Ocena opisowa
Download
1 / 41

Ocena opisowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację o jego aktywności , postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ocena opisowa' - kellsie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocena opisowa

Ocenić ucznia, to dać jak najpełniejszą informację

o jego aktywności , postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia

Podkreślamy w niej to, co uczeń wykonał dobrze, a później wskazujemy niedociągniecia i sposób ich poprawy

Ocena opisowa


Aspekty oceniania
Aspekty oceniania

 • wpływ na poczucie własnej wartości

 • akceptacja samego siebie

 • budowanie obrazu swojej osoby w oczach innych, którzy nas postrzegają i oceniają


Ocenianie
ocenianie

 • Jawne

  świadome przekazywanie opinii na temat wiedzy ucznia, umiejętności, prezentowanych zachowań

 • Utajnione

  wyrażanie swoich opinii, sądów, mysli poprzez zachowania niewerbalne, których wyrazem jest odpowiednia tonacja głosu, gesty, mimika


Ocenianie rola nauczyciela
Ocenianie – rola nauczyciela

 • Rozwijanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości ucznia, opartego na realistycznej ocenie jego możliwości

 • Wzmacnianie tendencji do uczenia się metodą kolejnych prób i poszukiwań oraz poprawiania własnych błędów

 • Ujawnianie u dzieci tendencji do samodzielnego podejmowania zaplanowanego działania


Ocenianie rola nauczyciela1
Ocenianie – rola nauczyciela

 • Wzmacnianie tendencji do samooceniania się

 • Rozwijanie potrzeby współdziałania z innymi osobami, udzielanie im pomocy


Dobre ocenianie
Dobre ocenianie

 • Dostarczanie informacji zwrotnych – wprowadzanie zmian do sposobów działania

 • Pomoc uczniowi w uruchamianiu własnej refleksji nad sobą,nad swoim działaniem, nad efektem swojego działania, nad udoskonalaniem sposobów działania

 • Jasne sformułowanie kryteriów, które bierzemy pod uwagę, analizując działania dziecka i uzyskiwane efekty


Dobre ocenianie1
Dobre ocenianie

 • Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości

 • Dostarczanie rodzicom szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie której bedą mogli w porę podejmować własciwe działania na rzecz jego dalszego prawidłowego rozwoju


Rodzaje oceny opisowej
Rodzaje oceny opisowej

 • Wstepna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości

 • Ocena bieżąca ( ciągła )

 • Ocena podsumowująca: semestralna, końcoworoczna


Wst pna diagnostyczna ocena
Wstępna diagnostyczna ocena

 • Dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujacych osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej

 • Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego kazdemu dziecku maksymalny rozwój


Ocena bie ca
Ocena bieżąca

 • Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych

 • Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach

 • Słowna ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów , ma charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój


Semestralna ocena podsumowuj ca zalecaj ca
Semestralna ocena podsumowująca - zalecająca

 • Redagowana pisemnie na koniec semestru szkolnego

 • Informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w nastepnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych


Ko cowa ocena podsumowuj co klasyfikacyjna
Końcowa ocena podsumowująco - klasyfikacyjna

 • Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego

 • W sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji

 • Nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń


Funkcje oceny opisowej
Funkcje oceny opisowej

 • Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć

 • Korekcyjna – nad czym dziecko ma popracować, co powinno zmienić

 • Motywacyjna – zachęta do podejmowania dalszego wysiłku, stwarzanie nadzei na osiagnięcie sukcesu, wskazanie możliwości dokonania zmian na lepsze


Cele stawiane przed ocenianiem
Cele stawiane przed ocenianiem

 • Edukacyjne, w których pytamy o to czy stawiane dziecku wymagania, oczekiwania nie są zbyt wysokie, niskie, czy dziecko w swym działaniu zdąża we właściwym kierunku, czy spełnia te wymagania we właściwym czasie

 • Rozwojowe, ujawniające się w pytaniach jak daleko jest dziecko względem swoich możliwości, jakie zmiany dokonały się u dziecka, jak ocenia siebie, jakie jest jego zaangażowanie, a uzyskane efekty


Ocena opisowa to proces gromadzenia informacji
Ocena opisowa to proces gromadzenia informacji

 • Nauczyciel sprawdza .....................................

 • Nauczyciel chwali za ......................................

 • Nauczyciel wskazuje ......................................

 • Nauczyciel gromadzi ......................................

 • Nauczyciel obserwuje ....................................

 • Nauczyciel notuje ...........................................


Sk adniki oceny opisowej
Składniki oceny opisowej

 • Sprawdziany pisemne

 • Dyktanda

 • Ćwiczenia praktyczne

 • Zadania problemowe do samodzielnego wykonania

 • Konkursy

 • Karty pracy ucznia

 • Rozmowy i odpytywania


Dokumentacja umiej tno ci dziecka
Dokumentacja umiejętności dziecka

 • Teczki prac uczniów ( karty pracy, sprawdziany, prace plastyczne )

 • Arkusze obserwacji bieżącej – systematycznie oznaczamy na nich poziom osiągnięć uczniów oraz nanosimy ewentualne uwagi i spostrzeżenia

 • Karta osiągnięć ucznia

 • Karty samooceny


Porównywanie ze sobą kart obserwacji z kolejnych miesięcy umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

Zalety kart obserwacji


Ocenianie kszta tuj ce
Ocenianie kształtujące umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców


Ocenianie kszta tuj ce1
Ocenianie kształtujące umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Ocena nauczycielska

 • Ocena koleżeńska

 • Samoocena uczniowska


Ocena nauczycielska
Ocena nauczycielska umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Profesjonalna

