ocena zachowania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OCENA ZACHOWANIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OCENA ZACHOWANIA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

OCENA ZACHOWANIA - PowerPoint PPT Presentation

quasar
213 Views
Download Presentation

OCENA ZACHOWANIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OCENA ZACHOWANIA

 2. Ocena zachowania jest odzwierciedleniem postępów i działań ucznia w szkole i dla szkoły NIE JEST KARĄ ANI NAGRODĄ

 3. Zasady oceniania zachowania • Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób. • W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

 4. Zasady oceniania zachowania • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. • Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 25 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

 5. Zasady oceniania zachowania • W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, pobicie, naruszenie dóbr osobistych...) uchwałą Rady Pedagogicznej można wystawić uczniowi ocenę naganną, nawet jeśli był pod innymi względami wzorowy.

 6. uczeń utrzyma przez cały rok szkolny, jeśli wykaże się: OCENĘ DOBRĄ

 7. 1. Sumiennością w nauce i innych obowiązkach, czyli będzie: • dbał o osiąganie wyników na miarę swoich możliwości, • wytrwale przezwyciężał trudności, • sumiennie wykonywał polecenia nauczycieli i poczuwał się do współodpowiedzialności za wyniki pracy zespołu klasowego i wyniki Szkoły • systematycznie i punktualnie uczęszczał na zajęcia;

 8. 2. Wykaże się odpowiedzialnością, rozsądkiem i dobrym wychowaniem, czyli będzie: • dbał o kulturę osobistą, • przestrzegał zasad współżycia w środowisku uczniowskim, zgodnie z SZKOLNYM KANONEM NORM, • przestrzegał zasad bezpieczeństwa, dbał o mienie Szkoły;

 9. 3. Wykaże się zaangażowaniem w sprawy Szkoły i dbałością o jej honor, czyli będzie: • sumiennie wypełniał powierzone mu funkcje i zadania, • reagował na zło i wandalizm, • dbał o estetykę swego wyglądu, nosił jednolity strój szkolny oraz strój galowy, • dbał o kulturę słowa, • szanował wszystkich pracowników Szkoły i ich pracę.

 10. Nie biję i nie prowokuję innych.Nie wymuszam, nie grożę, nie szantażuję.Nie używam brzydkich słów i nie wykonuję niestosownych gestów.Nie wykluczam nikogo z naszego grona.Nie dotykam nikogo bez jego zgody.Nie ruszam, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności.Nie wyśmiewam i nie obmawiaminnych.Uważniesłucham.Nie jestem sędzią i wykonawcą wyroków. Szkolny Kanon Norm

 11. Aby utrzymać ocenę dobrą uczeń nie może: • świadomie i celowo zakłócać toku lekcji; • bez uzasadnienia opuszczać zajęć szkolnych; • powodować konfliktów; • dopuszczać się agresji wobec innych uczniów; • ulegać nałogom.

 12. Ocena zachowania może ulec podwyższeniu w toku roku szkolnego do bardzo dobrej, jeśli uczeń: • aktywnie uczestniczy w życiu klasy, przyjmuje dobrowolnie dodatkowe obowiązki i zadania oraz rzetelnie się z nich wywiązuje; • wyróżnia się wysoką kulturą bycia; • godnie reprezentuje klasę w konkursach i zawodach; • wykazuje się odpowiedzialnością za zespół klasowy; • jest koleżeński chętnie pomaga innym.

 13. Ocena zachowania może ulec podwyższeniu w toku roku szkolnego do wzorowej, jeśli uczeń: • aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły, przyjmując dobrowolnie dodatkowe obowiązki i zadania oraz wzorowo się z nich wywiązuje; • wyróżnia się szczególnie wysoką kulturą bycia; • godnie reprezentuje Szkołę w konkursach i zawodach; • wykazuje się szczególną odpowiedzialnością za Szkołę; • jest koleżeński chętnie pomaga innym; • sam podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym; • jest wrażliwy na krzywdę; • w pełni i samodzielnie realizuje podjęte przez siebie zadania; • swoją postawą daje wzór do naśladowania innym.

 14. Ocena zachowania może ulec obniżeniu w toku roku szkolnego do poprawnej, jeśli: • uczniowi sporadycznie zdarzają się wykroczenia przeciw zasadom określonym przy ocenie dobrej; uczeń jednak wyciąga wnioski ze swoich zachowań i nie powtarza błędów; • nie angażuje się w życie klasy i szkoły; • sporadycznie nie odrabia zadań domowych; • często zapomina o dobrych manierach; • sporadycznie stwarza w klasie i Szkole konflikty; • zdarza mu się opuścić bez usprawiedliwienia lekcje.

 15. Ocena zachowania może ulec obniżeniu do oceny nieodpowiedniej, jeśli: • uczeń często i w sposób rażący dopuszcza się łamania zasad określonych przy ocenie dobrej i nie wykazuje chęci poprawy; • wagaruje; • spóźnia się na lekcje; • nagminnie przeszkadza na lekcji; • nie przygotowuje się do zajęć; • nie wykonuje poleceń nauczyciela; • nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań; • popełnia te same błędy; • nie dba o higienę osobistą.

 16. Ocena zachowania może ulec obniżeniu do oceny nagannej, jeśli: • uczeń często i w sposób rażący dopuszcza się łamania zasad określonych przy ocenie dobrej i nie wykazuje chęci poprawy; • popada w konflikt z prawem; • nie realizuje obowiązku szkolnego (opuścił 15 godzin bez usprawiedliwienia); • arogancko odzywa się do pracowników Szkoły; • ubliża innym; • używa wulgaryzmów; • stosuje przemoc; • świadomie niszczy sprzęt szkolny; • kradnie; • wyłudza pieniądze; • pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające; • nie dba o higienę osobistą; • nie respektuje postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

 17. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania • Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębnie • Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez wychowawcę zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły (§ 98. pkt. 6.). • Rodzice ucznia mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen w  karcie oceny zachowania jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. • Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: • frekwencja nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; • skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

 18. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania • Rodzice ucznia ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemna prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. • W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 4. prośba zostaje odrzucona, a wychowawca odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. • W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 4. a, b i c wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia, analizuje uzasadnienie w odwołaniu oraz ponownie ustala w porozumieniu z uczniem • i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) ocenę. • Ustalona ocena nie może być niższa od wcześniej proponowanej lub inna od oczekiwanej. • Jeżeli zainteresowane strony nie dochodzą do porozumienia, wychowawca klasy informuje rodziców o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych Dyrektorowi Szkoły. Zastrzeżenia te muszą dotyczyć niezgodnego z przepisami prawa trybu ustalenia oceny.

 19. ŻYCZYMY WZOROWYCH OCEN Opracowanie : Kurek Dominik Kowalska Bożena