Download
the tyler group n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Tyler Group: Opzetten van een bedrijf in Spanje PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Tyler Group: Opzetten van een bedrijf in Spanje

The Tyler Group: Opzetten van een bedrijf in Spanje

168 Views Download Presentation
Download Presentation

The Tyler Group: Opzetten van een bedrijf in Spanje

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THE TYLER GROUP http://barcelona.thetylergroup.org/2012/08/28/opzetten-van-een-bedrijf-in-spanje/

  2. The Tyler Group: Opzetten van eenbedrijf in Spanje Nieuwebedrijfvorming en aankoop van eenbestaandeonderneming Met eenkant en klarebedrijf (‘de plank’) bespaart u de stap van het registreren van eennieuwenaam (8-14 dagen). Zodra u komenteondertekenenbij de notaris, kanuwbedrijfoperatiesbeginnen. Als u wijzigen de naam van het bedrijf later wilt, echterzal het kost 350€.

  3. Eenbelastingtarief van 30%, voor de eerste 120.000 euro belastbaarinkomen Versneldeafschrijving van bepaaldevasteactiva Een10% belastingkredietvoorinvesteringen en kosten in internet, informatietechnologie en communicatie

  4. Wat is het verschiltusseneenSociedadLimitada (SL) en eenSociedadAnónima (SA)? Een SL is vergelijkbaar met de Britse ‘Ltd’ of de Amerikaanse ‘LLC’. •Accounting vooreen SL is vrijeenvoudig en in de eerstedriejaar, die u kunttoepassenvoor ‘vereenvoudigdeboekhouding’. •Accounting vooreen SA is ingewikkelder en jaarlijksecontrole is vereist. Een SL vereistkapitaalsteun van 3006€, terwijleen SA 60,000 vereist €. •In een SL er is groteflexibiliteit met betrekking tot die kanwordengenoemdalseendirecteur. In een SA, is administratiestriktgereglementeerd. De taakwordtmeestaluitgevoerd door eengroep van betaalde professionals die de aandeelhoudersvertegenwoordigen.

  5. U kunteen SA: LAls u wilt kunnenverkopen van de voorraad of bedrijfobligaties, of gapubliek (IPO) * Het zalwordeneendeel van de internationale estate planning * Om eenniet-ingezetenvennootschap in Spanje Anders, zou u kiezenvooreen SL. De meestebedrijvengevormdzijn nu SLs, en nietalleenvoorkleinebedrijven

  6. Het Spaansebelastingstelsel is modern en pro-business. De belastingdruk in Spanje, (datwilzeggenbelasting en socialepremiesalseen percentage van het BBP), is ongeveerdriepunten lager ligtdan in naburigelanden. De belangrijkstedirectebelastingen die van toepassingzijn in Spanjezijn: • * Vennootschapsbelasting • * Persoonlijkeinkomstenbelasting • * Niet-ingezeteninkomstenbelasting

  7. De belangrijksteindirectebelastingen in Spanje van toepassingzijn: * Waarde (BTW) belasting over de toegevoegde * Transfer en belastingstempel