marine biology n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marine Biology PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marine Biology

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Marine Biology - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Marine Biology. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเล ลักษณะการดำรงชีวิต และระบบนิเวศในทะเล. การจำแนกเขตในทะเล. แบ่งตามพื้นน้ำ (Pelagic province) Vertical Direction - Neritic zone พื้นน้ำส่วนที่อยู่เหนือไหล่ทวีป - Oceanic zone พื้นน้ำบริเวณมหาสมุทรเปิด (ถัดจากไหล่ทวีปออกมา).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Marine Biology


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเล ลักษณะการดำรงชีวิต และระบบนิเวศในทะเล
slide3
การจำแนกเขตในทะเล

แบ่งตามพื้นน้ำ (Pelagic province)

 • Vertical Direction

- Neritic zone พื้นน้ำส่วนที่อยู่เหนือไหล่ทวีป

- Oceanic zone พื้นน้ำบริเวณมหาสมุทรเปิด (ถัดจากไหล่ทวีปออกมา)

slide5
Horizontal direction

- Photic zone (0-200 m)

- Aphotic zone (200-1000 m)

- Bathypelagic zone (1000-4000 m)

- Abyssopelagic zone (more than 4000 m)

benthic province
แบ่งตามพื้นดิน (Benthic province)
 • Supralittoral
 • Littoral (Intertidal)
 • Sublittoral (Subtidal)
 • Bathyal zone
 • Abyssal zone
 • Hadal zone
 • Deep sea trench
pelagic organisms
Pelagic organisms
 • Pleuston

สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถว่ายทวนกระแสน้ำได้ แต่จะมีส่วนของร่างกายที่ยื่นพ้นผิวน้ำขึ้นไปในอากาศเรียกว่า sail

ex. Protogese Man of War (Physalia sp.)

slide10

Plankton

แบ่งตามวงชีวิต

1. Holoplankton

ตลอดชีวิตเป็นแพลงก์ตอน

2. Meroplankton

บางช่วงของชีวิตเป็นแพลงก์ตอน

3. Typchoplankton

สัตว์หน้าดินที่ถูกพัดพาขึ้นมาอยู่ในมวลน้ำ

slide11
แบ่งตามความเป็นพืชหรือสัตว์แบ่งตามความเป็นพืชหรือสัตว์
 • Phytoplankton

primary producer, Mineralizer ในทะเล

ตัวอย่างเช่น ไดอะตอม, ไดโนแฟลกเจลเลท, Chlorella, Isochrysis

 • Zooplankton

พบตั้งแต่ Protozoa ถึง Chordate

slide15

Nekton

 • Fish
 • Stenohaline fish
 • Euryhaline fish
 • permanent residents
 • visitors
slide16

Benthic organisms

 • สัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังที่หากิน หรืออาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลหรือมีความเกี่ยวข้องกับพื้นท้องทะเล
 • สัตว์ในกลุ่มนี้มีมากมายและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 • คิดเป็น 98% ของสัตว์ทั้งหมดในทะเล
slide17

แบ่งตามที่อยู่

 • Epifauna (epibenthos) mobile & sessile organisms
 • Infauna
 • Boring animals
slide18

Size classification of benthic organism

 • Macrofauna (macrobenthos) > 0.5 mm.

ตัวใหญ่กว่าอนุภาคดิน ฝังตัวด้วยการมุด ขุดรู หรืออยู่ที่ผิว

 • Meiofauna < 0.5 mm.

ตัวขนาดเล็กกว่าอนุภาคดิน เคลื่อนตัวตามซอกดิน

 • Microfauna < 0.1 mm.

เกาะติดกับอนุภาคดิน

slide20

Epibenthos

Epibenthic noncolonial organisms

 • hold fasts เช่น stalked barnacles, สาหร่ายทะเล
 • Roots เช่น stalk crinoids, หญ้าทะเล
 • cement เช่น หอยนางรม, acorn barnacles
 • basal disk เช่น ดอกไม้ทะเล เคลื่อนที่ได้
 • byssal threads เคลื่อนที่ได้โดยสร้าง threads ใหม่
 • cirri เช่น ดาวขนนก
 • สูญญากาศ เช่น หอยหมวกเจ๊ก ลิ่นทะเล หอยเป๋าฮื้อ
slide21

Colonial organisms

 • Hold fast hydrozoa
 • cement ใน ปะการัง
 • ฟองน้ำ เจาะไชพื้นที่เป็น CaCO3
slide22

Infauna

1. Free living เช่น errant polychaetes, หอยเสียบ หอยแครง

2. Burrowing เช่น amphipods ปู

3. Tube dwelling เช่น sedentary polychaetes

4. Interstitial forms เช่น meiofauna

benthic plant
Benthic plant
 • Macroalgae and seaweed อยู่ตามพื้นหินหรือพื้นทราย ต่ำกว่าเขตน้ำลงต่ำสุด
 • พืชดอก อาศัยอยู่บริเวณที่ลุ่มน้ำเค็ม (salt marsh)
 • seagrass
slide28
A. Definition of Ecology
 • Word "ecology" coined from Greek word "oikos", which means "house" or place to live"
 • The study of the interaction of organisms with their environments
 • involves understanding biotic and abiotic factors influencing the distribution and abundance of living things
b scope of ecology
B. Scope of Ecology

1. population growth

2. competition between species

3. trophic (feeding) relationships

4. symbiotic relationships

5. interaction with the physical environment

slide30
Ecology and Ecosystem

How difference?

