slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
2 014 m . sausis

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

2 014 m . sausis - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Informacinis seminaras: R izikos grupės vaikai ir jaunimas. Lina Benetė Centrinė projektų valdymo agentūra Tarptautinių programų valdymo departamento Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė Tel . (8~5) 748 738; el. paštas l.benete@cpva.lt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2 014 m . sausis' - kasimir-moon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Informacinis seminaras:

Rizikos grupės vaikai ir jaunimas

 • Lina Benetė
 • Centrinė projektų valdymo agentūra
 • Tarptautinių programų valdymo departamento
 • Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
 • programų skyriaus projektų vadovė
 • Tel . (8~5) 748 738; el. paštas l.benete@cpva.lt

2014 m. sausis

seminaro darbotvark
Seminaro darbotvarkė
 • Bendroji informacija apie programą ir finansuojamas priemones
 • Tinkami pareiškėjai ir partneriai
 • Reikalavimai projektui
 • Paraiškų vertinimo ir atrankos procesas
 • Projekto paraiškos formų pildymas
 • Tinkamos ir netinkamos projekto išlaidos
 • Projekto biudžeto pildymas
europos ekonomin s erdv s ir norvegijos finansiniai mechanizmai
Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
 • Finansinius mechanizmus sukūrėNorvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė.
 • Tikslas - ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimas Europos ekonominėje erdvėje (valstybėse, įstojusiose į ES 2004 m. bei Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje).
 • 2009-2014 m. laikotarpiu projektams įgyvendinti Lietuvai skirta apie 290 mln. Lt.
 • Lietuvoje bus įgyvendinama 12 programų, skirtinguose finansavimo sektoriuose (aplinkosauga, socialinė apsauga, sveikata, kultūros paveldas, žalios inovacijos, teisėsauga, NVO sektoriaus stiprinimas ir kt.).
programa lt05 socialin s rizikos vaikai ir jaunimas
Programa LT05 „Socialinės rizikos vaikai ir jaunimas“
 • Programos Lietuvoje tikslas – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę.
 • Programos LT05 biudžetas – 19 494 028,86 Lt (5 645 861 EUR).
 • Programos operatorius, atsakingas už programos įgyvendinimą yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
 • VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka dalį Programos operatoriaus funkcijų.
finansavimo kryptys
Finansavimo kryptys
 • I programos priemonė
 • Lietuvos vaikų dienos centrų (toliau – VDC) plėtra;
 • II programos priemonė
 • Lietuvos atvirų jaunimo centrų (toliau – AJC) plėtra;
 • III programos priemonė
 • - Lietuvos vaikų dienos centrų kartu su atvira jaunimo erdve (toliau – VDC su AJE) plėtra;
 • IV programos priemonė
 • - darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu reikalingų kompetencijų kėlimas (toliau – Kompetencijų kėlimas).
vaik dienos centrai
Vaikų dienos centrai

Rizikos grupės vaikai – šios Programos rėmuose tai vaikai, gyvenantys šeimose, kurios yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus apskaitą pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1-212 „Dėl Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 86-3373 ).

Vaikų dienos centras – viešasis juridinis asmuo, teikiantis dienos socialinės priežiūros paslaugas: vaikų maitinimo, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, psichologinės pagalbos vaikui ir jo tėvams ir pan. (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklas, organizacijas, teikiančias paslaugas neįgaliesiems, psichikos sveikatos centrus).

