slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Moitteeton varainhoito ja art 13 (EY 1828/2006) menojen varmentamista koskevat menettelyt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Moitteeton varainhoito ja art 13 (EY 1828/2006) menojen varmentamista koskevat menettelyt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Moitteeton varainhoito ja art 13 (EY 1828/2006) menojen varmentamista koskevat menettelyt - PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on

Itä-Suomen EAKR-ohjelman 2007-2013 seurantakomitea 10.12.2010 Moitteeton varainhoito rakennerahasto-ohjelmissa hallinnoiduissa hankkeissa Neuvotteleva virkamies Riitta Mensalo TEM/ Alueiden kehittämisyksikkö.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Moitteeton varainhoito ja art 13 (EY 1828/2006) menojen varmentamista koskevat menettelyt' - kasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Itä-Suomen EAKR-ohjelman 2007-2013 seurantakomitea 10.12.2010Moitteeton varainhoito rakennerahasto-ohjelmissa hallinnoiduissa hankkeissaNeuvotteleva virkamiesRiitta MensaloTEM/ Alueiden kehittämisyksikkö

moitteeton varainhoito ja art 13 ey 1828 2006 menojen varmentamista koskevat menettelyt
Moitteeton varainhoito ja art 13 (EY 1828/2006) menojen varmentamista koskevat menettelyt

Art 13 menojen tukikelpoisuuden ja tosiasiallisuuden varmentaminen

= tarkastaminen

Maksatushakemusten käsittelyyn liittyvä hallinnollinen so.

asiakirjatarkastus

Koskee kaikkia maksatushakemuksia - riittävä varmuus maksatushakemuksissa esitettyjen menojen tukikelpoisuudesta, tosiasiallisuudesta ja menojen päätöksen sekä EU- ja kansallisten sääntöjen mukaisuudesta

Paikan päällä tehtävä tarkastus

Koskee rajattua määrää hankkeita - täydentää maksatushakemusten käsittelyn yhteydessä tehtyä menojen varmentamista erityisesti tuotteiden ja palveluiden tosiasiallisen toimittamisen (so. tehdyn työn), tiedotus- ym. horisontaalitavoitteiden vaatimusten varmistamisessa

- Art 13 paikan päällä tarkastus <->tarkastusviranomaisen (VVC) tarkastus

slide3

EU-lainsäädännöstä tulleet vaatimukset 2007-2013 art 13 menojen varmentamisen menettelyille

tehtävien erittely (läpinäkyvyys, puolueettomuus)

systemaattiset hallinnolliset tarkastukset jokaiselle maksatushakemukselle ja

paikan päällä tehtävät tarkastukset kaikille hankkeille tai osalle hankkeista

kirjalliset menettelyt hankkeiden valinnassa ja tuen maksamisessa ->

dokumentointi, audit trail

tietojärjestelmäperusteisuus (dokumentointi, audit trail)

jatkuva eri hallinnon tasojen välinen valvonta ja raportointivelvollisuus

Suomessa on toteutettu kuluvalla kaudella EU-vaatimusten mukaiset, tietojärjestelmiin perustuvat, hallintoviranomaisen vahvistamat yhtenäiset, (mutta ei tukijärjestelmäkohtaisesti räätälöidyt) rahoittajan tehtävistä eriytetyt menojen varmentamismenettelyt :

- jokaiselle maksatushakemukselle tehdään tarkistuslistoin asiakirjoihin perustuvat menojen tukikelpoisuustarkastukset

osalle hankkeista tehdään tarkastus paikan päällä hankkeessa tuotettujen

toimenpiteiden tosiasiallisuuden ja tukikelpoisuuden varmistamiseksi

tehty työja sen tulokset kirjataan tietojärjestelmiin (EURA 2007, Valtteri,

TUKI2000)

komission palaute vuosikokouksesta 9 10 3 2010 art 13 menojen varmentamisesta

Komission palaute vuosikokouksesta 9.-10.3.2010 Art 13 menojen varmentamisesta

Taustalla komission Itä-Suomen EAKR-tarkastus 2000-2006 –kaudella ja sitä seurannut toimintasuunnitelma (mm. art 4 varmennusten laadullisten ja määrällisten puutteiden korjaaminen)

Positiivista kehitystä tapahtunut

Art 13 menojen varmentamista koskeva kattava laadullinen ja määrällinen raportointi sisällytettävä vuosiraporttiin

Hallintoviranomaisen valvottava, että paikan päällä tehtävät varmennukset välittävissä toimielimissä tehdään vuotuisen tarkastussuunnitelman mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, hallintoviranomaisen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tarkastusten tekemisen varmistamiseksi . Tilanteen raportointi komissiolle.

