statistik lektion 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistik Lektion 4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistik Lektion 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Statistik Lektion 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Statistik Lektion 4. Variansanalyse Modelkontrol. Eksempel. Spørgsmål : Er der sammen-hæng mellem udetempe-raturen og forbruget af gas? . Y : Forbrug af gas ( gas ) X : Udetemperatur ( temp ) Scatterplot → SPSS: Estimerede model:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistik Lektion 4' - kathleen-weaver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistik lektion 4

StatistikLektion 4

Variansanalyse

Modelkontrol

eksempel
Eksempel
 • Spørgsmål: Er der sammen-hæng mellem udetempe-raturen og forbruget af gas?
 • Y: Forbrug af gas (gas)
 • X : Udetemperatur (temp)
 • Scatterplot→
 • SPSS:
 • Estimerede model:
 • Både skæring (a) og hældning (b1) er signifikante!
 • Fortolkning?

R2 = 0.467

eksempel nu med isolering
Eksempel – nu med isolering!
 • Y : Forbrug af gas, skala (gas)
 • XTemp : Udetemperatur, skala (temp)
 • XIsolering: {Før, Efter}, kategorisk (insulate)
 • OmkodXIsoleringtil binær dummy variabel XFør
  • XFør = 1 hvis XIsolering = Før
  • XFør = 0 hvis XIsolering = Efter
 • Model:
fortolkning af model
Fortolkning af model
 • Når XIsolering = Før
 • Når XIsolering = Efter
 • To linjer med forskellig skæringspunkter!
 • Før angiver forskellen i skæringspunkt.
to regressionslinjer med forskellige sk ringer men samme h ldning
To regressionslinjer med forskellige skæringer, men samme hældning

Y

Linje for XFør=1

a+ bFør

Linje for XFør=0

a

X1

eksempel og spss
Eksempel og SPSS
 • SPSS: Som før, dog er ’Insulate’ tilføjet ’Fixed factor’
 • Som ventet er F-testet stadig signifikant.
 • Som ventet er R2vokset – med nye variable kan modellen aldrig forklare mindre end før.
 • Bemærk at R2 er meget større!
eksempel og spss1
Eksempel og SPSS
 • Estimater
 • Estimeret model:
 • Prædikteret gas-forbrug for et hus før det isolering når temperatur er 7o (xTemp = 7 og XFør=1):
vekselvirkning interaktion
Vekselvirkning / Interaktion
 • Vi kan introducere en vekselvirkning mellem kvalitative og kvantitative variable.
 • Y, XTemp og XFør er som før.
 • Introducer: XTemp,Før= XTemp∙XFør
 • Model
fortolkning
Fortolkning
 • Når XIsolering= Før:
 • Når XIsolering = Efter:
 • bTemp,Førbeskriver forskellen i hældningen mellem de to regressionslinjer.
slide10
SPSS
 • Hoved-effekt: ”Ensom” variabel
 • Interaktionsled: Produkt af to eller flere variable
 • I SPSS: Under ’Model’ angiv hoved-effekter og interaktionsled.
 • Indsæt altid hoved-effekter først!
slide11
Scatterplot →
 • Estimater
 • Estimeret model:
variansanalyse anova
Variansanalyse (ANOVA )

Analysis of Variance

 • Setup: Kun kategoriske forklarende variable
 • Eksempel:
  • Y: Månedlige forbrug (Amountspent - amtspend)
  • X1: Shoppestil (Shopping style - style)
   • Hver anden uge: Biweekly (B)
   • Hver uge: Weekly (W)
   • Ofte: Often (O)
 • Spørgsmål: Påvirker ’style’ forbruget?
omkodning vha dummies
Omkodning vha. Dummies
 • For at kunne anvende en MLR model må den kategoriske style variabel omkodes til dummy variable:
 • To binære dummy variable: XB og XW
 • Bemærk: k kategorier omkodes til k-1 dummy variable
 • Model:
hypotesen
Hypotesen
 • Model:
 • E[Y | Style = B] = a + bB
 • E[Y | Style = W] = a + bW
 • E[Y | Style = O] = a
 • Bemærk: bB og bW angiver hvordan Bi-weekly og Weekly adskiller sig fra Often. Often er referencekategori.
 • Hypotese: Middelværdien er den samme for alle styles:
  • H0: bB = bW = 0
  • H1: bB 0 og/eller bW 0
 • Afgøres vha. et F-test.
slide16
SPSS
 • Fortolkning?