 • Zgodna z kryteriami

 • Zapewniająca rzeczywisty obraz stanu wiedzy i umiejętności uczniów

 • Nakierowująca na dalszy proces uczenia się


Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiej
Informacja zwrotna w ocenie nauczycielskiej umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Jest profesjonalna, gdy opatrzymy ją odpowiednim komentarzem zawierającym:

  wyszczególnienie i docenianie dobrych elementów,

  odnotowanie tego co wymaga poprawy

  wskazówki, w jaki sposób poprawić ocenę,

  wskazówki, w jakim kierunku uczeń ma pracować


Ocena kole e ska
Ocena koleżeńska umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Wprowadzenie oceny koleżeńskiej jest jednym ze sposobów przejmowania odpowiedzialności za swój proces uczenia się


Ocena kole e ska1
Ocena koleżeńska umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych kryteriów oceniają 2 prace: jedną dobrą, drugą słabą

 • Uczniowie w parach przeglądają wykonane indywidualnie ewaluacje słabej pracy oraz porównują i omawiają poczynione przez siebie uwagi

 • Uczniowie zastanawiają się, jakie zadania powinien obejmować kolejny sprawdzian


Ocena kole e ska2
Ocena koleżeńska umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Uczniowie używając wcześniej ustalonych pytań opracowują wraz z nauczycielami kartę analizy sprawdzianu ( umiem, do poprawienia, nad tym muszę popracować )


Korzy ci ze stosowania oceny kole e skiej
Korzyści ze stosowania oceny koleżeńskiej umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Uczniowie rozwijają umiejętności współpracy w grupie

 • Uczniowie natychmiast po zrobieniu pracy mogą otrzymać informację zwrotną

 • Nauczyciel oszczędza czas

 • Uczniowie doskonalą umiejętności w atmosferze dyskusji oraz wsparcia


Samoocena
samoocena umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Samoocena jest jedną z form świadomości samego siebie.

 • To jeden z czynników psychologicznych determinujących ludzkie działania.

 • Pozytywne nastawienie do własnej osoby

 • dodaje energii, zwiększa wiarę we własne siły i możliwości, pozwala podnosić poprzeczki, a także znieść wszelkie porażki


Samoocena obraz siebie
Samoocena – obraz siebie umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Samoocena w zakresie osiągnięć szkolnych

  osiąganie wyników w poszczególnych przedmiotach szkolnych

 • Samoocena „pozaszkolna”

  umiejętności społeczne

  sprawność fizyczna


Niska samoocena
Niska samoocena umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Symptomy psychiczne

  negatywna postawa w stosunku do samego siebie

  nadwrażliwość oraz lęk

  napięcie emocjonalne

  niska motywacja do działania

  poczucie bezwartościowości

  brak wiary we własne siły


Niska samoocena1
Niska samoocena umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Symptomy społeczne

  niska na ogół pozycja społeczna w grupie

  trudności w kontaktach interpersonalnych

  konflikty z otoczeniem

  brak zaufania do innych


Wysoka samoocena
Wysoka samoocena umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Symptomy psychiczne

  akceptacja siebie

  wiara we własne siły

  traktowanie siebie jako osoby wartościowej

  emocjonalna, silna motywacja do działania


Wysoka samoocena1
Wysoka samoocena umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Symptomy społeczne

  poprawne stosunki z otoczeniem

  wysoka pozycja społeczna


Przygotowujemy uczni w do samooceny
Przygotowujemy uczniów do samooceny umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Zapoznajemy uczniów z kryteriami pracy

 • Informujemy jak sprawdzać pracę i gdzie można znaleźć odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania

 • Nauczmy uczniów wyciągania wniosków do dalszej pracy


Korzy ci z zastosowania samooceny w r d uczni w
Korzyści z zastosowania samooceny wśród uczniów umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów

 • Nauczyciel może z uczniami planować osiąganie przez uczniów założonych celów

 • Uczniowie staja się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za swoją naukę

 • Uczniowie rozumieją czego się uczą i po co

 • Uczniowie łatwiej się przyznają, że czegoś nie rozumieją

 • Uczniowie chętniej przystępują do poprawy swoich prac i w mniejszym stopniu porównują się do innych uczniów

 • W klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się


Europejskie portfolio j zykowe
Europejskie portfolio językowe umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się

 • Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

 • Refleksja nad własnym procesem uczenia się

 • Dokumentowanie ważnych wydarzeń towarzyszących procesowi uczenia się

 • Dokumentowanie doświadczeń interkulturowych


Europejskie portfolio j zykowe1
Europejskie portfolio językowe umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Paszport językowy

 • Biografia językowa

 • Dossier


Paszport j zykowy
Paszport językowy umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Informacje na temat aktualnego poziomu umiejętności językowych

 • Dyplomy i certyfikaty jezykowe


Biografia j zykowa
Biografia językowa umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Historia uczenia się języka i kontaktów interkulturowych

  materiały dotyczące języka poznawanego w szkole

  bezpośrednie kontakty z obcymi językami i kulturami ( podróże, znajomości prywatne, hobby, filmy, lektura )

  szkoły i formy kształcenia językowego, jakie właściciel portfolio ukończył


Dossier
Dossier umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Przykłady prac własnych


Karty samooceny w epj
Karty samooceny w EPJ umożliwia śledzenie rozwoju i postępów dziecka przez nauczyciela i rodziców

 • Narzędzie dla każdego nauczanego języka

 • Zorientowanie na konkretne umiejętności językowe

 • Przygotowanie uczniów do rozpoznawania swoich mocnych i słabszych stron


Ocenianie1

Ocenianie jest procesem ciągłym, bo ciągły jest rozwój ucznia, ale jak głosi przysłowie :” Zbyt częste zaglądanie do garnka nie przyspiesza wrzenia.” - zachowajmy więc umiar

Ocenianie


ad