slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu. Inga Ošiņa FM Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītāja. Semināra plāns. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un izmaiņas no 2010.gada.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu' - kent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un tā ieviešanu

Inga Ošiņa

FM Valsts sektora darba samaksas politikas nodaļas vadītāja

semin ra pl ns
Semināra plāns
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un izmaiņas no 2010.gada.
 • Amatu katalogs, tā būtība un piemērošana.
 • Mēnešalgu noteikšana atbilstoši Valsts un pašvaldību institūcijuamatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.
likuma m r is
Likuma mērķis
 • Apvienot vienā normatīvā aktā visu, kas attiecas uz darba samaksas un sociālo garantiju noteikšanu.
 • Minimizēt pastāvošo darba samaksas sistēmu skaitu.
 • Ieviest vienotu terminoloģiju darba samaksas un sociālo garantiju jomā.
 • Paredzēt vienotu mēnešalgu pārskatīšanu
likuma darb ba
Likuma darbība
 • Likums attiecas uz
 • Pašvaldību domes deputātiem
 • Ministru kabineta locekļiem
 • Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbinātajiem,
 • Neatkarīgajās iestādēs nodarbinātajiem,
 • Valsts dibinātajās augstskolās nodarbinātajiem;
 • Pašvaldību iestādēs nodarbinātajiem;
 • Ostu valdes locekļiem.

Likums neattiecas uz pedagogiem.

groz jumi likum par pa vald b m
Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

5.pants papildināts ar sesto daļu: Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

groz jumi republikas pils tas domes un novada domes deput ta statusa likum
Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā

14.panta piektā daļa:

Par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu deputāti saņem atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

atl dz bas sist ma
Atlīdzības sistēma
 • Atlīdzība = darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi
 • Darba samaksa = mēnešalga,piemaksas unprēmijas
 • Sociālās garantijas = pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana, un šajā likumā noteikto izdevumu segšana.
ierobe ojums paredz t citu atl dz bu
Ierobežojums paredzēt citu atlīdzību

Iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos un darba līgumos nedrīkst paredzēt citādu atlīdzību, nekā tā, kas noteikta šajā likumā(3.panta trešā daļa).

Izņēmums - 3.panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētie gadījumi.

papildu var paredz t 3 panta ceturt da a
Papildu var paredzēt (3.panta ceturtā daļa)

1) vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4.klasē;

2) ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā.

Papildu sociālās garantijas nedod tiesības pieprasīt finansējumu no valsts vai pašvaldības budžeta.

3 panta tre da a neattiecas uz gad jumiem kad 3 panta piekt da a
3. panta trešā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad(3.panta piektā daļa)

2) valsts, pašvaldību vai publiski privātās kapitālsabiedrībāsnodarbinātajām ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, atlīdzība netiek izmaksāta par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem;

3) pašvaldība izmanto tai šajā likumā paredzēto iespēju pašai lemt par attiecīgās atlīdzības daļas piešķiršanu, apmēru vai izmaksu;

4) pašvaldība atlīdzību nosaka mazākā apmērā nekā noteikts likumā vai nolemj attiecīgu atlīdzības sastāvdaļu nepiemērot. Šis punkts neattiecas vispārējām piemaksām, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu.

3.panta ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos pašvaldības institūcija pati nosaka minētās atlīdzības daļas izmaksāšanas nosacījumus un kārtību, ciktāl tas nav pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. (3.panta sestā daļa)

atl dz bas p rskat ana
Atlīdzības pārskatīšana

Valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonām (darbiniekiem) normatīvajos aktos noteikto atlīdzību pārskata, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un ņemot vērā citus pamatotus kritērijus. Atlīdzības pārskatīšanai gan valsts, gan pašvaldību institūcijas piemēro vienotu pieeju.

m ne algas apm ra ierobe ojumi
Mēnešalgas apmēra ierobežojumi

Pašvaldības institūcijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgas apmēru nosaka tādējādi, lai tā nepārsniegtu šajā likumā pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto maksimālo mēnešalgu (4.panta pirmā daļa).

pa vald bas domes deput tu m ne alga 5 pants
Pašvaldības domes deputātu mēnešalga (5.pants)

Mēnešalga nedrīkst pārsniegt valstī strādājošo mēnešavidējās darba samaksas apmēru (2010.gadā – 2009.g. I.pusgada darba samaksu - 471 lats), kam piemēro koeficientu:

1) pašvaldības domes priekšsēdētājam - līdz 3,64 (līdz Ls 1714);

2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam - līdz 3,2 (līdz Ls 1507);

3) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam - līdz 2,55 (līdz Ls 1201);

4) pašvaldības domes deputātam - līdz 1,2 (līdz Ls 565).

