martin gre fakulta medzin rodn ch vz ahov ekonomick univerzita v bratislave n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Martin Grešš Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomická univerzita v Bratislave. Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia. Obsah. „Svetová dedina“ Základné demografické ukazovatele Demografické cykly Demografický vývoj sveta Zmena stavu populácie Distribúcia populácie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia' - kieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
martin gre fakulta medzin rodn ch vz ahov ekonomick univerzita v bratislave
Martin Grešš

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomika rozvojových štátov 4 Populácia

obsah
Obsah
 • „Svetová dedina“
 • Základné demografické ukazovatele
 • Demografické cykly
 • Demografický vývoj sveta
 • Zmena stavu populácie
 • Distribúcia populácie
 • Štruktúra populácie
 • Demografická politika
 • Rozdiely vo vývoji populácie medzi PVK – RK
 • Demografický a ekonomický rozvoj
 • Demografická zmena (prechod)
 • Socio-ekonomické konzekvencie populačného rastu
 • Demografická charakteristika rozvojových krajín

(C) Martin Grešš, 2012

svetov dedina 1 000 obyvate ov
„Svetová dedina“ (1 000 obyvateľov)
 • 584 Ázijčanov, 124 Afričanov, 94 Európanov, 55 obyvateľov bývalého ZSSR, 52 Severoameričanov, 2 Česi, 1 Slovák
 • 165 čínsky, 86 anglicky, 83 hindu, 64 španielsky, 58 rusky, 37 arabsky; zvyšok ďalších 200 jazykov
 • 1/3 detí, 60 starších ako 60 rokov
 • 5 vojakov, 7 učiteľov, 1 doktor medicíny, 3 utečenci
 • 200 ľudí = 75 % príjmov; 200 ľudí = 2 % príjmov
 • 70 ľudí vlastní automobil
 • 1/3 má prístup k zdravej pitnej vode
 • 50 % zo 670 dospelých je negramotná
 • 3 ha pôdy per capita (spolu 3 000 ha = 350 ha polia, 700 ha pastviny, 950 ha lesy, 1 000 ha púšte a ostatné nevyužité plochy)
 • 100 ľudí ovláda jadrové zbrane s reálnou možnosťou zničenia dediny
 • Dona Meadows, 1990 State of the Village Report

(C) Martin Grešš, 2012

z kladn demografick ukazovatele
Základné demografické ukazovatele
 • celkový počet obyvateľstva
  • de facto
  • de iure
  • upravený de facto
 • hustota obyvateľstva
 • štruktúra obyvateľstva
  • pohlavie
  • vek
 • fertilita
  • vekovo špecifická fertilita
  • záchovná miera fertility
 • natalita
 • mortalita
  • dojčenská a detská
 • prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva
  • vnútorná miera rastu populácie
 • migrácia
  • emigrácia
  • imigrácia
  • migračné saldo
 • očakávaná dĺžka života pri narodení

(C) Martin Grešš, 2012

z kladn demografick ukazovatele rozdelenie kraj n
Základné demografické ukazovatele – rozdelenie krajín
 • natalita + mortalita + prirodzený prírastok + príjem:
  • I. veľmi chudobné krajiny s príjmom per capita menej ako 1 000 USD
  • II. relatívne chudobné krajiny s príjmom per capita 1 000 – 3 000 USD
   •  kde prevláda vysoká miera natality (ale nižšia ako v skupine I) a relatívne nižšou mierou mortality (napr. Keňa s mierou natality 39,2 a mierou mortality 11,8),
   •  kde začína dochádzať k ďalšiemu poklesu miery natality (napr. India s mierou natality 23 a mierou mortality 8,2),
   •  kde sú miera natality aj mortality už nízke a pokračujú v ďalšom poklese (napr. Čína kde je miera natality na úrovni 13,1 a miera mortality na úrovni 7,1)
  • III. krajiny Latinskej Ameriky s príjmom per capita 2 000 – 6 000 USD
  • IV. novoindustrializované krajiny s príjmom per capita nad 6 000 USD

