1 / 8

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030. Dopravní psychologie a výzkum. jak lze s pomocí dopravní psychologie pracovat s řidiči, kteří vykazují dlouhodobě rizikové chování pracovat s profesionálními řidiči analyzovat dopravní nehody

kobe
Download Presentation

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě CZ.1.07/2.3.00/35.0030

  2. Dopravní psychologie a výzkum • jak lze s pomocí dopravní psychologie • pracovat s řidiči, kteří vykazují dlouhodobě rizikové chování • pracovat s profesionálními řidiči • analyzovat dopravní nehody • analyzovat chování řidičů přímo v provozu

  3. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dlouhodobé rizikové chování u řidičů • řidiči s problematickým průběhem praxe (závažné dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu, jízda bez řidičského oprávnění) • jedním z efektivních a ověřených nástrojů snižování recidivy jsou rehabilitační programy pro řidiče

  4. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Dlouhodobé rizikové chování u řidičů • Cíle: • zvýšení informovanosti řidičů, změna postojů k dodržování předpisů, odbourávání nebezpečných návyků • ČR zatím nemá rehabilitační programy ve svém legislativním systému zařazeny • cíl: • vytvořit metodiku rehabilitačních programů, které by dobře fungovaly v kontextu České republiky • vytvořit podklady pro implementaci programů do legislativního systému

  5. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Práce s řidiči MHD • Povolání řidiče MHD je považováno za jedno z nejvíce stresujících • dopady na fyzické i psychické zdraví řidiče • zvýšené riziko dopravních nehod • zvýšená fluktuace řidičů na pracovních místech • Výstupy: • vytvoření komplexního návrhu protistresových opatření, použitelných v dopravních podnicích • seznam doporučení manažerům, jak s řidiči zacházet

  6. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza nehod • Cíl: • zjišťování dostatečně průkazných podnětů k návrhům na zlepšení dopravní infrastruktury, automobilové techniky a ke kvalitnější přípravě řidičů • sběr dat a tvorba rozsáhlé databáze • z hlediska lidského faktoru • na místě nehody, s časovým odstupem v nemocničním zařízení • polostrukturovaný rozhovor, pozorování (často předchází krizová intervence)

  7. Popularizace výsledků dopravního výzkumu Analýza chování řidičů v provozu • projekt využívající naturalistické jízdy po standardizované experimentální trase • pozorování chování řidiče v terénu, v přirozených podmínkách – vyškolení pozorovatelé (tzv. „volný“ a „standardizovaný“ pozorovatel) • + informace ze záznamového zařízení ve vozidle (senzory a kamery) a od řidiče (rozhovor po absolvování jízdy)

  8. Děkuji vám za pozornost! Kontaktní informace: Mgr. Katarína Poláčková katarina.polackova@cdv.cz Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon:+420 548 423 719 www.cdv.cz

More Related