a

bB

bW

to sidet variansanalyse
To-sidet Variansanalyse
 • Ide: Tage højde for køn
  • X2: Køn (Mand/Kvinde) (Gender - gender)
  • Omkodes til dummy variabel: XM = 1 hvis X2 = Mand
  • Model:
  • Tester to nul-hypoteser:
   • H0: bB = bW = 0 (Ingen effekt af style)
   • H0: bM = 0 (Ingen effekt af gender)
interaktion
Interaktion?
 • Er der en vekselvirkning mellem gender og style?
model med interaktion
Model med Interaktion
 • Model:
 • Hypotese: Ingen interaktion
  • H0: bBM = bWM = 0
 • Hypotese: Ingen hovedeffekt af style
  • H0: bB = bW = 0
 • Hypotese: Ingen hovedeffekt af gender
  • H0: bM = 0
 • Det hierarkiske princip:
  • Det giver ikke mening at teste hovedeffekter, når de indgår i en interaktion.
slide21
SPSS
 • Bemærk: Hoved-effekter før interaktioner!
slide22
SPSS
 • Ifølge det hierarkiske princip er det kun test af interaktionen, der giver mening.
 • Konklusion?
estimerede model
Estimerede model
 • Estimerede model er:
  • = 405,727 + 2,048 XM

-61,751XB-44,006 XW+

67,042XBM+ 77,196XWM

modelform
Modelform
 • Modellen for forbrug forklaret ved shoppe-stil og køn kan altså skrives som
 • Her er xB, xW og xM dummy variable.
 • At skrive formlen op kan hurtigt blive uoverskueligt.
 • Modellens modelform kan skrives som

Forbrug = Stil + Køn + Stil*Køn

 • I forbindelse med analyse eller fortolkning af model-parametre er det stadig nyttigt at skrive den matematiske formel op.
modelkontrol motivation
Modelkontrol - Motivation
 • Vores konklusioner om variables vigtighed baseres på p-værdi.
  • p-værdien er en ”halesandsynlighed” i en fordeling, fx F-fordelingen.
   • F-fordelingen baserer sig på antagelser om at fejlleddet e er normalfordelt og har konstant varians (homoskedastisk).
 • Med andre ord: For at kunne stole på vores konklusioner, skal vi checke at antagelserne om normalfordelte og homoskedasktiskefejlled passer!
residual
Residual
 • I den sande model har vi
 • Det kan vi skrive om til
 • Residualet, ei, er derfor et estimat af fejlleddet:
 • Da ei’erne er normalfordelte bør ei’erne også være det (hvis modellen da ellers er korrekt).
modelkontrol
Modelkontrol
 • For at kunne stole på test og estimater skal vi sikre os, at modellens antagelser er overholdt!
 • Antagelse:Middelværdi-strukturen i modellen er
  • Kan være svært at checke direkte, hvis vi har mange forklarende variable.
  • Hvis middelværdi-strukturen i modellen er korrekt, så bør middelværdien af ei’erne være ca. nul uanset værdien af . ’erne eller x’erne.
  • Grafisk check: plot af afei mod .
modelkontrol1
Modelkontrol
 • Antagelse: Fejlleddenee1,…, enuafhænige?
  • Der må ikke vær nogen systematisk sammenhæng mellem ei’erne og ’erne eller x’erne.
 • Grafisk check: Et plot at ei mod eller x.
 • Antagelse: Fejlleddenee1,…, en ~N(0,s2)?
  • Hvis sandt regner vi med at ei’erne er cirka normalfordelte.
  • Et plot at ei mod kan afsløre om variansen er konstant (homoskedatiskefejlled).
  • Et histogram eller QQ-plot kan afsløre om ei’erne er normalfordelte
residualplot
Residualplot

Residualer

Residualer

٪

0

0

Homoskedastisk: Residualerne ser udtil at variereufahængigtafhinandenogx (eller ).

Heteroskedastisk: Variansen for residualerne ændrer sig når x ændrer sig.

٪

Residualer

Residualer

٪

0

0

Tid

Residualerneudviserlineær trend med tiden (eller en andenvariabel vi ikkeharbrugt). Detteindikerer at tidskulleinkluderesimodellen.

Det buede mønster indikerer en underlæggende ikke-lineær sammenhæng.

eksempel kriminalitet og urbanisering
Eksempel: Kriminalitet og Urbanisering
 • Data for n = 67 distrikter i Florida.
  • yi= Crime rate
  • xi= Urbanisering
 • Model:
 • Hvor ei ~N(0,s2)
residualer i spss
Residualer i SPSS
 • I ’Univariate’ vinduet vælges ’Save…’
 • I ’Save’ vinduet vælges ’Unstandardized’ både under
  • ’Reresiduals’ (ei’erne) og
  • ’PredictedValues’ ( ’erne) .
slide32
Efter endt regression skaber SPSS to nye søjler i ’Data Editor’, der indeholder
  • residualer (’RES_1’)
  • prædiktioner (’PRE_1’) .
 • Derefter kan man fx lave scatter plots.
slide33
Scatter plot af
  • residualer (ei’erne) mod ’urbanisering’ (xi’erne).
  • residualer (ei’erne) mod prædiktionerne ( ’erne) .
 • Ser jo ganske usystematisk ud med jævn variation!
histogram af residualer
Histogram af residualer

Histogrammet burde ligne en normalfordeling.

Det gør det ikke helt… men det er ikke katestrofalt.