(C) Martin Grešš, 2012

demografick cykly
Demografické cykly
 • veľmi nízky populačný prírastok - nMnN
 • slabý populačný prírastok - VM  VN
 • spomalenie populačného prírastku - nMN
 • populačná explózia - M  N

(C) Martin Grešš, 2012

demografick v voj sveta 2005 2010
Demografický vývoj sveta (2005 – 2010)
 • Vyspelé krajiny
  • Rast populácie 0,41 %/rok
  • Natalita 11/1 000
 • Ostatné rozvojové krajiny
  • Rast populácie 1,18 %/rok
  • Natalita 20/1 000
 • LDC
  • Rast populácie 2,21 %/rok
  • Natalita 34/1 000

(C) Martin Grešš, 2012

demografick v voj sveta
Demografický vývoj sveta
 • Najrýchlejšie rastúce regióny sveta, 2010 – 2015:
  • Afrika 2,48 %/rok
  • Latinská Amerika 1,18 %/rok
  • Ázia 1,11 %/rok
  • (svet = 1,2 %/rok)
 • Spomalenie rastu svetovej populácie:
  • 1965 – 1970 = 2,1 %/rok
  • 2000 – 2005 = 1,16 %/rok
  • 2025 – 2030 = 1,1 %/rok
  • Prečo?

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rozvoj
Zmena stavu populácie a ekonomický rozvoj
 • Vplyv na:
  • produkčný potenciál krajiny
  • zamestnanosť
  • trh tovarov a služieb
  • spotrebu
  • investície do výroby a na úspory
  • veľkosť a rast pracovnej sily
  • životné prostredie
  • technologické zmeny

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na produkčný potenciál krajiny
  • Populačný rast dodáva pracovnú silu
  • Dôležitá je úroveň kvalifikácie a vzdelania, a zdravie pracovnej sily

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj1
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na zamestnanosť
  • Zabezpečenie dostatočných pracovných príležitostí + dostatočný ekonomický rast krajiny
  • V opačnom prípade vznik a postupný kontinuálny rastu nezamestnanosti

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj2
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na trh tovarov a služieb
  • Stimulácia rastu produkcie
  • Rast populácie → rast rozsahu trhu → krivka dopytu po tovaroch a službách posun doprava
  • Deti = konzumenti od narodenia → rast dopytu po tovaroch a službách spojených s uspokojením ich potrieb

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj3
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na spotrebu
  • Jeden z hlavných prvkov celkového HDP krajiny
  • Rast vs. pokles životného štandardu
   • Rýchlejšie tempo rastu populácie ako tempo rastu produkcie = zníženie životného štandardu
   • Tempo rastu produkcie rýchlejšie ako tempo rastu obyvateľstva = zabezpečenie / zvýšenie životného štandardu + možný export prebytkov produkcie do zahraničia = priaznivý vplyv na obchodnú a platobnú bilanciu krajiny + rast HDP a HDP p. c.

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj4
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na investície do výroby a na úspory
  • Rast produkcie sa zabezpečí dodatočným prísunom investícií do sféry výroby (domáce / zahraničné zdroje)
  • 1 Znižovanie úspor domácností:
   • Viac detí = rast výdavkov na tovary, služby, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť = zníženie úspor domácností = zníženie investícií = stagnácia /zníženie produkcie
  • 2 Zvýšenie investícií firiem:
   • Uplatnenie úspor z rozsahu výroby = zníženie cien finálnych tovarov = zvyšovanie miery úspor = rozšírenie investičných možností firiem z domácich zdrojov = ďalšie zvyšovanie produkcie
  • Zvyšovanie produkcie = priaznivý vplyv na zamestnanosť a úspory = rast HDP

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj5
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na veľkosť a rast pracovnej sily
  • Veľkosť a rast pracovnej sily = jeden z determinantov potreby investícií a úspor
  • Zaostávanie rastu investícií za rastom pracovnej sily + daná technológia = pokles produktivity práce = pokles HDP a HDP p. c.
  • Rast investícií = negatívny vplyv na zamestnanosť (substitúcia L za K)

