slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oczyszczanie ścieków Odnowa wody

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Oczyszczanie ścieków Odnowa wody - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

Oczyszczanie ścieków Odnowa wody. Przez odnow ę wody nale ż y rozumie ć zespó ł procesów i metod oczyszczania ś cieków w takim stopniu, ż e mog ą by ć one ponownie u ż yte jako wody do picia i potrzeb gospodarczych albo nadaj ą im cechy wód naturalnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oczyszczanie ścieków Odnowa wody' - kochava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Oczyszczanie ścieków

Odnowa wody

 • Przez odnowę wody należy rozumieć zespół procesów i metod oczyszczania ścieków w takim stopniu, że mogą być one ponownie użyte jako wody do picia i potrzeb gospodarczych albo nadają im cechy wód naturalnych.
 • Stosowane są następujące procesy jednostkowe:
 • adsorpcja,
 • destylacja,
 • procesy membranowe
 • filtracja, mikrofiltracja i ultrafiltracja,
 • elektrodializa,
 • odwrócona osmoza,
 • wymiana jonowa.
slide2

Oczyszczanie ścieków

Odnowa wody

Adsorpcja

Jako sorbentów używa się najczęściej popiołów lotnych, szlaki, torfu, węgla, koksu i rudy darniowej, węgla aktywnego, żelu krzemionkowego, sorbentów syntetycznych.

Rodzaje zanieczyszczeń usuwane w procesie adsorpcji

• Rozpuszczalniki aromatyczne

• Chlorowane związki aromatyczne

• Fenol i chlorofenole

• WWA

• Pestycydy

• Chlorowane niearomatyczne

• Węglowodory o dużej masie cząsteczkowej

slide3

Oczyszczanie ścieków

Odnowa wody

Utlenianie środkami chemicznymi

Do utleniania chemicznego stosuje się głównie chlor, wapno chlorowane, podchloryny i dwutlenek chloru, madmanganian potasu, woda utleniona oraz ozon.

slide4

Oczyszczanie ścieków

Procesy membranowe

slide5

Oczyszczanie ścieków

Procesy membranowe

Siłą napędową w większości procesów membranowych jest różnica:

Ciśnień,

Stężeń,

Temperatury,

Potencjału elektrycznego.

W procesie elektrodializy siłą napędową jest różnica potencjału elektrycznego po obu stronach membrany, przez którą transportowane są jony z roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym.

Roztwór o zmniejszonym stężeniu jonów (rozcieńczony) nazywa się dializatem, zaś roztwór zatężony – solanką.

slide7

Oczyszczanie ścieków

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza służy do oddzielania wody (rozpuszczalnika) od substancji rozpuszczonej o małej masie cząsteczkowej.

slide8

Oczyszczanie ścieków

Odnowa wody - wymiana jonowa

1/ woda surowa

2/ wymiennik wodorowy słabo kwaśny

3/ odgazowywacz

4/ doprowadzenie sprężonego powietrza

5/ odprowadzenie CO2

6/ odprowadzenie wody zdekarbonizowanej do celów ruchowych

7/ wymiennik sodowy

8/ woda zmiękczona

slide9

Oczyszczanie ścieków

Dezynfekcja

Dezynfekcja

• Celem dezynfekcji jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zabezpieczenie wody przed wtórnym rozwojem organizmów żywych, głownie bakterii

• Dezynfekcja jest najczęściej stosowana na końcu układu

oczyszczania

Fizyczne metody dezynfekcji wody

• Gotowanie i pasteryzacja wody

• Promieniowanie ultrafioletowe

• Ultradźwięki

Chemiczne metody dezynfekcji wody

• Chlorowanie (chlor, podchloryn sodowy, dwutlenek chloru,

chloroaminy)

• Ozonowanie

• Dezynfekcja bromem lub jodem

slide11

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe:

1.      Kopalnie i zakłady wzbogacania kopalin

2.      Przemysł metalowy

3.      Przemysł energetyczny

4.      Zakłady rafineryjno- petrochemiczne

5.      Przemysł chemiczny

6.      Przemysł spożywczy

slide12

Ścieki przemysłowe

Kopalnie węgla kamiennego i brunatnego

rodzaj ścieków:

-         wody dołowe

stężenie jonów chlorkowych i siarczanowych 600 – 42 000g/m3, zawiesiny i bakterie.

