fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

FAKULTET TEHNI Č KIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10 . ČAS. 10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda' - kira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

10. Sistematizacija i identifikacija proizvoda

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as1

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pod sistematizacijom se podrazumeva razvrstavanje proizvoda u određene grupe, kako

bi se oni mogli lakše pratiti i analizirati. Zbog izuzetno velikog broja proizvoda, čiji se broj iz dana u dan povešava, veoma je teško izvršiti ujednačenu sistematizaciju svih proizvoda. Za sprovođenje sistematizacije potrebno je poznavati nomenklaturu i klasifikaciju proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as2

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pri klasifikaciji proizvoda obično se koristisledeća podela:

- odeljak,

- pododeljak,

- grupa,

- podgrupa,

- vrsta,

- podvrsta i

- kvalitetni razred.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as3

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

  • Očigledno je da se pri klasifikaciji proizvoda mogu koristiti različite podele, prema kojima se proizvodi mogu podeliti na:
  • - potrošna i
  • proizvodna dobra.
  • Potrošna dobra služe za zadovoljavanje individualnih potreba dok proizvodna dobra koriste kompanije za proizvodnju određenih proizvoda ili pružanje određenih usluga.
fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as4

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Ovi proizvodi se dalje mogu podeliti na:

- netrajna,

- polutrajna i

- trajna dobra.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as5

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

U netrajna (obična) potrošna dobra spadaju sva ona dobra koja posle jedne ili nekoliko upotreba nestaju i ne mogu se reciklirati. Ona se dele na: prehrambene i neprehrambene proizvode.

U polutrajna potrošna dobra spadaju ona dobra koja se mogu nešto duže koristiti od potrošnih dobara. U njih spadaju odeća, obuća, itd.

U trajna potrošna dobra spadaju proizvodi koji imaju postojani karakter. Po svojoj nameni dele se na: industrijsku i drugu opremu (energetska, tehnološka i dr. oprema) i trajna potrošna dobra široke potrošnje (automobili, bela tehnika, itd.).

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as6

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Prema navikama potrošača pri kupovini razlikuju se:

- proizvodi svakodnevne potrošnje,

- proizvodi povremene potrošnje,

- proizvodi koji imaju specifična svojstva i

- proizvodi koje potrošači ne poznaju, niti su zainteresovani za njihovu kupovinu. To su uglavnom novi proizvodi koje određenim marketnškim aktivnostima tek treba približiti potrošačima.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as7

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Prema stepenu prerade, proizvodi se dele na:

- sirovine,

- poluproizvode i

- gotove proizvode.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as8

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Spisak proizvoda, u kojem su oni razvrstani po nekom sistemu, naziva se nomenklaturom. Najznačajnije su sledeće nomenklature:

- Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (SITC),

- Carinska nomenklatura UN,

- Međunarodna standardna klasifikacija industrije i svih oblasti ekonomskih aktivnosti (ISEC),

- Spoljnotrgovinska nomenklatura,

- Jedinstvena klasifikacija delatnosti i

- Nomenklatura proizvoda trgovinskih struka.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as9

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pod identifikaciojom se podrazumeva prepoznavanje nečeg. Treba imati u vidu da spoljni izgled nije dovoljan za identifikaciju. Dešava se da su proizvodi slični po izgledu a da se razlikuju, na primer, u kvalitetu, sastavu materijala ili nekim drugim osobinama. Zahtev za identifikaciju utvrđuje proizvođač, kad proceni da je potrebno da se proizvod lako identifikuje, kao i sam način označavanja proizvoda. Označavanje se vrši etiketama i raznim šiframa koje se ispisuju na proizvodima.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as10

