkové plochy • povrchu • Země (asi 510 milionů km2) připadá něco přes 45 milionů km2 na • Zemědělskou půdu, z čehož jen asi 15 milionů km2 je intenzivně • zemědělsky využíváno. • Zbytek – přibližně dvě třetiny – tvoří pastviny, louky či nepravidelně • obhospodařované půdy. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 10. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • Orba, okopávání, hnojení, odvodňování, zavlažování a další činnosti člověka - změna nejen přirozené struktury půdy, ale ovlivnění i jejích fyzikálních a chemických vlastnosti. • Stálá snaha zvyšovat úrodu - nevedla vždy ke zlepšení podmínek pro pěstování, ale často k jejich zhoršení, nebo dokonce k degradaci půdního horizontu a ztrátě humusu. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 11. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • DEGRADACE PŮDY • EROZE – agrotechnické zásahy, plodiny, nadměrná pastva, nedostatek hnojiv,ztráta humusu. • DALŠÍ NEGATIVNÍ ZÁSAHY - nevhodné zavlažování a zasolování půdy,cizí prvky – PCB, těžké kovy, kyselé deště, změna kyselosti půdy, těžké mechanismy a stlačování ornice – neschopnost půdy zadržovat vláhu. • ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA UBÝVÁ – stavby, silnice, mění se přirozené ekosystémy. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 12. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • TROPICKÉ DEŠTNÉ PRALESY • 1950 – 30% POVRCHU PEVNINY • POL. 90. LET 20. STOLETÍ – JEN 7% • ROČNĚ UBÝVÁ 160.000 – 200.000 KM2 TP • TÍMTO TEMPEM JE JEJICH LIKVIDACE OTÁZKOU 30-40 LET. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 13. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • PRODUKCE POTRAVIN • Změna způsobu výživy – dříve lovci a sběrači, dnes: • výběr potravy podle chuti a zvyku • vliv rodinných a sociálně kulturních zvyků • úprava – pečení, vaření, dušení, smažení atd. – • příprava potravy ve stanovených intervalech • nejen domácí potraviny, ale i zahraniční • umělá strava • skladování, doprava, uchování • TO VŠE – NÁROKY NA PRÁCI, ENERGIE, TECHNOLOGIE www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 14. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • PROBLÉMY: • masivní dotační politika vlád do zemědělsko- • potravinářského průmyslu • umělé udržování nízkých cen • nárůst populace – intenzifikace zemědělství, devastace • přírody-odlesňování, eroze půdy, kontaminace půdy • pesticidy a hnojivy, nárůst obalů – skládky • JEDNÍM Z HLAVNÍCH PROBLÉMŮ BUDOUCNOSTI BUDE • výroba potravin, zpracování, skladování, konzervace, doprava. Náprava škod devastace přírody. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 15. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • GLOBÁLNĚ - • I přes mezinárodní pomoc a transfer zemědělských technologií v rámci • „zelené revoluce“ • 800 milionů lidí stále trpí podvýživou a 1,2 miliardy žije v ponižující chudobě. • Tato vážná situace volá po ještě účinnějších záchranných opatřeních. • Závazek vyspělých států k OSN – věnovat 0,7 % HDP na pomoc rozvojovému světu – ale jen málo z nich plní. • Například nejbohatší národ na světě – USA – patří se svými 0,1 % HDP mezi největší „dlužníky“. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 16. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY PROSTOR A ČAS GLOBALIZACE – kvalitativní změny ve světovém hospodářství, umožněné pokrokem informačních,komunikačních a počítačových technologií, které dohromady znamenají, že soudobá generace vnímá celý svět jako jeden celek. CELEK VZÁJEMNĚ PROPOJENÝ, ZÁVISLÝ. ZMĚNY – v dopravě letecké, změny v přenosu informací – reálný čas, korporace hospodaří v měřítku zeměkoule - ¾ kapitálu a transakcí je mimo zakladatelskou zemi, , www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 17. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY NOVÉ POJMY MONDIALISATION - zesvětovění SVĚTOVĚK - Palouš FINANCIALIZACE SVĚTA – váha finančního sektoru se ve světovém hospodářství výrazně zvýšila. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 18. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • ZA POSLEDNÍCH 20 LET • rostla reálná ekonomika ve světovém měřítku (reálný objem zboží a • služeb) průměrně o 2,5 % ročně. • zahraniční obchod rostl za stejné období o 5 % ročně, • bankovní úvěry o 10 %, • transakce s cennými papíry o 20 %, • některé moderní instrumenty kapitálových trhů (tzv. deriváty a „futures“) • dokonce o 40 % ročně. www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz

 19. GLOBALIZACE JAKO PŘEDMĚT VĚDECKÉ ANALÝZY • Jako důsledek globalizace vzniklo několik desítek vzájemně • propojených kapitálových trhů s lokálními „tržišti kapitálových transakcí“ • Denně se • objem transakcí s měnami pohybuje kolem 85 % souhrnu devizových rezerv všech centrálních bank světa, • Důsledek - ani největší mocnosti nejsou svými devizovými rezervami příliš s to ovlivnit pohyby měnových • kurzů, nemohou svými intervencemi ovlivnit trhy www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz