strategick pl novanie inn n stroj riadenia zmien v kni niciach n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategické plánovanie - účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategické plánovanie - účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Strategické plánovanie - účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Strategické plánovanie - účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach. Darina Kožuchová kozuchov@kosice.upjs.sk Univerzitná knižnica Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach http://library.upjs.sk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategické plánovanie - účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach' - kirby-galloway


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategick pl novanie inn n stroj riadenia zmien v kni niciach

Strategické plánovanie-účinný nástroj riadenia zmien v knižniciach

Darina Kožuchová

kozuchov@kosice.upjs.sk

Univerzitná knižnica Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach

http://library.upjs.sk

slide2

”Nemať žiadny plán znamená byť spokojný s budúcnosťou, ktorú sme si nezvolili sami, ale o ktorej za nás rozhodol niekto iný alebo náhodné okolnosti”

strategick pl novanie
Strategické plánovanie
 • formálny a široko koncipovaný proces
 • presná analýza súčasných podmienok
 • identifikácia budúcich trendov a vplyvov
 • päťročný cyklus
 • ročná kontrola a aktualizácia
 • zohľadnenie potrieb a požiadaviek zriaďovateľa
 • zohľadnenie potrieb a požiadaviek používateľov
slide4
” Kde sme teraz?”

”Ako dobre to robíme?”

” Aké sú naše predstavy o budúcnosti?”

”Kde by sme chceli byť v budúcnosti a prečo?”

”Ako môžeme dosiahnuť naše strategické ciele”?

”Aké náklady a aký osoh z toho pre nás vyplynie?”

”Prečo by nás mohli naši konkurenti predbehnúť a dosiahnuť naše ciele?”

”Ako môžeme inštitucionálne zmeniť spôsob nášho myslenia a práce v budúcnosti v porovnaní s prítomnosťou?”

”Máme dostatok kapacít a zdrojov, aby sme dosiahli naše ciele?”

”Ako budeme kontrolovať, upravovať a hodnotiť naše plány?”

slide5

KAM

SA

CHCEME

DOSTAŤ ?

KDE SME ?

AKO SA TAM DOSTANEME ?

prv krok
Prvý krok …

Pre koho budete tvoriť strategický plán?

Na aké časové obdobie budete plánovať?

Na aké dôležité otázky by mal odpovedať?

Ako dlho bude prebiehať plánovací proces? Dokedy má byť spracovaný?

Prizvete k plánovaniu konzultanta? Ak áno, kto to bude a čo od neho očakávate?

Koľko a akých členov bude mať váš plánovací tím?

Akých ďalších ľudí chcete prizvať počas plánovania? Koho, kedy a prečo?

Kto z vašej organizácie bude zodpovedný za manažovanie plánovania?

Kto bude viesť jednotlivé plánovacie stretnutia?

Ako bude vyzerať váš plánovací proces? Aké budú kroky a očakávané výstupy, zodpovednosti, časové intervaly?

vytvorte pl novac t m

Vytvorte plánovací tím

”zhora nadol””zdola nahor”

1 kde sme
1. KDE SME?
 • STEP analýza vonkajších podmienok a ich vplyv na knižnicu
 • SWOT analýza vnútorného prostredia knižnice
2 kam sa chceme dosta
2. KAM SA CHCEME DOSTAŤ?
 • Formulácia poslania knižnice
 • Formulácia vízie
3 ako sa tam dostaneme
3. AKO SA TAM DOSTANEME?
 • Formulácia strategických oblastí činnosti knižnice, hlavných a vedľajších cieľov
 • Plán konkrétnych úloh
 • Realizácia a priebežná kontrola
anal za vonkaj ch a vn torn ch podmienok kni nice
Analýza vonkajších a vnútorných podmienok knižnice

Zhodnoďte minulosť a súčasnosť organizácie

Definujte alebo redefinujte poslanie organizácie

Uskutočnite analýzu z hľadiska príležitostí a ohrození

anal za step

Analýza STEP

Sociálno-demografické prostredie

Technologické prostredie

Ekonomické prostredie

Politické prostredie

slide13

SWOT analýza

Silné stránky

Slabé stránky

Strenght

Weakness

Príležitosti

Ohrozenia

Opportunity

Threat

intern prostredie
Interné prostredie

postavenie a vzťah k zriaďovateľovi

služby

fondy

priestory

kvalita ľudských zdrojov

finančná podpora

dodávatelia

konkurencia

používatelia

verejnosť

slide15
Aké služby knižnica poskytuje?

