toplumsal k ml k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toplumsal KİMLİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toplumsal KİMLİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Toplumsal KİMLİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 575 Views
 • Uploaded on

Toplumsal KİMLİK. Prof Dr Süheyla Ünal. Kimlik- Öteki. Kişi başkalarının aynasında kendisini farkeder “Öteki” olmaksızın bir kimliğin oluşması olası değildir “Onlar”a karşı bir nefrete sahip olmasaydık, “kendimize” yönelteceğimiz bir sevgi olmayacaktı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Toplumsal KİMLİK


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
toplumsal k ml k

Toplumsal KİMLİK

Prof Dr Süheyla Ünal

kimlik teki
Kimlik- Öteki
 • Kişi başkalarının aynasında kendisini farkeder
 • “Öteki” olmaksızın bir kimliğin oluşması olası değildir
 • “Onlar”a karşı bir nefrete sahip olmasaydık, “kendimize” yönelteceğimiz bir sevgi olmayacaktı

Auden 1947

slide3
Birey tek başınayken, sosyal dünyanın deşifre edilmesinde, anlamlandırılmasında donanımsızdır
 • “şey”ler hakkında objektif bir tanıma sahip olmak için diğerlerine dayanmak zorundadır
slide4
Belirsizlik durumunda ideal olan, durumun kollektif bir tanımına varmak ve sosyal bir gerçeklik yaratmaktır
 • Belirsizlik karşısında çok sayıda insanla benzerlik sayesinde bireyin kendisini emniyette hissetmektedir
slide5

Kimliğin işlevleri

 • Kişisel deneyimleri düzenlemek ve yorumlamak
 • Düşünce, duygu ve davranışlarımızı regüle etmek
 • Sosyal yaşamı yönetmek
 • Yeterlilik, bütünlük ve tutarlılık duygusu sağlamak
ki ileraras ihtiya lar kuram
Kişilerarası ihtiyaçlar kuramı*
 • Dahil olma ihtiyacı
 • Kontrol ihtiyacı
 • Sevilme ihtiyacı

* Schutz 1958

sosyalle me
Sosyalleşme
 • Gerçekliğin sosyal inşası
 • Kimlik inşa etme süreci
  • Aidiyet
  • İlişki
slide9

Kavramsallaştırma

Kısmi kimlikler

Alanlar

Kimlik yüzleri

slide10

Toplumsal kimlik

 • Kişinin çeşitli gruplardaki üyeliklerine, aidiyetlerine işaret eder
 • Bu aidiyetler duygusal bir değere sahiptir
 • Kişinin sosyal özdeşleşmelernin tamamı onun toplumsal kimliğini oluşturur

Tajfel, 1981

slide11

Kendilik tanımı

ben

Bireysel kimlik

Biz

toplumsal kimlik

Sen

Diğer kişiler

Onlar

Diğer gruplar

Sosyal karşılaştırma

Yarar/zarar

bireysel normlar

Motivasyon

Grup normları

Davranış

Bireysel

Toplumsal

Toplumsal kimlik kuramı

toplumsal kimlik kuram
Toplumsal kimlik kuramı
 • Birey toplumun ayrılmaz bir parçasıdır, karşılıklı etkileşim içindedir
 • Bireyin kendisine ait yaptığı her tanım toplumsal bir arkaplan içerir
 • Birey farklı gruplar içinde farklı kimliklerle kendini yansıtır
 • Stabil bir grup bütün üyelerinde benzer kimlikler oluşturarak “biz” duygusunu sağlar
toplumsal kimlik kuram1
Toplumsal kimlik kuramı
 • Grupla yaptığı özdeşim bireyin kendilik saygısını arttırır ve olumlu bir kimlik duygusu oluşturur
 • Grubun değer ve normları, üyelerin davranışları için önemli bir motivasyon olur

Tajfel & Turner 1986

zde le me
Özdeşleşme
 • Özdeşleşme sadece varolan gruplarla değil, “imagine topluluklar”la da yapılır

Anderson 1996

slide15

Gruplaşmanın özellikleri

 • İncinmezlik yanılması
 • Grubun doğruluğuna inanç
 • Genel konularda hemfikir olma
 • Kollektif akla uygunlaştırma
slide16

Gruplaşmanın özellikleri

 • Ortak düşmanlar yaratmak
 • Grupla uyuşmayan düşüncelerini sansürleme
 • Muhaliflere baskı
 • Zihin bekçiliği yapmak
toplumsal kimlik kuram kendilik sayg s
Toplumsal kimlik kuramı-kendilik saygısı
 • Kategorizasyon
 • Özdeşim kurma
 • Karşılaştırma
 • Grubdaki farklılıklar
  • Grup büyüklüğü
  • Bireysel farklılıklar
   • Aşırı özdeşim
   • Marjinal durumlar

Tajfel 1971,1978

toplumsal kategorizasyon
Toplumsal kategorizasyon
 • Toplumsal dünyayı kategorilere ayırma yönünde bilişsel bir eğilimimiz bulunmaktadır
 • Kategorik ayrıştırma, insanları, olayları, olguları tanımlamayı ve beklentileri düzenlemeyi sağlar
 • Kategoriler, kalıpyargılara dönüşerek davranışlarımıza referans oluşturur
toplumsal zde im
Toplumsal özdeşim
 • Bireyin kimliği ait olduğu toplumsal grupların özelliklerini taşır
 • Grubun üyesi olmanın bir değeri ve duygusal bir önemi vardır
toplumsal kar la t rma
Toplumsal karşılaştırma
 • “Biz”im grubun özelliklerini “diğer” grupların özellikleri ile karşılaştırma
 • Bu karşılaştırmayı yaparken bizimkilere daha fazla olumlu özellik atfetme, diğerlerini olumsuz değerlendirme
grubdaki farkl l klar
Grubdaki farklılıklar
 • Kendi grubu içindekileri, birbirinden farklı özellikleriyle de görebilirken farklı gruptakileri benzer şekilde algılamak, farklı özelliklerini görmezden gelmek
 • Bireysel farklılıklar
   • Aşırı özdeşim
   • Marjinal durumlar
 • Grup büyüklüğü
slide22

