Kolizijska metoda in na ela kolizijskega prava
Download
1 / 23

Kolizijska metoda in načela kolizijskega prava - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Kolizijska metoda in načela kolizijskega prava. Ponazorimo z nekaj primeri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kolizijska metoda in načela kolizijskega prava' - kin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ponazorimo z nekaj primeri
Ponazorimo z nekaj primeri

Smučate v Avstriji – v vas se zaleti drug smučar in vas poškoduje. Noče plačati za vaše poškodbe (zavarovani pa niste – no ja, ali pa želite malo višjo odškodnino). Tudi krivec/odgovoren za vaše poškodbe je slovenski državljan. Na koncu ga morate tožiti. Zakon zahteva uporabo avstrijskega prava… imate morda vseeno možnost za uporabo slovenskega prava…


Ali pa
Ali pa…

Zakonec dobi delo v tujini, zato se oba preselita v Avstrijo. Tam skleneta pogodbo glede nekaterih svojih premoženjskih razmerij, povezanih z družbo zasebnega prava, ki jo ona ustanovi v Avstriji. Po prenehanju njegovega delovnega razmerja v Avstriji, se oba vrneta v Slovenijo. Kasneje tudi ona likvidira družbo v Avstriji. Med njima se pojavi nesoglasje glede delitve premoženja ustvarjenega z družbo, kar sicer ureja pogodba med njima. Ona se sklicuje na pogodbo, on pa pravi, da pogodba ni veljavna, ker ni bila sklenjena v notarski obliki in da je zato potrebno premoženje deliti na polovico… bo uspel ….?


Kolizijsko pravilo in njegova sestava
Kolizijsko pravilo in njegova sestava

1) označena je pravna kategorija, ki lahko odgovori na vprašanje

2) vsebuje navezno okoliščino – v pravilu je izdvojena točka v kateri se po mnenju zakonodajalca neko abstraktno razmerje najbolj veže na nek pravni red (točka vezivanja).

 • Primer: vsi členi II. dela ZMZPP, a vzemimo v analizo npr. 13. člen ZMZPP


Metode dolo anja naveznih okoli in
Metode določanja naveznih okoliščin

 • Neposredne in posredne

 • Enostavne in kompleksne

 • Stalne in spremenljive (conflict mobiles)

 • Enostranske in dvo- ali večstranske (simetrične ali asimetrične)

 • Stvarne in osebne


Pravna narava naveznih okoli in
Pravna narava naveznih okoliščin

 • Dispozitivna

 • Mandatorna

 • Dejstva

 • Pravni pojmi


Vrste navezovanj
Vrste navezovanj

 • Enostavno

 • Kompleksno

  • Kumulativno

  • Alternativno

  • Zaporedno ali subsidiarno

  • Distributivno


Poglavitne vrednote mzp
Poglavitne vrednote MZP

 • Pravičnost (Iustitia est fundamentum regnorum)

 • Koneksnost

 • Avtonomna volja


Na elo pravi nosti
Načelo pravičnosti

 • Hierarhično najvišje oz. temeljno načelo

 • Njegovo bistvo je iskanje najprimernejšega oz. najustreznejšega prava (Sitz Theorie)

 • Zahteva enakopravnost pravnih redov (načelo harmonije – odločitev sodišč naj bi bila enaka, ne glede na to, kje se o sporu odloči…)

 • Zahteva učinkovitost kolizijskih pravil…

 • Ali je to načelo v ZMZPP konkretizirano?


3 len mzp
3. člen MZP

Če v tem zakonu ni določbe o pravu, ki ga je treba uporabiti, se smiselno uporabljajo določbe in načela tega zakona, načela pravnega reda Republike Slovenije in načela mednarodnega zasebnega prava.

Kako bi se glasila določba, če se načelo pravičnosti ne bi upoštevalo?


Kako se na elo pravi nosti e konkretizira
Kako se načelo pravičnosti še konkretizira?

