Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Теорија система 2 VIII семестар PowerPoint Presentation
Download Presentation
Теорија система 2 VIII семестар

Теорија система 2 VIII семестар

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Теорија система 2 VIII семестар

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Катедра за Управљањесистемима и Електронско пословање Лабораторија за системе Теорија система 2 VIII семестар

  2. Изборни предмети – Теорија система 2 • Предавања: • Проф. др Братислав Петровић, bratislav.petrovic@fon.rs • Вежбе/Лабораторијске вежбе: • Ивана Драговић, ivana.dragovic@fon.rs • Ана Поледица, apoledica@fon.rs • Александар Ракићевић, arakicevic@fon.rs

  3. Изборни предмети – Теорија система 2 • Начин полагања (прошла школска година)*: • Предиспитне обавезе: Предавање, Вежбе, Домаћи задаци • Испит се полаже писмено: Тест • * постоји могућност измена

  4. Изборни предмети – Tеорија система 2 Програм предмета: • Увод у берзанска тржишта • Анализа временских серија - основни појмови • Квантитативни концепти у финансијама • Управљање ризиком • Fixed-income securities • Финансијски деривати • Портфолио менаџмент

  5. Изборни предмети – Теорија система 2 Литература: • Analysis of Financial Time Series – Ruey S. Tsay, John Wiley & Sons, 2005. • Options Futures and Other Derivative Securities – Hull J.C., Prentice Hall 5th ed 2002 • Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets –Cvitanic J. Zapatero F., MIT Press 2004. • Fixed-Income Securities Valuation, Risk Management and Portfolio Strategies – Martellini L., Priaulet P. and Priaulet S., Wiley, 2003.