remiamos priemon s i vdc pl tra
Remiamos priemonės(I) – VDC plėtra
 • VDC infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • VDC paslaugų plėtra;
 • veiklos priemonių įsigyjimas;
 • tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra.
 • Bendra priemonei įgyvendinti numatyta lėšų suma – 10 634 627,45 Lt (3 080 001 EUR), iš kurių 9 039 433,33 Lt (2 618 000,85 EUR) – EEE finansinio mechanizmo paramos ir 1 595 194,12 Lt (462 000,15 EUR) – bendrojo finansavimo lėšos. Minimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 690 560,00 Lt (200 000 EUR), maksimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 759 616,00 Lt (220 000 EUR).
atviras jaunimo centras
Atviras jaunimo centras
 • AJC – tai įstaiga ar jos padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.
 • Rizikos grupės jaunimas – Programos rėmuose tai mažiau motyvuoti žmonės nuo 14 iki 29 metų, dėl socialinių, ekonominių, geografinių (iš nuošalių kaimo vietovių), kultūrinių priežasčių turintys mažiau savirealizacijos galimybių ar nenorintys įsitraukti į prasmingas jaunimo veiklas.
 • Atviras darbas su jaunimu – tai veikla, skatinanti jaunus žmones dalyvauti konkrečioje veikloje ir ugdanti jų socialinius įgūdžius. Teikiamos prevencinės, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su jauno žmogaus ugdymu susijusios paslaugos; jaunimo motyvaciją ir gebėjimus sėkmingai integruotis į darbo rinką skatinančios veiklos; psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugos; bendradarbiavimas su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis (mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene,vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis, teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais).
remiamo s ii ajc pl tra
Remiamos (II) – AJC plėtra
 • AJC infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • AJC paslaugų plėtra;
 • AJC veiklos priemonių įsigyjimas;
 • AJC bendradarbiavimo tinklų kūrimas tarp AJC;
 • tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra;
 • veiklos, nurodytos AJC veiklos aprašo III skyriuje (Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašas, (Gairių 18.1.4.p.) ).
 • Bendra priemonei įgyvendinti numatyta lėšų suma – 4 557 696,00 Lt (1 320 000 EUR), iš kurių 3 874 041,60 Lt (1 122 000 EUR) – EEE finansinio mechanizmo paramos ir 683 654,40 Lt (198 000 EUR) – bendrojo finansavimo lėšos. Minimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 690 560,00 Lt (200 000 EUR), maksimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 759 616,00 Lt (220 000 EUR).
remiamos priemon s iii vdc su aje pl tra
Remiamos priemonės(III) - VDC su AJE plėtra
 • VDC su AJE infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas;
 • VDC su AJE paslaugų plėtra;
 • VDC su AJE veiklos priemonių įsigyjimas;
 • VDC su AJE tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra;
 • veiklos, nurodytos AJC veiklos aprašo III skyriuje.
 • Bendra priemonei įgyvendinti numatyta lėšų suma – 3 576 617,41 Lt (1 035 860 EUR), iš kurių 3 040 124,80 Lt (880 481 EUR) – EEE finansinio mechanizmo paramos ir 536 492,61 Lt (155 379 EUR) – bendrojo finansavimo lėšos. Minimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 690 560,00 Lt (200 000 EUR), maksimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 894 154,35 Lt (258 965 EUR).
remiamos veiklos iv kompetencij k limas
Remiamos veiklos (IV) – Kompetencijų kėlimas
 • VDC, AJC, VDC su AJE darbuotojų ir savanorių darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu mokymų programos (toliau – mokymų programa) sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Bendra priemonei įgyvendinti numatyta lėšų suma – 725 088,00 Lt (210 000 EUR), iš kurių 616 324,80 Lt (178 500 EUR) – EEE finansinio mechanizmo paramos ir 108 763,20 Lt (31 500 EUR) – bendrojo finansavimo lėšos. Minimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 690 560,00 Lt (200 000 EUR), maksimali paraiškoje prašomo skirti finansavimo dydžio suma – 725 088,00 Lt (210 000 EUR).
slide14
pareiškėjas gali pateikti tik 1 paraišką pagal vieną Programos priemonę, išskyrus IV priemonę (pagal IV priemonę paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris teikia paraišką ir pagal I, II ar III priemones);
 • projekto partneriai gali dalyvauti konkurse su daugiau nei vienu pareiškėju nepriklausomai nuo programos priemonės.
tinkamas parei k jas
Tinkamas pareiškėjas
 • Lietuvos Respublikoje registruoti viešieji juridiniai asmenys (valstybės įmonės, biudžetinės įstaigos, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai).
 • pareiškėjas turi būti susijęs su veiklos sritimis, kurioms prašoma paramos.
 • Programos priemonei „Kompetencijų kėlimas“ įgyvendinti finansavimą gali gauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie įgyvendina VDC ir (ar) AJC veiklas.
tinkami parei k jai ir partneriai i i teis s akt apribojimai
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (II)Teisės aktų apribojimai