-         ścieki poprodukcyjne z wydobycia i wzbogacania węgla – główne zanieczyszczenie to zawiesiny

wody dołowe cedzone filtracja w piaskownikach  koagulacja  sedymentacja  filtracja powstałych zawiesindezynfekcja  odwrócona osmoza lub elektrodializa.

slide13

Ścieki przemysłowe

 • Przemysł metalowy – galwanizernie.
 • Ścieki:
 • z mycia i odtłuszczania
 • z trawienia
 • chromowe
 • cyjankowe
 • wody popłuczne
 • Ad.1. emulsja oleju w wodzie,
 • Destabilizacja emulsji ( koagulacja chemiczna) odolejanie metodą flotacji lub techniką membranową.
slide14

Ścieki przemysłowe

galwanizernie

Ad.2. Roztwór wodny kwasu i soli metali.

Oczyszczanie:

- siarczan żelaza (II):

Neutralizacja za pomocą wodorotlenku wapnia połączona z jednoczesnym utlenianiem żelaza do FeIII

Fe2+ + OCl- + 5H2O Fe(OH)3 + Cl- + 4H+

Fe(OH)3 suszenie magnetyt

- roztwory soli Ni, Cu, Zn

a) Alkalizowanie do wytrącenia wodorotlenków, zatężane za pomocą mikrofiltracji.

b) Oddzielanie metali na jonitach.

slide15

Ścieki przemysłowe

galwanizernie

 • Ad.3. Roztwór zawierający Cr (VI)
 • Regeneracja
 • Roztwory popłuczne zawierające chrom (VI).
 • Oczyszczanie:
 • Redukcja Cr (VI) do Cr (III) – reduktory – związki S(IV) – dwutlenek siarki, wodorosiarczyn, siarczyn i pirosiarczyn sodu (100%!)
 • 2H2CrO4 +3NaHSO3+ 2H2SO4 = Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + NaHSO4 + 5H2O
 • Neutralizacja
 • Cr2(SO4)3 + 2H2SO4 + 4Ca(OH)2 = 2Cr(OH)3 + 4CaSO4 + 2H2O
slide16

Ścieki przemysłowe

galwanizernie

Ad.4. Zawierają sole i cyjanki metali: np.. miedź, cynk, kadm, srebro, złoto.

Oczyszczanie:

a) Utlenianie chlorem

Na2Zn(CN)4 + 4Cl2 + 2H2O = 4CNCl + Zn(OH)2 + 2NaCl + 2HCl

Chlorocyjan w środowisku zasadowym

2CNCl + 4NaOH = 2NaCNO + 2NaCl + 2H2O

Cyjanian sodu reaguje z chlorem

2NaCNO + 3Cl2 + 2H2O = 2CO2 + N2 + 2NaCl + 4HCl

b) Utlenianie ozonem lub wodą utlenioną

NaCN + O3 = NaOCN + O2

2NaCNO + 3O3 + H2O = 2NaHCO3 + N2 + 3O2

slide17

Ścieki przemysłowe

 • Zakłady rafineryjno-petrochemiczne.
 • Rodzaj ścieków:
 • Zużyte wody chłodnicze
 • Ścieki poprodukcyjne – silnie zanieczyszczone produktami naftowymi, katalizatorami, produktami pośrednimi i końcowymi.
 • Wody opadowe z terenu zakładu - silnie zaolejone.
 • Oczyszczanie:
 • Mechaniczne – wydzielenie produktów naftowych ( odolejanie, koagulacja i klarowanie)
 • Oczyszczanie biologiczne
slide19

Osady ściekowe

Produkty końcowe oczyszczania ścieków

woda oczyszczona osad ściekowy

slide20

Osady ściekowe

Przeróbka osadów ściekowych:

1) częściowe odwodnienie (zagęszczanie)

2) stabilizacja osadów:

metody biologiczne: tlenowa stabilizacja lub fermentacja metanowa

metody chemiczne

3) ponowne odwodnienie (suszenie)a) grawitacyjnie, np. na poletkach lub lagunach osadowychb) mechanicznie, np. za pomocą pras lub wirówek.Utylizacja osadu:1) spalanie2) wykorzystanie w rolnictwie3) na wysypisko śmieci

slide21

Osady ściekowe

Fermentacja metanowa

Fermentacja metanowa:

gdzie CxHyOz jest zastępczą formułą zanieczyszczeń organicznych

slide22

Osady ściekowe

Fermentacja metanowa

slide23

Osady ściekowe

Fermentacja metanowa

slide25

Oczyszczanie biogazu

 • Usuwanie CO2
 • płukanie w wodzie
 • płukanie w glikolu etylenowym
 • membrany
slide26