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Etiketa je, obično, grafički prikaz koji se jednostavno štampa na proizvodu i ambalaži, mada može biti i jednostavna cedulja, ili nalepnica, koja se postavlja na proizvod i ambalažu. Na etiketi može biti ispisan samo naziv marke (sl.10.1) ili pored njega još i neke druge informacije (sl.10.2). Etiketa ima više funkcija, a osnovna uloga joj je da identifikuje proizvod ili marku, kao i podatke: ko ga je proizveo, gde, kada, sastav proizvoda, masu, način upotrebe, datum do kojeg se može upotrebljavati, uputstvo za upotrebu i sl. Međutim, etiketa ima i posebnu ulogu da, privlačnim grafičkim rešenjem, komunicira sa kupcem, propagira proizvod i posredno ga prodaje.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as13

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Etiketa može imati različite sadržaje, u zavisnosti od toga šta se njome želi postići, tako da se razlikuju /22/:

- identifikacione etikete

- opisne etikete

- promotivne etikete

- etikete za rangiranje, itd.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as14

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pri koncipiranju etikete treba voditi računa o:

- kompatibilnosti etikete sa proizvodom,

- sadržaju etikete, da on bude više strateškog karaktera a manje informativnog,

- broju podataka koji će se davati posredstvom etikete, itd.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as15

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Deklaracija je pisani dokument, obično, nalepnica koja se obavezno postavlja na uvozni proizvod (njegovu ambalažu) u cilju informacije kupca o nazivu i vrsti proizvoda, proizvođaču, isporučiocu, uvozniku i upotrebljivosti proizvoda, s obzirom da kupac nije obavezan da zna jezik na kojem je proizvođač ispisao te informacije. Na deklaraciji se ispisuje i naziv uvoznika, da bi kupac, u slučaju da ima primedbe na kupljeni proizvod, znao kome može da se obrati sa reklamacijom.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as17

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Identifikacione šifre (IDŠ) predstavljaju brojeve posredstvom kojih se vrši identifikacija proizvoda. Naime u kompanijama je veoma teško pratiti delove posredstvom njihovih naziva (na primer, prednji levi poklopac velikog ... ), već se svakom delu dodeljuje određeni broj i posredstvom tog broja se vrši njegova identifikacija, što posebno pogoduje računskoj obradi podataka.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as18

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Klasifikacione šifre (KLŠ) predstavljaju šifre (brojeve) kojima se definišu određene karakteristike proizvoda (dela, podsklopa i sklopa) s ciljem da se izvrši unifikacija komponenata na nivou fabrike, kako bi se obezbedila što jeftinija, jednostavnija i kvalitetnija proizvodnja. Svaki deo, u toku konstruisanja, treba da se, na osnovu njegove funkcije, namene, oblika, dimenzija, primenjenog materijala, površinske zaštite i sl. šifrira, i da se zatim sa spiska delova ustanovi da li se u proizvodnji i primeni već nalaze neki slični delovi, kako bi se moglo ustanoviti da li se može primeniti neki od njih. Kad god je to moguće treba nastojati da se koriste ti delovi, koji se koriste u okviru nekih drugih proizvoda, ili da se oni dorade, odnosno, ako se pokaže da je celishodnije, da se neki od već postojećih delova rekonstruiše, kako bi se u njima primenili delovi iz novog proizvoda. Mada se ovakav pristup konstruisanju ređe primenjuje, očigledno je da se njime mogu postići mnogostruke prednosti, a pre svega velike uštede.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as19

Identifikacija proizvoda po EAN - sistemu se vrći sa ciljem obezbeđenja brže i automatske identifikacije proizvoda (artikala), bez obzira na njihovo poreklo i namenu. Danas je postala obaveza. da se proizvodi, na ambalaži, numerišu posredstvom tzv. EAN (Numeration Europeenne des Articles) koda, koji se sastoji od dva dela: od brojčanog koda i linijskog (bar) koda. Linijski simbol predstavlja niz paralelnih tamnih linija, odvojenih svetlim međuprostorom (sl.10.4).

