Download
1905 1907 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Російська революція 1905-1907 рр. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Російська революція 1905-1907 рр.

Російська революція 1905-1907 рр.

295 Views Download Presentation
Download Presentation

Російська революція 1905-1907 рр.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Російська революція 1905-1907 рр.

 2. Мета: формувати в учнівзнання про подіїросійської революції1905–1907 рр. в Україні, а такожохарактеризуватипроцесактивізаціїгромадсько-політичногожиття в Україні в данийперіод; розвивати в учнівуміннявстановлювати причинно-наслідковізв’язкипід час аналізуісторичнихподій, самостійноопрацьовуватиісторичнідокументи та іншітекстовіджерела, аналізуватиматеріал, вмітивиділяти головне і другорядне, робитивисновки; на прикладах боротьбиукраїнського народу в ходіреволюції 1905–1907 рр. виховувати в учнівпатріотичніпочуття. 

 3. Післяцихуроківучнізможуть: • показувати на картірегіонипіднесеннянаціонально-визвольногоруху, районивиступівробітників, селян і військових у 1905–1907 рр.; • визначатихронологічнупослідовністьподійреволюції 1905–1907 рр. в Україні; • на основіаналізурізнихджерелінформаціїхарактеризуватиосновніподіїросійськоїреволюції на українських землях; • аналізуватидіяльністьукраїнськоїгромади в ДержавнійДумі. 

 4. Основніпоняття: Революція Криваванеділя Маніфест17 жовтня Державна Дума Обладнання: карта, документи, схеми, таблиці, ілюстрації. Тип уроку: урок засвоєнняновихзнань. 

 5. Причини революції 1905–1907 рр.  Економічні Політичні Соціальні • Самодержавна форма правління; • відсутністьдемократичних прав і свобод; • знищення будь-якихпроявівволелюбності; • втратацаратом авторитету у зв’язку з поразкою в російсько-японськійвійні; • появаполітичнихпартій, розширеннясфериїхніхдій, посиленнявпливу на народнімаси • Існуваннястановихпривілеїв; • жорсткаексплуатаціяробітничогокласу; • тяжке становище народнихмас; • масовебезробіття; • тяжкий національнийгніт • Суперечливіпроцесимодернізації; • нерозв’язаність аграрного питання; • збереженняпоміщицькихземлеволодінь; • малоземелля і безземелля селян  • Віськові: • Поразка в русько-японській війні • Технічна відсталість армії

 6. ПРИВІД : «Криваванеділя» ХАРАКТЕР: буржуазно- демократичний МЕТА: * ліквідація феодально-кріпосницьких залишків * розв‘язання аграрного питання * розв‘язання національного питання * ліквідація самодержавства ХАРАКТЕР: буржуазно-демократичний РУШІЙНІ СИЛИ: пролетаріат, селяни, дрібнабуржуазія, військові, інтелігенція, студенти РЕЗУЛЬТАТ:

 7. Етапиреволюції 1905–1907 рр І етап - «піднесення» (січень–жовтень 1905 p.):  – Кривава неділя – Революційні виступи: - страйки - повстання на панцернику «Князь ПОТЬОМКІН» - П. МАТЮШЕНКО, Г. ВАКУЛЕНЧУК • Наростаннямасовоїборотьби, посиленняїїполітичного характеру; • політизаціянароднихмас; • активізаціяпроцесусамоорганізаціїсуспільства(утворенняполітичнихпартій, рад, профспілоктощо); • поширенняхвилізаворушеньсеред селян та армії; • переплетення та взаємовпливробітничого, селянського та національно-визвольнихрухів

 8. II етап— «кульмінація» жовтень–грудень 1905 р.):  • Робітничі страйки та мітинги (Харків, Катеринослав, Одеса, Донбас). • Створення Рад робочих депутатів (Катеринослав) • Селянські виступи (с. Великі Сорочинці на Полтавщині, с. Вихвостов на Чернігівщині). • 17 жовтня 1905 р. – Маніфест про громадянські права • Листопад 1905 р. – повстання моряків на крейсері «Очаків» під командуванням П. Шмідта • 18 листопада 1905 р. – збройний виступ саперів на чолі з Жаданівським (Київ) •Коротка стабілізація в країні та певнерозмежуванняполітичних сил післяпублікаціїцарськогоМаніфесту 17 жовтня; • діалог та легальна взаємодіяміжопозицією та владними структурами; • активнеформуваннябагатопартійноїсистеми; • організаціялівими силами хвилізбройнихповстань у грудні 1905 р. (повстанськимицентрамивУкраїнібулиХарків, Олександрівськ, Катеринослав, Горлівка та іншіміста) 

 9. III фаза — «спад» січень1906 — червень1907 р.) • Посиленнярепресій (каральніекспедиції, арешти, обшукитощо); • зменшеннямасштабів та інтенсивностіробітничихстрайківта селянськихвиступів; • перехідбільшостіполітичнихпартій у підпілля; • поширеннясередреволюціонерівтерористичнихформ боротьби; • спробиопозиціїпродовжитиборотьбупарламентськими методами у стінахДержавноїДуми; • перехідреакції у наступ

 10. Діяльністьукраїнськоїпарламентськоїгромадив І та ІІ Державних Думах Росії

 11. Робота зі схемою 

 12. Результати та значення російської революції 1905-1907 рр.: • завершилася поразкою і не привела до розв’язання основних протиріч у розвитку країни; • спонукала уряд до проведення низки реформ; • сприялаактивізаціїсоціально-політичногожиття та розгортаннюнаціонально-визвольнихрухівнародівРосійськоїімперії; • відігралапозитивну роль для українськогоруху(булоскасованоЕмський указ, з’явиласяукраїномовнапреса, розгорнулидіяльністьрізніукраїнськіорганізації); • скасовановикупніплатежі селян за землю, запроваджені 1861 р.; • перше набуттядосвідупарламентськоїдіяльностіукраїнцямиНаддніпрянщини.

 13. Домашнє завдання • Вивчити конспект. • Читати та переказувати п.4. • Відповісти на питання, с. 7 (усно), № 6 письмово.