Ako knižnica uspokojuje požiadavky používateľov?

Čo knižnica nerobí a mala by robiť?

V čom je knižnica úspešná a v čom nie je úspešná?

Do akej miery je jej finančné zabezpečenie adekvátne?

poslanie kni nice
Poslanie knižnice
 • dôvod na existenciu knižnice
 • čo knižnica robí
 • komu knižnica slúži
 • geografické vymedzenie
 • krátke
 • všeobecné
slide17
”Ak inštitúcia nemá svoju víziu, za ktorou ide, tak nemá to hlavné. Nemá v hlave jasno, nemá identitu a ťažko sa odlišuje od iných.”

Andrew Lass

v zia
Vízia
 • orientovaná do budúcnosti
 • idealizovaný stav
 • takmer nedosiahnuteľná
 • detailnejšia a obsiahlejšia ako poslanie
tvorba strat gie
Tvorba stratégie

Stanovenie scenára

Stanovenie kritických bodov

Stanovenie cieľov

slide20

VÍZIA

MISIA

Hlavný cieľ 3

Hlavný cieľ 1

Hlavný cieľ 2

Vedľ.cieľ 2

Vedľ.cieľ 1

Vedľ.cieľ 1

Vedľ.cieľ 2

Vedľ.cieľ 1

Stratégia 1

Stratégia 1

Stratégia 2

Stratégia 2

Stratégia 3

hlavn a ved aj ie ciele
Hlavné a vedľajšie ciele

Zvýšiť informačnú gramotnosť študentov a iných používateľov

Zlepšiť prístup k informačným zdrojom

Dokončenie retrokonverzie lístkového katalógu

Spracovať príručku o vyhľadávaní v OPAC

Čo najviac uľahčiť a zjednodušiť využívanie knižnice používateľmi

Prerobiť navigačný systém pri vstupe do knižnice

Zvýšiť počet elektronických informačných zdrojov voľne prístupných používateľom

pl n innost
PLÁN ČINNOSTÍ
 • vymedzenie osobnej zodpovednosti
 • stanovenie termínu splnenia úlohy
 • ročný, max. dvojročný plán
obsah z vere n ho dokumentu
Obsah záverečného dokumentu

Poslanie a stratégia

Plán zamestnancov

Finančný plán

Plán implementácie

Plán zariadení a vybavenia

Plán organizačnej štruktúry

Návrh spolupráce s inými organizáciami

a pod.

distrib cia z vere n ho dokumentu
Distribúcia záverečného dokumentu
 • zamestnanci knižnice
 • členovia poradného orgánu knižnice
 • vedenie organizácie
 • zriaďovateľ knižnice
skalia strategick ho pl novania
Úskalia strategického plánovania
 • Nereálne ciele, nezakladajúce sa na možnostiach
 • Nedostatočné riadenie
 • Malá podpora zo strany zamestnancov
 • Absencia kontrolného mechanizmu realizácie plánu
 • Nedostatok prostriedkov k realizácii plánu
 • Neschopnosť zrušiť služby, ktoré nie sú dôležité pre poslanie knižnice
 • Neschopnosť hľadať a nachádzať tvorivé riešenia
 • Plán nie je integrovaný do každodennej praxe celej knižnice
 • Pomalé legislatívne zmeny
pre o to v bec rob me
Prečo to vôbec robíme?

Aby sme zvýšili svoju výkonnosť

Aby sme efektívne hospodárili so zdrojmi

Aby sme mali jasné smerovanie do budúcnosti

Aby sme lepšie predvídali a rýchlejšie reagovali na zmeny

Aby sme sústredili pozornosť na najdôležitejšie oblasti

Aby sme posilnili tímovú prácu

Aby sme ľahšie vyriešili organizačné zmeny

Aby sme prežili…