Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Integrovaný management velkoplošných chráněných území v ČR. Jaroslav Boháč, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice jardaboh @ seznam.cz. K čemu jsou velkoplošná chráněná území?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - khuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r

Integrovaný management velkoplošných chráněných území v ČR

Jaroslav Boháč, Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice

jardaboh@seznam.cz


K emu jsou velkoplo n chr n n zem
K čemu jsou velkoplošná chráněná území? území v ČR

 • Velkoplošná chráněná území jsou obecně chápána jako jeden ze základních mechanismů ochrany biodiverzity (včetně výzkumu).

 • V současné době plní tato území, kromě základní funkce ochrany biodiverzity mají i funkce rekreační.

 • Jsme proto často svědky neúměrného tlaku na stále tvrdší rekreační využití těchto území (budování sportovních a rekreačních zařízení, komunikací, vstup do nejpřísněji chráněných částí, atd.).

 • Veřejnost se často domnívá, že ochrana přírody záměrně brání rekreačnímu využití, ale málo si uvědomuje, že jedinečná území s málo dotčenou přírodou jsou součástí našeho národního bohatství, jehož ochrana je znakem kultury našeho státu.


K emu jsou velkoplo n chr n n zem pr vn r mec zem
K čemu jsou velkoplošná chráněná území? „Právní rámec území“

 • Při návrhu využití území, který by měl zohlednit zájmy místních obyvatel, obcí, návštěvníků a rekreantů i místních podnikatelů, je nutno vždy vycházet ze stávajícího právního rámce:

 • zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

 • normy EU („Směrnice o ochraně volně žijících rostlin a živočichů a jejich stanovišť“ a „Směrnice o ochraně ptáků“).


Kde se nach zej
Kde se nacházejí? rámec území“


Jak ochr nit chr n n zem
Jak ochránit chráněná území? rámec území“

 • Plánování a management chráněných území je svou podstatou jevem komplexním.

 • Jednotlivé jeho aspekty (přírodovědné, sociálně kulturní a ekonomické) bývají však řešeny odděleně, v rámci pravomocí jednotlivých sektorů.

 • Sektorový přístup, je však dnes překonaný a je snaha ho nahradit přístupem integrovaným, založeným na interdisciplinárním přístupu napříč sektory.


Dal charismatick druhy np umava
Další charismatické druhy NP Šumava Matějíček, Silva Gabreta, 2000)


Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r

Omezuje ochrana p Matějíček, Silva Gabreta, 2000)řírody místní obce a jejich rozvoj? Jsoumístní lidéochranou přírody ekonomicky diskriminovánive srovnání s nechráněnými územími?

 • Projekt „Participativní management chráněných území – klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiverzity a socioekonomickým rozvojem místních komunit“(www.infodatasys.cz)

 • Projekt IPAM – ToolboxIntegrative Protected Area Management (Community Initiative INTERREG III B (2000 – 2006)CADSES (www. Community Initiative INTERREG III B (2000 – 2006)http://www.ipam.info/)

 • Biodiversität kontrovers, Linz, 2010


Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r

Omezuje ochrana p Matějíček, Silva Gabreta, 2000)řírody místní obce a jejich rozvoj? Jsoumístní lidéochranou přírody ekonomicky diskriminovánive srovnání s nechráněnými územími?


Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r

Omezuje ochrana p Matějíček, Silva Gabreta, 2000)řírody místní obce a jejich rozvoj? Jsoumístní lidéochranou přírody ekonomicky diskriminovánive srovnání s nechráněnými územími – srovnávané charakteristiky

 • Co se děje v CHKO – ne/zájem

 • Dojížďka

 • Vybavenost

 • Vliv CHKO na atraktivitu území

 • Znalost loga CHKO

 • Co je BR

 • Znalost plánu péče

 • Atd.


Integrovan management velkoplo n ch chr n n ch zem v r

Omezuje ochrana p Matějíček, Silva Gabreta, 2000)řírody místní obce a jejich rozvoj? Jsoumístní lidéochranou přírody ekonomicky diskriminovánive srovnání s nechráněnými územími – statistické výsledky (www.infodatasys.cz)

 • Nejsou zásadní rozdíly mezi obyvateli chráněných území a obyvateli vně území.

