Dyrektywy nowego podejścia oraz odpowiednie rozporządzenia
Download
1 / 12

OCENA ZGODNO?CI MASZYN - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Dyrektywy nowego podejścia oraz odpowiednie rozporządzenia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu, przypisanych do kontroli inspektorom pracy, jako organom wyspecjalizowanym w ramach nadzoru rynku. OCENA ZGODNOŚCI MASZYN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OCENA ZGODNO?CI MASZYN' - jesse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocena zgodno ci maszyn

Dyrektywy nowego podejścia oraz odpowiednie rozporządzenia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów wprowadzonych do obrotu, przypisanych do kontroli inspektorom pracy, jako organom wyspecjalizowanym w ramach nadzoru rynku.


Ocena zgodno ci maszyn
OCENA ZGODNOŚCI MASZYN

maszyny powinny być oznaczone w sposób czytelny i trwały, a oznaczenie powinno zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres producenta

 • oznakowanie CE

 • oznaczenie serii lub typu maszyny

 • numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne

 • rok budowy maszyny

 • w przypadku gdy producent wykonuje maszynę przewidzianą do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem, należy umieścić na maszynie odpowiednie oznaczenie

 • informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania maszyny - takie jak: najwyższa prędkość elementów obrotowych, największa średnica stosowanych narzędzi, nośność oraz masa


Ocena zgodno ci maszyn1
OCENA ZGODNOŚCI MASZYN

Do maszyn powinna być dołączona instrukcja zawierająca:

1) informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny, z wyłączeniem numeru fabrycznego;

2) informacje ułatwiające konserwację maszyny - takie jak: adres importera, serwisu;

3) przewidywane zastosowanie maszyny;

 • informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;

  5) instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają one być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;

  6) w koniecznych przypadkach:

  a) informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny,

  b) wskazówki szkoleniowe,

  c) podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.

  Instrukcja powinna być w języku lokalnym (część dotycząca czynności dokonywanych przez użytkownika)


Ocena zgodno ci maszyn

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN

Maszyny wymienione w zał. nr 2 do rozporządzenia, wymagające udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności.

A. Maszyny

1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do drewna i podobnych materiałów lub do mięsa i podobnych materiałów (wymienione rodzaje)

2. Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.

3. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

4. Pilarki taśmowe do drewna i podobnych materiałów oraz do mięsa i podobnych materiałów, wyposażone w stały lub ruchomy stół lub wózek z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

5. Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych materiałów, w skład których wchodzą obrabiarki wymienione w pkt 1-4 i 7.

6. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem.

7. Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do drewna i podobnych materiałów.

8. Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.


Ocena zgodno ci maszyn

Maszyny wymienione w zał. nr 2 do rozporządzenia, wymagające udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności - c.d.

9. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, których ruchome elementy robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość przekraczającą 30 mm/s.

10. Wtryskarki oraz prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

11. Wtryskarki oraz prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.

12. Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

12.1. maszyny szynowe: lokomotywy i wózki hamulcowe;

12.2. hydrauliczne obudowy zmechanizowane;

12.3. silniki spalinowe przeznaczone do instalowania w maszynach do robót podziemnych.

13. Ręcznie ładowane pojazdy asenizacyjne do odpadów z gospodarstw takich jak domowe, wyposażone w mechanizm prasujący.

14. Osłony i odłączalne wały pędne z przegubami uniwersalnymi, o których mowa w § 76 rozporządzenia Przekazu mocy w silnikach.

15. Podnośniki do obsługi pojazdów.

16. Urządzenia do podnoszenia osób, stwarzające ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 m.

17. Maszyny do produkcji materiałów pirotechnicznych.


Ocena zgodno ci maszyn

Elementy bezpieczeństwa wymienione w zał. nr 2 do rozporządzenia, wymagające udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności

B. Elementy bezpieczeństwa

1. Elektroczułe urządzenia zaprojektowane specjalnie do wykrywania osób w celu zapewnienia im bezpieczeństwa (bariery niematerialne, maty czułe na nacisk, detektory elektromagnetyczne itp.).

2. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa przy oburęcznym sterowaniu.

3. Automatyczne ochronne osłony ruchome do pras, wymienionych w części A w pkt 9-11.

4. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS).

5. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS).


Ocena zgodno ci maszyn

Środki ochrony rozporządzenia, wymagające udziału jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności

indywidualnej


Ocena zgodno ci maszyn

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Środki ochrony indywidualnej –

wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:

 • zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,

 • środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,

 • wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,

 • środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,

 • wyposażenia sportowego,

 • środków służących do samoobrony lub do odstraszania,

 • przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego


Ocena zgodno ci rodk w ochrony indywidualnej
OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby:

 • możliwe było ich łatwe i prawidłowe założenie na użytkownika oraz pozostawienie ich na właściwym miejscu przez przewidywany okres użytkowania, z uwzględnieniem panujących wokół warunków, wykonywanych ruchów i przyjmowanych pozycji ciała.

 • zapewniona była możliwość optymalnego ich dostosowania do budowy ciała użytkownika za pomocą wszelkich właściwych środków, w szczególności odpowiednich systemów regulacji i mocowania lub przez zapewnienie odpowiedniego zakresu rozmiarów.

 • były możliwie jak najlżejsze, z zachowaniem wymaganej wytrzymałości i skuteczności ich działania.

 • były odporne na działanie czynników otoczenia, w przewidywanych warunkach ich używania.


Ocena zgodno ci rodk w ochrony indywidualnej1
OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, powinien dostarczyć instrukcję ich użytkowania (w języku polskim), która powinna zawierać:

1) nazwę i adres producenta (upoważnionego przedstawiciela);

2) sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej;

3) informację o:

a) zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących,

b) skuteczności ochrony, poziomów lub klas ochrony, którymi charakteryzują się środki ochrony indywidualnej,

c) odpowiednim dodatkowym wyposażeniu środków ochrony indywidualnej i charakterystyce ich części zamiennych,

d) klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej,

e) rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu;

4) datę ważności lub okres trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych;

5) objaśnienie wszelkich oznaczeń;

6) nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.


Ocena zgodno ci rodk w ochrony indywidualnej2
OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Oznakowanie CE

 • producent umieszcza je na środkach ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu oraz zostały poddane procedurom oceny zgodności

 • powinno być umieszczone na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres używania tego środka

 • powinno być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej w sposób niewprowadzający w błąd

 • dopuszcza się umieszczanie oznakowania CE na opakowaniu tych środków, jeżeli jest to konieczne ze względu na właściwości środka ochrony indywidualnej

 • w przypadku środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, po literach CE umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej

 • inne oznakowania mogą być umieszczane na środkach ochrony indywidualnej lub na ich opakowaniu, o ile nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE.


Ocena zgodno ci rodk w ochrony indywidualnej3
OCENA ZGODNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE

IIIkategoria

I i II kategoria

1234

numer jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych wyrobów