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as21

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

EAN bar se koristi za označavanje proizvoda i usluga, tj. svega gde postoji potreba za brzim i tačnim očitavanjem kodiranih podataka na etiketama, kao što su:Prijem robe,Prodaja robe,Lokacija zaliha,Kontrola zaliha,Inventarisanje,Kontrola radnog ciklusa,Unos podataka o računima i narudžbenicama,Otprema robe,Postavljanje serijskih brojeva za garantni rok,Kontrola pristupa prostorijama,Upravljanja imovinom,Praćenje potraživanja,Praćenje papirnih dokumenata,Identifikovanje ljudi,Praćenje prisustva na poslu i radnog vremena,Izdavanja kompleta alata,Najma opreme i sl.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as22

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Za uvođenje EAN sistema potrebno je:

- obezbediti veliku količinu proizvoda (veći prodajni prostor),

- da je bar 70 % proizvoda označeno sa "bar" kodom,

- da je obezbeđena kvalitetna štampa oznake koda i

- posedovanje oprema za korišćenje EAN sistema.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as23

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Posredstvom EAN sistema šifriranja vrši se označavanje i grupnih pakovanja proizvodnih, skladišnih, transportnih, manipulativnih, odnosno, logističkih jedinica. Za tu svrhu se predviđaju posebne logističke oznake koje se sastoje od:

- standardnog EAN-13 koda kojem se dodaje LV (logistička varijanta) oznaka od jednog ili tri znaka, čime nastaje DUN-14 ili DUN-16 oznaka i

- logističkog ITF koda, koji uvek ima paran broj znakova, i primenjuje se u dve verzije IFT-14 i IFT-16. IFT kodovi su pogodniji za štampanje na kartonu.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as24

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Identifikacija proizvoda posredstvom radio frekventne identifikacije RFID vrši s ciljem obezbeđenja brže i jednostavne identifikacije proizvoda (ISO/IEC 15693). U proizvod, ili njegovu ambalažu, ugrađuje se mikročip koji sadrži sve podatke o proizvodu i kada se on nalazi pored čitača vrši se očitavanje i registrovanje proizvoda. Takav način identifikacije ne zahteva posebnu manipulaciju sa proizvodima, u cilju viđenja proizvoda, a momogućava i trenutna identifikacija svih proizvoda koji su prineti čitaču. RFID način identifikacije je posebno interesantan u supermarketima gde se skraćuje vreme zadržavanja kupca na kasi, a posedovanjem kolica sa čitačima, omogućava se i kupcima stalan uvid u iznos robe u kolicima.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as25

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

11. Konzervacija, ambalaža, pakovanje,

transport i skladištenje proizvoda

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as26

Vrste oštećenja

Do oštećenja proizvoda najčešće dolazi usled nepravilnog rukovanja i nepažnje osoblja, koje rukuje sa njima i usled štetnog dejstva sredine koja ih okružuje. Neupućenost u način rukovanja sa proizvodom se prevazilazi izradom odgovarajućeg uputstva za rukovanje, transport i skladištenje, kao i neposrednom obukom izvršilaca, dok se štetno dejstvo okoline prevazilazi odgovarajućim preventivnim merama.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as27

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Najčešći i najnepovoljniji vid oštećenja:

Metala je korozija, usled koje dolazi do potpunog propadanja cele mašine, s obzirom da je većina njenih najodgovornijih delova napravljena od metala.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as28

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Nemetala, koji po svojoj prirodi mogu biti veoma različiti, je, obično, starenje. Na primer, kod proizvoda od plastičnih masa uglavnom se javljaju oštećenja tokom eksploatacije a manje tokom skladištenja. Starenjem oni postaju mekši ili krhkiji a snižavaju im se i druge mehaničke karakteristike, pojavljuju se pukotine, povećava se gasopropustljivost, smanjuju se izolaciona svojstva materijala, menja se boja, itd.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as29

