Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy metodológie vedy I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy metodológie vedy I.

Základy metodológie vedy I.

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Základy metodológie vedy I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy metodológie vedy I. 7. Zdroje použité vo výskumnej práci. Bibliografická a citačná norma ISO 690. Príklady. Priama a nepriama citácia. Doslovná a parafrázovaná citácia. Umiestnenie v texte. Literatúra usmerňujúca tvorbu výskumnej práce (Kimlička: Ako písať ...).

 2. Základné citačné a bibliografické normyBibliografická a citačná norma ISO 690, STN (slovenská technická norma) 010197 .Súvisiace normy STN 010187, (medzinárodné štandardné citovanie seriálových publikácii – ISSN) STN 010189, (medzinárodné štandardné číslovanie kníh – ISBN)Odporúčaná literatúra: Katuščák, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : ENIGMA, 2007. 162 s. ISBN 8089132454

 3. Pri citovaní a odkazoch sú najdôležitejšie: • Odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť vyhľadať • Poradie údajov v odkaze je záväzné Citácia je spôsob prepojenia textu s bibliografickými odkazmi. Existujú viaceré spôsoby citácie, najrozšírenejšie sú:

 4. metóda číselných citácií - odkaz číslom do číslovaného zoznamu bibliografických odkazov, napríklad: :Tento pojem zaviedol Peter Novák (1).: Zoznam bibliografických odkazov • Novák, P.: Inovácia školstva. 3. vyd. 1999. ISBN 80-8026-030-4 • ...

 5. metóda prvého údaja a dátumu - odkaz cez meno a dátum vydania publikácie. Napríklad: :Neurolingvistické programovanie (NLP, J. O´Connor, J.Seymour 1990) je spôsob, ktorým je možné zlepšiť ...: Podľa Kampmillera a Vanderku (2004, s.96) rýchlostné schopnosti nepredstavujú monofaktorovú štruktúru... : Zoznam bibliografických odkazov • O´CONNOR, J. – SEYMOUR, J., 1990: Introducing neuro-limguistic programming. London: Mandala.

 6. metóda citácií v poznámkach (pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce). Napríklad:   :Neurolingvistické programovanie1 je spôsob, ktorým je možné zlepšiť ... • Citát (angl. quotation) je text, doslovne prevzatý z nejakého dokumentu, informačného zdroja. Píše sa v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, oddeľuje sa od ostatného textu a odsadí sa od ľavého okraja.

 7. Citát parafráza Nie je doslovné citovanie uvedeného autora alebo autorov, ale preberanie podstatnej myšlienky alebo informácie. Napr. Krátkoúseková krátkointervalová forma tréningového zaťaženia vyvoláva adaptačné zmeny nie len v pomalých oxidatívnych vláknach ale aj v rýchlych glykolitických (Skinner 1989, Hamar 1990, Ťapaj – Kampmiller 1999).

 8. Etika citovania odráža, či a ako autor práce dodržiava etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre).Technika citovania spočíva v spôsobe spájania citovaného miesta sozáznamami o citovaných dokumentoch uvedených v zozname bibliografických odkazov.Citát je text doslovne prevzatý z citovaného dokumentu.Citovaný dokument je ten, z ktorého niečo preberáme. Je to dokument, ktorý je zdrojom informácii pre nás. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, osobná komunikácia (rozhovor), elektronická správa (e-mail), CD-ROM, elektronický časopis alebo zborník, www stránka a pod.

 9. Citujúci dokument je práca (publikácia), ktorú píšeme (monografia, článok, stať v zborníku, diplomová práca a pod.) a kde použijeme niečo z inej (citovanej) práce.

