Download
dalarnas trafiks kerhetsf rbund n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund

Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund • Dagordning • Presentation av verksamheten • Presentation av utbyggnad • Alternativ lokalisering • Anmälan enligt Miljöbalken • Miljöaspekter • Föreslagna åtgärder • Hur arbetet går vidare

 2. Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund, idag Kansliorganisation Ledning Administration VD Siewert Andersson Ansvarig Britt Källström Banverksamhet NTF-butik Projektverksamhet Uppdragsverksamhet Anläggning Ansvarig Siewert Andersson Vaktmästare Lars Håkansson Utbildning Ansvarig Anne Hjerp Instruktör Magnus Westman Ansvarig Iréne Dahlberg Bilbarnstolar0200-285 000 Regional Samling LLL/DDD DTF/DIF Självsäker (Skellefteåmodellen) (Mopedförarutbildning) Trafiksäkra och miljöanpassade resor inom idrotten Yrkestrafiken Trafikmiljö NTF Konsument Ökad Bältesanvändning Ökad säkerhet för äldre fotgängare

 3. Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund, idag • Trafikövningsbanan: • Antal elever idag: • ca 5 000 för körkort och 500 fortbildning • Hastighet: vanligtvis 30-50 km/h, max 70 km/h • Maximalt 8 personbilar på körytorna • Halkbana på specialplåtar som bevattnas, eller halkbaneolja

 4. Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund, vid utbyggd verksamhet • Verksamhet som idag och dessutom: • Antal besökare: 500 - 1500 personer med tunga fordon (lastbil, buss) • Halvdagsutbildning - upp till flera dagar enligt EU-direktiv • Hastighet: 30-40 km/h • 2-4 tunga fordon på körytorna: • Rak bana för bromsprov • Körslinga i backe, feldoserad kurva • Manöverplan, övning med fordon i låg fart

 5. Alternativ - Lokalisering • Alternativ 1: • Verksamheten bedrivs som idag • Konsekvenser: • Missar fördelarna med att kunna erbjuda fler typer av utbildningar. • Kostnader: • 0 kr för investering

 6. Alternativ - Lokalisering • Alternativ 2: • Utbyggnad enligt anmälan • Konsekvenser: • Attraktivare trafikövningsplats för en större målgrupp i Mellansverige (unikt med övning i kuperad terräng). • Flera ekonomiska fördelar då befintlig verksamhet kan samordnas med den nya med synergieffekter som följd, tex avseende lokaler, personalens kompetens. • Lockar fler till utbildning med positiva effekter för kommunen (fler hotellövernattningar, etc). • Fler anställda • Kostnader: • 15-20 miljoner kr för investering

 7. Alternativ - Lokalisering • Alternativ 3: • Verksamheten bedrivs på två olika platser • Konsekvenser: • Medför merkostnader och splittrad verksamhet som kräver extra personal och extra lokaler. • Kostnader: • 30-40 miljoner kr för investering (inkl VA, vägar, lokaler) • Extrakostnader för drift • Är inte ekonomiskt genomförbart.

 8. Alternativ - Lokalisering • Alternativ 4: • Hela verksamheten på ny plats • Konsekvenser: • Missar fördelarna med att kunna erbjuda fler typer av utbildningar. • Stora extrakostnader för att anlägga nya lokaler, ny halkövningsbana (motsvarande den som finns idag). • Fler anställda • Kostnader: • 40-60 miljoner kr för investering • Är inte ekonomiskt genomförbart.

 9. Alternativ – Lokalisering sammanfattning

 10. Anmälan enligt Miljöbalken • Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap MB: • Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kod 92.613-1 C • Lämnas till Miljönämnden, Falu kommun • Innehålla beskrivning av verksamhet, omfattning och miljöeffekter • Statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha särskilt intresse ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig. • Myndigheten meddelar föreläggande om försiktighetsmått eller förbud.

 11. Miljöaspekter • Påverkan på människa och miljön: • Utsläpp till luft • Kemikalier och avfall • Utsläpp till mark och vatten • Ljus • Buller • Kulturmiljö och landskapsbild • Naturmiljö och rekreation • Transporter och Energi • Säkerhet • Markförorening

 12. Miljöaspekter • Utsläpp till luft: riktlinjer • Miljökvalitetsnormer (MKN): kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar (PM10) • Falu kommun: • Kommunens mätningar: • Halterna kvävedioxid och partiklar är höga med inte över MKN (främst vid inversion) • svaveldioxid, ozon, bensen - OK

 13. Miljöaspekter • Utsläpp till luft: nollalternativ • Avgasutsläpp: kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar (PM10) • Vägslitage: partiklar (PM10) • Utsläpp till luft : efter utbyggnad • Ökade avgasutsläpp: kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar (PM10) • Ökat vägslitage: partiklar (PM10) – Bevattna bromssträckor

 14. Miljöaspekter • Utsläpp till mark och vatten: nollalternativ • Vattenanvändning: 800 m3 för halkytor, tvätt, sanitet mm. • Till spillvattennätet från kontor, undervisningslokal samt dagvatten från tak. • Dagvatten från körytor och parkering infiltreras i mark. • Halkytor påförs vatten eller olja, vatten leds till oljeavskiljare. • Tvättkemikalier • Ingen saltning • 2 st oljeavskiljare för biltvätt och för halkytor.

