Fisk ln teorie a politika c
Download
1 / 57

Fiskální teorie a politika C - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Fiskální teorie a politika C. Pracovní výukový materiál pro studenty - přednášky ZS 2011 Nenahrazuje studium původní literatury Pouze pro interní použití. Cíl a zaměření předmětu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fiskální teorie a politika C' - karif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fisk ln teorie a politika c

Fiskální teorie a politika C

Pracovní výukový materiál pro studenty - přednášky ZS 2011

Nenahrazuje studium původní literatury

Pouze pro interní použití


C l a zam en p edm tu
Cíl a zaměření předmětu

Předmět má klasické obsahové zaměření, v české odborné literatuře reprezentované prof. Englišem a jeho knihami, které vycházely pod názvem Finanční věda a Malá finanční věda. Zaměřuje se tak nejen na veřejné finance, ale i na regulaci soukromého sektoru a propojení veřejného a soukromého sektoru. Obsahuje aktualizaci klasických národohospodářských schémat o moderní koncepty governance, veřejné a sociální politiky a efektivnosti ve veřejném, soukromém, ziskovém a neziskovém sektoru.


Karel engli 1880 1961
Karel Engliš (1880-1961)

 • Český národohospodář

 • Poslanec

 • Rektor MU Brno

 • Ministr financí

 • Guvernér ČNB

 • Po válce diskriminován

 • „Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej“


Osnova
Osnova

1. Dějiny finanční teorie a politiky. Teleologická koncepce K. Engliše, individualismus a solidarismus. Veřejná ekonomika v dnešním světě. Suverénní fondy.

2. Veřejný sektor – teorie a politika na úseku podniků ve vlastnictví státu a samospráv.

3. Management veřejného a podnikatelského sektoru. Public governance. Corporategovernance.

4. Neziskové organizace a jejich management.

5. Regulace soukromého sektoru.

6. Veřejná správa a její ekonomika.

7. Teorie a politika na úseku veřejných výdajů.

8. Daňová teorie a politika.

9. Sociální politika. Teorie a politika sociálního pojištění.

10. Penzijní teorie a politika. Modely a pilíře veřejného a soukromého důchodového zabezpečení.

11. Zdravotní teorie a politika. Modely a produkty zdravotního zabezpečení, propojení soukromého a veřejného sektoru.

12. Zápočtový test.


Literatura
Literatura

Není jedna učebnice či skripta, pro orientaci jsou klíčové prezentace + účast na výuce

Engliš, K. Malá finanční věda. Praha: F. Borový, 1932 : filozofické východisko, pokud seženete, doporučuji přečíst

Hamerníková, B. a kol. Veřejné finance: Praha: ASPI, 2007

Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2010

Vostatek, J.: články v časopise Forum sociální politiky; ročník 2009 – online http://www.vupsv.cz/index.php?p=social_policy_forum&site=default

Vostatek, J.: Zdravotní pojištění a zabezpečení (základní vývojové tendence). Zdravotnictví v ČR, č.3, 2010

Ochrana, F.: publikace vCESES – online http://ceses.cuni.cz/CESES-20.html

OECD o governance: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-working-papers-on-public-governance_19934351


V eobecn pojmy hospod sk

Dle Karla Engliše

Všeobecné pojmy hospodářské


Hospoda c lov k
Hospodařící člověk

Dívá se na svět z hlediska toho, co by k čemu mohlo být

Věci chtěné, nechtěné, smysluplné, zbytečné

Individuální užitky a jejich součet: individuální hospodářství

Maximum užitku, minimum nákladu

Individuálně: osobní spokojenost


Sm na a pen ze
Směna a peníze

Peníze vznikají zobecněním naturální směny

„soustava hospodářských čísel“ – peněžní stavba

Věcný podklad hospodaření: statky, jejich výroba a spotřeba

Nad tímto věcným podkladem je číselná stavba=soustava hospodářských čísel.

