Ensenyament / aprenentatge de les ciències experimentals - PowerPoint PPT Presentation

kirti
ensenyament aprenentatge de les ci ncies experimentals n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ensenyament / aprenentatge de les ciències experimentals PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ensenyament / aprenentatge de les ciències experimentals

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Ensenyament / aprenentatge de les ciències experimentals
114 Views
Download Presentation

Ensenyament / aprenentatge de les ciències experimentals

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ensenyament/aprenentatge de les ciènciesexperimentals MATERIALDIDÀCTIC Quèfaries si el teuamiccomença a fumar?

 2. Què presentem?** El túnel màgic del temps **

 3. Quina és la finalitat del material didàctic?

 4. Quina ésl’estructura del material que presentarem a continuació?

 5. ObjectiusContingutsMetodologiaActivitatsMaterialProducte final

 6. SOM QUÍMICS ANALÍTICS Tania Valderrama Neus Morales

 7. OBJECTIUS • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb l’hàbit de fumar. • Utilitzar estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats. • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC mitjançant una Webquest. • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària i cooperativa.

 8. CONTINGUTS • Investigació i identificació dels components químics que conté una cigarreta. • Coneixement i identificació dels diferents components bàsics del fum del tabac. • Visualització de diverses imatges que mostren els efectes del tabac en el cos. • Valoració del grau de toxicitat del fum del tabac. • Elaboració d’un informe de laboratori. • Elaboració d’un tríptic informatiu i preventiu sobre el tabac.

 9. METODOLOGIA WEBQUEST “ Som químics analítics!”

 10. Webquest SOM QUÍMICS ANALÍTICS

 11. INTRODUCCIÓ Tots sabem que el tabac afecta greument la salut, però sabem perquè? Alguna vegada ens hem plantejat De què està feta una cigarreta? Quins són els mals que ens produeix realment? I què podem dir del fum? És perjudicial?

 12. TASCA Ets un prestigiós químic analític del departament de ciències de la Universitat de Barcelona, i juntament amb tres companys, heu iniciat una investigació sobre els principals components químics que conté una cigarreta. La vostra investigació no acaba aquí, voleu saber si el fum del tabac és realment tant tòxic com diuen i, per tal de esbrinar-ho, l’heu inclòs a la vostra cerca. A més a més, voleu saber quins danys provoca el tabac al cos. Un cop realitzada la investigació, elaborareu un informe de laboratori, utilitzant el word, on s’especifiqui quins són els principals components químics de la cigarreta i del seu fum. Per finalitzar aquesta proposta, elaborareu un tríptic informatiu i preventiu que reflecteixi tota la vostra investigació.

 13. PROCÉS http://www.jegsworks.com/lessons-sp/words/report/index.html http://www.youtube.com/watch?v=b57s8KoZLqY http://tabaquismopeligroso.blogspot.com/ http://www.eltabacoapesta.com/el-tabaco/efectos-del-tabaco/ componentes-del-tabaco/ http://www.consejosparadejardefumar.net/etiquetas/ componentes-del-humo-del-tabaco/

 14. AVALUACIÓ • L’avaluació serà continuada, es valorarà tot el procès. • NOTA: La puntuació estarà formada per la mitjana entre les notes, que s'autoavalui el grup, les notes del professor i la qualificació que els doni els seus companys amb la presentació de l’informe i del tríptic elaborat.

 15. CONCLUSIONS • S'intentarà establir un debat i/o col·loqui del resultat dels treballs elaborats. • També, extreure conclusions entre tot el gran grup sobre aquest tema treballat.

 16. PRODUCTE FINAL • Els alumnes hauran d’elaborar: • Un informe de laboratori amb els resultats de la seva investigació sobre els components químics que conté una cigarreta i el fum del tabac. • Un tríptic informatiu i preventiu sobre la cerca que han realitzat. Aquest dos treballs quedaran exposats posteriorment al túnel.

 17. VIATGE A L’APARELL RESPIRATORI

 18. OBJECTIUS • Analitzar el funcionament de l’aparell respiratori. • Identificar les vies respiratòries i els pulmons. • Valorar críticament els comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. • Reconèixer els riscos del consum de tabac i com afecta a l’aparell respiratori.

 19. CONTINGUTS • Anàlisi del funcionament de l’aparell respiratori. • Identificació de les vies respiratòries i dels pulmons. • Valoració crítica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. • Riscos del consum de tabac i com aquest afecta a l’aparell respiratori.

 20. METODOLOGIA • Investigació guiada: És un enfocament que ajuda elsalumnes a adquirir continguts i competències a través de la pròpia activitat, que els permet exploraren el context de situacions simulades de la realitat per després aplicar-los a lapresa de decisions argumentades. Se’ls donarà un sobre amb unes instruccions per a la investigació dels continguts i la realització d’una tasca.