 15. Miljöaspekter • Utsläpp till mark och vatten: efter utbyggnad • Ökad vattenanvändning: totalt 1200 m3 för halkytor, tvätt, sanitet och spolning. • Övre området: lika som idag • Nedre området: • Ev spolning för att motverka damning. • Infiltration av dagvatten från körytor • Inga ytterligare användning av halkbaneolja eller kemikalier

 16. Miljöaspekter • Kemikalier och avfall: nollalternativ • Bensincistern • Halkbaneolja • Fordonstvätt • Emulsioner från oljeavskiljare • Övrigt avfall • Kemikalier och avfall: efter utbyggnad • Som nollalternativet • Liten ökning av avfall

 17. Miljöaspekter • Ljus: nollalternativ • Billyktor • Strålkastare för belysning av körytor • Ljus: efter utbyggnad • Billyktor • Strålkastare för belysning av körytor • Placeras för minimal störning på omgivning

 18. Miljöaspekter • Buller: riktlinjer • Riktvärden för buller från motorsport- och bilprovningsbanor angivna som högsta (maximal) ljudnivå i dBA enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:16. Riktvärden avser frifältsvärden, utomhus 2 m över mark.

 19. Miljöaspekter • Buller: nollalternativ • Max 8 personbilar • Vardagar dagtid • Snöröjning • Ingen bullerskärm • Under riktvärden vid närbelägna bostadshus

 20. Miljöaspekter • Buller: efter utbyggnad • Max 8 personbilar + 4 tunga fordon, vardagar dagtid • Snöröjning • Klarar inte riktvärden vid närbelägna bostadshus • Bullerskärm krävs: 5 m i gräns mot parkmark

 21. Miljöaspekter • Bullerutredning: förutsättningar • Nordisk beräkningsmodell för industribuller • Maximala ljudnivåer • Naturvårdsverkets riktvärden för halkbanor och motorsportbanor • Anpassning till terrängen • Ingen hänsyn tagen till ev skydd av växter • Samverkanseffekt medräknat (mer än 4 fordon samtidigt) • Bedömningar: • Inga bromsskrik pga låga hastigheter och ABS-bromsar • Parkstråket inte område där naturupplevelsen är viktig och låg bullernivån utgör särskild kvalitet

 22. Miljöaspekter

 23. Miljöaspekter • Transporter: nollalternativ • Till och från anläggningen: besökare (personbilar), personal och godstransporter • Infart Västermalmsvägen • Transporter: efter utbyggnad • Till och från anläggningen: besökare (personbilar, tunga fordon), personal och godstransporter • Fördubblad mängd vid utbyggnad • Infart Västermalmsvägen

 24. Miljöaspekter • Energi: nollalternativ • El till uppvärmning, verksamheten i lokalerna samt belysning av banorna • Bränsle till fordonen • Energi: efter utbyggnad • El till uppvärmning, verksamheten i lokalerna samt belysning av banorna – ökar efter utbyggnad • Bränsle till fordonen

 25. Miljöaspekter • Kulturmiljö och landskapsbild: nollalternativ • Halkbana och skogsmark • Övriga kulturhistoriska lämningar finns • Berörs inte av kulturmiljö av riksintresse • Kulturmiljö och landskapsbild: efter utbyggnad • Halkbana och övningsbana (raksträcka, manöverplan, körslinga i kuperad terräng) • Övriga kulturhistoriska lämningar måste utredas.

 26. Miljöaspekter

 27. Miljöaspekter • Naturmiljö och rekreation: nollalternativ • Halkbana och skogsmark • Södra delen – otillgänglig, blockrik och kuperad • Norra delen – skogsmark som används för närrekreation • Naturmiljö och rekreation: efter utbyggnad • Halkbana och övningsbana (raksträcka, manöverplan, körslinga i kuperad terräng) • Norra delen – skogsmark för närrekreation • Bullerskärm mot trafikbanan

 28. Miljöaspekter • Säkerhet: nollalternativ • Halkbana ger möjlighet till träning i halt väglag året runt • Avkörningar i omedelbar närhet till banan • Säkerhet: efter utbyggnad • Halkbana ger möjlighet till träning i halt väglag året runt • Övningsbana ger möjlighet till träning för tung trafik • Avkörningar kan förekomma i omedelbar närhet till banorna • Ingen risk för närboende (90 meter zon och bullerskärm)

 29. Miljöaspekter • Markförorening: nollalternativ • Gammal körväg uppbyggd av gruvavfall. • Troligen lågt pH i ytskiktet, från svavelsyrafabriken. • Markförorening: efter utbyggnad • Om byggnation påverkar vägen och platsspecifika riktvärden överskrids, kommer massorna att tas om hand och deponeras på annan plats eller täckas över. • Övertäckta kisbränderna och Skålpussen berörs inte.

 30. Sammanfattning • Sammanfattning av föreslagna åtgärder • Bevattna körytor för att hindra damning. • Belysning på nya delen placeras och riktas så att störning i bostadsområde minimeras. • Bullerskärm mot norr, 5 m, utefter hela gränsen • Arkeologisk utredning om vilken betydelse de angivna ”Övriga kulturhistoriska lämningarna” har.

 31. Hur arbetet går vidare • Synpunkter kan lämnas fram till 12 december • Färdigställande av anmälan • Inlämnande av anmälan till Falu kommun • Beslut av Falu kommuns Miljönämnd • Om utbyggnad får ske återupptas processen med revidering av detaljplanen för området av Falu kommun • Detaljprojektering av ny anläggning