vurd e ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vurd e ring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vurd e ring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Vurd e ring - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Vurd e ring. Effekten av undervisningsmetoder. Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel): Forelesninger:4,5% Lesing: 11% Audiovisuell: 22% Demonstrasjon: 32% Gruppediskusjoner 56% Praktisk utprøving: 75% Undervise medelever i kunnskapen 82%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vurd e ring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
effekten av undervisningsmetoder
Effekten av undervisningsmetoder

Dag Sørmo

Hvor mye huskes etter 3 uker (uten varsel):

 • Forelesninger:4,5%
 • Lesing: 11%
 • Audiovisuell: 22%
 • Demonstrasjon: 32%
 • Gruppediskusjoner 56%
 • Praktisk utprøving: 75%
 • Undervise medelever i kunnskapen 82%

Dochy et al. 2002

refleksjon

!!!!

Refleksjon…

Dag Sørmo

Hva legger du i vurdering….?

Hvordan samsvarer din oppfatningmed andre?

Hvordan kan vurdering foregå objektivt?

Hvilke kriterier er nødvendige?

slide4

www.udir.no

Dag Sørmo

hva er vurdering
Hva er vurdering?

Dag Sørmo

Direktoratet sier:

Vurdering

 • et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen.
 • har som formål å dekke ulike behov
 • åpner for å se sammenhenger som kan gi mer informasjon om opplæringen enn den enkelte prøve og vurdering bidrar med alene.
vurdering begreper
Vurdering - begreper

Dag Sørmo

Formell vurdering

Uformell vurdering

Summativ vurdering

Sluttvurdering

Formativ vurdering

Underveisvurdering

Ipsativ vurdering evner og forutsetninger (har betydning for spes.elever etter § 5.1, i orden-oppførsel og gym.)

Vurdering relatert til tilfredsstillende utbytte

Integrert vurdering

vurdering andre begreper
Vurdering – andre begreper

Dag Sørmo

Normbasert vurdering

Kriteriebasert vurdering

Sammenhengende prøve- og vurderingssystem

Gjennomgående vurdering

Kvalitetsvurdering

Skolebasert vurdering

Virksomhetsvurdering

Vurderingskultur el. vurderingspraksis?

vurdering
Vurdering

Dag Sørmo

 • Hva er vurdering?
  • Vurdering er et virkemiddel for å nå kompetansemålene i læreplanen.

To slags virkemidler:

 • Underveisvurdering
  • Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
 • Sluttvurdering
  • Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til elever, lærlinger og lærekandidater ved avslutningen av opplæringen i faget.
underveisvurdering
Underveisvurdering

Dag Sørmo

  • Formålet med underveisvurdering er å fremme læring og utvikling og gi grunnlag for tilpasset opplæring.
  • informasjon om elevens faglige progresjon.
  • Skal suppleres med begrunnelse og veiledning
  • ettes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet

Fra forskriftene § 3-11:

” skal brukast som ein reiskap i læreprosessen

- gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg

  • innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven
  • givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling.
  • minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga
 • Eleven skal bidra:
  • Eleven … skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling,
sluttvurdering
Sluttvurdering

Dag Sørmo

 • Sluttvurdering
  • Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering
  • Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen
 • Hva er standpunktkarakter?
  • Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes
  • skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget
  • kan ikke legges avgjørende vekt på en enkelt prøve.
  • må ta utgangspunkt i et bredt vurderingsgrunnlag.
 • Sluttvurdering – enkeltvedtak
  • Klagerett
direktoratet presiserer
Direktoratet presiserer:

Dag Sørmo

Underveisvurdering

 • Gjennom underveisvurderingen får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon.
 • Underveisvurdering med karakter (også terminkarakter) har på samme måte som underveisvurdering uten karakter som formål å fremme læring og utvikling.
 • Karakterer skal derfor suppleres med begrunnelse og veiledning om hvordan eleven kan bli bedre i faget.
 • Karakterer underveis i opplæringen skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven har oppnådd på det tidspunkt vurderingen skjer, og ut fra det som er forventet på dette tidspunktet (§§ 3-7, 4-7 i forskrift til opplæringslova).
slide13
Dag Sørmo

Sluttvurdering

 • Sluttvurdering er standpunktvurdering, eksamensvurdering
 • Standpunktvurdering skal gi informasjon om den kompetansen eleven har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen
 • Standpunktkarakteren skal ikke være noe ”gjennomsnitt” av tidligere terminkarakterer eller prøvekarakterer, men skal relateres til elevens kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakteren fastsettes
 • Standpunktkarakteren skal uttrykke elevens mestring i forhold til de samlede kompetansemålene i faget. …… ikke kan legges avgjørende vekt på en enkelt prøve.
refleksjon1
Refleksjon

Dag Sørmo

Diskutér i gruppa:

Hvilke utfordringer ser du som lærer mellom underveisvurdering og sluttvurdering?