 10. Bibiografické odkazyBibliografické odkazyautor uvedie v abecednom poradí. Priezviská autorov uvedie veľkými písmenami, krstné meno/mená iniciálami podľa platnej normy. Bibliografické odkazy sa uvádzajú zatiaľ bez rozlišovania určitej časti odkazu typom písma. V prípade citácie niekoľkých diel od jedného autora zoradí tieto podľa roku vydania od najstaršieho po najnovšie. V prípade citácie niekoľkých diel od jedného autora v tom istom roku jednotlivé pramene odlíši použitím lomítka a malých písmen v abecednom poradí (2006/a... 2006/b)Uvádza iba tie bibliografické údaje (dostupné i na elektronických webových stránkach), ktoré boli použité v textovej časti práce.

 11. 5. Práca musí spĺňať medzinárodne rešpektované formálne a citačné kritériá i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru1:Poradie údajov o dokumente je medzinárodne dohodnuté a nemožno ho meniť. Jeho hlavná štruktúra je: autor/názov dokumentu/fakty o dokumente.Údaje o dokumente sa preberajú tak, ako sa nachádzajú v dokumente. Nemusia presne reprodukovať veľké písmená a interpunkciu. Ak nie sú údaje v latinke, treba ich transliterovať podľa noriem ISO.Údaje o dokumentoch nie je potrebné v zozname bibliografických údajov zjednocovať. Zjednotením formy popisu sa sťaží vyhľadávanie citátu alebo parafrázovaného miesta. Ak sa v pôvodnom prameni používajú skratky ako roč., vol., page, issue, no., p. a pod., treba ich takto preberať aj do odkazov. Názvy časopisov a zborníkov je možné skracovať podľa normy ISO 4. V zásade sa však treba ich skracovaniu vyhnúť, ak hrozí možnosť nejednoznačného pochopenia skratky.Záznamy v zozname bibliografických odkazov sa píšu od ľavého okraja bez zarážok. Každý záznam je jeden odstavec. Ak píšeme prácu na počítači, záznamy oddeľujeme väčšou medzerou medzi odstavcami (3 body). Ak píšeme prácu na písacom stroji, prvý riadok záznamu začíname od ľavého okraja, nasledujúce odsadíme o päť medzier

 12. 6. Názvy časopisov a zborníkov je možné skracovať podľa normy ISO 4. V zásade sa však treba ich skracovaniu vyhnúť, ak hrozí možnosť nejednoznačného pochopenia skratky.Záznamy v zozname bibliografických odkazov sa píšu od ľavého okraja bez zarážok. Každý záznam je jeden odstavec. Ak píšeme prácu na počítači, záznamy oddeľujeme väčšou medzerou medzi odstavcami (3 body). Ak píšeme prácu na písacom stroji, prvý riadok záznamu začíname od ľavého okraja, nasledujúce odsadíme o päť medzier

 13. Príklady bibliografických odkazovBibliografický odkaz na monografiu, učebnicu, knihu Úplný:GORDON, H.: Basketbalové drilové cvičenia. Prel. Juraj Tomčík. 1. vyd. Bratislava: Sportpres, 2006. 140 s. Prekl. z angl. orig. BASKETBALL DRILS. ISBN 80-5437-080-5.Len povinné údaje: GORDON, H.: Basketbalové drilové cvičenia. 1. vyd. 2006. ISBN 80-5437-080-5.Bibliografický odkaz na záverečnú prácuADAM, P.: Biomechanická analýza trojskoku. Bratislava, 2007. 70 s. Diplomová práca na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Vedúci diplomovej práce: Pavol Šikula.

 14. Bibliografický odkaz na príspevok v monografii, heslo v encyklopédiiÚplný odkaz:KASA, J.: Pohybové schopnosti. In: SÝKORA, F. a kol.: Terminologický výkladový slovník : Telesná výchova a šport. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998, zv. 2, s. 81 – 84.Len povinné údaje:KASA, J.: Pohybové schopnosti. In: SÝKORA, F. a kol.: Terminologický výkladový slovník. 1998, s. 81 – 84.Odkaz na časť publikácie (napr. kapitola v učebnici)ŠIMONEK, J. – ZÁHOREC, J. – ZAŤKOVÁ, V.: Analýza úrovne kondičnej pripravenosti extraligových družstiev v hádzanej. In: ZAŤKOVÁ, V. a kol.: Hádzaná. Bratislava: FTVŠ UK, 2000, s. 83 – 103.

