Wojewódzki Urząd Pracy
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. MONITORING PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Monitoring: proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cathal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

MONITORING PROJEKTÓW

REALIZOWANYCH

W RAMACH DZIAŁAŃ 2.1, 2.3 i 2.4

ZPORR


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Monitoring:

 • proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych opisujących postęp i efekty programu

 • spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach

 • biorą w nim udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie programu


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

 • PODSTAWOWE OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW WOBEC INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ W ZAKRESIE MONITORINGU

 • sporządzanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów,

 • przekazywanie dodatkowych, wymaganych przez IW informacji dotyczących postępu realizacji rzeczowej i finansowej projektów,

 • przesyłanie do IW elektronicznej bazy Beneficjentów Ostatecznych (dane do PEFS), którzy zakończyli uczestnictwo w projekcie.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Wymogi dot. sprawozdawczości określone są w:

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

Ostatnia nowelizacja: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 (Dz.U. z 2006r. Nr 107, poz. 729)


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

 • Rozporządzenie MRR z dnia 9 czerwca 2006 ustala m.in. rodzaje, częstotliwość i terminy składania sprawozdań z realizacji projektów do IW

 • Sprawozdania okresowe – półroczne – w terminie do 10 dni kalendarzowych po zakończeniu półrocza (styczeń, lipiec).

 • Sprawozdania roczne w terminie do 25 stycznia (2007, 2008).

 • Sprawozdania końcowe w terminie do 25 dni kalendarzowych od daty poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.

 • UWAGA:wszystkie sprawozdania powinny być składane w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku elektronicznym (dyskietka lub płyta CD), a za datę dostarczenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu do Sekretariatu WUP.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Dodatkowo terminy sprawozdań reguluje wytyczna MRR (IZ ZPORR) znak: DRR-II-9422-3.1-APo/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku ws. skrócenia terminów przedkładania sprawozdań okresowych przez beneficjentów w ramach ZPORR.Zgodnie z ww. wytyczną sprawozdania okresowe z realizacji projektów należy składać do 7 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego (najbliższy termin upływa 7 stycznia 2007).


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Aktualnie używana formatka sprawozdania została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006(Dz. U. 2006 nr 57 poz. 398)


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

 • Zgodnie z Rozporządzeniem MRR z dnia 23 marca 2006, każde sprawozdanie składa się z:

 • części opisowej sporządzanej w formacie MS Word,

 • części tabelarycznej w formacie MS Excel składającej się z trzech załączników zawierających dane rzeczowe oraz wydatki na konkretnym etapie zaawansowania projektu.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Niezależnie od sprawozdawczości okresowej (półrocznej), Instytucja Wdrażająca wymaga informacji kwartalnych dotyczących postępu realizacji założonych we wniosku aplikacyjnym wskaźników projektu.

Informacje powinny być przekazywane na formularzach załączników do sprawozdań w terminach do 7 października i 7 kwietnia.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

 • Do obowiązków Beneficjenta należy także:

 • Zebranie od Beneficjentów Ostatecznych oświadczeń dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualnego udziału w badaniach ankietowych po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projekcie.

 • Dostarczenie do IW bazy danych osób, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

Informacje dotyczące sprawozdawczości ZPORR można znaleźć na ministerialnej stronie internetowej

www.zporr.gov.pl

w zakładce „SPRAWOZDANIA”.

Z w/w strony można pobrać zarówno wzory (formatki) sprawozdań, jak i instrukcje ich wypełniania.

Zachęcamy również do odwiedzania strony WUP Kielce w części poświęconej sprawozdawczości:

www.wup.kielce.pl/efs

w zakładce „Informacje o ZPORR” / „Monitoring ZPORR”


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

 • Na stronie www.wup.kielce.pl/efs w części dotyczącej monitoringu możemy znaleźć:

 • Informacje o częstotliwości i terminach oddawania sprawozdań;

 • Nadane przez WUP numery sprawozdań jakimi powinni posługiwać się Beneficjenci;

 • Aktualne wersje formatki do zbierania danych BO (PEFS), wzory sprawozdań i instrukcje ich wypełniania.


Wojew dzki urz d pracy w kielcach

Wojewódzki Urząd Pracyw Kielcach

W przypadku pytań i wątpliwości

ZAPRASZAMY

do Oddziału ds. Monitorowania i Raportowania EFS

WUP Kielce, ul. Witosa 86, pokój 111

tel. (41) 364-16-20, (41) 364-16-26

e-mail: l.panszczyk@wup.kielce.pl

m. charabin@wup.kielce.pl

b.pacak@wup.kielce.pl