Vuotuinen lausunto todentamisviranomaiselle hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuudesta (mm art 13 varmentamisen tilanne ja tulokset ml. lukien havaitut tukikelvottomat menot, annettu koulutus ja ohjeistus) -> näin varmistetaan, että edellisellä ohjelmakaudella havaitut ongelmat eivät toistu ja on mahdollista puuttua havaittuihin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

slide9

Tarkastuksen tulos:

  • Hankkeessa ei ole todettu huomautettavaa.
  • Hankkeessa todettiin menettelytapavirheitä, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta maksetun tuen tukikelpoisuuteen
  • Hankkeessa todettiin olennaisia menettelytapavirheitä, joilla on vaikutus maksetun tuen tukikelpoisuuteen,
  • Hankkeessa todettiin tukikelpoisuusvirheitä, joilla on vaikutus maksetun tuen tukikelpoisuuteen
slide11
Huom! Tiedot alustavat, sillä järjestelmän tietojen oikeellisuuden tarkistaminen meneillään. TUKI2000-hankkeiden tarkastusten raportoinnille asettaa haasteita se, että tiedot on talletettu ennen 3.5.1010 TUKI2000-versioon, missä ei ole vielä kaikilta osin voitu ottaa (eikä voitukaan ottaa) huomioon 2007-2013 –kaudelle asetettuja tietosisältövaatimuksia. TUKI2000-yritystukia koskevia tarkastuksia on hidastanut osin resurssiongelmat sekä se, että vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi hankkeiden

toteutuminen on viivästynyt (yritystuissa paikan päällä tarkastukset tehdään pääsääntöisesti hankkeen loppumaksun yhteydessä) tai hankkeita on peruuntunut kokonaan.

slide13
Menojen varmentamisessa esille tulleita ongelmia

Resurssi- ja osaamisongelmat, henkilöstön vaihtuvuus (ALKU-uudistus toi osin helpotusta), ei perinteitä

Tukijärjestelmien ja tukien moninaisuus ja niihin liittyvät tukikelpoisuussäännöt ja niiden tulkintaepäselvyydet ml. ylimalkaiset tukipäätökset tuovat epävarmuutta ja haasteellisuutta maksatushakemuksissa esitettyjen menojen tukikelpoisuuden arviointiin

Paljon pieniä, hankalasti todennettavia kustannuseriä (tarjoilut, matkat, yleiskustannukset jne.), joiden tukikelpoisuuden arviointiin menee erittäin paljon aikaa -> FLAT RATE erittäin tervetullut uudistus!!

Taito ja osaaminen käsitellä kustannustehokkaasti maksatushakemuksissa esitetyt menot riittävän varmuuden saamiseksi menojen tosiasiallisuudesta ja tukikelpoisuudesta

slide14
Miten maksatushakemusten käsittelyä ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia voidaan nopeuttaa?

Nykyisten resurssien käyttöä tulee tehostaa toimintatapoja kehittämällä, lisäämällä resursseja

Tukipäätösten (ml. Projektisuunnitelma) selkeä sisältö ja reunaehdot tuensaajan toteuttamalle hankkeelle!

Rohkeutta päätöksentekoon epäselvissä tilanteissa, yhteistyö

rahoittajien ja maksajien välillä

Kehitetään menojen varmentamista riskipainoisempaan suuntaan riittävän varmuuden saamiseksi minimoimalla käytettävät resurssit

Päällekkäisen työn välttämiseksi sovitetaan yhteen maksatus-hakemuksen käsittelyn yhteydessä sekä paikan päällä tehtävissä tarkastuksissa tehtävä työ

Koulutusta antamalla ( hallintoviranomainen) -> peruskoulutusta sekä maksatushakemusten käsittelyn että paikan päällä tarkastusten osalta, räätälöityä koulutusta, koulutusta tukikelpoisuussääntöjen soveltamisesta.

Välittävän toimielimen oma koulutus ja perehdyttäminen!

l hiajan toimenpiteit teht vi
Lähiajan toimenpiteitä / tehtäviä

Vuoden 2011 paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevan suunnitelman (ml. Otanta ) tekeminen -> ohjelmatason tarkastustavoitteen tarkistaminen ottaen huomioon art 13 menojen varmentamisen että tarkastusviranomaisen tarkastusten tulokset)

Ohjelmatason raportoinnin saaminen valmiiksi EURA 2007 –järjestelmään -> varmistettava tietosisällön oikeellisuus

Koulutusta välittävien toimielimien menojen maksatushakemusten käsittelijöille ja paikan päällä tarkastajille (tammi-helmikuu 2011 4x2 pv)

Hallintoviranomaisen ohjaus- ja valvontakäynnit

Vuoden 2010 vuosiraportin valmistelu

arvio hallinto ja valvontaj rjestelm n toimivuudesta
Arvio hallinto- ja valvontajärjestelmän toimivuudesta

Hallinto- ja valvontajärjestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin. Tilanteen säilyttämiseksi tulee havaittuihin riskeihin puuttua.

Tietojärjestelmiin dokumentoitu maksajien työ osoittaa: Menojen varmentamista koskevat menettelyt ovat olleet tehokkaita. Maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä havaitaan suuri osa virheitä ja havaitut virheelliset menot vähennetään jo maksatuspäätöksissä.

Hallintoviranomainen katsoo, että on olemassa riittävät perusteet ohjelmakaudelle asetetun paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevan tavoitteen alentamiseksi

VVC:n hanketarkastuksissa havaittujen tukikelvottomuusvirheiden alhainen määrä (EAKR 1,3 % tarkastetuista menoista).

VVC:n järjestelmätarkastuksien yleinen johtopäätös ollut tähän saakka: pääsääntöisesti 1 Hallintojärjestelmä toimii hyvin; vain vähäisiä muutostarpeita