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Boje, koje se u većini slučajeva izrađuju od sintetičkih polimera, osetljive su na sunčevo zračenje i razne rastvarače, mada se one najčešće oštećuju usled udara ili ogrebotina, do kojih dolazi usled nepažnje u toku transporta, skladištenja ili eksploatacije, ili se oštećuju usled dejstva korozije ispod obojene površine. Neke boje, a posebno lakove, oštećuje i plesan što treba imati u vide prilikom njihovog izbora.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as30

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Ostali materijali, u prvom redu se misli na tkanine, kožu, karton, papir, drvo i sl. Promena mehaničkih svojstava i pojava oštećenje može uslediti: kao posledica starenja, kao i usled dejstva jednog dela bioloških faktora. Starenje tkanina, kartona i hartije ubrzava se pod dejstvom sunčevog zračenja. Pri tome, nastaje promena boje i gubitak čvrstoće materijala, a dolazi i do kidanja vlakana. Od bioloških faktora tkaninu i hartiju najviše oštećuje dejstvo plesni, truležnih bakterija i glodari.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as31

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Mehanizmiiaparati, bivaju oštećeni usled dejstva prašine i peska, naglih promena temperature, visoke relativne vlažnosti, truležnih bakterija, nekih vrsta insekata, glodara i gmizavaca. Taloženje prašine i peska u zazorima, između delova u spoju, može izazvati veće habanje ležaja a može smanjiti i pokretljivost delova mehanizama i pribora. Prašina, koja se taloži na površinama agregata, pogoršava odvođenje toplote što može da uzrokuje pregrevanje i time skraćenje veka trajanja agregata. Nagle promene temperature pogoduju bržem oštećenju spregnutih delova, izrađenih od različitih materijala koji imaju različite koeficijente linearnog širenja, a takođe mogu usloviti i promenu veličina zazora čime mogu narušiti hermetičnost i uopšte pravilan rad mašine. Pri skladištenju mašina i delova koji imaju neke zazore, često se javlja tzv. korozija u zazorima, pod kojom se podrazumeva intenzivno razaranje matala u zazoru. Usled zadržavanja produkata korozije u zazorima menja se "pH" faktor sredine i time intenzitet korozije. Osnovna mogućnost povećanja otpornosti na koroziju u zazorima je popunjavanje zazora sa mazivom, polimernim folijama ili gumom, kao i racionalnijim pristupom konstrukciji i izborom materijala otpornih na koroziju.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as32

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Uzročnici oštećenja

Osnovni štetni klimatski faktori su:

- agresivni gasovi, koji se nalaze u vazduhu,

- atmosferska vlaga,

- temperatura spoljašnje sredine i

- sunćevo zračenje

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as33

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Osnovni štetni biološki faktori su:

- plesan,

- truležne bakterije,

- insekti,

- ptice,

- glodari i

- gmizavci.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as34

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Konzervacija

Imajući u vidu štetan uticaj korozije na mehaničke karakteristike proizvoda, a time i na njihovu pouzdanost, a posebno na njihov estetski izgled, korozija se u svakom slučaju mora sprečiti. Najjednostavniji način je primena materijala koji su otporni na koroziju (razne plastične mase nerđajući čelici i sl.) a ako to nije moguće izvesti onda ih je potrebno obojiti odgovarajućim zaštitnim, a zatim dekorativnim bojama, ili ih treba metalizirati, ili galvanski zaštititi.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as35

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Savremene metode zaštite (konzervacije) mašinskih proizvoda zahtevaju sledeće mere:

- visoku pouzdanost zaštite proizvoda od dejstva faktora spoljašnje sredine, u toku utvrđenog veka trajanja, u svim klimatskim uslovima i otpornih na udarna i vibraciona opterećenja, pri prevozu sa svim transportnim sredstvima,

- minimalno angažovanje pri konzervaciji i opsluživanju tokom skladištenja,

- minimalne troškove za dekonzervaciju proizvoda pred eksploataciju ili potpuno isključenje tih operacija,

