revizijski zaklju ni izve taj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Revizijski zaklju čni izveštaj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Revizijski zaklju čni izveštaj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Revizijski zaklju čni izveštaj - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Revizijski zaklju čni izveštaj. Nakon izu čavanja ovog predmeta, trebali biste moći da:. Razumete osnovne elemente izveštaja revizora: sadržaj i formu Znate razliku između različitih vrsta mišljenja datih u izveštajima revizora o finansijskim izveštajima

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Revizijski zaklju čni izveštaj' - kelii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nakon izu avanja ovog predmeta trebali biste mo i da

Nakon izučavanja ovog predmeta, trebali biste moći da:

 • Razumete osnovne elemente izveštaja revizora: sadržaj i formu
 • Znate razliku između različitih vrsta mišljenja datih u izveštajima revizora o finansijskim izveštajima
 • Opišete okolnosti koje mogu dovesti do modifikacija izveštaja revizora o finansijskim izveštajima u kojima je dato pozitivno revizijsko mišljenje
 • Razumete kako su neke okolnosti dovele do objavljivanja uzdržanog mišljenja revizora u njegovom izveštaju o finansijskim izveštajima
 • Pristupite procesu finalizacije izveštaja revizora
i izve taj nezavisnog revizora
I Izveštaj nezavisnog revizora

Revizor treba da jasno izrazi svoje mišljenje o finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizorskog razmatranja

slide4
Međunarodni standardi revizije koji se najneposrednije odnose na Izveštaj nezavisnog revizora

MSR 700 MSR 701 MSR 710

MSR 720 MSR 200 MSR 560 MSR 250

slide5
MSR 700 – Izveštaj nezavisnog revizora o setu finansijskih izveštaja opšte namene
 • Pruža smernice о izveštaju nezavisnog revizorakoji je rezultat revizije kompletnog seta finansijskih izvštaja
 • Sadrži smernice u vezi sa pitanjima koja revizor razmatra prilikom formiranja mišljenja o finansijkim izveštajima
 • Primenjuje se na okolnosti u kojima je revizor u mogućnosti da izrazi mišljenje bez rezervi i ne postoji potreba za modifikacijoj revizorskog izveštaja
 • Propisuje elemente izveštaja nezavisnog revizora
slide6
MSR 701 Modifikacija izveštaja nezavisnog revizora
 • Uspostavlja standarde i pruža smernice u vezi sa modifikacijom izveštaja nezavisnog revizora, odnosno
 • obrađuje slučajeve skretanja pažnje,
 • izražavanja mišljenja sa rezervom,
 • uzdržavanje od izdavanja mišljenja ili
 • izražavanje negativnog mišljenja;
slide7
MSR 710 Uporedni podaci

Standard uspostavlja standarde i pruža smernice revizorima u vezi njihove odgovornosti u pogleduuporednih podataka;

slide8
MSR720 Ostale informacije i dokumenti sadržani u finansijskim izveštajima koji su bili predmet revizije

uspostavlja standarde i pruža smernice o revizorovom razmatranju ostalih informacija iz dokumenta koji uključuje finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, a o kojima on nema obavezu da podnosi izveštaj

slide9
MSR 200 Cilj i opšti principi revizije finansijskih izveštaja

propisuje da je cilj revizije finansijskih izveštaja da omogući revizoru da izrazi mišljenje da li su finansijski izveštaji, po svim bitnim pitanjima, sastavljeni u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izveštavanja

slide10
MSR 560 Naknadni događaji
 • nalaže revizoru da razmotri efekte naknadnih događaja na finansijske izveštaje i izveštaj nezavisnog revizora
 • objašnjava i značaj datuma o izvršenoj reviziji
slide11
MSR 250 Razmatranje primene zakona i drugih propisa u obavljanju revizije finansijskih izveštaja

propisuje postupanje revizora pri sastavljanju izveštaja u slučajima kada nepridržavanje propisa ima materijalno značajan uticaj na finansijske izveštaje i ako taj uticaj nije na odgovarajući način prikazan u finansijskim izveštajima

slide12
Izveštaj nezavisnog revizora u Republici Srbiji je u delokrugu i Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS”, br. 46/2006). Članom 38. Zakona o računovodstvu i reviziji, između ostalog, je regulisana:
 • profesionalna regulativu u skladu sa kojom se revizija radi, a samim tim i sastavlja izveštaj nezavisnog revizora,
 • terminologija kojom se izražava mišljenje i vrste mišljenja nezavisnog revizora.
1 elementi izve taja nezavisnog revizora
1. Elementi izveštaja nezavisnog revizora