 • Pravni red (MZP) naj uporablja dvostranske kolizijske norme in ne materialnih norm za razmerja z mednarodnim elementom


Primer materialne norme mzp
Primer materialne norme MZP

13. člen ZZTP

Zaradi opravljanja storitev tujim osebam in uporabe storitev tujih oseb ter v drugih primerih, ko se blago izvaža oziroma izvaža, s tem da ga je treba obvezno vrniti v določenem roku v enakem ali spremenjenem stanju, se lahko blago začasno izvaža oziroma začasno uvaža.


Primer kolizijske norme
Primer kolizijske norme

13.člen ZMZPP

Za pravno in poslovno sposobnost fizične osebe se uporabi pravo tiste države, katere državljan je.Asimetri na norma zmzpp 37 len
Asimetrična norma (ZMZPP 37. člen)

(3) Če se zakonska zveza ne bi mogla razvezati po pravu iz drugega odstavka tega člena, se za razvezo zakonske zveze uporabi pravo Republike Slovenije, če je imel eden od zakoncev ob vložitvi tožbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(4) Če je eden od zakoncev državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zakonska zveza pa se ne more razvezati po pravu, določenem v drugem odstavku tega člena, se za razvezo uporabi pravo Republike Slovenije.


Odstop od na ela pravi nosti
Odstop od načela pravičnosti

 • Diskriminiranje v korist določenih posameznikov

 • Better Law Approach (Opfer Sympathie)


Better law approach opfer sympathie
Better Law Approach (Opfer Sympathie)

30. člen

(1) Za nepogodbeno odškodninsko odgovornost se uporabi pravo kraja, kjer je bilo dejanje storjeno. Če je za oškodovanca ugodnejše, se namesto tega uporabi pravo kraja, kjer je nastopila posledica, vendar le, če je povzročitelj kraj posledice mogel in moral predvideti.


Na elo najtesnej e zveze
Načelo najtesnejše zveze

 • tudi konkretizacija načela pravičnosti

 • dvojna vloga (aprio- in posterioristično navezovanje)

 • slabe in dobre strani

 • kako nastopa to načelo v MZP

  • Generalna klavzula - (Restatement II, 1969)

  • Izključitvena klavzula – clause d’exception(npr. 19. člen Belgijskega MZP, 15. člen švicarskega MZP, 2. člen ZMZPP)

  • Posebna izjema (npr. samo za pogodbeni statut)


Na ela v korist magis valeat quam pereat
Načela “v korist…” – magis valeat quam pereat

 • in favorem negotii ali in favorem contractus

 • in favorem laesi

 • in favorem divortii

 • in favorem testamenti


Na elo avtonomije
Načelo avtonomije

prenos materialnopravne avtonomije na kolizijsko področje …

načelo pozna vrsto omejitev (ni absolutno, kot bi sicer dobili občutek prima facie…)


Ostala na ela
Ostala načela

 • Načelo varstva integritete institucije

 • Načelo teritorialnosti (je močno omejeno)

 • Načelo enotnosti in različnosti naveznih okoliščin in kriterijev za mednarodno pristojnost

 • načelo vzajemnosti

 • načelo pridobljenih pravic

 • načelo karakteristične izpolnitve

 • načelo pravne varnosti


Kako uporabljati na ela mzp
Kako uporabljati načela MZP?

 • kaj če so si načela v nasprotju… enemu je potrebno dati prednost … kateremu?

  (npr. ali naj se koneksnost umakne avtonomiji?)

  ali naj bo izbrano pravo za pogodbeno razmerje izberejo ga lahko stranke – povezano z razmerjem ali ne? Npr. ali lahko slov in ital stranka izbereta švicarsko pravo, ali pa pravo Velike Britanije?


Literatura za dana njo snov
Literatura za današnjo snov:

 • Polajnar-Pavčnik: Pravna načela v mednarodnem zasebnem pravu, PiD, št. 6/ 1991, str. 687

 • Polajnar-Pavčnik: Vrednote v kolizijskem pravu, PiD, št. 6-7/2001, str. 1119.


ad