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj6
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na životné prostredie
  • Rast populácie = ↑ tlak na životné prostredie
  • V prípade, že v krajine dochádza k rastu produkcie p. c., krajina musí implementovať technológie, ktoré tento tlak uvoľnia
  • Staré technológie = nadmerné využívanie zdrojov = väčší objem financií na ich nákup = negatívny vplyv na celkovú platobnú bilanciu a vonkajšiu ekonomickú rovnováhu

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj7
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Vplyv na technologické zmeny
  • Nové technológie, ktoré sú energeticky menej náročné, umožnia krajine usporiť nemalé finančné prostriedky na nákup surovín
  • Takto usporené prostriedky sa môžu, v prípade vhodnej a efektívnej vládnej politiky, premeniť na investície, ktoré môžu naštartovať ekonomický rozvoj krajiny

(C) Martin Grešš, 2012

zmena stavu popul cie a ekonomick rast a rozvoj8
Zmena stavu populácie a ekonomický rast a rozvoj
 • Zmena stavu populácie → vplyv na spotrebu → vplyv na rozsah trhu tovarov a služieb → vplyv na zamestnanosť → vplyv na produkčný potenciál krajiny → vplyv na rozsah úspor a investícií → vplyv na technologické zmeny → vplyv na životné prostredie ⇒ ekonomický rast/rozvoj → vplyv na veľkosť populácie ...
 • Rast populácie → rast ekonomického rastu a rozvoja krajiny; ekonomický rozvoj → vplyv na veľkosť populácie

(C) Martin Grešš, 2012

faktory vplyvu na zmenu stavu popul cie v krajine
Faktory vplyvu na zmenu stavu populácie v krajine
 • exogénne
  • prírodné katastrofy
  • vojny
  • epidémie chorôb
 • endogénne
  • cenzy
  • zdravotná starostlivosť
  • vzdelanie žien
  • demografická politika

(C) Martin Grešš, 2012

distrib cia popul cie
Distribúcia populácie

(C) Martin Grešš, 2012

faktory vplyvu na distrib ciu popul cie
Faktory vplyvu na distribúciu populácie
 • fyzické podmienky – prírodné prostredie
  • okraje kontinentov
  • riečne oblasti
  • nízke nadmorské výšky
  • oblasti s vysokou vlhkosťou v strednej nadmorskej výške
  • oblasti so subtropickým podnebím
 • socioekonomické faktory
  • rozvoj infraštruktúry mestských oblastí
  • dostupnosť pracovných príležitostí
  • stupeň rozvoja trhu práce a trhu tovarov a služieb
  • občianske vojny a hlad
  • zdanenie
  • plánovanie rozvoja mestských oblastí
 • historický vývoj
  • najstaršie civilizácie – delty a veľké rieky, náplavové oblasti
  • vyspelé krajiny – pozostatok priemyselnej revolúcie z 18. a 19. storočia
  • rozvojové krajiny – koloniálna minulosť

(C) Martin Grešš, 2012

distrib cia popul cie svet
Distribúcia populácie – svet

(C) Martin Grešš, 2012

trukt ra popul cie
Štruktúra populácie
 • Podiel mladých a starých ľudí na celkovej populácii
 • Vplyv na makroúrovni aj mikroúrovni
  • Štátny rozpočet krajiny, výdavky v oblasti školstva, zdravotníctva a systéme sociálneho zabezpečenia
  • Starostlivosť o deti a starých ľudí

(C) Martin Grešš, 2012

trukt ra popul cie1
Štruktúra populácie
 • 2 hlavné dopady štruktúry populácie a jej zmeny
  • Potreby populácie a ich uspokojenie
   • vplyv na fiškálnu politiku
   • potreby mladých v predproduktívnom veku
    • vzdelanie
    • zdravotná starostlivosť
   • potreby starých v postproduktívnom veku
    • zdravotná starostlivosť
  • Vplyv na trh práce prostredníctvom zmien v ponuke práce
   • emigrácia

