Download
feature n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FEATURE PowerPoint Presentation

FEATURE

200 Views Download Presentation
Download Presentation

FEATURE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FEATURE KELOMPOK 4 ALVIYANTI RAHMAZANI BIRUL AUFA INNAYATILLAH JUNIAR MUHARRAMAH FARIZ MAFAZI M. FIRDHAL AUFAL

 2. Pengertian Feature Santana suatu informasi human interest. Alexis dampaknya di luar bidang dasar penulisan berita straigth news.

 3. Charnley Unsur beritanya bukan ditekankan pada aktualisasi. Williamson Tulisan kreatif, informatif, dan menghibur

 4. Feature adalah tulisan mengenai suatu peristiwa/objek yang bersifat kreatif, informatif dan menghibur serta mengandung human interest.

 5. Lengkap • Melawan kebasian Ciri-ciri feature • Bagian dari media massa • Nonfiksi • Panjang tak tentu

 6. Kreatif • Variatif • Sifat-Sifat Feature • Informatif • Subjektif

 7. Jenis-Jenis Feature

 8. Feature Human Interest • Feature komunitas • Feature Interpretatif Tipe-Tipe Feature • Feature pribadi-pribadimenarik • Feature PetunjukPraktis • Feature wawancarasimposium • Feature Perjalanan • Feature Sejarah

 9. Struktur Feature • Penutup • Body • Judul • Lead • Bridge

 10. Contoh Feature Kisah Sang PenggaliKubur Oleh : maimunshaleh Abdul Madjidmengistirahatkansetiapjenazahkepadaasalnya: tanahdandebudilianglahat. KetikamalamturundipemakamandiSiroen, Lambaro, selaluterdengarlolongananjing, seolahmerekatengahberdiskusi. Disertaianginmalam yang dingin, dansunyi yang mencekam, gambaran film hororituseolahhadirdikawasan Aceh besarpasca-tsunami. Padasaatitulah, Abdul Madjidmenyalakansenter, lalumengarahkancahayakekerumunananjingitu. Iaterperangah. Anjing-anjingituberkelahimemperebutkantulang-belulangmanusia.

 11. Abdul menghardik. Merekatakpeduli. Setelahdilemparibatu, barulahanjing-anjingitukabur. Abdul memungutkembalitulang yang berserakan, laludikumpulkandengan alas daunpisang. Padamalam yang sunyiituiamenguburkantulang-tulangtersebut. Sendirian. Tapikawanananjingtadiberhasilmembawakaburduatulang kaki, duatulangtangan, dansatutengkorakkepala. PeristiwaSabtumalamitu, duapekansetelah tsunami menggulung Banda Aceh, terjadidikuburanmassalkorban tsunami yang terletakdiSiroen, Lambaro, Aceh Besar. Lima puluhribuorangdimakamkandi situ, tapipenjaganyacuma Abdul Madjidseorangdiri. Priaberusia 48 tahuniniikutmembantupenguburansejakawal. ”Tiga jam sekali, adajenazahmasuk,” kata Abdul kepada Tempo, yang menemuinyapadaawalbulanini.

 12. Sejakmalampertama, kawanananjingsudahmengincarkuburanini. Anjing-anjingituasyikberebutdaging, jugatulang-tulangnya. Abdul sedih. Ialaluberinisiatifrondamalamseorangdiri. Takcumakuburanitu yang aman, warga pun merasasentosa. Maklum, banyakorang yang ngeridengankuburanmassalitu. Sang istribahkansempatmenjauh. ”Setiappulang, bajudanbadannyabaumayat,” Aisyiahmengisahkankegiatansuaminya. Untung, Aisyiahkinitaktakutlagi. Yang diacemaskancumabiayahiduprumahtangga. Sebab, pekerjaanmenjagakuburaninigratisan. Kalaupunada yang membayar, sifatnyasukarela. Abdul Madjidsempatberinisiatifmenaruhduacelengandisisikiri-kananmakam. Maksudnya agar parapezirahmenaruhduitdidalamnya. Duititukemudiandipakai Abdul Madjiduntukmembelikarpetplastik, sapu, danberbagaiperalatanbersih-bersihlainnya. SisauangdiserahkankeMasjidBatulIzzati, yang beradadiseberangjalan. Tapi Abdul justrudituduhmakanuangkuburanitu. ”Padahal, demiTuhan, sayatidakmelakukannya,” katanyasedih.

 13. Karenaasapdapurseretmengepul, iaakhirnyamenjualsapinya yang lakuRp 2,4 juta. Sapiituadalahupahataspengembalaanhewanternaksalahseorangwarga. Dan hanyaituharta Abdul Madjidsatu-satunya. Uangnyasudahhabis pula untukberobat sang istri yang diderapenyakitjantung. Kisahsedihseakanterusmenguntit Abdul Madjid. Rumahtinggalnyadihancurkankarenapemiliktanahtaklagimemberikanizinmenetapdi situ. Dalamkeadaanmabuksituantanahinimengusirkeluarga Abdul Madjid. Kini, bersamakeluarga, Abdul menetapdibekaskandangsapinyadenganperbaikanseadanya.

 14. Hidupsusahitutakmembuatnyameninggalkankuburanmassal yang diaanggapsebagaikewajibannyasebagaiwarga. Jiwa-jiwadi situ seakanterusmemanggilnya. Hinggakini ritual inisudahbagiandarinapasnya: mengitarikuburan, mengusiranjing yang berebutdagingmanusia, lalumenguburkantulang-tulang yang berserakan. Sendirian. Di kegelapanmalam. ”Sayainginmencaripintutaubatdisini,” katanyasembarimenerawang. Kinikuburan yang dulugersangitutampakhijau. Abdul Madjidmenanaminyadengankembangsepatu, serunairambat, bungaraya, danpohonpepaya. Sabanmalamiaberadadi situ. Sempatsepekaniaabsen. Tapiitukarenaiadiserangdiareberat. Tapiselebihnyaiaadalahpenjaga yang setia.

 15. SEKIAN TERIMA KASIH