 15. Bibliografický odkaz na článok v seriálových publikáciách (časopisoch)NOVÁK, M.: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji z pohľadu štatistiky. In: Hokejový tréner, 6. júna 2006, č. 6, s. 20 – 32.NOVOTNÝ, K.: Hodnotenie úspešnosti streľby na MS v ľadovom hokeji 2006. In: Ľadový hokej, roč. 10, 2006, č. 3, s. 120 – 130.EARWIN, P. J.: Statistical characteristics of team performance on the OG´ 2008 in eis hockey. In: The Ice Hockey Coach, Dec. 2007, vol. 43, no 12, p. 126 – 133.

 16. Bibliografické odkazy na elektronické dokumenty a ich častiOkrem informácií, ktoré sa uvádzajú pri tlačených dokumentoch, je v elektronických dokumentoch treba špecifikovať druh média, na ktorom boli publikované. • [online] • [CD-ROM] • [disketa] alebo [magnetická páska] • [disk] Ak špecifikujeme typ publikácie, aj typ média zapisuje sa v nasledujúcej podobe • [monografia na CD-ROM] • [online dištančný kurz] • [online databáza] • [správa elektronickej pošty] • [príspevok na diskusnom fóre] • [počítačový program]

 17. Povinným údajom je prístup ku zdroju. Môžeme ho uvádzať jedným z nasledujúcich spôsobov: • URL http://ww.tuke.sk/anta/iso690.htm • http://www.tuke.sk/anta/iso690.htm • Dostupné z http://www.tuke.ak/anta/iso690.htm • Nielen pre programy ale pre všetky online publikácie sa ako povinný údaj uvádza aj verzia: • Verzia 2.1 • Verzia 98 • Posledné úpravy 24.10.2002 • Last revision 24th November 2002

 18. BIBLIOGRAFICKÝ ODKAZ NA PROGRAM ALEBO DATABÁZUHARRIS,D. Pegasus Mail [počítačový program]. Ver. 3.01D. Nový Zeland, 1998 [citované 12.10.2006] ftp://ftp.leg.rug.nl/pegasus/winmail/w16-301d.exeE-mail klient. Vyžaduje Windows 3.11 a vyššie.

 19. BIBLIOGRAFICKÝ ODKAZ NA WWW STRÁNKU, ELEKTRONICKÚ MONOGRAFIU- MALEŠEVIĆ P. Asertivita nie je agresivita. [online] Publikované 18.10.2002. [citované 20.2.2007]. Dostupné z http://www.inzine.sk/article.asp?art=8054- BOLDIŠ, P. Bibiografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 2: Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. [online] Verzia 2.5 (2002). Publikované 1999 – 2002, posledná aktualizácia 6.6.2002. URL http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

 20. Bibliografický odkaz na článok v elektronickej seriálovej publikácii (časopise) • BACA, A. Innovative diagnostic methods in elite sport. International Journal of Performance Analysis in Sport, Volume 6, Number 2, November 2006, pp. 148 – 156(9). [citované 16. 1. 2007]. Dostupné z http://www.ingentaconnect.com/content/uwic/ujpa/2006/00000006/00000002/art00014 • VITELLO, G. Aeuropean Policy for Electronic Publishing [online] November, 2006, Volume 6, Issue 2. [aktualizované Január 2007], [citované 10.2.2007]. Dostupné z http://www. ISSN 1080-3711

 21. Bibliografický odkaz na príspevok diskusnej skupiny (newsgroups)-URINICOK M. 3D workshop, Warsaw, Poland. 30.8.2006, [citované 22.10.2002]<cz.comp.grafika>