Финансов план - PowerPoint PPT Presentation

khan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Финансов план PowerPoint Presentation
Download Presentation
Финансов план

play fullscreen
1 / 72
Download Presentation
Финансов план
48 Views
Download Presentation

Финансов план

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Финансов план Упражнение 6

 2. Финансов план • Финансовата част е ядрото на всеки бизнес план.

 3. Финансов план Водеща фирмена политика са: • Определяне на конкретен пазар и неговите нужди • Задоволяване на тези нужди • Извличане на печалба

 4. Елементи, които бизнесплана трябва да включва • Финансови източници и усвоителен план • Исторически документи • Финансов анализ на фирмата • Финансови прогнози

 5. Финансови отчети • Баланс – отразява финансовото състояние на предприятието към определена дата.

 6. Баланс Краткотрайни активи – парични средства или активи, подлежащи на осребряване в рамките на годината или текущия оперативенцикъл. Дълготрайни активи – водят се по стойност на придобиване. Неразпределена печалба – натрупана печалба/загуба отминали периоди минус изплатенидивиденти.

 7. ОПР Отчет за приходите и разходите – представя резултатите от дейността за определен период. Приходи от продажби – приходи от прехвърляне на стоки и услуги на несвързана страна, където плащането е сигурно в рамките на разумните допускания. Разходи – парични плащания, необходими за реализиране на продажбите. Амортизация – непаричен разход, представящ системното разпределение на стойността на придобиване на даден актив през полезния му срок на ползване.

 8. ОПП Отчет за паричния поток – отразява движението на паричните средства във фирмата за даден период. Паричен поток от оперативна дейност – включва паричните постъпления и плащания, свързани с осъществяването на основната фирмена дейност. Паричен поток от инвестиционна дейност – показва средствата инвестирани в ДМА, участия в свързани предприятия, предоставени от фирмата заеми. Паричен поток от финансова дейност – отразява промените в дългосрочните задължения или собствения капитал.

 9. Анализ на финансовите отчети (АФО) АФО представлява систематичен подход при изследването на взаимоотношенията между основните съставни части на финансовите отчети. АФО позволява извършването на сравнителен анализ • между различни отчетни периоди • между различни по големина фирми в определен сектор

 10. Анализ на финансовите отчети (АФО) Какви средства се използват при АФО? - методи за изготвяне на процентните форми на финансовите отчети, - изчисляване и анализ на финасови показатели

 11. АФО в практиката... • Кока-Кола • Фирмата като че ли има доминиращо присъствие във всяка страна – виждате Кока-Кола навсякъде! Но...

 12. Оценка на резултатите на фирмата • Процентни финансови отчети (привеждане на финансовия отчет под общ знаменател в %) • Преизчисление на баланса и отчета за приходите от абсолютни стойности в проценти от съответно общо активите или продажбите

 13. Кока Кола Баланс • В настоящия пример всичкиелементи на баланса саприведени в процент отобщите активи. Макар че това е най-често използваният • подход, възможно е също • така за база да бъдевзетанай-отдавнашната година ида бъдат изчислени измененията от базовата за следващата година.

 14. Кока КолаБаланс

 15. Нетната печалба като процент от продажбите е паднала с около 33% -защо? Вижте промяната в печалбата от дейността.Обяснява ли тя увеличението? Къде може да потърсите допълнителна информация? Кока Кола ОПР

 16. Оценка на резултатите – анализ на показателите

 17. Основни групи показатели • Ликвидност – определя способността на фирмата да покрива краткосрочните си задължения. • Обращаемост на активите – определя начина, по който фирмата управлява дълготрайните си активи. • Задлъжнялост – измерва финансовия риск и финансовата задлъжнялост. • Рентабилност – показва комбинирания ефект на ликвидността, управлението на активите и управлението на дълга върху резултатите на фирмата. • Пазарна стойност – съотнася оценката на пазара за бъдещето на фирмата към нейните отчетени финансови резултати.

