nacionalni program varstva okolja osnutek za javno razpravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ( Osnutek za javno razpravo) PowerPoint Presentation
Download Presentation
NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ( Osnutek za javno razpravo)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ( Osnutek za javno razpravo) - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ( Osnutek za javno razpravo). Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Ljubljana, 2. september 2004. NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA - vsebina. 1. UVOD 2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE 3. STANJE OKOLJA 4. CILJI IN PROGRAMI UKREPOV

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA ( Osnutek za javno razpravo)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nacionalni program varstva okolja osnutek za javno razpravo

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA(Osnutek za javno razpravo)

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Ljubljana, 2. september 2004

nacionalni program varstva okolja vsebina

NACIONALNI PROGRAM VARSTVA OKOLJA - vsebina

1. UVOD

2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE

3. STANJE OKOLJA

4. CILJI IN PROGRAMI UKREPOV

5. POMEMBNI AKTERJI VARSTVA OKOLJA

6. MEDNARODNE AKTIVNOSTI

7. KOMUNICIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE

8. FINANCIRANJE

9. SPREMLJANJE IZVAJANJA

1 uvod
1. UVOD
 • Formalne podlage: 35. člen ZVO in Sklepa 1600/2002/EC
 • Obdobje veljavnosti programa: 2005-2008
 • Cilj programa: izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov
 • NPVO je izhodišče za okoljsko razsežnost Strategije razvoja Slovenije
 • NPVO določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge v obdobju veljavnosti programa
2 na ela in strate ke usmeritve
2. NAČELA IN STRATEŠKE USMERITVE
 • Razvoj nove in izvajanje obstoječe zakonodaje
 • Trajnostna raba naravnih virov
 • Integracija okoljskih vsebin v sektorske politike
 • Okoljske tehnologije
 • Spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje
 • Ekonomska politika varstva okolja
 • Dvig ozaveščenosti, dialog in sodelovanje javnosti
3 stanje okolja
3. STANJE OKOLJA
 • Skrajšani povzetek PSO 2002 in novejši podatki MOPE in ARSO
slide6

