Download
khutbah dakwah dan tabligh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KHUTBAH, DAKWAH, DAN TABLIGH PowerPoint Presentation
Download Presentation
KHUTBAH, DAKWAH, DAN TABLIGH

KHUTBAH, DAKWAH, DAN TABLIGH

1357 Views Download Presentation
Download Presentation

KHUTBAH, DAKWAH, DAN TABLIGH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KHUTBAH, DAKWAH, DAN TABLIGH

  2. KHUTBAH • Pengertian KhutbahJumatadalahceramah yang dilakukansebelumpelaksanaanshalatJumat yang memilikisyaratdanrukuntertentudandilakukanolehseoranglaki-lakidengansyarat-syarattertentuyang disebutkhatib.

  3. Syaratkhatib • Muslim yang telahbaligh, berakalsehat, dantaatberibadah • Mengetahuisyarat, rukun, dansunnahkhutbah • Sucidarihadatsbaikbadanmaupunpakaiansertamenutupaurat • Fasihmengucapkanayat Al-Quran dan Al-Hadits • Memilikiakhlak yang baik, tidakterceladimatamasyarakatdantidakterbiasamelakukandosa • Berpenampilanbaik, rapi, dansopan.

  4. Rukunkhutbah • Membacahamdalahpadakeduakhutbah • Membacasyahadatain • MembacashalawatkepadaNabi Muhammad SAW. • Berwasiatkepadajamaah, berisiajakanmeningkatkaniman, taqwa, ibadah, sertanasihat agar beramalshaleh yang bermanfaatbagikehidupan • Membacaayatsuci Al-Quran • Berdoapadakhutbahkeduauntukmemohonampunan, kesejahteraan, dankeselamatanbagikaummuslimindanmuslimatdiduniadandiakhirat.

  5. Sunnahkhutbah • Khutbahdisampaikanditempat yang lebihtinggiataudiatasmimbar • Khutbahdisampaikandengankalimat yang jelas, sistematik, dantemanyasesuaidengansituasidankondisi yang terjadi • Khatibdalammenyampaikankhutbahnyahendaklahdiperpendek, janganterlalupanjang, sebaliknyashalatJumatnyasaja yang diperpanjang • Khatibmembaca QS. Al-Ikhlasketikadudukdiantaraduakhutbah • Khatibhendaklahmenertibkanrukun-rukunkhutbahyaitudarimembacahamdalahsampairukun yang terakhirberdoauntukkaummuslimin.

  6. PraktekkhutbahJumat • Khatibnaikkeatasmimbarsetelahtergelincirnyamatahari (waktudzuhur), kemudianmemberisalamdanduduk. • Muadzinmengumandangkanadzansebagaimanahalnyaadzandzuhur. • Khutbahpertama: Khatibberdiriuntukmelaksanakankhutbah yang dimulaidenganhamdalahdanpujiankepada Allah SWT sertamembacashalawatkepadaRasulullah SAW. Kemudianmemberikannasehatkepadaparajama’ah, mengingatkanmerekadengansuara yang lantang, menyampaikanperintahdanlarangan Allah SWT danRasulNya, mendorongmerekauntukberbuatkebajikanserta

  7. menakut-nakutimerekadariberbuatkeburukan, danmengingatkanmerekadenganjanji-janjikebaikansertaancaman-ancaman Allah SubhannahuwaTa’ala. Kemudianduduksebentar. • Khutbahkedua: Khatibmemulaikhutbahnya yang keduadenganhamdalahdanpujiankepadaNya. Kemudianmelanjutkankhutbahnyadenganpelaksanaan yang samadengankhutbahpertamasampaiselesai. • Khatibkemudianturundarimimbar. Selanjutnyamuadzinmelaksanakaniqamatuntukmelaksanakanshalat. Kemudianmemimpinshalatberjama’ahduarakaatdenganmengeraskanbacaan.