Urad za dru bene dejavnosti
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI. Drago Martinšek, univ.dipl.soc., vodja Urada za družbene dejavnosti. 18. januar 2013 10 minut, 21 ekranov. VSEBINA DELA URADA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kareem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urad za dru bene dejavnosti

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Drago Martinšek, univ.dipl.soc., vodja Urada za družbene dejavnosti

18. januar 2013

10 minut, 21 ekranov


Vsebina dela urada
VSEBINA DELA URADA

Urad za družbene dejavnosti opravlja strokovne, razvojne, pospeševalne in upravne naloge ter zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj za področja predšolske vzgoje in varstva otrok, izobraževanja, socialnega varstva, osebne pomoči, zdravstva, lekarniške dejavnosti, kulture, glasbene vzgoje, športa, rekreacije, mladine, knjižnične dejavnosti, izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni, pospeševanja raziskovalne in inovativne dejavnosti, ter skrb za kulturno dediščino.

Urad opravlja tudi organizacijske, nadzorstvene in strokovno-tehnične naloge v zvezi s pravilnim izvajanjem investicij, gospodarno in smotrno uporabo sredstev ter naloge v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem objektov za izvajanje javnih negospodarskih dejavnosti.


Kadrovska sestava urada
KADROVSKA SESTAVA URADA

Deset zaposlenih (sedem s polnim, ena s polovičnim, eden s tretjinskim delovnim časom in ena pogodbena sodelavka):

1. Vodja Urada: Drago Martinšek, univ.dipl.soc

2. Tajništvo, zdravstveno zavarovanje: Danica Šumljak

3. Otroško varstvo, LAS: Dragica Kauzar, univ.dipl.soc

4. Osnovno šolstvo in šport: Simona Pogorelčnik, univ.dipl.soc

5. Socialne pomoči: Cvetka Ažman, univ.dipl.oec.

6. Kultura in mladi: Darja Plaznik, univ.dipl.ped. in soc.kult

7. Socialno varstvo in zdravstvo: Ines Gričar Ločnikar, univ.dipl.inž.

8. Socialni projekti: Nevenka Lempl (zunanji sodelavec-pogodbeno)

9. Investicije, prevozi otrok, štipendije, ml. raziskovalci: mag. Peter Kovač

10. Srednje in terciarno izobraževanje: Darko Lihteneker, univ.dipl.inž


Prora un
PRORAČUN

Urad za družbene dejavnosti je po sprejetem proračunu odgovoren za finančna sredstva v višini 14.076.277 €(28.5 % celotnega proračuna MO Velenje).

Naloge v zvezi s proračunom skozi vse leto:

 • priprava kvot, prerazporeditev sredstev.

 • pregled realizacije, priprava ocene realizacije za leto 2013.

 • priprava obrazložitve proračuna, zaključnega računa, polletne realizacije 2013.

 • priprava letnih pogodb in aneksov k pogodbam z izvajalci storitev, naloge v zvezi z javnimi razpisi (javni zavodi, društva…).

 • izdelava zahtevkov in pregled ter oprema računov, s katerimi občina plačuje sredstva za delovanje javnih zavodov (plače, materialni stroški, programi, najemnine, dotacije za delovanje…) in ostale pogodbene obveznosti.

 • priprava proračuna UDD za 2014


Otro ko varstvo pred olska vzgoja
OTROŠKO VARSTVO, PREDŠOLSKA VZGOJA

 • področja: vrtci oz. predšolska vzgoja, novorojenci, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje), Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti z drogami (LAS) Velenje, Otrokom prijazno Unicefovo mesto Velenje – varne točke in ostalo.

 • vodenje evidence plačila razlik med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (4.734.783 €)

 • vpogledi v distribucijski modul Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za ugotovitev višine plačila vrtca, spremljanje gibanja števila vpisanih otrok, ter zagotavljanje prostorskih pogojev v Vrtcu Velenje

 • vodenje upravnih postopkov za novorojence, priprava seznamov za čestitke župana, ter sprejem novorojencev ob občinskem prazniku

 • priprava gradiv za seje LAS-a, spremljanje izvajanja projektov LAS-a, ter priprava poročil o delu

 • kontakti z lokacijami varnih točk, preverjanje o obiskih in razdeljevanje zloženk o varnih točkah


Investicije v letu 2013 otro ko varstvo
INVESTICIJE V LETU 2013 – OTROŠKO VARSTVO

 • vzdrževanje objektov Vrtca Velenje: 285.000 €

 • opremljanje otroških igrišč pri vrtcih: 19.048 €


Izobra evanje
IZOBRAŽEVANJE

 • opravila v zvezi z realizacijo proračuna za leto 2013, v katerem je planirano skupno 2.730.879 € za osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, izobraževanje odraslih, sekundarno in terciarno izobraževanje, mladi raziskovalci…

 • analiza materialnih stroškov v zvezi z delovanjem in obratovanjem šolskih objektov za leto 2012 in primerjalna analiza za obdobje 2009-2012

 • posodobitev podatkov o številu učencev in oddelkov na osnovnih šolah v MO Velenje ob začetku drugega polletja šolskega leta 2012/2013