 • Parama negali būti skiriama, jeigu jis atitinka bent vieną iš kriterijų, išvardytų Administravimo taisyklių 184 punkte (Administravimo taisyklės) ir tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje):
 • pareiškėjui ir (ar) jo partneriui yra iškelta byla dėl bankroto ar pradėtos bankroto procedūros ne teismo tvarka;
 • pareiškėjas ir (ar) jo partneris yra likviduojamas;
 • pareiškėjui ir (ar) jo partneriui iškelta restruktūrizavimo byla;
 • pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ir (ar) jo partnerių ar jų darbuotojų ūkinės-komercinės veiklos;
 • pareiškėjas ir (ar) jo partneris yra neįvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimo susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ar valstybių donorių teisės aktus ir kt.
tinkamas parei k jas ii i
Tinkamas pareiškėjas (III)
 • pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą;
 • pareiškėjas privalo įrodyti, kad turi reikiamų stabilių institucinių gebėjimų ir finansinių išteklių, užtikrinančių projekto finansavimą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, taip pat įrodyti, kad projektas yra tęstinis finansiniu ir instituciniu požiūriais;
 • pareiškėjas turi turėti reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą bei gebėjimą efektyviai naudotis projekto rezultatais įgyvendinus projektą;
 • Svarbu -Gairių 45 p.nurodytispecialiejireikalavimai.
tinkami partneriai iv
Tinkami partneriai (IV)
 • Pareiškėjas gali pateikti paraišką individualiai arba su partneriais. Jeigu paraišką pareiškėjas teikia su partneriais, tai turi būti nurodyta paraiškoje ir sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;
 • Partneriais gali būti Lietuvoje arba valstybėse donorėse (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) įregistruoti juridiniai asmenys, kurie yra susiję su veiklos sritimis, kurioms prašoma paramos;
 • Partnerių skaičius neribojamas;
 • partneriai nėra būtini, tačiau projektams su partneriais iš EEE šalių donorių bus skiriami papildomi balai paraiškos vertinimo metu;
 • neleistina įtraukti partnerius į projektą siekiant išvengti viešųjų pirkimų.
tinkami parei k jai ir partneriai v
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (V)
 • Rinkdamasis partnerius, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į partnerių žinias, patirtį ir įgūdžius, susijusius su projekte numatomų darbų atlikimu, sugebėjimu papildyti projektą reikalingais ištekliais.Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paraiškoje;
 • Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklasir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais;
 • už tinkamą projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir lėšų panaudojimąatsakingas yra vykdytojas(pareiškėjas);
 • paramą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu.
jungtin s veiklos partneryst s sutartis
Jungtinės veiklos (partnerystės)sutartis
 • Pagrindiniai reikalavimai jungtinės veiklos sutarties turiniui (Gairių 35 p.):
 • atstovaujantys asmenys;
 • užduočių, kurias įgyvendins pareiškėjas ir partneris, pasiskirstymas;
 • išsamus biudžetas, išlaidų pasiskirstymas ir apmokėjimo tvarka;
 • valiutos keitimo taisyklės;
 • įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą ir kt.);
 • Geros partnerystės principai (dalyvavimas,konsultavimąsis; informavimas ir t.t.);
 • Užsienio partnerių išlaidų auditas;
 • nuostatos dėl ginčų sprendimo;
 • pareigos užtikrinant projekto rezultatų tęstinumą 5 metus po projekto užbaigimo.
bendrieji reikalavimai projektui i
Bendrieji reikalavimai projektui (I)
 • projektas turi atitikti programos tikslą, skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekti visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso ir atitikti LR ir ES teisės aktus vaikų ir jaunimo srityse (44.3 p.);
 • trukmė: ne mažiau nei 12 mėn. ir ne ilgesnė nei iki 2016 m. balandžio 30 d.;
 • finansavimo intensyvumas: 90 proc.
 • projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir projekto išlaidos yra tinkamos nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo dienos;
 • projekto pradžia – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.
bendrieji reikalavimai projektui ii
Bendrieji reikalavimai projektui (II)
 • projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo, darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei lygių galimybių principus. Projekto poveikis šiems principams negali būti neigiamas;
 • projektui įgyendinti būtina parama - be paramos būtų neįgyvendinamas arba įgyvendinamas prastesnės kokybės, ilgesnį laiką ar mažesnės apimties;
 • negalimas dvigubas finansavimas (projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų programų, finansuojamų valstybės, ES, Šveicarijos Konfederacijos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų);
 • turi sukurti pridėtinę vertę;
 • projekto rezultatai turi likti Lietuvos Respublikoje.
specialieji reikalavimai projektui pagal i iii priemones gairi 45 punktas
Specialieji reikalavimai projektuipagal I-III priemones (Gairių 45 punktas)

