Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation

Innehåll

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll • Introduktion • Profeten Nuh (Noa) • Profeten Ibrahim (Abraham) • Profeten Musa (Moses) • Profeten ’Isa(Jesus) • Profeten Muhammad www.islamforelasningar.se

 2. Session 2 • Vem kommer ihåg? • Hur många profeter har det funnits genom alla tider? • Hur många av profeterna var även budbärare? • Nämn 2 skillnader mellan profeter och budbärare!? • Vilka är de 5 starka profeterna även kallade Ulo Al -'Azm? • Vad var alla profeters gemensamma religion och budskap? • Varför ska vi lära oss om profeterna och deras bakgrund? www.islamforelasningar.se

 3. Profeten Nuh Tiden före profeten Nuh • Korruptionen uppstod från Adams söner Habil och Qabil • Adam fick en ny son av Gud (Allah) vid namn Shaith • Därefter kom ochutsågs Idris till Guds (Allahs) profet • Förändringar började sakta ske efter att Idris dött www.islamforelasningar.se

 4. Profeten Nuh Början och ursprunget på avgudadyrkan • Allt började när de fromma människorna gick bort • Iblees kom i mänsklig form och vilseledde steg för steg • Det gick så långt att avbilderna namngavs av folket Ibn Abbas förklarade (ra): ”När dessa rättfärdiga män dog, så inspirerade Iblees (Satan) folket att resa statyer på de platser där de brukade sitta. De gjorde detta, men dessa statyer började inte att dyrkas förrän kommande generationer avvek från den rätta vägen. De började då att dyrka dem som sina avgudar.” www.islamforelasningar.se

 5. Profeten Nuh Gud (Allah) nämner dessa i koranen: ”och säger [till varandra]: 'Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq eller Nasr!’” (Koranen 71:23) www.islamforelasningar.se

 6. Profeten Nuh Nuhs folk - Avgudadyrkarna • Profeten Nuh föddes Ibn Abbas (ra) har rapporterat att Profeten Muhammad (saws) sade: ”Perioden mellan Adam och Nuh var tio sekler.” (Sahih Al - Bukhari) • Hans folk var avgudadyrkare • Försökte att resonera med folket • Splittringen som uppstod www.islamforelasningar.se

 7. Profeten Nuh Nuhs kamp mot förnekarna • Förnekarnas argument Gud (Allah) talar i koranen om för oss att: ”Men folkets äldste, som [alla] förnekade sanningen, sade: "Vi ser att du inte är mer än en vanlig människa som vi andra och vi ser att det bara är de eländigaste bland vårt folk som följer dig, sådana som inte har något omdöme…” (Koranen 11:27) www.islamforelasningar.se

 8. Profeten Nuh • Förnekarnas försök till förhandling I koranen finner vi Nuhs vädjan till sitt folk: ”Mitt folk! Jag begär ingen ersättning av er för detta [budskap]; jag väntar ingen lön från någon annan än Gud. Och jag kommer inte att stöta bort dem som antar tron; de är ju kallade att möta sin Herre. Men jag ser att ni är människor utan begrepp [om rätt och orätt]. Och vem, mitt folk, skulle kunna skydda mig för Guds [vrede], om jag stötte dem ifrån mig? Vill ni inte tänka över detta?” (Koranen 11:29-30) www.islamforelasningar.se

 9. Profeten Nuh • Förnekarna förblir ignoranta Gud (Allah) berättar om deras attityd: ”[Men de äldste] sade: "Nuh! Du har tvistat med oss och du har låtit tvisten pågå länge nog. Nedkalla nu över oss det [straff] som du har hotat oss med, om du har talat sanning. [Nuh] svarade: "Bara Gud kan låta [straffet] drabba er, om detta är Hans vilja; och ni kan inte företa er något för att kullkasta [Hans beslut].” (Koranen 11:32-33) www.islamforelasningar.se

 10. Profeten Nuh • Förnekarna började förolämpa Gud (Allah) berättar om deras förolämpning: ”Folkets äldste svarade: "Vi anser att du helt misstar dig." (Koranen 7:60) Nuh svarar på profeternas sätt: ”[Nuh] svarade: "Nej, mitt folk! Jag misstar mig inte! Herren över alla världar har sänt mig [och] jag framför min Herres budskap till er och ger er goda råd - Gud har låtit mig veta vad ni inte vet." (Koranen 7:61 - 62) www.islamforelasningar.se

 11. Profeten Nuh Nuh om sin vädjan till sitt folk i koranen: ”[Nuh bad till Gud och] sade: "Herre! Jag har talat till mitt folk natt och dag, men mina uppmaningar har bara lett till att de alltmer drar sig undan. Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse, sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig, och de förskansar sig i envishet och högmod. Jag har vädjat till dem med hög röst och talat offentligt till dem på allmän plats, och jag har talat med dem i förtrolighet och sagt dem: 'Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt; Han skall låta himlen sända er rikligt regn och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar.” (Koranen 71:5 – 12) www.islamforelasningar.se

 12. Profeten Nuh Nuhs uppdrag och mission • Längden på Nuhs mission Gud (Allah) säger i koranen: ”OCH VI sände Nuh till hans folk och han blev hos dem niohundrafemtio år.” (Koranen 29:14) www.islamforelasningar.se

 13. Profeten Nuh Avslutning - Session 2 www.islamforelasningar.se

 14. Session 2 SLUT! www.islamforelasningar.se