 • CHKO Třeboňsko – je zde nejvyšší zastoupení relativně spokojených obyvatel s pozitivním vztahem k ochraně přírody.

 • CHKO Křivoklátsko – obyvatelé s vyhraněnými postoji se zde vyskytují méně. Je zde zřejmě silnější podíl obyvatel s vyšší vazbou na území.

 • CHKO Šumava – zde dochází k určité polarizaci názorů k ochraně přírody (zvýšené zastoupení jak příznivců tak i odpůrců ochrany přírody), ale i zvýšený počet obyvatel, kteří jsou relativně nespokojeni a současně mají kladný vztah k ochraně přírody.


Jak se k rekrea n mu vyu it chr n n ch zem p istupuje v zahrani nap rakousko srn it lie estonsko
Jak se k rekrea Matějíček, Silva Gabreta, 2000)čnímu využití chráněných území přistupuje v zahraničí (např. Rakousko, SRN, Itálie, Estonsko)?

 • expertní systémy pro management chráněných území (IPAM Joe) http://www.ipam.info/index.php/plain/content/view/full/75


Turistick tlak na chr n n zem v zahrani biodiversit t kontrovers linz 2010
Turistický tlak na chráněná území v zahraničí (Biodiversität kontrovers, Linz, 2010)

 • Stále častější konflikt mezi ochranou přírody a turismem v chráněných územích.

 • Např. v pobřežních zónách Galapág (World Herritage Site) je překračována carrying capacity 15x a vyvolává sociální problémy!

 • Konsumismus jako hlavní zdroj problémů.

 • Krajina je jen kulisou pro sport.

 • Preference extrémních sportů s velkým tlakem na přírodní prostředí.

 • Nové strategie turistů – „pohled ze stopy vlka“, „bobří safari“, „cesta mokřady“ (EU – Estonsko, NP Soomaa), Rakousko („tradiční pohled na život v chráněných územích“).

 • Indikace změn v chráněných územích – „naši ptáci si kupují letenky pryč“ (hrozivý úbytek ptáků ve střední Evropě).


Z v r
Závěr (Biodiversität kontrovers, Linz, 2010)

 • Základem pro management chráněných území jsou plány péče. Na ty v oblasti péče o les navazují lesní hospodářské a souběžně plány rozvoje příslušných obcí.

 • Při navrhování integrovaného managementu ve velkoplošných chráněných územích hrají klíčovou roli správy NP a CHKO, které řídí a koordinují výzkum a rozvoj na svém území.

 • Výzkum zásadním způsobem přispívá k poznání přírodních podmínek a biodiverzity i k poznání jejího ovlivnění člověkem. Od vědeckých poznatků by se mělo odvíjet také plánování dalšího využití území, včetně rekreačního.


Z v r1
Závěr (Biodiversität kontrovers, Linz, 2010)

 • Výzkum se proto musí týkat nejen přírodních charakteristik území, ale také charakteristik socioekonomických včetně dopadu rekreace.

 • Rekreační využití chráněných území musí být řešeno jako součást plánu péče o chráněná území a s ohledem na to, že základním úlohou těchto území je ochrana biodiverzity.

 • Plánování na základě vědeckých a odborných poznatků by mělo být upřednostněno před politickými, ekonomickými a často také krátkozrakými populistickými rozhodnutími.


Zdroje
Zdroje (Biodiversität kontrovers, Linz, 2010)

 • Projekt „Participativní management chráněných území – klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiverzity a socioekonomickým rozvojem místních komunit“, 2004-2006 (www.infoidatasys.cz)

 • Projekt IPAM – ToolboxIntegrative Protected Area Management (Community Initiative INTERREG III B (2000 – 2006)CADSES (www. Community Initiative INTERREG III B (2000 – 2006)http://www.ipam.info/)

 • http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/naturschutz_termine/tagung_biodivers_kontrovers/


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost (Biodiversität kontrovers, Linz, 2010)