Hvilken sammenhenger ser gruppa mellom KUNNSKAP, KOMPETANSE, FERDIGHET og FORSTÅELSE?

Hvilke av disse ordene er viktige for vurderingen (begrunn!)

Presenter korte stikkord (resyme) fra samtalen i gruppa i plenum!

karakterer
Karakterer

Dag Sørmo

Fra forskriften:

Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:

 • karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
 • karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
 • karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
 • karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
 • karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
 • karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.
hva betyr begrepene for deg

!!!!

Hva betyr begrepene for deg?

Dag Sørmo

framifrå

mykje god

god

nokså god

låg

svært låg

orden og oppf rsel
Orden og oppførsel

Dag Sørmo

” er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. ”

Orden:”- om eleven er førebudd til opplæringa”- korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er.- om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. ”

case hvordan vil du vurdere per
Case: Hvordan vil du vurdere Per?

Dag Sørmo

Per behersker veldig mye i matematikk. Prøver tidlig på høsten i 8.kl. har vist at han ser ut til å ligge godt over gjennomsnittet i klassen.

Læreren forteller at Per plukker raskt opp ting og lærer det meste uten veldig mye øvelse.

Etter kort tid kommer det klager på Per fra matte-læreren. Per er frekk og utfordrende. Han leverer ikke lekser, avbryter læreren, vandrer rundt i rommet, tegner og tusjer på pulten, har aldri med seg bøker, prater, sitter med MP3-spiller i timen, forstyrrer de andre elevene og ødelegger skolesaker som penaler og kalkulatorer. Noen av guttene synes han er litt tøff, andre er redde for ham.

På neste prøve i matematikk leverer han igjen et resultat godt over gjennomsnittet.

oppgave til case
Oppgave til case:

Dag Sørmo

Hva vil du legge vekt på ved vurdering av Per?

…. i forhold til underveisvurdering?

…. i forhold til sluttvurdering?

…. i forhold til andre vurderingsaspekter?

oppf rsel
Oppførsel

Dag Sørmo

” korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa.- om eleven viser omsyn og respekt for andre. -

Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.

- skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov.

- Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.”

Kriterier:SKOLENS ORDENSREGLEMENT

ordensreglement

!!!!

Ordensreglement

Dag Sørmo

Hvordan tror du elevene i skolen ser sammenheng mellom reglement og orden og oppførselskarakterene?(elevens perspektiv)

Hvordan ser DU sammenhengen mellom dette?(ditt perspektiv)

Hva skulle du ønske var annerledes?

eksempler

EKSEMPLER

Om vurdering, læring og kompetanse

Dag Sørmo

oppgave bli god p glatta
Oppgave: Bli god på glatta!

Dag Sørmo

Ditt utgangspunkt:

 • Du har ingen kjennskap til dette fra før
 • Du har ingen erfaring
 • Du har ingen kunnskap
 • Du vet ikke hva bilen tåler
 • Du vet ikke om du tåler det selv
 • Du er redd for å dumme deg ut (mange kolleger skal se på)
 • Petter og Henning Solberg skal godkjenne deg
bli god p glatta
Bli god på glatta!

Dag Sørmo

 • Måloppnåelse

Hva er viktig for å oppnå god kompetanse i faget:

 • Kunnskaper?
 • Ferdigheter?
 • Holdninger?
 • Forståelse?
hva foretrekker du
Hva foretrekker du?

INGEN TVIL!

Dag Sørmo

Du får 3 tilbud:

 • Begynn å øve deg litt. Etter 6 timer kommer Solbergguttamed en kjøreeksamen
 • Du får litt opplæring fra en sjåførlærer, deretter viser han deg hvordan det skal gjøres. Etterpå går du til eksamen hos rallybrødrene.
 • Du får teoretisk opplæring, instruksjon, prøve deg selv, øve, lære å forstå krefter og grenser, jevnlig tilbakemelding fra sjåførlæreren og går opp til eksamen for rallyeventyrerne når du er klar for det.
 • Hvilken betydning har dette for hvordan du underviser?
hva er kompetanse1
Hva er kompetanse?

Kunnskaper

Forståelse

Kompetanse

Holdninger

Ferdigheter

Kilde: Roald Jensen

Dag Sørmo

hva er kompetanse2
Hva er kompetanse?

Kunnskaper

Forståelse

pedagogikk

Holdninger

Ferdigheter

Kilde: Roald Jensen

Dag Sørmo

fyll ut ord som kjennetegner uttrykkene
Fyll ut ord som kjennetegner uttrykkene:

Kunnskaper

Ferdigheter

Forståelse

Holdninger

Dag Sørmo

hvorfor
Hvorfor?

Elevundersøkelsen 2007-2008 sier:

Dag Sørmo