slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
دفتر آمار، اطلاعات و GIS خرداد ماه 1393 PowerPoint Presentation
Download Presentation
دفتر آمار، اطلاعات و GIS خرداد ماه 1393

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

دفتر آمار، اطلاعات و GIS خرداد ماه 1393 - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation

دفتر آمار، اطلاعات و GIS خرداد ماه 1393

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. گزارش نتايج شاخص قيمت كالا ها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري (نرخ تورم) دفتر آمار، اطلاعات و GIS خرداد ماه 1393

 2. نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترين شاخص‏هاي كلان اقتصادي محسوب می‏شود و از اساسی‏ترین وظایف و اهداف دولت ها، کنترل آن است. مقادير اين شاخص از بررسي مستمر تغييرات قيمت كالا‌ها و خدمات در دوره‌هاي زماني ماهانه و سالانه و در سطوح استان‏ها و کشور محاسبه می‏شود. نرخ تورم از رابطه ذيل محاسبه می‏شود. = نرخ تورم سال n شاخص‌هاي جانبي كه براي بررسي روند و برآورد و پيش بيني نرخ تورم معمولاً مورد استفاده قرار مي‌گيرد عبارتند از: • تغييرات شاخص قيمت نسبت به ماه قبل • تغييرات شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) • تغييرات شاخص قيمت t ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل (تجمعي) • تغييرات شاخص قيمت 12 ماه منتهي به ماه tسال n نسبت به دوازده ماه منتهي به ماه t سال n-1 (بديهي است نرخ حاصل از شاخص هاي بندهاي 3 و 4 در اسفند ماه هر سال همان نرخ تورم سالانه خواهد بود(.

 3. بر اساس آخرین گزارش اعلام شده توسط مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه ( دوازه ماهه منتهي به خرداد 93 ) استان معادل 21.2 درصد و كشور معادل 26.2درصد مي‌باشد كه در مقايسه با اردیبهشت 93 نرخ تورم استان و کشور 2.2 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. بررسي روند نرخ تورم ماهانه طي يك‏ سال گذشته نشان مي دهد اين نرخ با نوساناتي همراه بوده است. بر همین اساس نرخ تورم ماهانه استان از اردیبهشت تا شهريور سال 1392 روند افزايشی داشته و در شهريور به بيشترين مقدار خود (36.6 درصد) رسيده است. از شهريور 1392 نرخ تورم استان روند نزولي يافته به نحوي كه در خرداد 93 به 21.2 درصد كاهش يافته است. مقايسه روند نرخ تورم ماهانه كشور و استان نشان مي‌دهد روند نوسانات نرخ تورم کشور و استان تقریبا بر يكديگر منطبق بوده ليكن نرخ تورم استان با شيب بيشتري نسبت به كشور كاهش يافته است. براساس نتايج اعلام شده، نرخ تورم سالانه استان در سال 1392 برابر 28.3 درصد محاسبه شده است كه در مقايسه با نرخ تورم سال 1391 استان (31.3 درصد) معادل 3 درصد كاهش داشته است. بر همين اساس نرخ تورم كشور در سال 1392 معادل 32.1 درصد بوده است كه نسبت به سال قبل (28.6) معادل 3.5 درصد افزايش يافته است.

 4. بررسي نرخ تورم ماهانه استان در سال 1392و مقایسه آن با کشور نشان مي‌دهد نرخ تورم ماهانه شهري استان تا شهريور 1392 همواره از نرخ تورم ماهانه كشور بيشتر بوده است. اين نرخ در مهرماه سال 1392 با نرخ كشوري برابر شده و پس از آن همواره پایين‌تر از نرخ تورم كشور بوده است به نحوي كه فاصله نرخ تورم استان با كشور درخرداد 1393 به بيشترين ميزان يعني 5.0درصد رسيده است، به عبارت ديگر نرخ تورم استان در خردادسال 1393 معادل 5.0 درصد پائين‌تر از نرخ تورم كشور بوده است. بررسي نرخ تورم استان بر حسب گروه‌هاي عمده "خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات " و "غيرخوراكي و خدمات" نشان مي‌دهد نرخ تورم سالانه استان در سال 1392 در كالاهاي خوراكي معادل 40.5 درصد و در گروه کالاهای غيرخوراكي ها و خدمات معادل 21.7 بوده است. اين نرخ در خردادسال 1393 به ترتيب معادل 27.3 درصد و 17.7 درصد بوده است. برهمين اساس نرخ تورم كشور برحسب گروههاي عمده مذكور در سال 1392 به ترتيب معادل 44.4 درصد و 27.1 درصد و درخرداد سال 1393 معادل 31.5 درصد و 23.9 درصد بوده است.

 5. نرخ تورم سالانه استان و كشور-1392

 6. مقايسه نرخ تورم ماهانه شهري استان با كشور 5

 7. 6

 8. نرخ تورم ماهانه استان و كشور بر حسب گروه‏هاي اختصاصي 7

 9. نرخ تورم ماهانه استان و كشور بر حسب گروه‏هاي اختصاصي (ادامه) 8

 10. نرخ تورم ماهانه استان و كشور بر حسب گروه‏هاي اختصاصي (ادامه) 9

 11. نرخ تورم ماهانه استان و كشور بر حسب گرو‏هاي عمده " خوراكي‏ها، آشاميدني‏ها و دخانيات " و " كالاهاي غير خوراكي و خدمات " 10

 12. نرخ تورم ماهانه استان " خوراكي‏ها، آشاميدني‏ها و دخانيات " 11

 13. نرخ تورم ماهانه استان " كالاهاي غير خوراكي و خدمات " 12

 14. مقايسه نرخ تورم ماهانه استان و كشور " خوراكي‏ها، آشاميدني‏ها و دخانيات " 13

 15. مقايسه نرخ تورم ماهانه استان و كشور " كالاهاي غير خوراكي و خدمات " 14