4. CILJI IN PROGRAMI

UKREPOV

4.1 PODNEBNE SPREMEMBE

4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA

4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE

4 1 podnebne spremembe 1
4.1 PODNEBNE SPREMEMBE (1)
 • Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
 • Cilj: zmanjšanje emisij TGP za 8% (2008-2012) glede na leto 1986 in vzpostavitev sistema za spremljanje izvajanja
 • Operativni program zmanjševanja TGP (julij, 2003)
 • Spremljanje emisij TGP (vzpostavitev registra, evidenc emisij, organizacija službe, državno poročilo, trgovanje s pravicami emisij)
4 1 podnebne spremembe 2
4.1 PODNEBNE SPREMEMBE (2)
 • Snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
 • Cilj: prenehanje uporabenaprav in opreme, ki vsebujejo halone in CFC-je, zajem in zamenjava z nadomestnimi sredstvi
 • Operativni program ravnanja s haloni (junij, 2003)
 • Operativni program ravnanja s CFC (maj, 2003)
4 2 narava in biotska raznovrstnost 1
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (1)
 • Nacionalni program varstva narave
 • Cilj: vzpostavitev celotnega sistema ohranjanja narave(sprejem podzakonskih predpisov, kadrovska krepitev, vzpostavitev sistema spremljanja stanja, itd.)
 • I. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
 • Cilj 1: ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti
 • Operativni program (akcijski načrt) ohranjanja biotske raznovrstnosti s programom upravljanja območja Natura 2000
 • (2005)
4 2 narava in biotska raznovrstnost 2
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (2)
 • Cilj 2: ohranjanje ugodnega stanja ogroženih vrst velikih zveri in zmanjševanje konfliktov
 • Operativni program - strategija upravljanja populacij velikih zveri (2005)
 • Cilj 3: ohranjanje čim bolj naravne sestave biocenoze
 • Operativni program - strategija ravnanja s tujerodnimi invazivnimi vrstami (2006)
4 2 narava in biotska raznovrstnost 3
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (3)
 • Nacionalni program varstva narave
 • II. Varstvo naravnih vrednot
 • Cilj: Ohranjanje, obnavljanje in varstvo naravnih vrednot
 • Operativni program varstva naravnih vrednot (2006)
4 2 narava in biotska raznovrstnost 4
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (4)
 • Gozdovi
 • Cilj: Vzpostavitev (prilagoditev) državnega monitoringa poškodovanosti gozdov
 • Tla
 • Cilj: Pregled stanja onesnaženosti tal in vzpostavitev državnega monitoringa
4 2 narava in biotska raznovrstnost 5
4.2 NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST (5)
 • Gensko spremenjeni organizmi
 • Cilj 1: Zagotoviti sledljivost in detekcijo GSO
 • Cilj 2: Priprava nacionalne liste varnih GSO
 • Cilj 3: Priprava pravil ravnanja za soobstoj
4 3 kakovost ivljenja 1
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (1)
 • Nacionalni program upravljanja z vodami
 • - Inštitucionalna organiziranost
 • - Priprava načrtov upravljanja na vodnih območjih in pripadajočih programov ukrepov
 • I. Varstvo voda
 • II. Raba voda
 • III. Urejanje voda
4 3 kakovost ivljenja 2
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (2)
 • I. Varstvo voda
 • Cilj: Dobro stanje voda do 2015
 • Operativni program za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati
 • Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • Operativni program za zmanjšanje onesnaženja površinskih voda z nevarnimi snovmi (Hg, klorirani ogljikovodiki, prednostne snovi)
 • Vodovarstvena območja
 • Območja kopalnih voda
 • Varstvo voda, da se omogoči življenje rib
 • Varstvo voda, da se omogoči življenje in rast lupinarjev
 • Program varstva morja
4 3 kakovost ivljenja 3
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (3)
 • II. Raba voda
 • Cilj: Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo s pitno vodo in ekonomska cena vode
 • Operativni program vodooskrbe (2004)
 • Uvajanje ekonomske cene vode
4 3 kakovost ivljenja 4
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (4)
 • III. Urejanje voda
 • Cilj 1: Izboljšanje ocenjevanja količinskega stanja voda ter napovedovanja in opozarjanja pred ekstremnimi hidrološkimi pojavi
 • Cilj 2: Zagotavljanje zadostnih vodnih količin za rabo ter stanje voda in pripadajočih ekosistemov
 • Operativni program za zmanjševanje posledic hidroloških suš
 • Cilj 3: Zmanjšanje ogroženosti pred poplavami in plazovi
 • Operativni program zmanjševanja škodljivega delovanja voda
4 3 kakovost ivljenja 5
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (5)
 • Zrak
 • Cilj 1: Doseganje mejnih oz. ciljih vrednosti
 • Operativni program za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka
 • Cilj 2: Zmanjšanje emisij v zrak (SO2, NOx, HOS in NH3)
 • Operativni program zmanjševanja emisij v zrak
 • Cilj 3: Zmanjšanje emisij iz velikih kurilnih naprav