projekto veiklų tęstinumo užtikrinimas ne mažiau nei 5 metai po projekto įgyvendinimo;

užtikrinta nekilnojamo turto objekto nuosavybės/valdymo teisė iki 2021 m. pab.;

bendradarbiavimo sutartis su savivaldybe 10 metų;

steigimo dokumentai iki projekto įgyvendinimo pabaigos jei steigiama nauja socialinių paslaugų įstaiga;

užtikrintas paslaugų gavėjų skaičius po projekto įgyvendinimo;

įdarbinti darbuotojai bei savanoriai projekto įgyvendinimo metu ir bent 5 metus pasibaigus jo įgyvendinimui;

sudaromos sąlygos darbuotojų kompetencijos kėlimui.

slide26
Specialieji reikalavimai ir veiklos rodikliai projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui (II)
 • I - VDC finansavimo priemonė:
 • paslaugos suteikiamos ne mažiau kaip 25 vaikams kasmet(vaikai, kurių skaičius svarbus projekto įgyvendinimo rodikliams įvertinti apima vaikus, įrašytus į Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) apskaitą ir turi VTAS nukreipimą dienos centro paslaugoms);
 • ne mažiau kaip 2 darbuotojai, dirbantys po 40 val. per savaitę, turintys aukštąjį arba jam prilygintą socialinio darbo, socialinės pedagogikos arba psichologijos išsilavinimą);
 • ne mažiau kaip 2 savanoriai;
 • sukurta „šeimos įgalinimo“ paslauga.
slide27
Specialieji reikalavimai ir veiklos rodikliai projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir/ar ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui (II)
 • II – AJC finansavimo priemonė:
 • paslaugas suteikti ne mažiau kaip 80 jaunų žmonių (14-29 m.);
 • ne mažiau kaip 2 darbuotojai, dirbantys po 40 val. per savaitę, bent vienas iš jų turintis aukštąjį arba jam prilygintą socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimą pagal Atviro darbo su jaunimu koncepciją .
 • Į bendradarbiavimo veiklą įtrauktos ne mažiau kaip 4 organizacijos, dirbančios su jaunimu ir 2 savanoriai.
slide28
Specialieji reikalavimai ir veiklos rodikliai projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir/ar ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui (II)
 • III – VDC su AJE finansavimo priemonė:
 • VDC specialieji reikalavimai;
 • paslaugas suteikti ne mažiau kaip 40 jaunų žmonių (14-29 m.);
 • ne mažiau kaip 1 darbuotojas, dirbantis tiesiogiai su jaunimu po 40 val. per savaitę (turintis aukštąjį arba jam prilygintą socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimą ir dirbantis pagal Atviro darbo su jaunimu koncepciją ir AJC veiklos aprašą.)
 • AJE – patalpa, galinti būti kitoje įstaigoje (kultūros, švietimo, sporto ar socialinėje), nekeičiant įstaigos juridinio statuso, ir panaudojant jau esamą priemonių ir metodinę bazę.
specialieji reikalavimai pagal priemon kompetencijos k limas
Specialieji reikalavimai pagal priemonę „Kompetencijos kėlimas“
 • IV finansavimo priemonė:
 • Pareiškėjas turi sukurti ir įgyvendinti ne trumpesnę kaip 80akademinių val.mokymų programą kompetencijai kelti ne mažiau kaip 300 VDC, AJC, VDC su AJE darbuotojų ir savanorių darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu;
 • Mokymų programa turi būti pagrįsta analize, kokioms tikslinėms grupėms ir kokias kompetencijas reikia plėtoti;
 • Programoje turi būti numatyti:
 • aktyvaus mokymosi metodai ir mokymasis iš gerosios VDC ir AJC darbo patirties (Lietuvos ir valstybių donorių patirtis), praktinės užduotys (sudarančios ne mažiau kaip pusę programos),po mokymų suteikiamos konsultacijos (supervizijos) dėl praktiniame darbe iškylančių sunkumų, kompetencijų pokyčio įvertinimas ir baigimo pažymėjimai/sertifikatai. (Gairių 45.4. p)
specialieji reikalavimai pagal priemon kompetencijos k limas1
Specialieji reikalavimai pagal priemonę „Kompetencijos kėlimas“