Toplumsal kimliğin bileşenleri

 • Cinsiyet
 • Yaş
 • Irk
 • Sınıf
 • Din
 • Meslek
 • Toplumsal roller
 • Politik görüş
 • Tutulan takım
 • ................
slide23

Toplumsal kimlik

 • Akrabalık
  • Evlilik durumu
  • Anababalık, çocukluk
  • Geniş aile üyesi
 • Etnisite 
 • Din
 • Yerleşim yeri
 • Organize sosyal gruplar
 • Eğitim
 • Meslek
 • .... 
toplumsal kimli in bile enleri
Toplumsal kimliğin bileşenleri

Aile

İş

İlgi grupları

Toplumsal Sınıf

Din

Komşular

Politik gruplar

Cinsiyet

Irk

slide25

Biyoloji-toplumsallaşma

 • Anatomi fiziksel cinsel özellikleri belirler.
 • Biyolojik kadın-erkeklik psikososyal işlev ve anlamları etkiler.
biyoloji toplumsalla ma
Biyoloji-toplumsallaşma
 • Kendimiz, diğerleri ve dünya hakkında bilgi edinirken toplumun “kadın” ve “erkek” şemalarını kullanırız
 • Cinsiyetlerimizi günde yaklaşık bin küçük hareketle yeniden üretiriz.
biyoloji toplumsalla ma1
Biyoloji-toplumsallaşma
 • Zihnimizin yapılanması sırasında cinsiyete ait şemaları özümseriz
 • Anne babayı taklit, rollerrin öğrenilmesine aracılık eder
 • Cinsiyete özgü tutum ve davranışlar çevre tarafından ödüllendirilir, pekiştirilir
slide28

Cinsel kimlik

 • Erkeklerin cinsel kimliği “pozisyonel” ve “güvenliğin olmayışı”
 • Kızların cinsel kimliği “ilişkisel” ve “güvenlik” duygusu

etrafında şekillenir.

k lt r
Kültür
 • Özgün bir geçmiş ve coğrafi alanı kapsayan, dünyayı anlama ve varoluş tarzları
 • Günlük yaşamı düzenleyen ortak kod ve referanslar
  • dil
  • örf, adet, gelenekler
  • değerler
  • dünya görüşü
slide30

Kültür bilişsel işleyişi şekillendirir

 • Anne, baba, aile
 • Toplum
 • Eğitim
 • Akranlar
 • Medya
slide31

Kültürel kimlik

 • Kültür bireysel ve toplumsal kimlikleri birbirine bağlar
 • Ait olma ve farklılık duygularını yaşatır
 • Sürekli yeniden oluşturulur
 • Düzenleme kalıpları ve psikolojik bir yapı sağlar
k lt rel kimli in bile enleri
Kültürel kimliğin bileşenleri
 • Ulus
 • Bölge
 • Etnisite
 • Din
 • Değerler
 • Normlar
 • Folklor
 • Ahlak kuralları
 • ........
slide33

Etnik grup

 • Aynı geleneklere sahip olan ve bu gelenekleri temas ettikleri diğer insanlarla paylaşmayan insanlar
  • Dini inanç ve davranışlar
  • Dil
  • Tarihsel süreklilik, ortak atalar
  • Kökene vurgu
  • Paylaşılan tarih

De Vos 1975

do u bat kimlikleri
Doğu-Batı kimlikleri
 • Batı kültürleri- bağımsız kimlik
 • Doğu kültürleri- karşılıklı bağımlı kimlikler

Markus and Kitayama (1991)

do u bat kimlikleri1
Doğu- Karşılıklı bağımlı

Toplumsal aidiyetler önemlidir

Esnek ve değişkendir

Dışsal ve kamusaldır

Yaşam görevleri: Ait olmak, uymak, uygun eyleme katılmak, diğerlerinin amaçlarını geliştirmek

Dolaylı iletişim

Kendilik saygısını topluma uyum sağlama, kendini dizginleme ile elde etme

Batı- Bağımsız

Toplumsal içerikten ayrı

Sınırlı, stabil, bütün

İçsel ve özel

Yaşam görevleri: Biricik olmak, kendini gerçekleştirmek, kendini ifade etmek

Doğrudan iletişim

Kendilik saygısı kendini ifade etmesine, içsel atıflarının geçerli olmasına bağlı

Markus and Kitayama (1991)

Doğu-Batı kimlikleri
kaynaklar
KAYNAKLAR
 • Boyd D, Potter J, Viegas F.Fragmentation of identity through structural holes in email contacts. www.danah.org/papers/sunbelt2002.ppt
 • Volkan VD. Kanbağı Etnik gururdan etnik teröre. Bağlam Yayınları1999
 • Arkonaç SA. Sosyal Psikoloji. Alfa Yayınları 1998
 • Gasset OY. İnsan ve Herkes. İkinci Basım Metis Yayınları 1999
 • Morley D, Robins K. Spaces of identity: Global media, electronic landscapes and cultural boundaries. London: Routledge.1995