Download
dalarnas regionala serviceprogram 2014 2018 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018

141 Views Download Presentation
Download Presentation

Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos

 2. Ur Tillväxtverkets riktlinjer: Ramprogram skrivs nu och insatserna uppdateras varje år Kriterier för stöd till kommersiell service Hållbarhet – jämställdhet, integration, mångfald och miljö Lämnades14 mars 2014 Började gälla 1 april 2014

 3. Följeforskning från RSP 2010-2014: ”För mycket top-down” ”Gör tydligare avgränsningar” ”Mera information och kunskapsöverföring” ”Mera analys och omvärldsbevakning” Foto: Emma Erkers

 4. Några utgångspunkter • Stora olikheter i länet kräver lokalt anpassade lösningar • Tidigare: servicen lämnade landsbygden • Nu: befolkningen lämnar landsbygden • Det är den utomeuropeiska invandringen som gör att befolkningen i Dalarna inte minskar Foto: Emma Erkers

 5. Ändrade konsumtionsvanor Vi reser mera nu än tidigare Tekniska lösningar ersätter manuell service Kontanter har blivit hårdvaluta Foto: Mostpohotos

 6. Vilka ställs utanför? Foto: Mostphotos

 7. Avgränsningar • Dagligvaror • Drivmedel • Betaltjänster • Paket försändelser och ombud • Servicepunkter Foto: Emma Erkers

 8. Länsstyrelsens roll: Samordning Kunskapsöverföring Kommunikation Information Omvärldsbevakning Arbetsgrupper i norra och södra Dalarna Kommunerna viktiga för lokala och samordnade lösningar

 9. Stöd till kommersiell service

 10. Främja investeringar Ökad sysselsättning Tillväxt Service

 11. Investeringsbidrag Servicebidrag Hemsändningsbidrag Betalas ut till kommuner 50% betalas av kommunen 50% av Länsstyrelsen

 12. Utveckling av kommersiellt stöd i Dalarna 2010-2013

 13. Stöd till kommersiell serviceKommunernas roll SFS 2000:284 §6: ”Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas”

 14. Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018 Stödet till kommersiell service riktas till att stärka och utveckla Hemsändningsbidragen som verktyg för samordningslösningar

 15. 700 miljoner mera i kommersiellt stöd i hela landet2015-2020

 16. Insatser 2014

 17. = planerade aktiviteter 2014 • = arbetet har inletts • = genomfört

 18. Partnerskapsmöten • kick off (2 juni) • 2 möten arbetsgrupper norra respektive södra gruppen • 1 gemensamt möte • 1 uppföljning i kommunchefsgruppen

 19. Utvecklingsinsatser för betaltjänster PTS har beviljat medel och arbetet har inletts med: • Fixit Dala Järna, fixartjänst fokus på förmedling av tjänster. • Långshyttan, handeln och hemtjänsten samarbetar för att underlätta inköp leverans och betalning för äldre och funktionsnedsatta • Dalarnas Idrottsförbund testar lösningar för kontanthantering anpassade för idrottsrörelsens behov (försäljning, bytardagar) • iZettle. HSO testar lösning för att betala med kort via mobiltelefon • Servicepunkter i Falu kommun. Biblioteksfilialerna i Vika, Bjursås och Svärdsjö

 20. Aktiviteter Skapa plattformar för lokala initiativ, samverkan och idéutveckling. Syfte: främja lösningar för att stärka och utveckla service och använda ny teknik • Omvänt hemsändningsbidrag, Grangärde • Utbildningserbjudande till lanthandlare och mackägare, i samarbete med LivsWäX • Utveckling av demografikartor i samarbete med Argomento • Nätverksträff för mackägare hölls i april. Samarbete med Hela Sverige ska leva • Inbjudan nätverksträff lanthandlare och mackägare. Äppelbo 10 juni • Praktikant, kulturgeografi, 1 september 2014 – 18 januari 2015

 21. Aktiviteter, forts Kontakta näringslivsansvariga i länets 15 kommuner och inleda arbetet med inventering och uppdateringar av serviceplaner • Samarbete Säter, Mora/Orsa kommuner för att skapa exempel, inleds före sommaren Informera om och kommunicera till berörda: • Kriterier för stöd till kommersiell service • Risk och konsekvensanalyser • Inventera betalservice-tjänsterna på länets mest utsatta orter. Vid behov upprätta åtgärdsplan tillsammans med kommunerna • Genomföra en studieresa tillsammans med delar av partnerskapet

 22. Aktiviteter, forts Genomföra 10 aktiviteter för ökad omvärldsbevakning • Landsbygdsriksdagen • Seminarium Den lyckliga staden – om orters attraktivitet • Länets digitala agenda • BID Skottland • Bevakningar och ansökningar, CEPA, Vinnova, Tillväxtverket • Kulturdriven tillväxt – Umeå kulturhuvudstad • Gränsforum Dalarna – Hedmark • Tillväxtverkets servicekonferens • Dalarna bästa ungdomsregion, referensgruppen

 23. Aktiviteter, forts Identifiera områden för – och genomföra – fördjupade analyser • Argomentos karttjänst för demografiska analyser • Asylmottagningar på små orter och vad de betyder för landsbygdsutveckling • Länets lanthandlare, Uppdatera kartläggningen av omsättning, antal anställda, köns- och åldersfördelning • Arrangera 2 kunskapsseminarier eller föreläsningar • Formalisera och fördjupa samarbetet med Winnet Dalarna för att genomföra utbildningar i processtöd för jämställdhet, mångfald, integration • Konsult upphandlad. Genomförande under hösten

 24. ”Framtiden intresserar mig. Jag tänker tillbringa resten av livet där”CF Kettering (Kairos Future) Brunnsberg,Älvdalen. Foto: Emma Erkers