Preliminarus mokymų programos ir jos įgyvendinimo planas (trukmė, grafikas, tikslinės grupės, mokymų vieta, dalyvių ir lektorių skaičius ir pan.) turi būti pateikiamas kartu su paraiška.

Galutinis mokymų programos ir jos įgyvendinimo planas pateikiamas ir pradedamas įgyvendinti ne vėliau kaip 3 mėn po projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo.

Pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti Programos priemonės „Kompetencijų kėlimas“ veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui.

informacija apie kvietimus
Informacija apie kvietimus
 • Gairės paskelbtos „Valstybės žiniose“ 2013-12-31 (Nr.141);
 • Kvietimas 2013-12-31paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (Nr. 104) ir 14-01-03 dienraštyje „Lietuvos rytas“;
 • Kvietimas lietuvių ir anglų kalbomis skelbiamas svetainėse www.eeagrants.lt, www.cpva.lt, www.socmin.lt ir www.finmin.lt;
 • Visa pareiškėjui žinotina informacija apie kvietimą ir organizuojamus mokymus skelbiama svetainėse www.socmin.ltir www.cpva.lt –> EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 2009-2014 m.;
 • Kvietime nurodytais CPVA telefonais, raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu CPVA teiks konsultacijas dėl paraiškų rengimo.
parai k teikimas
Paraiškų teikimas
 • Paraiška bei jos priedai turi būti teikiami iki vasario 28 d. šiuo adresu: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius.
 • Ant vokosu paraiškos originalu, kopija ir el. paraiškos versijaturi būti užrašytas kvietimo pavadinimas ir numeris, pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
 • Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos CPVA išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimas (raštu, faksu arba elektroniniu paštu), kuriame nurodomas paraiškai suteiktas unikalus kodas;
 • Kiti reikalavimai paraiškų pateikimui nustatyti Gairių VII skyriuje.
projekt vertinimas ir atranka i
Projektų vertinimas ir atranka (I)

Pareiškėjai

Atrankos komitetas /

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

CPVA

projekt vertinimas ir atranka ii
Projektų vertinimas ir atranka (II)
 • Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų:
 • Administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo;
 • Naudos ir kokybės vertinimo.
 • Paraiškos vertinamos pagal patvirtintas patikros metodikas (Gairių 2, 3, 4 priedai).
projekt vertinimas ir atranka iii administracin s atitikties ir tinkamumo vertinimo etapas
Projektų vertinimas ir atranka (III)administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etapas
  • Šiame etape vertinama:

- arsu paraiška yra pateikti visi Gairėse nurodyti dokumentai, ar jie atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, nurodytus Gairių 4 priede (Administracinės atitikties vertinimo metodika);

- ar projektas atitinka visus bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties projektų atrankos kriterijus, nurodytus Gairių 2 priede (Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika);

- didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausias leistinas skirti projektui finansavimo lėšų dydis ir intensyvumas.

