1 / 23

Yritystoiminta, talous ja filosofia

Yritystoiminta, talous ja filosofia. Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin kolmas luento. Käytännön asioita. Vierailu buddhalaiseen keskukseen Ma 6.4 klo 14.30 Ti 7.4 klo 10. 00! Hietalahdenkatu 8 A 8 2.kerros. Löysät vaatteet, joissa voi meditoida

keren
Download Presentation

Yritystoiminta, talous ja filosofia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Yritystoiminta, talous ja filosofia Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin kolmas luento

 2. Käytännön asioita • Vierailu buddhalaiseen keskukseen • Ma 6.4 klo 14.30 • Ti 7.4 klo 10.00! • Hietalahdenkatu 8 A 8 2.kerros. • Löysät vaatteet, joissa voi meditoida • Ensimmäisen esseen deadline 16.4 • Loppuhuipentuma ti 5.5

 3. Filosofinen metodi

 4. Kysymyksiä • Onko yrityksellä moraalista vastuuta? • Kenellä on vastuu yrityksen tekemistä päätöksistä? • On aina osoitettavissa kyseisen päätöksen tekijä • Toimitusjohtaja on vastuussa kaikista yhtiön päätöksistä • Koko henkilöstö on kollektiivisesti vastuussa

 5. Kysymyksiä • Kenen tehtävä on valvoa yrityksen toiminnan eettisyyttä? • Sijoittajien? • Kuluttajien? • Yritysten itse? • Valtion? • Ylikansallisten järjestöjen?

 6. Kysymyksiä • Mikä on yksilön vastuu yrityksessä? • Olenko yksilönä vastuussa yritykseni toiminnasta?

 7. Mitä on raha? • Arvon mitta • Vaihdon väline • Sosiaalinen konstruktio • Luottamusta • Oman työn vaihtamista toisen työhön

 8. Genealogia • Michel Foucault (1926-1984) • Taustalla Nietzschen (1844-1900) moraalin genealogia • Historiattomuuden purkamista • Minkälaisten kiistojen ja pyrkimysten kautta nykyisyys on tullut mahdolliseksi?

 9. Yritystoiminnan historiaa Mikä on yritys?

 10. Yritystoiminnan historiaa • Mikä on yritys? • Konstruktio, jolla on tietty lakisääteinen asema • Suorittaa jotakin varsinaista toimintaa • Pyrkii tuottamaan voittoa • Joukko omistajia • Oikeus yrityksen voittoihin • Vain rajoitettu vastuu yrityksen veloista

 11. Yritystoiminnan historiaa 1600-luvun kauppakomppaniat 1800-luvulla nykyisen yritysmuodon muotoutuminen 1800-1900-luvun taite: riistokapitalismin huippuaika 1900-luvulla kohti suurempaa kontrollia Viimeiset parikymmentä vuotta kuljettu jälleen vapauttamisen tietä

 12. Yritystoiminnan historia • Yrityksille annetut vapaudet ja oikeudet vaihdelleet huomattavasti eri aikoina • Yritysten olemassaolo ei ole mikään itseisarvo, vaan välinearvo, joka palvelee tiettyä tarkoitusta, yhteiskunnan hyvinvointia • Yrityksillä ei ole mitään luonnollisia oikeuksia, vain oikeuksia, jotka pragmaattisesti seuraavat siitä tarkoituksesta mitä ne palvelevat yhteiskunnassa

 13. Moraalinen työnjako • Kenen velvollisuus on yrityksen sidosryhmien hyvinvoinnin takaaminen: • Valtion vai yrityksen?

 14. Moraalinen työnjako • Serlachius ja Mänttä: • palkkasi poliisivoimat • rakensi paloaseman • ylläpiti puhelinverkkoa vuoteen 1954 asti • rakensi tiet ja rautatien ja ylläpiti teitä vuoteen 1948 asti • ylläpiti kauppaa (jossain vaiheessa käytössä jopa oma raha) • hoiti terveydenhuollon vuoteen 1950 asti • tarjosi lastenhoitopalveluita työntekijöilleen • ylläpiti koulua • omisti valtaosan asunnoista (v. 1936 puolet väestöstä asui yhtiön asunnoissa)

 15. Moraalinen työnjako Nykyinen vahvan valtion malli on johtanut ajattelemaan, että yrityksen sosiaalinen vastuu on vain voiton tekeminen Ajattelutapa pyrkii siis kieltämään, että lainmukaisessa yritystoiminnassa voisi olla mitään moraalisesti oikeata tai väärää

 16. Moraalinen työnjako Nykymallin ongelmat: Kehitysmaat Yritysten valta kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa Globalisaatio ja ’race to the bottom’

 17. Moraalinen työnjako ”Today’s business corporations is an artificial creation, shielding owners and managers while preserving corporate privilege and existence. Artificial or not, corporations have won more rights under law than people have – rights which government has protected with armed force” - Richard L. Grossman & Frank T. Adams

 18. SA8000 Standard Elements Child Labor: No workers under the age of 15; minimum lowered to 14 for countries operating under the ILO Convention 138 developing-country exception; remediation of any child found to be working Forced Labor: No forced labor, including prison or debt bondage labor; no lodging of deposits or identity papers by employers or outside recruiters Health and Safety: Provide a safe and healthy work environment; take steps to prevent injuries; regular health and safety worker training; system to detect threats to health and safety; access to bathrooms and potable water Freedom of Association and Right to Collective Bargaining: Respect the right to form and join trade unions and bargain collectively; where law prohibits these freedoms, facilitate parallel means of association and bargaining Discipline: No corporal punishment, mental or physical coercion or verbal abuse Working Hours: Comply with the applicable law but, in any event, no more than 48 hours per week with at least one day off for every seven day period; voluntary overtime paid at a premium rate and not to exceed 12 hours per week on a regular basis; overtime may be mandatory if part of a collective bargaining agreement Compensation: Wages paid for a standard work week must meet the legal and industry standards and be sufficient to meet the basic need of workers and their families; no disciplinary deductions Discrimination: No discrimination based on race, caste, origin, religion, disability, gender, sexual orientation, union or political affiliation, or age; no sexual harassment Management Systems: Facilities seeking to gain and maintain certification must go beyond simple compliance to integrate the standard into their management systems and practices

 19. Moraalinen työnjako Nykyinen yhteiskuntavastuu-debatti ongelmien ratkaisijana Paljon hienoja seurauksia ja parantaa maailmaa Ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa

 20. Case: Juuso Seppä Venäjällä

 21. Case: Juuso Seppä Venäjällä • Tekeekö Juuso moraalisesti väärin osallistuessaan yhtiön veronkiertoon? • Onko Juuso moraalisesti vastuussa siitä mitä tapahtuu yhtiön alihankinnassa? • Mitä tekisit jos olisit Juuso?

More Related