slide32
ระบบนิเวศน์ในทะเลที่มนุษย์สนใจ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายฝั่งตั้งแต่เขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงไหล่ทวีป
 • สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังได้รับอิทธิผลจากปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่มาจากพื้นทวีป
rocky shore
Rocky shore
 • หาดหิน เป็นบริเวณที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางกายภาพ และปัจจัยทางชีวภาพที่มีต่อการแพร่กระจายของพืชและสัตว์ทะเลอย่างชัดเจน
 • การกระจายของพืชและสัตว์ทะเลในหาดหินจะมีลักษณะเป็นกลุ่มๆเป็นแนวตามระดับ ความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล การผุพังหรือการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให้หินเกิดเป็นโพรงหรือซอกเล็กซอกน้อย ทำให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมาย รวมทั้งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนได้อย่างดี
slide35
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศหาดหินคือ คลื่นลม น้ำขึ้นน้ำลง การเปลี่ยนแปลงความเค็ม อุณหภูมิ และสภาวะการสูญเสียน้ำ
slide38
ขณะน้ำลงมักจะมีน้ำทะเลที่ค้างอยู่ตามแอ่งหรือซอกหิน เราเรียกว่าแอ่งหิน (tide pool) พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแอ่งนี้จะต้องมีการปรับตัวที่ดีมากต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม อุณหภูมิและออกซิเจนในรอบวัน สัตว์ทะเลที่พบมากในแอ่งหินได้แก่ ปูหิน ปูเสฉวน ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล กุ้งและหอยฝาเดียวชนิดต่างๆ
slide42
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในหาดทรายได้แก่การกระทำของคลื่น ลม น้ำขึ้นน้ำลง และความร้อนจากดวงอาทิตย์
 • สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในหาดทรายจำเป็นต้องมีการปรับตัว เช่น มีเปลือกหนา ฝังตัวอยู่ในพื้นทรายในช่วงน้ำลง เป็นต้น
 • หาดทรายจะมีลักษณะของพื้นทะเลและขนาดของเม็ดทรายแตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล
slide46
เป็นสังคมพืชที่รวมกันอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณพื้นเลน พบมากบริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างเส้นละติจูด 25 องศาเหนือและใต้
 • พืชในป่าชายเลนจะมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเลนค่อนข้างเค็ม มีระบบรากที่ซับซ้อน เพื่อช่วยในการหายใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ
slide47
ประโยชน์ของป่าชายเลน (ในเชิงนิเวศน์)
 • Primary productivity
 • Nursery ground
 • Wave breaker
 • Land builder
 • Coastal erosion
 • Fisheries
slide49

เสม็ด

ตะบูน

slide50
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน
slide51

Forest exploitation

 • Mining activities
 • Coastal development
 • Conversion to agriculture
 • Conversion to aquaculture
slide54

หญ้าทะเล คืออะไร

 • พืชชั้นสูง มีราก ลำต้น ดอก
 • ใบเลี้ยงเดี่ยว
 • ลำต้นอยู่ใต้ดิน (rhyzome)
 • อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลน้ำตื้นเขต ร้อน และเขตอบอุ่นที่มีพื้นทะเลที่ตั้งแต่ทรายหยาบถึงโคลน
slide56

ความสำคัญของหญ้าทะเล

 • ดึงสารอาหารในดินเข้าสู่ระบบนิเวศ
 • เพิ่มผลผลิตทางทะเล (สังเคราะห์แสง)
 • เพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเล (ทั้งพืช และสัตว์)
 • แหล่งอาหาร
 • แหล่งวางไข่ หาอาหารของสัตว์น้ำวัยอ่อน
 • แหล่งหลบซ่อนศัตรู
 • ป้องกันชายฝั่ง (ระบบราก และลำต้น)
slide60
ปะการังคืออะไร?แนวปะการังคืออะไรระบบนิเวศน์แนวปะการังคืออะไรปะการังคืออะไร?แนวปะการังคืออะไรระบบนิเวศน์แนวปะการังคืออะไร
slide61
ปะการังแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
 • Hermatypic coral เป็นกลุ่มที่มีสาหร่าย zooxanthallae อาศัยอยู่ในตัวปะการัง ทำให้เพิ่ม calcification rate จนสามารถสร้างตัวเป็นแนว (Reef)ได้ พบในเขตร้อนและเขตอบอุ่นที่แสงส่องถึง
 • Ahermatypic coral ไม่มีสาหร่าย zooxanthallae อาศัยอยู่ในตัวปะการัง ไม่สามารถสร้างแนวได้
reef types
Reef Types
 • Fringing reef
 • Barrier reef
 • Atoll
slide63
ประโยชน์ของแนวปะการังประโยชน์ของแนวปะการัง
 • เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
 • เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ
 • ก่อกำเนิดหาดทราย
 • ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งจากการกระทำของคลื่นลม
 • เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ
 • เป็นแหล่งผลิตสารเคมีที่สามารถนำมาสกัดตัวยาได้หลายชนิด
slide67
หมายถึงระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำหมายถึงระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำ
 • ปากแม่น้ำเป็นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำในรอบวันค่อนข้างสูง จากอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง
 • สิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับสมดุลของน้ำและไอออนในร่างกาย
 • Osmoregulator and Osmoconformer