„V peněžní jednotce je celá soustava hospodářských čísel jako v oříšku stěsnána“


Subjektivn u itek a objektivn u itek
Subjektivní užitek a objektivní užitek

Engliš: subjektivní užitečnost kouření a objektivní škodlivost kouření

Omezení pracovní doby je užitečné pro zdraví a zotavení dělníka, škodlivé úbytkem výroby a mzdy

Stát: společenská užitečnost a škodlivost

Dnes kategorie objektivního užitku neexistuje


Nab v n prost edk st tn ch
Nabývání prostředků státních

Stát si opatřuje prostředky objektivní škodou

Progrese: bohatí jsou schopni přispívat více nežli méně majetní

„jednotka příspěvková způsobí jim poměrně menší objektivní škodu“

Příspěvky podle únosnosti: daně

Ukládá li stát příspěvky občanům, táže se po škodě, kterou jim způsobí újma peněžní jednotky


Individualismus kolektivismus solidarismus
Individualismus-kolektivismus(solidarismus)

Individualismus – hospodářství soukromé, individuální

Stát – hospodářství kolektivní, solidaristické

Stát – nucený svazek občanů

„silní a slabí se nuceně spojují ke vzájemné pomoci“

Stát nečiní to, co se jednotlivcům líbí, nýbrž je donucuje k tomu, co si myslí, že je pro zlepšení národa dobré (jako otec nedělá jen to, co se dětem líbí, ale co je vychová)

Egoismus x altruismus

Plný solidarismus i plný individualismus ztroskotává na egoismu ( v solidarismu na dispoporci mezi egoismem ve spotřebě a egoismem v produkci)

Altruismus funguje ve společenstvích důvěry: rodina


….

Kdyby se lidé dokonale milovali, pak by bohatí sami od sebe dávali chudým, odpírajíce si od zbytných potřeb, aby ukojil nezbytné u slabých a pomoci potřebných

Jenže stát musí tento princip uskutečňovat donucením protože lidé se navzájem nemilují a jsou egoisty


St tn podniky
Státní podniky

 • Státní podnik = soukromý podnik ve službách veřejného zájmu

 • Snaha po výnosu x snaha o plnění veřejného zájmu

 • ČEZ???????????????

 • „veřejný zájem žádá, aby se stavěly železnice i tam, kde není zajištění výnos, ale kde je potřeba spojení železničního ve smyslu národohospodářském“

 • Stát nahrazuje kooperativní svépomoc občanstva

  • Občanský sektor: viz dále


Poplatek versus da
Poplatek versus daň

Poplatek platí občan dobrovolně, protože shledává prospěšným si opatřit za něj úkon, s nímž je poplatek spojen

Daň je neúčelová, platí se jen podle své únosnosti

Co se platí jako poplatek, má kořen soukromohospodářský ve smyslu bilance daného podniku poskytujícího službu a rozkládajícího náklady mezi „zákazníky“


Stát

Stát obepíná určité území a není žádnému vyššímu podřízen

Účelnost decentralizace: nebylo by účelno, aby každá obec měla svou vlastní měnu

EU ?????????? €????????


Rozpo tov reforma 1927
Rozpočtová reforma 1927

Státní hospodářská a sociální politika (státní správa, vzdělání, zdravotnictví, obrana), která byla kryta vlastními daněmi.

Státní sektor a samospráva, která poskytovala služby na základě nevýdělečného principu (udržování silnic, kanalizací, vody...). Tato skupina získávala za tyto služby poplatky formou určitého podílu na daních.

Státní podniky. Bedlivě se zde sledovaly výsledky jejich hospodaření.

Správa státního dluhu.


Co je a co m b t teleologick koncepce v ekonomii
Co je a co má být: teleologická koncepce v ekonomii

Immanuel Kant: to co je, funguje na principu ontologickém: tedy systém příčina-následek, pozorujeme fungující ekonomické jevy a popisujeme, jak fungují v určitých případech

Mimokauzální skupina způsobů nazírání na svět: svět jenž má býti; viz i normativní teorie právní

Chtění: chtít musí subjekt, jemuž chtěný obsah přičítáme


Teleologie 2
Teleologie 2

V přírodních vědách neexistuje polarizace v pozitivním a negativním smyslu, existuje je různý stupeň pozitivní kvality

Naopak normy nelze kauzálně poznat

Lze je jen „teleologicky“ konstruovat, ve smyslu vysvětlení určitého jednání za určitým účelem: tj. smysl jednání je dán účelem, kterého chce daný subjekt dosáhnout

To co je chtěné: postulátyMakroekonomick p stupy po engli ovi
Makroekonomické přístupy po Englišovi