 21. METODOLOGIA • Treball cooperatiu: Es treballa en grups de 4 alumnes, dins del grup cada alumne té una tasca assignada. Entre tots hauran de contrastar la informació per a realitzar les activitats que se’ls proposa.

 22. ACTIVITATS Què li diries al teu amic per a què deixi de fumar? Totes les activitats estaran destinades a contestar aquesta pregunta • ACTIVITAT 1. Activació de coneixements previs a partir de la pregunta anunciada.

 23. ACTIVITATS • ACTIVITAT 2. Investigació en grups de 4 alumnes a partir del material entregat en un sobre. Dins del sobre hi trobaran: • Una fotografia de l’aparell respiratori. • Unes preguntes que els ajudaran a guiar la investigació. • Un llistat de pàgines web on podran obtenir més informació.

 24. ACTIVITATS • ACTIVITAT 3. Realització d’un còmic -La història del còmic representarà el viatge d’un micropersonatge a l’aparell respiratori. Hauran de posar un nom al protagonista. -El còmic s’elaborarà en tres parts. Cada grup de quatre alumnes treballarà una part de l’aparell respiratori :

 25. ACTIVITATS -Elaboraran el còmic amb tota la informació que han treballat en l’activitat anterior a partir de l’analogia del viatge. ACTIVITAT 4. Experiment ACTIVITAT 5. Visualització d’un documental sobre els efectes del tabac ACTIVITAT 6. Realització de la segona part del còmic A partir dels resultats de l’experiment es realitzarà una segona part del còmic explicant com afecta el tabac a l’aparell respiratori. El micropersonatge realitzarà el mateix viatge però aquesta vegada a un sistema afectat pel consum del tabac. Per a la realització de la segona part del còmic es mantindran els mateixos grups creats i treballaran la mateixa temàtica del còmic que van realitzar.

 26. MATERIAL • INVESTIGACIÓ: Sobre amb informació • EXPERIMENT: • DOCUMENTAL: www.youtube.com/watch?v=gSRG7j6-JoA • CÒMIC: 2 fulls Din A4, per la realització de 8 vinyetes.

 27. PRODUCTE FINAL • El producte final per a posar al túnel serà el còmic. Aquest còmic ha de respondre a la pregunta què li diries al teu amic per a que deixi de fumar. Dins el còmic es trobarà una primera part que ensenyarà als nens com funciona l’aparell respiratori a través del viatge, i una segona part que expliqui els efectes del tabac en aquest aparell.

 28. Com afectafumar enl’alimentació? Blanca Prinzivalli Sarai Solé

 29. Presentació • Com afectar fumar en l’alimentació. • Mètode científic i estudi de la dieta de persones que: 1. Comencen a fumar. 2. Han deixat de fumar. 3. Han fumat sempre.

 30. Objectius • Conscienciar dels afectes del tabac envers l’alimentació, afectant també al nostre sentit de l’olfacte i del gust.

 31. Contingut • Tipus de dieta que tenen les persones, depenent de si fumen o no.

 32. Metodologia • El mètode científic amb les enquestes i gràfiques.

 33. Material • Material necessari pel mètode científic: • Saber els passos del mètode científic. • Crear enquestes. • Disposar d’un ordinador per fer les gràfiques.

 34. Productefinal • Explicació del mètodecientífic i les seves fases. • Realitzaciódelspassos: 1. Formulaciód’unahipòtesi. 2. Creació de les enquestes. 3. Formació de petitsgrups. (3-4 persones)

 35. 4. Efectuar enquestes a les persones. 5. Anàlisi del resultat de les enquestes. 6. Extracció de conclusions (veure si la hipòtesi es confirma). 7. Elaboració de la teoria.

 36. Finalment Elaboració de gràfiques per comparar dades.

 37. Tabac i MediAmbient EduardVilar Gerard Piñol

 38. Presentació • Només la gent fumadora es veu afectada per aquest fum? (Fumador passiu). • Deforestació de boscos per la fabricació de tabac. • El CO2 després pels fumadors és molt contaminant.

 39. Objectius • Sensibilitzar a l’alumnatdelsefectescontaminants del fum del tabac. • Apropar la realitat de la desforestació de boscos per plantar plantes de tabac. • Dotar d’esperitcrític sobre elsefectesnocius del tabacvers el mediambient.

 40. Continguts • Conscienciaciódelsproblemes que comporta al mediambientl’hàbit de fumar.

 41. Metodologia • Grup de discussió: • Us de la reflexió personal per arribar a les diferentsconclusions. • Assistents: • 7 alumnes. • 1 moderador. • 1 transcriptor.

 42. Activitats • Mitjançantimatgesapareixeran diversos temes dins del grup de discussió. • Elsalumneshauran de donar la sevaopinió respecte el tema tractat.

 43. Material • Imatges per introduir temes. • Petit guió ambels ítems a tractarpel moderador. • Rotllana formada per 7 cadires.

 44. Productefinal