 18. Показатели за ликвидност • Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. • 3най-често използвани показатели на ликвидността • Коефициент на текуща ликвидност • Коефициент на бърза ликвидност • Коефициент на парична ликвидност

 19. Показатели за ликвидност – Коефициенти на • Текуща ликвидност Краткотрайни активи Краткосрочни пасиви • Бърза ликвидност Краткотрайни активи – Материални запаси Краткосрочни пасиви • Парична ликвидност Пари + продаваеми ценни книжа Краткосрочни пасиви

 20. Показатели за ликвидност – Текуща ликвидност • Кока-Кола

 21. Показатели за ликвидност – Бърза ликвидност • Кока-Кола

 22. Показатели за ликвидност – Парична ликвидност • Кока-Кола

 23. Показатели за обращаемост • Обращаемост на материалните запаси • Среден период на обработка на запасите • Обращаемост на вземанията • Брой на дните до плащането на стоката (среден период на събиране на вземанията) • Обращаемост на задълженията • Период на плащане на задълженията • Цикъл на обращаемост на паричните средства

 24. Показатели за обращаемост Обращаемост на материалните запаси: Себестойност на реализираната продукция Материални запаси Обращаемост на вземанията: Годишни продажби Средна стойност на вземанията Обращаемостна задълженията Себестойност на реализираната продукция Средна стойност на задълженията

 25. Показатели за обращаемост – Обращаемост на материалните запаси • Кока-Кола

 26. Показатели за обращаемоств дни Среден период на обработка на запасите 365 Обращаемост на мат. запаси Периодна получаване на вземанията 365 Обращаемост на вземанията Периодна плащане на задълженията 365 Обращаемост на задълженията

 27. Показатели за обращаемост – Среден период на обработка на запасите Кока-Кола

 28. Показатели за обращаемост– Брой на дните до плащане на стоката

 29. Показатели за обръщаемост– Обръщаемост на задълженията и период на плащане

 30. Цикъл на обръщаемост на паричните средства Период на + Среден период - Период на получаване на обработка плащане на на вземанията на запасите задълженията

 31. Показатели за обращаемост • Показатели, с които се измерва доколко добре фирмата управлява своите активи.Те отговарят на въпроса – доколко общата стойност на всеки отчетен актив отговаря на текущото равнище на продажбите? • 2най-често използвани показатели • Обща обращаемост на активите • Обращаемост на дълготрайните активи

 32. Показатели за обръщаемост Обръщаемост на активите Продажби Общо Активи Обръщаемост на дълготрайните активи Продажби Нетни Дълготрайни Активи

 33. Показатели на активите – обращаемост на активите • Кока-Кола

 34. Показатели за активите – обръщаемост на дълготрайните активи Кока-Кола

 35. Показатели за задлъжнялост • Показатели, които показват степента, до която фирмата използва дългово финансиране. • 2 често използвани показатели за задлъжнялост • Коефициент за обща задлъжнялост • Покритие на разходите за лихви

 36. Показатели за задлъжнялост – Коефициент за обща задлъжнялост Коефициент за обща задлъжнялост Общо дълг Общо активи Покритие на разходите за лихви Печалба преди лихви и данъци (EBIT) Разходи по лихви

 37. Показатели за задлъжнялост – Коефициент за обща задлъжнялост

 38. Показатели за задлъжнялост – Покритие на разходите за лихви

 39. Показатели за рентабилност • Група показатели, които илюстрират резултатите на фирмата и показват общия ефект на ликвидността, управлението на активите и управлението на дълга върху резултатите от дейността. • 4 ключови показатели на рентабилност • Маржове на печалбата • Възвръщаемост на активите • Възвръщаемост на собствения капитал

 40. Показатели за рентабилност – Маржове на печалбата Марж на брутната печалба Брутна печалба Продажби Марж на печалбата от дейността Оперативна печалба Продажби Рентабилност на приходи от продажби Нетна печалба Продажби

 41. Показатели за рентабилност – Марж на печалбата

 42. Показатели за рентабилност – Марж на печалбата от дейността

 43. Показатели за рентабилност – Рентабилност на приходи от продажби

 44. Показатели за рентабилностВъзвръщаемост на активите ROAНетна Печалба Return on Assets Общо активи Основа на Печалба преди лихви и данъци доходността Общо активи

 45. Показатели за рентабилност – Възвръщаемост на активите

 46. Показатели за рентабилност – Основа на доходността

 47. Показатели за рентабилност – Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) Нетна печалба Собствен капитал ROE =

 48. Показатели за рентабилност – Възвръщаемост на собствения капитал

 49. Финансови прогнози

 50. “Процент от продажбите...” Метод за прогнозиране, при който разходите на фирмата, както и нейните краткотрайни активи и задължения се пресмятат като процент от очакваните продажби.