Keynesiánství (vládní výdaje, hosp. cyklus, investiční optimismus)

Monetarismus (důraz na monetární politiku)

Liberalismus a libertarianismus

Teorie veřejné volby (Public choice)

Přístupy veřejné a sociální politiky


Probl m co je ono ve ejn dobro

Za Engliše to bylo jasné …. respektive tak evidentní, že se o tom nediskutovali

Problém: co je ono veřejné dobro ?Byrokracie ve ejn volba
Byrokracie, veřejná volba že se o tom nediskutovali

Politici, voliči, lobby, byrokracie

Stát není automatická výrobna dobra, ale politika a alokace veřejných zdrojů je výsledkem veřejné volby

Teorie veřejné volby je výsledkem náhledu pozitivní ekonomie na rozhodování o veřejných zdrojích


Downs v model politick ho cyklu
Downsův model politického cyklu že se o tom nediskutovali

Zdroj: Hamerníková, B. 2007Zdroj: Ochrana, 2005 že se o tom nediskutovali


Rozhodování volbou, že se o tom nediskutovalihlasováním – „nakonec to musí někdo rozhodnout jak to bude“ – jen orientační přehled, nikoli detaily ke zkoušce!

pravidlo rozhodování jedince (diktátorské) - výsledek veřejné volby rozhoduje jedinec

+ nízké transakční náklady

- riziko prosazování vůle jedince

b)pravidlo jednomyslné shody (konsensuální) - lze dospět k efektivnímu řešení

+ Pareto efektivní – nikdo si nepohorší

- vysoké transakční náklady, časová ztráta, vydírání jedincem

c)většinové pravidlo tj.

prosté většiny,

relativní většiny,

Condorcetovo hlasovací pravidlo (Condorcetovo kritérium),

pluralitní hlasování,

pravidlo přidělování bodů,

Bordův počet


Ve ejn z jem
Veřejný zájem že se o tom nediskutovali

Univerzálně dostupné statky

Společně produkované statky

Proměny v čase: od obecně definovaných kategorií až ke konkrétní produkci specifických a segmentovaných statků

Různé zájmové skupiny: segmentace původně univerzálního zájmu; ovlivnění politiků; lobby


Ve ejn volba
Veřejná volba že se o tom nediskutovali

 • rent-seeking

 • modely volebního chování (koncepty voliče mediána, většinového hlasování)

 • analýza individuální motivace jednotlivce

 • teorie zdanění a fiskální federalismus

 • fiskální politika (problematika fiskální iluze, růstu veřejného zadlužení)

 • efektivita poskytování veřejných statků

 • modely zájmových skupin a lobbyingu

 • politická motivace při rozhodování centrálních bank (otázky nezávislosti CEB, souvislost s politicko-ekonomických cyklem)

 • vliv governance (typ vlády a institucionálního prostředí) na ekonomickou efektivitu a růst


Jak vl dnout

Jak vládnout ???????? že se o tom nediskutovali


Corporate governance oecd
Corporate že se o tom nediskutovaliGovernance (OECD)

OECD Principles

ofCorporateGovernance

2004, http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf

Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework

The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions (práva akcionářů)

The Equitable Treatment of Shareholders (rovné zacházení s akcionáři)

The Role of Stakeholders in Corporate Governance (role zúčastněných zájmových skupin v řízení)

Disclosure and Transparency (transparentnost dovnitř i navenek)

The Responsibilities of the Board (odpovědnost správního orgánu)


Public governance
Public že se o tom nediskutovaliGovernance

 • Za Engliše: vrchnostenský model správy doplněný o uskutečňování obecného dobra

 • Dnes: Vláda má kormidlovat, nikoli veslovat (Osbourne a Gaebler)

 • the economy, effectiveness and efficiency of services for citizens providing;

 • the system of offices and authorities management decentralisation enabling the more qualified way of decisions making respecting the amount of allocated resources and improving the way of services providing;

 • more flexible assessment of alternative ways of services provided by the public sector in the municipal and regional levels;

 • the standardisation of public services ;

 • the strategic planning principles implementation in services providing;

 • the principles of market research, services contracting and benchmarking utilization


Z sady governance eu b l kniha 2001
Zásady že se o tom nediskutovaligovernance EU (Bílá kniha 2001)

1. Otevřenosti - v níž instituce EU pracují otevřeným způsobem a široce informují o svých činnostech v celé Evropské unii i mimo ni, užívaje jazyka, jenž je přístupný a srozumitelný široké veřejnosti, aby se zlepšila veřejná důvěra ve složité instituce .

