det gode b rneliv og det tv rprofessionelle samarbejde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det gode børneliv - og det tværprofessionelle samarbejde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det gode børneliv - og det tværprofessionelle samarbejde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Det gode børneliv - og det tværprofessionelle samarbejde - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Det gode børneliv - og det tværprofessionelle samarbejde. Børn og Kultur Internt seminar 22. Juni 2012. Indhold. Nye helheder i indsatserne , nye tværprofesionelle samarbejdsflader Lokale fællesskaber Videnscentre og specialfunktioner Regulering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det gode børneliv - og det tværprofessionelle samarbejde' - kenyon-craft


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det gode b rneliv og det tv rprofessionelle samarbejde

Det gode børneliv- og det tværprofessionelle samarbejde

BørnogKultur

Internt seminar 22. Juni 2012

indhold
Indhold
 • Nye helhederiindsatserne, nyetværprofesionellesamarbejdsflader
  • Lokalefællesskaber
  • Videnscentreogspecialfunktioner
  • Regulering
 • Perspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:
  • Professionsmonopoleroginteressekamp
  • Helhedogfunktionalitet
  • Samskabelseognetværk
 • Udviklingenaftværprofessioneltsamarbejde
  • Tværgåendestandardiseringellerpluralisme?
  • Rammesætning, styringogstøtte
det lokale f llesskab
Detlokalefællesskab

Andre

borgere

Familie

Kamme-rater

Barn

Foreninger

Sundhedspleje

Dagtilbud

Skole

Ungdomsudd

 • Fra blot at fokuserepåovergangetil at fokuserepåindresammenhængidetpædagogiskesamarbejde
 • Fællesmetode- ogkompetenceudvikling
 • Frontlinjespecialisering
 • Forsøg med modeller for fællesledelse: hierarkiellernetværk?
 • Samarbejde med familier, netværkoglokalsamfund
videnscentre og specialfunktioner
Videnscentreogspecialfunktioner

Sundhedspleje

Dagtilbud

Skole

Ungdomsudd

Sundhed/

forebyggelse

PPR

Familierådgiv-ning

Specialtilbud

 • Konsultativpraksis
 • Deltagendeimetode- ogkompetenceudvikling
 • Lokalespecialtilbud – nyspecialisering
 • Intern specialisering– fordybelse
 • Forskningsbasering, samarbejdemellemkommuner, forskningsinstitutionerogprofessionshøjskoler
regulering
Regulering

Børnogundervisning

Social- og integration

Uddannelseog

forskning

Partnerskab/NNS

Partnerskab

Udv. afprof.uddann.

 • Tegnpå en mere tværgåendetænkningi den statsligepolitikudvikling (ellererdetønsketænkning?)
nye helheder nye samarbejder
Nye helheder – nyesamarbejder
 • Udviklingenaf “Detgodebørneliv” fordrer, at vi bringer voresfagligevidenogkompetencerispilpånyemåder
 • …ikke at vi opgiverellerudtværer de enkeltefagligheder, men at vi bringer den sammenistærkbevidsthedomderesbidragogbegrænsninger
 • Videns- ogprofessionspolitikkanværenøglen
perspektiver p tv rprofessionelt samarbejde professionsmonopoler og interessekamp
Perspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:ProfessionsmonopoleroginteressekampPerspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:Professionsmonopoleroginteressekamp

Antagelser:

 • Professionsstatushvilerpået særligtvidensgrundlagog en uddannelsesomadgangtil at udførebestemteopgaver
 • Professionersøger at opbyggeogbeskyttemonopoler
 • Strategierneertypiskbeskyttelse (“gamle” professioner) ellersamarbejde(“unge” professioner)

Samarbejdemellemprofessioner

 • Udløserbehov for grænsedragningogkonfliktregulering
 • Ender ofteflerfagligtsamarbejde

Eksempel:

 • Undervisningsbegrebetogheldagsskolen
perspektiver p tv rprofessionelt samarbejde helhed og funktionalitet
Perspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:HelhedogfunktionalitetPerspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:Helhedogfunktionalitet

Antagelser:

 • Hver profession varetager en bestemtfunktionisamfundet, herunderiarbejdet med børnogunge
 • Professionaliseringenbidragertil at skabeuniversellefagligestandarder, somvaretagessagligtogsituationsbestemtaf den professionelle

Samarbejdemellemprofessioner

 • Erkenderhver sin funktionihelheden
 • Kun problematisk, hvis den funktionelleafgrænsningeruklar,
 • Eller hvisdetudfordrer den autonomi, somer en nødvendigingrediensiprofessionaliseringen

Eksempel:

 • “Almenområde” og “specialområde”
perspektiver p tv rprofessionelt samarbejde samskabelse og netv rk
Perspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:SamskabelseognetværkPerspektiverpåtværprofessioneltsamarbejde:Samskabelseognetværk

Antagelser:

 • Vi agererikkelængeresomautonomeprofessionelle, men gennemnetværkog teams
 • Faglighederog “professionskerner” stårikkesommonolitter, men dukker op isamspillet

Samarbejdemellemprofessioner

 • Samarbejdetbliver et konstituerende element iprofessionsidentitet

Eksempel:

 • Nyspecialisering
udvikling af tv rprofessionelt samarbejde
Udviklingaftværprofessioneltsamarbejde

Erdennemodstilling en kliché?

“Standardisering”:

Fællesmetodeprogramogkompetenceudvikling

Integreretledelse

Dokumentationogopfølgning

“Laboratoriet”:

Netværk – med forpligtelsetil at udviklenyløsning

Heterogenekompetenceispil

Løsningemergerer

udvikling af tv rprofessionelt samarbejde1
Udviklingaftværprofessioneltsamarbejde

Fra konflikttilsynergi

Rammesætning

Kollektiviseringafansvar for metoder

ogresultater

Effektmål

Fællesforståelse/vidensgrundlag

Metodeprogrammer

Kravomhøjvidenskultur

Forankringipartnerskab

Eksperimenteren

Laboratorier/heterogenenetværk

Innovationsmetodologi/bedrefokuspåidriftsættelse

Kultiveringafåbenhedog dialog

udvikling af samarbejde
Udvikling af samarbejde
 • Styringsmæssige rammer
 • Partnerskaber mellem stat, kommuner og professioner m. langsigtede effektmål
 • Styrkelse af tværprofessionelt element i professionsuddannelser
 • Krav om høj videnskultur
 • Fjernelse af irrationelle barrierer i lovgivningen (f.eks. fra undervisningsbegreb til læringsbegreb)