Hulpverlening in de politiecel - PowerPoint PPT Presentation

kelsie-wilkinson
hulpverlening in de politiecel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hulpverlening in de politiecel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hulpverlening in de politiecel

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Hulpverlening in de politiecel
88 Views
Download Presentation

Hulpverlening in de politiecel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties17 juni 2009

 2. Hulpverlening in politiecel • Wat is het doel van Fortuna-acties • Ervaring in het buitenland • Voorbereiding • Aanbod SODA • Verloop van de actie • Resultaten bevraging • Evaluatie • Toekomst 2

 3. Doel Fortuna, Minerva en Romeo • Doel • Drugswet 3

 4. Doel • Zonaal veiligheidsplan 2009-2012: • Drughandel, -overlast: alle bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden aanwenden • Art 9 bis en 9 ter drugwet • Openbare dronkenschap • Verstoring openbare orde • GAS • Art 31 politieambt • Onder invloed en overlast • Verschuivingen worden gevolgd • Inbreng SODA 4

 5. Drugswet • Drugswet 1921 (Art. 9 ter), aangevuld in 2006 • Politie informeert personen die bestuurlijk worden aangehouden voor max. 6u, op het moment van hun vrijlating over de mogelijkheden inzake vrijwillige hulpverlening en deelt hen, zo mogelijk, de nodige adressen en contactpunten mee 5

 6. Ervaringen in het buitenland • Groot Brittannie • Omschrijving van de acties • Resultaten • Nederland • Finland 6

 7. Projecten in Groot Brittannie 2002 • Hulpverlening in politiekantoor • Ondersteuning, advies, informatie en doorverwijzing • Anoniem • Integraal aanbod 7

 8. Resultaten Groot Brittannie • Evaluatie 3 maanden: 9.214 individuen • 84% man • 89% blank • Gemiddelde leeftijd 27j • 51% geen eerdere contacten hulpverlening • 28% wel in hulpverlening 8

 9. Resultaten Groot Brittannie • Zwaar gemarginaliseerde gebruikers • 58% doorverwezen naar hulpverlening • 25% daarvan in hulpverlening aangekomen • 2/3 wordt minder gearresteerd (6m) • Vermindering criminaliteit • Vermindering gebruik 9

 10. Resultaten Groot Brittannie • Heroïne gebruik: 56% • Cannabis: 35% • Crack: 20% • 64% inkomen sociale zekerheid • 84% vroegere veroordelingen 10

 11. Voorbereiding • Opleiding • Overleg hulpverlening • Sociale kaart • Aandacht voor anderstaligen 11

 12. Voorbereiding • Opleiding samen met politie • Hulpverlening • Draaiboek gesprek • Moeilijke thema’s • Concrete zaken • Samenwerking hulpverlening • Sociale kaart • Aandacht voor anderstaligen • Contact Huis van het Nederlands • Vertaald tekstje • Aanpassingen bevraging 12

 13. Aanbod SODA • Gesprek • Bevraging • Busticket • Naamkaartje 13

 14. Aanbod SODA • Hulpverlening bij administratieve aanhouding • Crisisopvang, ondersteuning, advies • Informatie over hulpverlening • Vrijwillige doorverwijzing naar vraaggestuurde hulpverlening • Anoniem / privacy • Persoon wordt integraal benaderd • Bevraging • Informatie over aanhouding • Gebruik • Hulpverlening • Sociodemografische gegevens • Hulpvraag 14

 15. Verloop van de actie • 22 acties in maand april • Accommodatie • Invullen logboek • Back up, ook telefonisch • Afspraken met hulpverlening • Wekelijks overleg • Evaluatie 15

 16. Resultaten van de bevraging • Druggebruik • Hulpverlening • Sociodemografische gegevens • Hulpvraag 16

 17. Politiecijfers april 2009 • 22 dagen actie • Mondelinge waarschuwing: 155 personen • Schriftelijke waarschuwing: 22 personen • Administratieve aanhouding: 7 personen • Art 9 ter: 8 personen • Gerechtelijke aanhoudingen: dealers, andere feiten, oude straffen 17

 18. Evaluatie • Bedenkingen bij de acties • Bedenkingen bij hulpverlening in politiecel 18

 19. Bedenkingen bij de acties • Onderscheid Fortuna/Minerva en Romeo • Correcte behandeling door politiemensen • Bedenkingen bij acties door verschillende partners • Term ‘zoekgedrag’ blijft subjectief • Zinvolheid van machtsvertoon wordt in vraag gesteld • Wel belang van gerichte acties op dealers en runners • Samenwerking politie zeer positief: erkenning • Evaluatie met politie 19

 20. Bedenkingen bij acties • Rolverwarring • In beslag nemen van spuiten en medicatie • Opnames verhinderd • Problemen bespreekbaar maken • Weinig signalen rond neveneffecten • Vraag naar vorming en informatie over hulpverlening en drugs 20

 21. Bedenkingen hulpverlening in politiecel • Weinig reden tot rolverwarring • Personeel Amigo geen kennis noch back up ivm drugs • Zinvol: ja • Efficiënt: nee • Hulpverlening georganiseerd volgens kantooruren • Nood aan belangenbehartiging • Art 35 politieambt • Weinig weigeringen • Onzekerheid • Illegalen 21

 22. Bedenkingen hulpverlening in politiecel • Erkenning door politie-apparaat • Duidelijke deontologie uitwerken • Registratie • Onderzoek druggerelateerde criminaliteit • Sociale situatie erger dan andere arrestanten • Meer nood aan sociale interventies • Art 9 ter drugswet • Wat werkt in drugbeleid • Sociale uitsluiting en marginalisering verminderen • Samenwerking hulpverlening en strafrechtssysteem • Sociale norm over gezondheidspromotie 22

 23. Toekomst • Sociale dienst politie • Externe derde partner 23

 24. Toekomst • 2 sporen mogelijk • Uitbreiden sociale dienst • Hulpverlening door derde partners cfr strategisch plan hulp aan gedetineerden • Randvoorwaarden • Onthaalfunctie: geen opdracht gespecialiseerde drughulp • Accommodatie • Art 35 politieambt • Praktische organisatie • Opleiding hulpverleners 24