Kvalitetsreformen - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetsreformen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetsreformen

play fullscreen
1 / 66
Kvalitetsreformen
97 Views
Download Presentation
kasi
Download Presentation

Kvalitetsreformen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalitetsreformen

 2. En ledende kunnskapsnasjon

 3. “Utdanningsinstitusjonene er grunnleggende samfunnsinstitusjoner som skal tjene en rekke formål”

 4. En FRISK kunnskapspolitikk • Fleksibilitet • Rettferdighet • Intensitet • Skaperkraft • Kvalitet

 5. Nye utfordringer I'm ready I'm ready for what's next I'm ready to duck I'm ready to dive I'm ready to say I'm glad to be alive I'm ready I'm ready for the push U2: Zoo Station

 6. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Antall studenter 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 1999

 7. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Antall studenter 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 1999

 8. 3000 2000 1000 0 Tusen personer 1973 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 9. 3000 2000 1000 0 Tusen personer Alders- og uførepensjonister 1973 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 10. 3000 2000 1000 0 Tusen personer Antall personer i arbeidsstyrken Alders- og uførepensjonister 1973 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 11. 3000 2000 1000 0 Tusen personer Antall personer i arbeidsstyrken Alders- og uførepensjonister Antall i arbeidsstyrken pr pensjonist 1973 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 12. 3000 2000 1000 0 Tusen personer Antall personer i arbeidsstyrken Alders- og uførepensjonister Antall i arbeidsstyrken pr pensjonist fra 2,9 til 1, 8 pers. 1973 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

 13. Antall utenlandsstudenter

 14. Oppbygging Og jeg spør meg; hva har jeg bygd? Hva har jeg , Erlend, 29 år, i Norge, egentlig bygd? Ikke stort. Erlend Loe, L

 15. Gradsstruktur ”Hvorfor dropper du ikke bare et par fag?” spurte han…” ”Er du gal!” sa Hermine, aldeles bestyrtet. J.K. Rowling, Harry Potter

 16. Gradsstruktur i dag Forskerutdanning Høyere grad Ulike lavere grader

 17. Ny gradsstruktur hovedmodell Ph.D Master Bachelor Helhetlige studieløp

 18. Studenten skal lykkes Jeg hadde ikke meldt meg opp til eksamen. Det var bare å beklage… Jeg gadd ikke hente blyantene mine. Jeg gikk på Frederikke og kjøpte meg en øl. Lars Saabye Christensen, Beatles

 19. Studenters tidsbruk: Gjennomsnittlig antall timer studenter bruker til studieaktiviteter per uke (utenom eksamens- og event. praksisperioder). NIFU 2001

 20. Vekttall per student • Høgskolen i Stord/Haugesund 14,45 • Høgskolen i Bergen 13,96 • Norges Handelshøyskole 13,32 • Universitetet i Oslo 10,79 • Universitetet i Bergen 11,19 • Universitetet i Tromsø 11,30 • NTNU 11,88

 21. ”Det synes å være rom for både å stille sterkere krav til studentene når det gjelder faglig framgang, tilstedeværelse og deltaking. På den annen side må da studentene kunne forvente tettere oppfølging fra lærestedet” NIFU 9. Mars 2001

 22. Studenten skal lykkes • Veiledning og studieavtaler • Bedre studieopplegg • Gjennomgang av fagene • Tilbud om studieløp • Bruke hele studieåret - 3 terminer • Eksamens- og evalueringsformer • Karakterskala A - F • mappeevaluering • Studentvelferd

 23. Internasjonalisering Som du skifte skjorte kan du skifte by men Ingen blir igjen hvis all sammen fær… Tre Små Kinesere, Ingen blir igjen

 24. Tildeling av gebyrstipend til norske studenter i utlandet

 25. Internasjonalisering • Utenlandsopphold for alle • Utveksling av tilsatte • Fagtilbud på engelsk • Større internasjonal deltakelse • Samarbeid med utviklingsland

 26. Arbeidsdeling og profil That which we call a rose By any other name would smell as sweet… William Shakespeare, Romeo and Julie

 27. Arbeidsdeling og profil • Klar arbeidsdeling • Ikke flere breddeuniversiteter • Universitetsbenevnelse • Vitenskapelige høyskoler • Høyskoler med doktorgrad

 28. “De fire klassiske breddeuniversitetene skal være kunnskapsinstitusjoner på høyeste akademiske nivå” ”Høyskolene skal først og fremst være dyktige yrkes- og profesjonsutdannere”

 29. Frihet og koordinering ”Og de binder dine føtterog sier: gå ! “ Gunvor Hofmo, Friheten

 30. Økt frihet for bedre kvalitet • Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter • faglig • økonomisk • personell • Dimensjonering • Kvalitetsarbeid • Institusjonsansvar • Studentevalueringer • Norgesnettrådet

 31. God styring Jeg sa at arkitektene var blitt knepet i konstruksjonsfeil… Nye tegninger måtte til. Vetle Lid Larssen, Himmeltårnet

 32. God styring • Strategisk styre • Valgt rektor • Internt flertall • Flere eksterne representanter

 33. Ny styreform • Valgt rektor leder styret

 34. God styring • Strategisk styre • Valgt rektor • Internt flertall • Flere eksterne representanter • Organisasjonsmodell • Sterkere faglig ledelse • Likestilling

 35. Finansiering som fremmer kvalitet For pengar kann ein få alt, heiter det. Nei, ein kann ikkje det… Skalet av alle ting kann ein få for pengar. Men ikkje kjernen. Arne Garborg, Um Pengar

 36. En tredelt finansiering • Basisfinansiering • Gjennomførte studier • Forskning

 37. “Universiteter og høyskoler må gis rammebetingelser som setter dem i stand til å fylle sin rolle”

 38. Finansiering • Mer penger per student • Opptrapping av forskning • Frigjøre ressurser

 39. Bedre studiefinansiering ”Hvis du visste hva ting koster, er jeg sikker på at du ikke ville kaste bort utdannelsen din slik du gjør, med å feste og gjøre hva du nå gjør.” Elizabeth Wurtzel, Prozac Nation

 40. Bedre studiefinansiering • Enklere modell - opprydning

 41. Bedre studiefinansiering • Enklere modell - opprydning • Stipend for avlagte studier • Økt stipend

 42. Stipend per studieår

 43. Lån og stipend per studieår

 44. Stipend Studieår 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Stipendandel (%)

 45. Stipend Studieår 2002 - 03 2001 - 02 2000 - 01 1999 - 00 1998 - 99 1997 - 98 1996 - 97 1995 - 96 1994 - 95 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Stipendandel (%)