Odpady stałe

Gospodarka odpadami stałymi - całokształt działań zmierzających do maksymalnego odzysku z odpadów substancji nadających się do zawrócenia do procesów wytwórczych, bądź do ponownego ich wykorzystania oraz maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów, które po uprzedniej detoksykacji mogą być składowane w środowisku.

Unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

slide27

Odpady stałe

 • W godpodarce odpadami przemysłowymi stosuje się następujące operacje:
 • selektywnej zbiórce odpadów w miejscu ich powstania,
 • ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji tych samych wyrobów (recykling), lub jako surowców wtórnych do produkcji innych ;
 • przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów (chemiczne lub biologiczne np. kompostowanie odpadów organicznych, produkcja biogazu i nawozu organicznego; spalanie odpadów - produkcja energii cieplnej i / lub elektrycznej.
 • bezpiecznym dla środowiska składowaniu na wysypiskach, hałdach, w zbiornikach.
slide28

Odpady stałe - przetwarzanie

Recyklingjest to doprowadzenie zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ponowneich wykorzystanie.

Rodzaje recyklingu

1 - recykling chemiczny,

2 - recykling materiałowy.

slide29

Odpady stałe - przetwarzanie

 • Kompostowanie – jest to utylizacja odpadów organicznych, pochodzących z odpadów przemysłu chemicznego i przemysłu rolno-spożywczego; dodawany może być również osad z oczyszczalni ścieków.
 • Kompostowanie przebiega w dwóch etapach:
 • w pierwszym – odpady ulegają fermentacji w zamkniętych zbiornikach (tzw. biostabilizatorach), w których powstaje świeży kompost i jako produkt uboczny metan, który jest zbierany i zwykle wykorzystywany do ogrzewania instalacji;
 • w drugim – świeży kompost ulega dojrzewaniu w warunkach tlenowych
slide30

Odpady stałe - przetwarzanie

Zalety kompostowania:

1)  Recyrkulacja na dużą skalę rozkładalnych organicznych składników odpadów komunalnych,

2)   Zmniejszenie o 30 – 50% ilości odpadów kierowanych na wysypiska,

3) Unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno–epidemiologicznym

4)      Metoda jest do przyęcia pod względem ekonomicznym,

5)  Produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, przydatnym do wielu celów, jest między innymi bazą substancji humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),

slide31

Odpady stałe - przetwarzanie

 • Powstały kompost może być wykorzystywany:
 • w rolnictwie i leśnictwie, jeżeli nie zawiera substancji szkodliwych (np. metali ciężkich),
 • do rekultywacji wysypisk i terenów zdegradowanych.
slide32

Odpady stałe - składowanie

 • Bezpieczne składowanie – polega na deponowaniu odpadów na wysypiskach zorganizowanych w taki sposób, aby zagwarantować jak najmniejszy negatywny wpływ na wszystkie elementy środowiska.
 • przygotowanie terenu składowiska ma na celu:
 • ograniczenie zanieczyszczenia powietrza,
 • wyeliminowanie zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
slide33

Odpady stałe - składowanie

 • Przygotowanie wysypiskapolega na wykonaniu specjalnych:
 • instalacji odgazowania
 • uszczelnień niecki składowiska z warstw gruntu słabo-przepuszczalnego i geomembran
 • drenaży zbierających wody odciekające ze składowiska oraz wody opadowe;
 • oczyszczalni wód odciekowych.
 • Po zakończeniu eksploatacji wysypisko musi być poddane rekultywacji, która polega na wykonaniu:
 • uszczelnienia od góry ekranem z tworzywa sztucznego,
 • przykrycia składowiska warstwą gruntu i kompostem (najczęściej uzyskiwanym z przerobu odpadów),
 • wprowadzeniem roślinności (gatunki odpowiednie dla warunków gruntowo-wodnych i jakości środowiska).