Pašvaldības dome reglamentē mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru, nepārsniedzot noteiktos ierobežojumus.

pa vald bu instit ciju amatpersonu darbinieku m ne alga 11 pants
Pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) mēnešalga(11.pants)
 • Mēnešalgu nosaka, ņemot vērā amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), kā arī konkrētās amatpersonas (darbinieka) individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu. Mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, noteiktās mēnešalgas.
 • Amatus klasificē atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un līmeni nosaka, klasificēšanas rezultātus apstiprina šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas).
piemaksas
Piemaksas

Vispārējās piemaksas

 • Piemaksa par papildu darbu
 • Piemaksa par nakts darbu
 • Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētkudienās

Speciālās piemaksas

 • Par darbu, kas saistīts ar īpašu risku
 • Par nosacījumiem, kas saistīti ar darba specifiku
 • Par diplomātisko rangu, izdienu un speciālo dienesta pakāpi.

Speciālās piemaksas, to apmērus un noteikšanas kārtībureglamentē Ministru kabinets.

piemaksa par papildu darbu
Piemaksa par papildu darbu
 • Prombūtnē esoša darbinieka aizvietošana
 • Vakanta amata pienākumu pildīšana
 • Pienākumu pildīšana papildu amata aprakstā noteiktajam

Piemaksas apmērs - līdz 20% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas. Izņēmums - ārstniecības persona, kurai par aizvietošanu un vakanta amata pienākumu pildīšanu piemaksas apmērs - līdz 50%.

Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, reglamentē attiecīgās pašvaldības institūcijas kompetentā amatpersona (institūcija).

ierobe ojumi piemaksai par papildu darbu
Ierobežojumi piemaksai par papildu darbu
 • Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas piemaksas par papildu darbu, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 20% no mēnešalgas, ārstniecības personai - 50% no mēnešalgas.
 • Piemaksu par aizvietošanu vai vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā diviem darbiniekiem.
 • Piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem.
piemaksa par nakts darbu un virsstundu darbu
Piemaksa par nakts darbu un virsstundu darbu
 • Piemaksa par nakts darbu – 50% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

Ārstniecības personai (neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, dzemdību vai jaundzimušo nodaļā), neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļa vadītājam - 75% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

 • Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās –100% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes, vai arī piešķir atpūtas laiku citā nedēļas dienā.
pr mijas
Prēmijas
 • Par ikgadējo darba rezultātu novērtējumu - reizi gadā, ne vairāk kā 120% no mēnešalgas. Prēmijas apmēru un izmaksas kārtību nosaka pašvaldības institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās amatpersonas (institūcijas).
 • Par darba kvalitāti un darba ieguldījumu, pildot plānotos uzdevumus vai neparedzētus un ārkārtējus uzdevumus, kā arī par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata pienākumus - ne biežāk kā divas reizes gadā un ne vairāk kā 120% no mēnešalgas vienā reizē. Pašvaldības institūcija nosaka prēmēšanas kārtību un kritērijus.

Prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā 15 procentus no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.

pabalsti
Pabalsti

Atlaišanas pabalsts

Atvaļinājuma pabalsts (nosaka pašvaldības dome)

Darbinieka nāves gadījumā (nosaka pašvaldības dome)

Ievainojuma vai sakropļojuma gadījumā, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus amata pienākumus (nosaka pašvaldības dome)

Pabalsts ģimenes locekļa nāves gadījumā

Par dienestu ārvalstīs (nosaka pašvaldības dome)

kompens cijas un citi darba dev ja segtie izdevumi
Kompensācijas un citi darba devēja segtie izdevumi
 • Kompensācija mācību izdevumu segšanai (nosaka pašvaldības dome)
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana (nosaka pašvaldības dome)
 • Transporta izdevumu kompensācija amata pienākumu izpildei (sabiedriskā transporta vai personiskā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu)
 • Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija, ja pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un tādēļ maina dzīvesvietu (nosaka pašvaldības dome)
 • Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem, ja pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju uz noteiktu laiku
 • Sakaru izdevumu kompensācija (nosaka pašvaldības dome)
 • Zaudējumu vai kaitējuma kompensācija
 • Kompensācijas par dienestu ārvalstīs (nosaka pašvaldības dome)
 • Veselības apdrošināšana (nosaka pašvaldības dome)
atva in jumi
Atvaļinājumi
 • Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums
 • Apmaksātais papildatvaļinājums(nosaka pašvaldības dome)
 • Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas
 • Mācību atvaļinājums, ja sekmīgi mācās, lai iegūtu amata pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas
p rejas noteikumi
Pārejas noteikumi