- niska cena i nedeficitarnost primenjenih sredstava za konzervaciju, i mogućnost ponovnog korišćenja sredstava za konzervaciju.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as36

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Postoji više načina i sredstava za konzervaciju metalnih delova:

- mehanička izolacija proizvoda od određenih agresivnih faktora sredine i

- neutralizacija dejstava agresivnih faktora.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as37

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Ambalaža

Ambalaža je sredstvo u koje se stavlja proizvod, mada ona može predstavljati i integralnu celinu sa proizvodom, a osnovni zadatak joj je da štiti proizvod od mehaničkih, hemijskih i bioloških oštećenja, rastura, krađe, vandalizma, sabotaže i sl., mada ambalaža može i da štiti okolinu od štetnog dejstva proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as38

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Ambalažu obično definiše proizvođač, mada može i kupac, ali se to tada posebno naplaćuje. Ambalaža mora biti atraktivna, funkcionalna, jednostavna, jeftina, originalna, estetski dopadljiva, po mogućnosti povratna, ili, u protivnom, da se može lako reciklirati ili razgrađivati, tako da ne zagađuje čovekovu okolonu. Pored toga, ambalaža treba da ima i informativnu ulogu, da pomogne kupcu u donošenju odluke o kupovini proizvoda upakovanog u dotičnu ambalažu.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as39

Slika 11.1

Karakteristična rešenja ambalaže (vrećica, kombi-doza, bure, flaša, kanta, tuba, gajba, sanduk, vreća, kutija, podložak)

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as40

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

U zavisnosti od čvrstoće ambalaže ona se deli na:

- krutu (čvrstu), koja ima stalan oblik koji nije podložan promenama pri dejstvu sila,

- polukrutu (polučvrstu) koja je stalnog oblika ali je podložna deformacijama pri dejstvu spoljašnjih sila i

- meku (savitljivu) ambalažu koja poprima oblik upakovanog proizvoda.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as41

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pri proračunu komponenata ambalaže moraju se uzeti u obzir sledeća opterećenja:

- masa proizvoda i ambalaže, kao i opterećenja usled slaganja u nekoliko nivoa (samo na onim mestima gde se to vrši),

- sile međusobnog dejstva između vagona pri kretanju i manevrisanju voza, u slučaju da se transport vrši železnicom,

- inercijalne sile izazvane ubrzanjem usled oscilovanja i promene brzine kretanja transportnog sredstva,

- inercijalne sile koje nastaju usled krivina na putu po kojem se kreće vozilo,

- sile usled dejstva vetra, ako se teret nalazi na otvorenom prilikom transporta,

- opterećenja koja nastaju pri utovaru i istovaru i

- opterećenja koja nastaju pri pakovanju.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as42

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Treba imati u vidu da se svaka ambalaža odlikuje:

- materijalom od kojeg je izrađena (papir, karton, lepenka, plastične mase, metal, drvo, staklo, tekstil, itd.),

- prema povezanosti sa upakovanim proizvodom (odvojiva i neodvojiva),

- prema nameni (prodajna, transportna i prodajno-prevozna),

- prema upotrebi (za jednu upotrebu - nepovratna i za više upotreba - povratna).

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as43

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Od papira se izrađuje sledeća vrsta ambalaže:

Vrećice - od običnog ili oplemenjenog papira, sa ravnim ili četvrtastim dnom, sa ili bez rukohvata.

Vreće - obično od "natron" papira, mogu biti jedno ili višeslojne.

Kutije - od lepenke ili kartona, različitog oblika i veličina.

Kombi-doze (kutije) i kartonski bubnjevi - od kartona i belog ili crnog lima, plastične mase, šper ploče i sl. za izradu danca.

Palete, boks palete i kontejneri - od višeslojne lepenke.

Podlošci - od specijalnih papira, za pakovanje voća i povrća.

