biro za dru tvena istra ivanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.godina PowerPoint Presentation
Download Presentation
IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.godina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.godina - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Biro za dru štvena istraživanja. IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.godina. Predmet izve štaja. Stanje integriteta, kapaciteta LAF-ova kao tela osnovanih na osnovu usvojenog LPBK u lokalnim skupštinama za sprovođenje mera iz LPBK-a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU LOKALNIH PLANOVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.godina' - erin-scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
predmet izve taja
Predmetizveštaja
 • Stanje integriteta, kapaciteta LAF-ova kao tela osnovanih na osnovu usvojenog LPBK u lokalnim skupštinama za sprovođenje mera iz LPBK-a
 • Ambijentom u kojem deluju LAF-ovi kao tela osnovanih na osnovu usvojenog LPBK u lokalnim skupštinama za sprovođenje mera iz LPBK
 • Stepenom sprovedenosti mere iz LPBK
 • Postignutim rezultatima u sprovođenju mere iz LPBK
glavni nalazi
Glavni nalazi
 • Borbaprotivkorupcije u 2013. godini u najvećembrojulokalnihsamouprava (gradovi/opštine) u kojima je usvojenLokalni plan zaborbuprotivkorupcije (LPBK) je ustagnaciji (Kragujevac) ilivraćannanivo pre usvajanjaovogdokumenta (Zrenjanin, Požega, Bujanovac, Lebane, Medveđa).
 • Progres je primetannanivoNiša u kojem je u saradnjisaAgencijomzaborbuprotivkorupcijeizvšenoreosnivanje LAF i u opštini UB gde je u saradnjisaorganizacijomDijalogizValjevaosnovanipočeosaradom LAF koji je počeosarealizacijomaktivnosti.
glavni nalazi1
Glavni nalazi
 • Lokalniantikorupcijskiforumi (LAF) kaotelazaprimenu LPBK svojimradomsuobezbediliočuvanjeintegriteta (poštovanjestatutaietičkogkodeksa).
 • Međutim, LAF-ovinapoljuunapređenjeuslovazarad,svojihkapaciteta, primenemera, povezivanjasaostalim LAF-ovimaipromocijiborbeprotivkorupcijeponašalipasivno.
 • Do sadasurealizovane one mere lokalnihplanovazaborbuprotivkorupcijezakoje je Biro zadruštvenaistraživanjaobezbediouslovezarealizaciju;
 • Lokalnesamoupravekojesuusvojile LPBK su bile indifirenteprema LAF-u kaoantikorupcijskmtelu. Takođe,lokalnesamoupravenisustvorileuslovezarad LAF-ova načindamogudarealizuju mere iz LPBK, nitisuovoteloangažovaleda u skladusanjegovimnadležnostimadoprinese u borbiprotivkorupcije.
 • U prilogglobalnomodnosupremakorupcijigovoripodatakadaznačajandeolokalnihsamoupravanijeusvojioplanoveintegritetanaštasubili u obavezipoZakonu o Agencijizaborbuprotivkorupcije: Kragujevac, Niš-opštine, opštinaMedijanaNiš, Zrenjanin, Bujanovac, Ub, BorKovačicaiLebane.
 • Stalnakonferencijagradovaiopština (SKGO) nijepokazainteresu protekle tri godinedaučestvuje u procesuuspostavljanjaborbeprotivkorupcijenanivoulokalnihsamoupravaiako je sprovodilaprojektneaktivnosti u ovojoblasti;
glavni nalazi2
Glavni nalazi
 • Medijisuinformatvnoizveštavali pre svega o LAF kaoinstituciji, dok je postraniostaosadržaj LPBK injegovdoprinosborbiprotivkorupcije. Inače, samostalnostiistraživačkonovinarstvokao instrument u borbiprotivkorucijenalokalnomnivou je retkost. Ovoposebnovažizamedijekojisu u javnomvlasništvu.
 • Civilnodruštvokoje je prirodnisaveznik LAF-a kaolokalnogkontrolnogtelanijepokazalointereszauspostavljanjesaradnje.
 • U situacijioskudnespremnostilokalnesamoupravedastvoriuslovezasprovođenje LPBK donatorskapodrška je odvelikogznačajazaborbuprotivkorupcijenalokalnomnivou. Donatorskazajedica u Srbijinijepokazalaintereszapodrškomborbeprotivkorupcijenalokalnomnivou u deluuspostavljanjainstitucionalno-normativnogokvirazaborbuprotivkorupcije, koji bi predunapređenja same borbeprotivkorupcijedoprineoiniciranjureformilokalnesamoupavekaodeladržavneuprave.
glavni nalazi3
Glavni nalazi
 • Posledicekorupcije u pojedinimgradovimasutakvida se suočavamosafenomenomdagrađani vide korupcijakaonačinzaostvarivanjesvojihprava. To je posledicačinjenicedanastraniborbeprotivkorupcijeretkokoga vide, doknastranikorupcijevećinuinstitucijanalokalomnivou.
 • Antikoruptivniaktivizamispremnostnapodrškuborcimaprotivkorupcijeiližrtvama je manjaodspremnostida se krozkorupciju ma kolikoonakoštala. Zato ne trebadačudičinjenicada je brojprijavlenihnajavnoobjavljenekonkursezadobitnikepriznanjazaborbuprotivkorupcije bio minimalan.
 • Opredeljujućifaktorzarad LAF je integritetimotivacijačlanovaLAF nezavisnoizkojegsektoradolaze (civilnodruštvo, lokalnasamouprava, političkepartije, sindikat, javnapreduzeća/ustanove)
p o tovanja akata laf a
Poštovanjaakata LAF-a
 • N – nemapodataka,
 • 0 – nijeusvojen,
 • 1 - nepoštujeinesankcioniše,
 • 2 – nepoštujeisankcioniše,
 • 3 – poštuje
unapre enja e uslova i resursa za rad laf a
Unapređenjae uslovairesursaza rad LAF-a
 • N – nemapodataka,
 • 0- nemanapredovanja
 • ++ značajannapredak,
 • + napredak,
 • -- značajnonazadovanje,
 • - nazadovanje,
 • +- višennapredovanjenegonazadovanje,
 • -+ višenazadovanjenegonapredovanje)
u ticaj i rezultat laf kao institucije
Uticajirezultat LAF kaoinstitucije
 • N-nemapodataka,
 • NO – LAF nijeosnovan,
 • 1 - Pasivnost– LAF postojiformalno, ali se mere iz LPBK ne realizuju,
 • 2 - Servisiranje– procenatrealizovanih mere iz LPBK je ispod 50%,
 • 3 - Aktivan- procenatrealizovanih mere iz LPBK je preko 50%,
 • 4 - Proaktivnost– procenatrealizovanih mere iz LPBK je preko 50% uzprisutnostaktivnostikojedoprinoseborbiprotivkorupcije, a nisudeo LPBK)