Person lny mana ment
Download
1 / 11

Personálny manažment - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Personálny manažment. Vznik pracovného pomeru - pracovná zmluva. Vznik pracovného pomeru. Vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom preukazuje PÍSOMNÁ pracovná zmluva .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Personálny manažment' - kathy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Person lny mana ment

Personálny manažment

Vznik pracovného pomeru

-

pracovná zmluva


Vznik pracovn ho pomeru
Vznik pracovného pomeru

 • Vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom preukazuje PÍSOMNÁ pracovná zmluva.

 • Pred jej uzatvorením je zamestnávateľ povinný podľa § 41 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z.) oboznámiť fyzickú osobu s jej právami a povinnosťami, s pracovnými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.


Inform cie o zamestnancovi
Informácie o zamestnancovi

 • Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby vyžadovať len tie informácie, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnaná, má právo požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

 • Zamestnávateľ nesmie od fyzickej osoby vyžadovať informácie:

  • o tehotenstve,

  • o rodinný pomeroch,

  • o bezúhonnosti, s výnimkou práce, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce,

  • o politickej, odborovej a náboženskej príslušnosti.


N le itosti pracovnej zmluvy 42 z konn ka pr ce
Náležitosti pracovnej zmluvy(§ 42 Zákonníka práce)

 • Druh práce a jeho stručná charakteristika

 • Miesto výkonu práce

 • Deň nástupu do práce

 • Mzdové podmienky

 • Ďalšie pracovné podmienky

 • Iné podmienky


1 druh pr ce a jeho stru n charakteristika
1. Druh práce a jeho stručná charakteristika

 • Na akú prácu sa zamestnanec prijíma.

 • Stručný opis práce (pracovná náplň), ktorú bude zamestnanec vykonávať.

 • PRÍKLAD:

  • Druh práce: predavačka.

  • Charakteristika práce: predaj tovaru zákazníkom, vykladanie tovaru na pulty predajne, kontrola záručných lehôt tovaru, príjem reklamácií od zákazníkov, čistenie predajných priestorov, ďalšie práce podľa pokynov vedúceho.


2 miesto v konu pr ce
2. Miesto výkonu práce

 • Zamestnanec uvedie obec, organizačnú časť podniku alebo inak určené miesto, kde sa bude práce vykonávať.

 • PRÍKLAD:

  • Predajňa potravín Večierka, Hurbanova 15, Prešov


3 de n stupu do pr ce
3. Deň nástupu do práce

 • Deň, kedy začína pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 • Deň, kedy obom zmluvným stranám vznikajú práva a povinnosti vyplývajúce z dohodnutých pracovných podmienok.

 • Zamestnávateľovi týmto dňom vzniká aj povinnosť platiť za zamestnanca poistné na zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.


4 mzdov podmienky
4. Mzdové podmienky

 • Pracovná zmluva je platná len vtedy, ak obsahuje ustanovenie o výške mzdy.

 • Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda (v súčasnosti je to 7 600,- Sk).


5 al ie pracovn podmienky
5. Ďalšie pracovné podmienky

 • Výplatné termíny – mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie (napr. za december 2006 dostaneme mzdu až v januári 2007). Najneskorší výplatný termín je posledný deň nasledujúceho mesiaca. Konkrétny deň, kedy sa mzda vypláca, musí byť uvedený v pracovnej zmluve.

 • Pracovný čas – časový úsek, kedy je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi a vykonáva svoju prácu. Týždenný pracovný čas je najviac 40 hodín, v jeden deň najviac 8 hod.


5 al ie pracovn podmienky1
5. Ďalšie pracovné podmienky

 • Výmera dovolenky – základná výmera dovolenky je 4 týždne. Ak zamestnanec pracuje aspoň 15 rokov, dovolenka je 5 týždňov.

 • Dĺžka výpovednej doby – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. Výpoveď musí byť PÍSOMNÁ a DORUČENÁ, inak je neplatná. Minimálna dĺžka je 2 mesiace. Pri zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa aspoň 5 rokov, je výpovedná doba 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.


6 in podmienky
6. Iné podmienky

 • Napríklad osobitné hmotné výhody, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri splnení kritérií určených v pracovnej zmluve.

 • V pracovnej zmluve môžeme dohodnúť aj skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace. Skúšobnú dobu nemôžeme predlžovať.


ad