 • ar nėra priežasčių iš karto atmesti paraišką (Gairių 81 p. arba Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos 1-2 p.)
projekt vertinimas ir atranka iv naudos ir kokyb s vertinimo etapas
Projektų vertinimas ir atranka (IV)naudos ir kokybės vertinimo etapas
  • Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties ir tinkamumo reikalavimus, ji teikiama kitam vertinimo etapui pagal patvirtintąnaudosirkokybės vertinimometodiką (Gairių 3 priedas);
  • Paraišką vertina ne mažiau kaip du vertintojai;
  • Paraiška vertinama balais. Projektui suteikiamas vertintojų skirtų balų vidurkis. Didžiausias galimas balų skaičius – 100 balų;
 • Jei paraiška surenka mažiau nei 50 balų, projektas atmetamas;
 • Jei paraiškos įvertinimas skiriasi daugiau nei 30 proc., skiriamas trečias vertintojas. Tokiu atveju projektui suteikiamas balas yra artimiausius balus suteikusių vertintojų balų vidurkis;
  • Vertintojai turi teisę vykti į planuojamų projektų įgyvendinimo vietas, kviestis pareiškėjus į pokalbius bei prašyti kitos papildomos informacijos iš pareiškėjo ar kitų įstaigų;
 • Vertintojais bus CPVA darbuotojai ir samdomi išorės ekspertai.
projekt atranka ir vertinimas v
Projektų atranka ir vertinimas (V)

Prioritetas ir papildomi balai naudos ir kokybės vertinimo metu skiriami:

 • projektams iš tų savivaldybių, kuriose nėra VDC, AJC ar VDC su AJE;
 • projektams, kurie numato plėtoti daugiau nei 1 VDC, AJC ar VDC su AJE Lietuvoje;
 • projektams, kur VDC arba VDC su AJE plėtra vyks vietovėse iki 6000 gyventojų.
 • projektams, kuriuose AJC įdarbinti darbuotojai yra sertifikuoti jaunimo darbuotojai arba dalyvauja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamoje Jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemoje.
projekt vertinimas ir atranka vi
Projektų vertinimas ir atranka (VI)
 • CPVA paramą siūlo skirti daugiausiai balų surinkusiems projektams ir kurių finansavimui pakanka priemonės biudžeto.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, su pareiškėjais sudaromos projektų įgyvendinimo sutartys.
projekto vie inimas i
Projekto viešinimas (I)
 • Privaloma parengti ir paraiškoje pateikti viešinimo planą. Viešinimo plane turi būti detalizuotos viešinimo priemonės, jų tikslai, įgyvendinimo terminai, tikslinės grupės, atsakingi asmenys.
 • Reikalavimai viešinimo priemonėms:
  • viešinimo renginiai:Ne mažiau kaip 2 viešinimo renginiai apie projekto pažangą ir rezultatus (seminarai, konferencijos, spaudos konferencijos, įtraukiant atidarymo ir (ar) uždarymo renginį);
  • pareiškėjo interneto svetainėjeinformacija apie projektą turi būti nuolat skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis (projekto esmė, pažanga, pasiekimai, rezultatai);
  • informaciniai stendai privalomi projekto įgyvendinimo metu, jei projekto metu yra investuojama į konkrečius fizinius objektus (pvz. atliekami statybos, remonto, rekonstrukcijos darbai);
  • atminimo lentaturi būti įrengta po projekto įgyvendinimo.
projekto vie inimas ii
Projekto viešinimas (II)
 • Išsami informacija apie projekto viešinimą yra pateikta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2009-2014 m. Informacijos ir viešinimo taisyklių (Annex 4 - InformationandPublicityReguirements) 4 skyriuje:

http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/Norway-Grants-2009-2014

 • Viešinimo plano forma yra patalpinta CPVA interneto svetainėje šiame skyrelyje: http://www.cpva.lt/lt/duk.html
 • Detalesnę informaciją apie reikalavimus projektų viešinimui teikia Centrinės projektų valdymo agentūros Komunikacijos skyriaus specialistė Rosita Saukaitė, tel. 8-5 2191568; el. paštas.: r.saukaite@cpva.lt
ad