MRS 700 Izveštaj nezavisnog revizora o kompletnom setu finansijskih izveštaja opšte namene

propisuje elemente izveštaja nezavisnog revizora

slide14
Elementi izveštaja o reviziji izvršenoj u skladu sa Međunarodnim standardima revizije su:
 • naziv izveštaja,
 • kome je izveštaj upućen (adresat),
 • početni ili uvodni pasus,
 • izjava o odgovornosti rukovodstva za finansijske izveštaje,
 • izjava o odgovornosti revizora,
 • mišljenje revizora,
 • druge odgovornosti u vezi sa izveštajem,
 • potpis revizora,
 • datum revizorskog izveštaja i
 • adresa revizora
slide15
Pojedini delovi izveštaja nezavisnog revizora mogu imati naslov kako bi bili uočljiviji. Radi se o sledećim delovima:
 • početni ili uvodni pasus,
 • izjava o odgovornosti rukovodstva za finansijske izveštaje,
 • izjava o odgovornosti revizora,
 • mišljenje revizora i
 • druge odgovornosti u vezi izveštaja
1 naziv izve taja
1) Naziv izveštaja

U Zakonu o računovodstvu i reviziji naziv ovog izveštaja nije eksplicitno regulisan, ali je u članu 38. stav 4. upotrebljen izraz “izveštaj o izvršenoj reviziji”

Izraz “Izveštaj nezavisnog revizora” je korišćen u primeru koji je deo MSR 700 Izveštaj nezavisnog revizora i setu finansijskih izveštaja opšte namene

2 adresat
2) Adresat

Izveštaj nezavisnog revizora treba da bude naslovljen na odgovarajuće primaoce u skladu sa okolnostima angažovanja(Uslovima revizorovog angažovanja bavi se MSR 210 Uslovi revizijskih angažovanja)

Zakonоm о rаčunovоdstvu i reviziji a ni Zakonom o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 125/2004) nije eksplicitno navedeno na koga izveštaj treba da bude naslovljen, ali je Zakonom o privrednim društvima za akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću predviđeno da njihove skupštine usvajaju finansijske izveštaje zajedno sa izveštajem nezavisnog revizora.

slide18
ovaj deo izveštaja nezavisnog revizora može glasiti:

“Skupštini ____________ (naziv pravnog lica)” ili

“Upravnom odboru _____ (naziv pravnog lica)” ili

“Direktoru______________ (naziv pravnog lica)”

3 po etni ili uvodni pasus
3) Početni ili uvodni pasus

U početnom ili uvodnom pasusu izveštaja nezavisnog revizora se:

 • identifikuje pravno lice čiji su finansijski izveštaji predmet revizije
 • navodi se da je izvršena revizija tih finansijskih izveštaja
 • navodi naziv svakog od finansijskih izveštaja koji čine kompletan set finansijskih izveštaja
 • navodi pozivanje na značajne računovodstvene politike i druge obelodanjene napomene i
 • navodi datum i period na koji se odnose finansijski izveštaji.
slide20
Ovaj pasus izveštaja nezavisnog revizora bi mogao da ima sledeću sadržinu:

“Uvod

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja _________ (naziv pravnog lica) na dan 31. decembra _______. godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu, izveštaja o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan (koji su prikazani na stranama __ do __) i pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih obelodanjenih napomena.”

4 odgovornost rukovodstva za finansijske izve taje
4) Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

U izveštaju nezavisnog revizora se navodi da je rukovodstvo pravnog lica odgovorno za pripremu i fer prikazivanje (prezentaciju) finansijskih izveštaja u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izveštavanja, kao i da te odgovornosti obuhvataju:

 • osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prikazivanje (prezentaciju) finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške;
 • odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i
 • računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.
slide22
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje propisana je Zakonom o računovodstvu i reviziji - član 28. stav 2: Organ upravljanja pravnog lica, odnosno preduzetnik, odgovoran je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskih izveštaja.

Prema MSR 200Cilj i opšti principi revizije finansijskih izveštaja iako je revizor odgovoran za formiranje i izražavanje mišljenja o finansijskim izveštajima, za sastavljanje i prikazivanje (prezentaciju) finansijskih izveštaja u skladu sa primenjenim okvirom finansijskog izveštavanja je odgovorno rukovodstvo pravnog lica, uz nadzor lica zaduženih za upravljanje. Revizija finansijskih izveštaja ne oslobađa rukovodstvo ili lica zadužena za upravljanje njihovih odgovornosti.

slide23
“Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/2006) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika; i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.”

5 odgovornost revizora
5) Odgovornost revizora

U izveštaju revizora se navodi da je revizija izvršena u skladu saMeđunarodnim standardima revizije samo ukoliko je izvršena u potpunosti u skladu sa svim relevantnim Međunarodnim standardima revizije.

U izveštaju se takođe objašnjava da ovi standardi zahtevaju da revizor:

 • radi u skladu sa etičkim zahtevima (radi se o Etičkom kodeksu za profesionalne računovođe koji je izradio IFAC-ov Komitet za etiku) i
 • reviziju planira i vrši u cilju sticanja uverenja u razumnoj meri da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Pozivanjem na standarde ukazuje se korisnicima izveštaja nezavisnog revizora da je revizija izvršena u skladu sa ustanovljenim standardima.

slide25
Ovaj pasus izveštaja nezavisnog revizora bi mogao da ima sledeću sadržinu:

“Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izveštajima na osnovu revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS“, br. 46/2006) i Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na osnovu provere uzoraka, koji potkrepljuju iznosu i obelodanjivanja u finansijskim izveštajima.

Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koje su odgovarajuće u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnostn internih kontrola pravnog lica." Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih, od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajyći i obezbeđuje osnovu za naše revizijsko mišljenje.”

6 mi ljenje revizora
6) Mišljenje revizora

Mišljenje revizora je deo izveštaja nezavisnog revizora u kome revizor izražava svoje mišljenje o finansijskim izveštajima.

Međunarodnim standardima revizije propisane su sledeće vrste mišljenja:

 • mišljenje bez rezervi,
 • mišljenje sa rezervom,
 • negativno mišljenje i
 • uzdržavajuće mišljenje.

Članom 38. stav 6. Zakona o računovodstvu i reviziji takođe su predviđene navedene vrste mišljenja.

slide27
“Mišljenje nezavisnog revizora

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji u skladu sa Međunarodim standardima finansijskog izveštavanja (i članom 2. Zakona o računovod-stvu i reviziji) istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima, prikazuju finansijsko stanje __________ (naziv pravnog lica) na dan 31. decembar _______ godine, rezultat njenog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj datum.”

7 pasus u kome se izra avaju druge odgovornosti u vezi sa izve tajem nezavisnog revizora
7) Pasus u kome se izražavaju druge odgovornosti u vezi sa izveštajem nezavisnog revizora

U određenim okolnostima izveštaj nezavisnog revizora se može modifikovati dodavanjem pasusa u kome se naglašava neki problem koji utiče na finansijske izveštaje, a o kome su u napomenama date detaljne informacije (na primer sudski sporovi, prezaduženost pravnog lica i sl.).

Dodavanje pasusa s naglašavanjem problema ne utiče na mišljenje revizora.

Poželjno je da se ovaj pasus doda nakon pasusa u kome se izražava mišljenje, ali pre dela u kome se izražavaju bilo kakve druge odgovornosti u vezi sa izveštajem.

Uobičajeno je da se u pasusu u kome se skreće pažnja na neko pitanje navede činjenica da se ni po kom osnovu ne izražava rezerva na dato mišljenje.

slide29
Primer za taj pasus može biti revizorovo razmatranje pitanja stalnosti poslovanja pravnog lica. Naime, revizor treba da modifikuje izveštaj dodavanjem pasusa radi isticanja materijalno značajnog pitanja koje se odnosi stalnost poslovanja. Revizor treba da razmotri neophodnost modifikovanja izveštaja dodavanjem pasusa, ukoliko postoje značajne neizvesnosti (osim problema koji se odnosi na stalnost poslovanja), čiji ishod zavisi od budućih događaja, a koje mogu imati uticaja na finansijske izveštaje ali ne toliko da bi izrazio negativno mišljenje.
slide30
“Skretanje pažnje

Neizražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na napomenu Xuz finansijske izveštaje. Preduzeće je tužena strana u sudskom sporu u vezi s optužbom da je nanelo štetu po osnovu ne izvršenih ugovorenih isporuka roba. Tužilac je podneo zahtev za plaćanje naknade po osnovu izgubljene dobiti. Preduzeće je podnelo protivtužbu i preliminarno saslušanje stranaka i podnošenje dokaza, u odnosu na tužbu i protivtužbu, je u toku. Konačan ishod po ovim pitanjima se, za sada, ne može utvrditi niti je u finansijskim izveššajima izvršeno rezervisa-nje za bilo kakve obaveze koje mogu nastati po ovom osnovu".

8 potpis revizora
8) Potpis revizora

U potpisu revizora se navodi ime revizorske firme ili revizora ili oboje, u zavisnosti od određenog pravnog sistema.

U određenim pravnim sistemima, pored potpisa revizora, zahteva se da revizor navede profesionalno računovodstveno zvanje ili činjenicu da je revizor ili firma priznata od odgovarajućeg organa koji vrši licenciranje u tom pravnom sistemu.

Ovakvi zahtevi nisu postavljeni Zakonom o računovodstvu i reviziji. Jedino se članom 38. stav 5. navodi da: “Licencirani ovlašćeni revizor vrši reviziju finansijskih izveštaja i u izveštaju o izvršenoj reviziji nedvosmisleno izražava mišljenje...”

9 datum revizorskog izve taja
9) Datum revizorskog izveštaja

Datum izveštaja revizora pruža informaciju korisnicima da je revizor razmatrao efekte događaja i transakcija koje je uočio i koji su nastali do tog datuma.

MSR 560 Naknadni događaji reguliše revizorovu odgovornost u vezi sa događajima i transakcijama koji su nastupili nakon datuma izveštaja

10 adresa revizora
10) Adresa revizora

U izveštaju treba da se navede lokacija - adresa u zemlji ili pravnom sistemu u kojoj revizor vrši praksu. Primer adrese bi mogao da bude:

“Revizorsko preduzeće “x” d.o.o. Beograd

matični broj 1234567

PIB 123456

ul. Studentska 10

tel. 011/1234567”