MK iesniedz Saeimai:

 • līdz 2010.gada 31.martam likumprojektu par amatu katalogu un tā attiecināšanu arī uz pašvaldībām;
 • līdz 2011.gada 1.oktobrim atbilstoši ekonomiskajai situācijai, ja tas ir nepieciešams, — likumprojektu par grozījumiem šajā likumā ar mērķi pārskatīt regulējumu vai pagarināt pārejas noteikumos ietverto ierobežojumu darbību.
m c bu maksas kompens cija un b rna piedzim anas pabalsts
Mācību maksas kompensācija un bērna piedzimšanas pabalsts
 • Darbinieks, kam pirms šā likuma stāšanās spēkā piešķirta mācību maksas kompensācija, turpina to saņemt saskaņā ar noslēgto līgumu, darbiniekam attiecīgajā institūcijā, kas segusi mācību maksu, ir jānostrādā noslēgtajā līgumā paredzētais laiks.
 • 2010.gadā darbiniekam, kuram līdz likuma spēkā stāšanās brīdim normatīvajos aktos vai darba līgumā (koplīgumā) bija paredzētas tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, to izmaksā, ja bērns piedzimis 306 dienu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā, pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt divas mēnešalgas par katru bērnu, turklāt nedrīkst pārsniegt 1000 latu par katru bērnu.
ierobe ojumi 2010 un 2011 gad
Ierobežojumi 2010. un 2011.gadā
 • Neizmaksā prēmijas, neveic materiālo stimulēšanu, neizmaksā atvaļinājuma pabalstus.
 • Atlaišanas pabalsta apmēra ierobežojums.
 • Darbinieka nāves gadījumā pabalsts apmērs ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, nepārsniedz 50% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.
 • Darbinieku veselību var apdrošināt par viņu finanšu līdzekļiem. Ja pirms šā likuma spēkā stāšanās veselības apdrošināšanas līgums ir bijis noslēgts un līgumā paredzētās summas pilnīga apmaksa veikta līdz 2009.gada 1.decembrim, par noslēgtā līguma turpināšanu vai pārtraukšanu lemj pašvaldības institūcija, bet citos gadījumos attiecīgā pašvaldības institūcija izbeidz apdrošināšanu, ja tas ir tiesiski iespējams un neprasa papildu finanšu līdzekļus.
slide28
Pašvaldību institūcijas nodrošina, ka darbinieku mēnešalgas ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.aprīlim atbilst šā likuma prasībām. Līdz 2010.gada 1.aprīlim darbinieku mēnešalga nedrīkst pārsniegt Ministru prezidenta mēnešalgu.
amatu katalogs
Amatu katalogs

= pamats vienotai amatu klasificēšanai Valsts un pašvaldību institūcijās un paredz šajās institūcijās noteikto amatu funkciju sistematizētu apkopojumuamatu saimēs.

 • Amatu saime ir amatu kopums, kam atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi un kuri parasti iekļaujas vienā darba jomā.
 • Amatu līmenis raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību un vadības funkcijas.
amatu kataloga uzb ve
Amatu kataloga uzbūve
 • 43 amatu saimes (šobrīd), katrā 2-7 amatu līmeņi;
 • Vispārīgs amatu saimes apraksts;
 • Vispārīgs amatu līmeņa apraksts;
 • Detalizēts amatu līmeņa apraksts, definējot pamatpienākumus.
iedal jums amatu saim s
Iedalījums amatu saimēs
 • Amatu saimes ir sagrupētas pēc līdzīgām pamatfunkcijām, piemēram:
   • Administratīvā vadība
   • Grāmatvedība
   • Informācijas tehnoloģijas
   • Personāla vadība
   • Sekretariāta funkcija
 • Amatu saimes ir sakārtotas alfabētiskā secībā.
svar gi atcer ties ka
Svarīgi atcerēties, ka

Amatu saimes ir autonomas un nav savā starpā salīdzināmas –

vienas saimes I (II, III...) līmenis nav salīdzināms ar citas saimes I (II, III ...) līmeni.

klasific anas pamatprincipi
Klasificēšanas pamatprincipi
 • Amati jāklasificē pēc pamatnodarbošanās, kura aizņem lielāko daļu darba laika, nevis:
  • ko var darīt
  • dara izņēmuma gadījumos
  • dara papildus tiešajiem pienākumiem.
 • Klasificē amatu, nevis darbinieku, kurš to ieņem.
 • Amata nosaukums nav noteicošais
 • Unikālus amatus klasificē, pielīdzinot amatam ar līdzīgu darba saturu un atbildības līmeni un vadības apjomu.