Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1ª REUNIÓ Curs : 2013-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1ª REUNIÓ Curs : 2013-2014

1ª REUNIÓ Curs : 2013-2014

103 Views Download Presentation
Download Presentation

1ª REUNIÓ Curs : 2013-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1ª REUNIÓ Curs : 2013-2014 TERCER de PRIMÀRIA CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 2. 1. PRESENTACIÓ de les tutores i de la resta del professorat que impartirà classeaquestalumnat. 2. EXPLICACIÓ del sistema educatiu (cicles, absentisme escolar, promoció…) 3. EXPLICACIÓ DEL PLA DE TREBALL: - Objectius - Tècniques de treball i estudi. - Calendarid’avaluacions - Activitatscomplementàries/extraescolares. 4. ENTREVISTESamb les famílies. 5. ORIENTACIONS PER A LA COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES en el procés educatiu. 6. Preguntes i suggeriments. INDEX CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 3. TUTORES CONSUELO PUCHADES 3r A PILAR JUSTO 3r B Mª ANGELES MIQUEL 3r C PEDRO QUIRALTE ANGLÉS LORENA MELENDEZ MÚSICA SARA PEÑALVER AMPARO CAMPOS EDUCACIÓ FÍSICA JOSEFINA MUÑOZ RELIGIÓ CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 4. 1r Cicle 3r nivell 4t nivell PRIMÀRIA 2n Cicle 3r Cicle CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 5. SEMPRE DEGUDAMENT JUSTIFICATS / DES ABSÈNCIES / RETARDS Elsjustificantsd’ABSÈNCIA-RETARD es faran per escrit a través de l’AGENDA o complimentant el justificant ,què per aquest fi, es troba al seuabast al Centre. Cal PUNTUALITAT tant a l’ hora d’entrar, al Centre, com a l’horad’eixir. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 6. TÈCNIQUES DE TREBALL CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 7. A casa han de LLEGIR un poc cada dia. • Hauran de saber molt bé les taules de multiplicar (les anirem • repassant i preguntant a classe). • Escriuremelsenunciatssempre a la llibreta , i, seremexigents en la presentació del treball. • Les tasques , que a classe no acaben,seran acabades a casa • Han de fer - les sols. En cas de dubte que pregunten, • se’ls ho explica i se’ls torna a deixar sols.. • S’han d’acostumar a treballar en un lloc on no hi haja massa distraccions i que sigaun lloc fix (si pot ser a la seva habitació o escriptori). Que no treballen davant la televisió. • No alçar-se de la cadira mentre es treballa. • Que treballen ben asseguts. Faremexàmensperò també s’avaluarà : L’ESFORÇ, LA PARTICIPACIÓ, LA CONSTÀNCIA EN EL TREBALL, I, EL COMPORTAMENT. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 8. TÈCNIQUES D’ESTUDI CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 9. COM ORGANITZAR EL TEMPS D’ESTUDI? >> L’ÚS DE L’AGENDA ÉS MOLT IMPORTANT>> • Tenir un horari els ajuda a reforçar un hàbit d’estudi diari i • fa que no perguen temps innecesari. • 2.Per decidir quant de temps dediquen a cada assignatura s’ha • de pensar quin grau de dificultat té per a ells/elles. • 3.Després d’un temps d’estudi (uns 45 minuts) hauria de • descansar uns minuts. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 10. COM HA DE SER EL LLOC D’ESTUDI? • Ha de tenir a prop i preparat tot el que necessita per a l’estudi: • llibres,quaderns, diccionari etc. • L’habitació ha d’estar ordenada. • No has de tenir objectes que el puguen distraure. • S’ha de mantenir allunyat del televisor i del telèfon. • Per evitar l’ombra, el llum de taula ha d’estar situat al cantó contrari del de la mà amb què escriu. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 11. CALENDARI D’ AVALUACIONS CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 12. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 13. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES / EXTRAESCOLARS CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 14. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 15. HORARI DE TUTORIA: DIMECRES i DIJOUS de 13h. a 13’30h. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 16. ORIENTACIONS PER A LA COL·LABORACIÓ DE LES FAMÍLIES CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 17. RESPECTAR I COL·LABORAR EN EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE. • Instar el fill o filla que compliscales normes del Centre i que participeactivament en l’assolimentd’un clima positiu de convivència. RESPECTAR I PROMOURE ELS VALORS I NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE. • Fomentar en elsfills i filles el respecte i el bon úsdelsmaterials i de les instal·lacions i el compliment de les normes. • Fomentar en els fills i filles la resolució dialogada de conflictes. COMUNICAR AL CENTRE LES INFORMACIONS RELLEVANTS QUE PUGUEN INCIDIR EN EL PROCÉS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE L’ALUMNE O ALUMNA. • ADREÇAR-SE DIRECTAMENT AL CENTRE per contrastar discrepàncies, coincidències o sug-gerimentsen relacióamb lesactivitatseducatives i la formació de l’alumnat. • ASSISTIR, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqueel Centre. INTERESSAR-SE PER L’EVOLUCIÓ PERSONAL I ELS APRENENTATGES DELS FILLS I FILLES. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 18. • Educar elsfills i les filles en el deure de l’estudi, acompanyar-los en l’organització del tempsd’estudi a casa, proporcionar les millorscondicionspossibles per fer les tasques escolars a casa i supervisar la preparaciódelsmaterialsnecessaris per a l’activitat escolar. • • IMPLICAR-SE EN ELS HÀBITS D’HIGIENE, D’ORDRE I DE PUNTUALITAT DEL FILL O FILLA. • • Garantir l’assistènciadiària al centre del seufill o filla. • • Conèixer i col·laborar en les mesures específiqueseducatives per millorar el rendiment escolar i el clima de Centre. • • Conèixer el seguiment i els resultats de les diferents mesures dutes a terme. • Respectar el caràcter propi del Centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’Equip Directiu i dipositar la confiança en els professionals de l’educació. CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 19. PREGUNTES I SUGGERIMENTS CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)

 20. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA CEIP. J. GarciaPlanells (Manises)