2.Participace - protože přímá demokracie má omezenou použitelnost. Komise hledá širokou účast pomocí toho, co nazývá politickým řetězcem – od záměru až po implementaci. Tato účast spoléhá na to, že národní vlády budou princip účasti prosazovat při formulování a realizaci politik EU.

3.Odpovědnosti - ve formě lépe definované role pro legislativu a exekutivní procesy s každou s institucí EU, zdůvodňujících co dělají a za co přebírají odpovědnost.Všechny instituce potřebují vytvářet větší zřetelnost a odpovědnost.

4. Účinnosti - která je dalším prvkem identifikujícím, které politiky jsou účinné a včasné a přinášející to,co je potřebné na základě jasně stanovených cílů s vyhodnocením budoucího dopadu tam, kde existují, i minulých zkušeností. Účinnost také závisí na implementaci politik EU proporcionálním způsobem a na přijímání rozhodnutí na nejvhodnější úrovni.

5. Konečně Bílá kniha identifikuje „soudržnost“ jako zásadní prvek dobrého vládnutí


Modern sch ma z sah st tu
Moderní schéma zásahů státu že se o tom nediskutovali

Governance + Regulace

+ specifické politiky odvětvové (zdravotnictví: Stewardship)


Kulturní transformace vládnutí že se o tom nediskutovali

Zdroj: OECD


Komparace
Komparace že se o tom nediskutovali

Engliš:

 • Stát a trh

 • Domácnosti a podniky

 • Veřejný zájem: státní podniky + redistribuce

 • Obecně nízká úroveň

 • Veřejné dobro bylo jednoduché!

Dnes:

 • Situace je složitější

 • Vyšší výchozí úroveň

 • Regulace soukromého sektoru spíše než státní podniky

 • Pluralizace aktérů

 • Větší rozsah univerzálních služeb (sociální politika …)

 • Globalizace, finanční trhy


Englišův že se o tom nediskutovali kruh


Neziskov organizace
Neziskové organizace že se o tom nediskutovali

„ne pro zisk“

Případný zisk je reinvestován do předmětu činnosti

Typicky v některých sektorech vysoký podíl

Umožňují lepší management cílů

„třetí“ subjekt ke státu a trhu


Princip neziskovosti
Princip neziskovosti že se o tom nediskutovali

 • Neziskovost tedy nevylučuje možnost tvorby zisku, který však musí zůstat či jinak řešeno být reinvestován v organizaci v souvislosti s předmětem její činnosti.

 • Tím, že neziskové organizace jako každá výrobní jednotka hospodaří v rámci omezených zdrojů, musí respektovat ekonomickou realitu a pravidla skutečného nebo fiktivního trhu.

 • Může fungovat i jako mechanismus zabraňující zneužití finančních zdrojů organizace k jiným účelům než je realizace univerzální služby či předmětu veřejné zakázky


Vymezen
Vymezení že se o tom nediskutovali

+ družstvo jako specifický subjekt dle obchodního zákoníku


No financov n
NO - financování že se o tom nediskutovali

Pluralitní charakter

Dotace

Dary, fundraising

Členské příspěvky

Tržní příjmy (typicky nikoli dominantní)


Troj heln k modern ekonomiky
Trojúhelník moderní ekonomiky že se o tom nediskutovali

Občanský sektor (médium: vztahy, hodnoty)

Trh (médium:peníze)

Stát (médium:moc)Soci ln politika
Sociální politika že se o tom nediskutovali

„Snaha, aby společenský celek byl vypěstěn co nejideálněji“

Orientována na člověka, jeho životní úroveň a možnosti rozvoje

Prevence a řešení „sociálních havárií“ v úzkém i širším pojetí

Zabývá se penzijním systémem, zdravotnictvím, školstvím, rodinnou politikou, sociálními službami a sociálním zabezpečením obecně

Princip spravedlnosti (vždy subjektivní; různá kritéria)