(C) Martin Grešš, 2012

trukt ra popul cie index ekonomickej z vislosti
Štruktúra populácie – index ekonomickej závislosti
 • Spôsoby sledovania:
  • podiel mladých na produktívnom obyvateľstve
  • podiel starých na produktívnom obyvateľstve
  • podiel mladých a starých na produktívnom obyvateľstve
 • Varianty vývoja:
  • rast podielu mladých ľudí + rast podielu starých ľudí
  • rast podielu mladých ľudí + pokles podielu starých ľudí
  • pokles podielu mladých ľudí + pokles podielu starých ľudí
  • pokles podielu mladých ľudí + rast podielu starých ľudí

(C) Martin Grešš, 2012

trukt ra popul cie index ekonomickej z vislosti2
Štruktúra populácie – index ekonomickej závislosti
 • Ukazuje, že rast demografického zaťaženia môže mať negatívne dôsledky:
  • ↑ potrieb a spotreby domácností ⇒ ↓ miery úspor
  • ↓ miery investícií do výroby ⇒ presun do sociálnej infraštruktúry
 • Zníženie demografického zaťaženia ⇒ ↑ HDP p. c. ⇒ ↑ miera úspor ⇒ ↑ celkového HDP (svetový aj národný)

(C) Martin Grešš, 2012

demografick politika
Demografická politika
 • súbor opatrení, pomocou ktorých sa vláda snaží o reguláciu, prípadne kontrolu, demografických procesov v danej krajine. Ide predovšetkým o reguláciu rastu počtu obyvateľstva a zabezpečenie vhodnej vekovej štruktúry obyvateľstva.
 • vplyv demografickej politiky:
  • Mať deti
  • Počet detí
 • prejavy demografickej politiky v rozvojových krajinách – plánovaná rodina
  • Ćína – Maoistická ekonomická stratégia
  • India – plánovaná rodina

(C) Martin Grešš, 2012

rozdiely vo v voji popul cie medzi pvk rk
Rozdiely vo vývoji populácie medzi PVK – RK
 • 2 aspekty:
  • rýchlosť populačného rastu
   • oveľa vyššia v RK ako v PVK
  • podstata populačného rastu a jeho rýchlosti
   • PVK – endogénny charakter
   • RK – exogénny charakter

(C) Martin Grešš, 2012

demografick a ekonomick rast
Demografický a ekonomický rast
 • čo spôsobuje/poskytuje rast populácie?
  • dodáva pracovnú silu
  • stimuluje rast produkcie
  • vytvára vhodné podmienky pre investovanie
  • stimuluje technologické zmeny

(C) Martin Grešš, 2012

demografick zmena prechod
Demografická zmena (prechod)
 • etapa 1 – vysoká miera fertility a mortality
 • etapa 2 – klesajúca miera mortality
 • etapa 3 – klesajúca miera fertility
  • Demografická zmena na začiatku 21. storočia
 • etapa 4 – stála populácia

(C) Martin Grešš, 2012

demografick zmena prechod1
Demografická zmena (prechod)

(C) Martin Grešš, 2012

socio ekonomick konzekvencie popula n ho rastu
Socio-ekonomické konzekvencie populačného rastu
 • pesimistické vs. optimistické perspektívy
 • miera závislosti
 • rast populácie a investície
 • rast populácie, vzdelanie a zdravotná starostlivosť
 • zamestnanosť, distribúcia príjmov a chudoba
 • rast populácie a životné prostredie
 • rast populácie a technologický pokrok

(C) Martin Grešš, 2012

malthusova te ria
Malthusova teória

(C) Martin Grešš, 2012

demografick charakteristika rozvojov ch kraj n
Demografická charakteristika rozvojových krajín
 • rýchly populačný rast
 • výrazný pokles miery mortality bez ohľadu na veľkosť príjmu per capita
 • vysoká miera natality a fertility
 • rast populácie sa nezhoduje s dopytom po pracovnej sile
 • emigrácia prebytočnej populácie neprichádza do úvahy
 • rýchla urbanizácia, ale aj prírastok vo vidieckej populácii
 • vysoká miera závislosti (koeficient demografického zaťaženia)

(C) Martin Grešš, 2012

z ver
Záver

(C) Martin Grešš, 2012