Download
bron ektaz radyoloj k fonks yonel ve kl n k korelasyon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BRONŞEKTAZİ: RADYOLOJİK, FONKSİYONEL VE KLİNİK KORELASYON PowerPoint Presentation
Download Presentation
BRONŞEKTAZİ: RADYOLOJİK, FONKSİYONEL VE KLİNİK KORELASYON

BRONŞEKTAZİ: RADYOLOJİK, FONKSİYONEL VE KLİNİK KORELASYON

559 Views Download Presentation
Download Presentation

BRONŞEKTAZİ: RADYOLOJİK, FONKSİYONEL VE KLİNİK KORELASYON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BRONŞEKTAZİ: RADYOLOJİK, FONKSİYONEL VE KLİNİK KORELASYON Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Dr.Elif Torun, Dr.Ali Fidan, Dr.Demet Turan, Dr.Muharrem Tokmak, Dr.Gülşen Saraç, Dr. Benan Çağlayan

 2. Amaç • Bronşektazide semptomatoloji, klinik ve radyolojik bulgular, bakteriolojik spektrum ve komplikasyonları ortaya koymak ve fonksiyonel ve radyolojik bulguların korelasyonunu araştırmak

 3. Materyal-metod • 2000-2004 arasında yatarak tedavi gören 143 hasta • 71 kadın • 72 erkek • Yaş ortalaması 52,9 ±16,11

 4. Materyal-metod • Tüm hastalar hikaye, FM, HRCT, SFT ve AKG ile değerlendirildi.

 5. Semptomlar

 6. Bulgular

 7. Eşlik eden hastalıklar

 8. Tutulum

 9. Tip

 10. Bronşektazinin yaygınlığı(Modified Bhalla Score) • Grade 1:Bronkopulmoner segmentin tamamı yada bir kısmının tutulumu • Grade 2: 1’den fazla bronkopulmoner segment tutulumu • Grade 3:Yaygın kistik bronşektazi Radiology 1991;179:783-788

 11. Grade

 12. Kültür-Üreme

 13. Sonuçlar • Bronşektazinin tipi ve yaygınlığı ile semptomlar ve fizik muayene bulguları arasındaki korelasyon incelendiğinde anlamlı ilişki sadece hemoptizi ve silendiriktip (p=0.03) arasında gözlendi

 14. Sonuçlar • Bronşektazinin tipi ile SFT ve AKG sonuçları arasında ilişki bulunmadı.

 15. Sonuçlar • Bilateral tutulumu olan hastalarda FEV1/FVC(p=0,002), pO2 (p=0,026)ve SaO2 (p=0,028)anlamlı olarak daha düşüktü.

 16. Tip ve yaygınlık ile fonksiyonel korelasyon

 17. Sonuçlar • Grade arttıkça FEV1/FVC(p=0,006), FEF25-75(p=0,046), pO2(p=0,026) ve SaO2’de (p=0,026)anlamlı azalma gözlendi.

 18. Grade ile fonksiyonel korelasyon

 19. Sonuç olarak; • Bronşektazi hastalarında radyolojik olarak iki taraflı ve yaygın tutulum bulunması, pulmoner fonksiyonları da benzer ölçüde bozmaktadır.

 20. Sonuç olarak; • Etiolojisinde sıklıkla enfeksiyonların rol oynadığı bilinen bu hastalık ülkemizde hala önemini korumaktadır. • Hastalıkla mücadele TB kontrolü ve etkin aşılama programlarını içermelidir.