Princip ekvivalence

Princip solidarity (dobrovolná, povinná)

Princip subsidiarity (nejprve pomoc sám, pak rodina, obec, nakonec stát)

Princip participace


Modely soci ln politiky
Modely sociální politiky že se o tom nediskutovali

Sociálně-demokratický (univerzalistický, koncept určité úrovně sociálních práv)

Výkonový (založen na zohlednění pracovní a sociální participace jedince)

Liberální (tržně-konformní, s minimální-reziduální rolí státu)


Z kladn funkce soc politiky
Základní funkce soc. politiky že se o tom nediskutovali

 • ochranná

 • rozdělovací a přerozdělovací

 • homogenizační

 • stimulační

 • preventivní


N stroje p erozd lov n
Nástroje přerozdělování že se o tom nediskutovali

 • uskutečňuje se prostřednictvím daní a transferů

 • výsledkem procesu přerozdělování je konečné rozdělení důchodů, pro něž je typická menší nerovnost než pro rozdělení prvotní


M ra p erozd lov n
Míra přerozdělování že se o tom nediskutovali

 • příliš vysoká míra přerozdělování oslabuje podněty k práci a podnikání

 • příliš nízká míra přerozdělování může oslabit stabilitu, sociální smír a rozvojové možnosti společnosti


Objekty soci ln politiky
Objekty sociální politiky že se o tom nediskutovali

 • jsou ti, kterým jsou opatření sociální politiky určena, na něž jsou orientována


Subjekty soci ln politiky
Subjekty sociální politiky že se o tom nediskutovali

 • Jsou ti, kdo mají zájem, vůli, schopnost, předpoklady, možnosti a prostředky k určité sociální činnosti či chování a kdo takové činnosti a chování může iniciovat a naplňovat

 • stát a jeho orgány

 • zaměstnavatelé a firmy

 • zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány

 • regiony, místní komunity, obce, jejich orgány a instituce; občanské organizace a iniciativy

 • církve

 • občané, rodiny, domácnosti


Penzijn syst m
Penzijní systém že se o tom nediskutovali

Sociální penze placené z daní

NDC (NotionalDefinedContributions) – moderní sociální pojištění

Soukromé penze – soukromé pojištění, možnost propojení se soukromými, nízko rizikovými investicemi

Cca 350 mld Kč

Teleologickým cílem důchodového systému je primárně zabezpečit příjem člověka ve stáří (příp. invaliditě) s minimální mírou rizika a ve vazbě na jeho předchozí životní úroveň


Zdravotnick syst m
Zdravotnický systém že se o tom nediskutovali

NHS (Velká Británie) – veřejné, státní zdravotnictví, síť veřejných ZZ, financováno z daní

(Veřejné) zdravotní pojištění (Německo, Rakousko, Nizozemí)

Tržní systém (USA) – primárně soukromé pojištění s regulační rolí státu a veřejnými programy Medicare a Medicaid

V ČR doposud hybridní varianta – státní pojištěnci + pojištění zaměstnanců a OSVČ

Cca 250 mld Kč


Pou it literatura
Použitá literatura že se o tom nediskutovali

Stiglitz, J. E.: Ekonomika veřejného sektoru. Praha: Grada, 2002.

Ochrana, F.: Manažerské metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress, 2002.

Vostatek, J.: Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. FÓRUM sociální politiky, 2009, č. 3

Vostatek, J.: Penzijní připojištění je bez státních dotací neprodejné. FÓRUM sociální politiky, 2009, č. 2

Vostatek, J.: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů. In: Finanční trhy a jejich regulace – vývoj a současný stav. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, VŠFS, 2009

Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2010

Hamerníková, B. a kol. Veřejné finance: Praha: ASPI, 2007

Tresch, R. W.: Public SectorEconomics. New York: PalgraveMacmillan, 2008.

Engliš, K. Finanční věda. Praha: F. Borový, 1929

Engliš, K. Malá finanční věda. Praha: F. Borový, 1932

Engliš, K. Hospodářské soustavy. Praha: Všehrd, 1946

Frič, P. Goulli, R. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001

OECD Principlesof Corporate Governance2004, http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf

Ochrana, F. Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky a strategického vládnutí. Praha: CESES 2005


ad