Kartonske cevi (hilzne) - za namotavanje.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as44

Slika 11.2

Karakteristična rešenja

papirnih i plastičnih vrećica

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as45

Slika 11.3

Oblik gajbe prilagođen za

racionalan transport prazne gajbe

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as46

Slika 11.4

Karakteristično

rešenje metalnog

rastavljivog sanduka

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as47

Slika 11.5

Karakteristično rešenje

staklenih boca

1 – butelja za vino,

2 – bordo boca za vino,

3 – boce za pivo i

4 – boca za ulje

2

1

3

4

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as48

Slika 11.6

Izgled simbola koji se postavlja na povratnu ambalažu

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as49

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Pakovanje

Pod pakovanjem se podrazumeva proces stavljanja proizvoda u ambalažu, pri čemu se obično sprovodi i njegovo merenje, ili odbrojavanje, kontrola, snabdevanje proizvoda sa potrebnom dokumentacijom, atestom, srevisnom knjižicom, garantnim listom i uputstvima, zatvaranje ambalaže, oznažavanje i etiketiranje. Pakovanje se vrši s ciljem da se zaštiti proizvod i sredstvo za konzervaciju, ako se i ono koristi, tokom transporta i skladištenja.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as50

Slika 11.7

Karakterističan izgled

(1) pojedinačnog i

(2) grupnog pakovanja

proizvoda

1

2

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as51

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Oznaka sadržaja pakovanja

Na svakom pakovanju mora biti postavljena oznaka mase ili sadržaja pakovanja. Za to se koristi "e" simbol koji označava da proizvođač garantuje da se u označenom pakovanju, u proseku, nalazi količina koja je nominalno naznačena na pakovanju. "e" simbol se postavlja na ambalaž`i i/ili proizvodu u istoj liniji sa oznakom nominalne količine (sl.11.8).

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as53

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Transport

Mada je transport veoma malo zastupljena operacija u životnom veku proizvoda, neophodno mu je posvetiti veliku pažnju. Naime, nakon izrade i, obično, preuzimanja od strane kupca, ili akreditovane inspekcijske kuće koju on ovlasti, vrši se transport proizvoda do mesta ugradnje ili skladištenja. Pri tome je transport, po pravilu, izložen raznim rizicima, pa se često praktikuje, dok je kod odgovornih proizvoda to i zakonska obaveza, da se transport posebno osigura kod nadležnih osiguravajućih društava.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as54

Slika 11.11

Karakteristična repenja kontejnera od 40 i 20 stopa

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as55

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Skladištenje

Pod skladištenjem se podrazumeva držanje i uvanje proizvoda kod proizvođača, veletrgovaca i prodavaca, kako bi se obezbedila promptna isporuka, i kod kupaca, kako bi se odmah mogla obezbedila upotreba proizvoda, kada se za to ukaže potreba. U zavisnosti od vrste proizvoda i predviđenog vremena skladištenja definiše se mesto (sl.11.12) i način skladištenja. U principu, uvek se teži da se operacija skladištenja izbegne, ali ona se često mora sprovoditi, ne samo da bi se obezbedila promptna isporuka proizvoda već i da bi se mogla obezbediti obrada tereta.

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as56

Slika 11.12

Karakteristično rešenje regalnog skladišta

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as57

Slika 11.13

Karakteristično rešenje kante prilagođene za skladištenje

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as58

Slika 10.14

Karakteristično rešenje piktograma kojim se označava dozvoljeni broj redova po visini za skladištenje

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

fakultet tehni kih nauka novi sad industrijski dizajn 10 as59

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD – INDUSTRIJSKI DIZAJN 10. ČAS

Posebno veliki značaj na kvalitet skladištenja ima blagovremeno sagledavanje:

- Načina skladištenja,

- Uslova koji moraju biti obezbeđeni u skladištu,

- Načina označavanja mesta skladištenja,

- Načina rukovanja materijalom u skladištu,

- Načina vođenja skladišnog stanja i

- Nosiolaca informacija u skladištu.