 • (SO2, NOx, CO, prah)
 • Operativni program zmanjševanja emisij v zrak iz velikih kurilnih naprav (april, 2004)
4 3 kakovost ivljenja 6
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (6)
 • Kemikalije
 • Cilj 1: Vzpostavitev sistema REACH (registracija, evaluacija in avtorizacija kemikalij) in
 • vzpostavitev administrativno-nadzornega sistema (URSK)
 • Cilj 2: Zaščita zdravja ljudi pred obstojnimi organskimi onesnaževali
 • Operativni program glede prepovedi ali omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabo ter zmanjševanja izpustov POPs
4 3 kakovost ivljenja 7
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (7)
 • Hrup
 • Cilj: Izdelava strateških kart hrupa in načrtov ukrepov za zmanjšanje hrupa
 • Operativni program varstva pred hrupom
 • Elektromagnetna sevanja
 • Cilj: Izdelava kart obremenjenih območij z EMS
4 3 kakovost ivljenja 8
4.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA (8)
 • Okolje v urbanih območjih
 • Cilj: Postavitev dolgoročne, enotne in celovite politike za izboljšanje kakovosti življenja v urbanih območjih, in oživitev mest tako, da postanejo atraktivna za prebivalce, ne škodujejo zdravju in zagotavljajo visoko kakovost življenja
 • Strateške smernice o okolju v urbanih območjih
 • Strateške smernice za trajnostno gradnjo
 • Strateške smernice za trajnostno mobilnost
4 4 odpadki in industrijsko onesna evanje 1
4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE(1)
 • Odpadki
 • Cilj: Zapiranje krožnih snovnih tokov v smislu definiranja in obravnave življenjskih ciklusov virov in dobrin z opredelitvijo optimalnih deležev uporabe in predelave odpadkov na osnovi cost-benefit analiz,
 • in zmanjševanje količin odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških vzorcev in navad, življenjskih navad, tehnoloških izboljšav, ekonomskih aktivnosti in ukrepov, demografskih sprememb
4 4 odpadki in industrijsko onesna evanje 2
4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE(2)
 • Odpadki
 • Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (april, 2004)
 • Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki
 • Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov
 • Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo (marec, 2002)
 • Operativni program ravnanja z odpadnimi olji (februar, 2003)
 • Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji (april, 2003)
4 4 odpadki in industrijsko onesna evanje 3
4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE(3)
 • Odpadki
 • Operativni program odstranjevanja PCB/PCT (februar, 2003)
 • Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki
 • Program zmanjševanja in preprečitve obremenjevanja okolja za proizvodnjo TiO2 – Cinkarna Celje
 • Program ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
 • Program ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
 • Program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
4 4 odpadki in industrijsko onesna evanje 4
4.4 ODPADKI IN INDUSTRIJSKO ONESNAŽEVANJE(4)
 • Industrijsko onesnaževanje
 • Cilj 1: Zmanjševanje onesnaženja okolja in porabe energije v velikih industrijskih obratih
 • Program celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja okolja
 • Cilj 2: Preprečiti večje nesreče in zmanjšati njihove posledice
 • Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi
5 pomembni akterji varstva okolja
5. POMEMBNI AKTERJI VARSTVA OKOLJA
 • - Državna in lokalna uprava
 • - Izvajalci javnih služb
 • - Nevladne organizacije
6 mednarodne aktivnosti
6. MEDNARODNE AKTIVNOSTI
 • Sodelovanje in vključevanje v mednarodne okoljske sporazume:
 • - biotska raznovrstnost
 • - mednarodna trgovina z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami
 • - varstvo zraka in podnebja
 • - prehod nevarnih odpadkov preko meja
 • in
 • varstvo voda na regionalni ravni in v okviru bilateralnega sodelovanja.
7 komuniciranje in izobra evanje
7. KOMUNICIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE
 • - Obveščanje in dostop do informacij
 • - Sodelovanje javnosti pri odločanju
 • - Ozaveščanje
 • - Vzgoja in izobraževanje
8 financiranje
8. FINANCIRANJE
 • - proračun RS in občin
 • - okoljske dajatve (takse, povračila, )
 • - investicijska sredstva EU
 • - krediti
 • - sredstva privatnega sektorja
9 spremljanje izvajanja
9. SPREMLJANJE IZVAJANJA
 • - poročilo o izvajanju NPVO kot sestavni del Poročila o stanju okolja (doseganje zastavljenih ciljev in/ali izvajanje ukrepov do v programu določenih rokov)
 • - indikatorji za spremljanje stanja in sprememb v okolju (mednarodno primerljivi v okviru EU - okoljski, strukturni indikatorji)
slide31
NPVO dokument: http://www.npvo.si(http://www.gov.si/mop/)
 • Pripombe do 10. septembra 2004:
 • info-npvo.mop@gov.si inga.turk@gov.si