 • sodelovanje s kabinetom župana pri pripravi županovega sprejema za najuspešnejše učence zaključnih razredov osnovne šole in prvošolcev osnovnih šol v okviru Pikinega festivala

 • v začetku novega šolskega leta (2013/2014) zbiranje in urejanje podatkov o številu učencev in oddelkov na osnovnih šolah


Izobra evanje 2
IZOBRAŽEVANJE (2)

 • zbiranje in obdelava podatkov o številu rojenih otrok po šolskih okoliših ter priprava projekcije števila učencev in oddelkov do leta 2020/2021

 • organizacija šolskih prevozov (letna vrednost 580.000 €)

 • sodelovanje z glasbeno šolo (tudi evidenca porok), Ljudsko univerzo in Šolskim centrom Velenje

 • vzpostavljanje pogojev za delovanje visokošolskega študija (Fakulteta za energetiko, Visoka šola za varstvo okolja, priprava strategije za politehniko)

 • koordinacija gibanja mladi raziskovalci, raziskovalnega tabora in programa prostovoljno delo

 • izvajanje štipendijskega sklada


Investicije v letu 2013 izobra evanje
INVESTICIJE V LETU 2013 – IZOBRAŽEVANJE

 • modernizacija učne tehnologije: 10.000 €

 • vzdrževanje objektov OŠ: 285.000 €

 • vzdrževanje objekta Glasbena šola: 19.000 €

 • Gaudeamus – zadnji obrok: 700.000 €

 • sanacija strehe objekta Ljudska univerza: 18.000 €


Urad za dru bene dejavnosti
ŠPORT

 • priprava in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2013 (539.500 €)

 • usklajevanje zagotavljanja sredstev za plače in delno povračilo materialnih stroškov za ŠRZ-Rdeča dvorana (537.573 €)

 • priprava predloga Letnega programa športa za leto 2014 na osnovi sprejetega proračuna za leto 2014

 • organizacija Otroške olimpiade

 • sodelovanje v projektih Športne zveze Velenje


Investicije v letu 2013 port
INVESTICIJE V LETU 2013 – ŠPORT

 • vzdrževanje objektov Rdeče dvorane: 37.000 €

 • rekonstrukcija smučarske skakalnice: 95.000 €

 • športna igrišča – letni bazen: 10.000 €

 • Športni park Konovo: 420.000 €


Kultura
KULTURA

 • priprava in izvedba javnega razpisa za področje kulturnih programov, projektov in založništva za leto 2013 (43.900 €)

 • izdelava Pravilnika v sodelovanju s Komisijo za pripravo pravilnika o upravljanju s tehnično opremo, potrebno za izvedbo prireditev v MOV

 • organizacija razstav v avli MO Velenje

 • priprava analize projekta EPK

 • izdelava „Strategije kulture za obdobje 2014-2020“


Investicije v letu 2013 kultura
INVESTICIJE V LETU 2013 – KULTURA

 • nakup opreme za digitalizacijo Kina Velenje: 40.000 €

 • obnova spomenikov: 4.000 €

 • manjša obnova Doma kulture: 15.000 €

  (v primeru sofinanciranja države v letu 2013 sprejeti odločitev o investiciji v višini 300.000 €, razmerje 50:50 %)

 • energetska sanacija Galerije: 150.000 €

  (v primeru sofinanciranja EU)


Mladinska politika
MLADINSKA POLITIKA

 • koordinacija delovanja Komisije za mladinska vprašanja

 • izvedba javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v letu 2013: 10.600 €

 • izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz lokalnega programa razvoja delovanja mladih v letu 2013: 35.000 €

 • priprava projekta “Ambasada medkulturnega dialoga”


Investicije v letu 2013 mladina
INVESTICIJE V LETU 2013 – MLADINA

 • vzdrževanje objekta Vila Mojca: 4.762 €

 • ureditev mladinskega hotela (preureditev iz stanovanj v sobe): 35.000 €

 • nadaljnje urejanje letnega kina: 5.000 €


Socialno varstvo
SOCIALNO VARSTVO

 • priprava in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva (8.000 €)

 • izdelava „Strategije razvoja socialnega varstva MO Velenje za obdobje 2014 -2020„

 • priprava pogodbe, spremljanje izvajanja in vodenje evidence storitve »Pomoč družini na domu« (230.000 €)

 • sodelovanje pri postopkih do upravičenosti za projekt »Družinski pomočnik« (171.650 €)

 • sodelovanje v postopkih, vodenje evidence in pregled upravičenosti mesečnih zahtevkov oskrbe v Varstveno delovnih centrih in splošnih ter socialnih zavodih (453.000 €)


Socialno varstvo 2
SOCIALNO VARSTVO (2)

 • »Enkratne izredne denarne pomoči«: sprejem okoli 350-400 strank, svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vloge, sodelovanje z drugimi institucijami glede celovite pomoči posamezniku ali družini (CSD, RK, Karitas, Stanovanjsko gospodarstvo, Komunalno podjetje, banke, idr.,), izdaja odločbe o dodelitvi pomoči (40.000 €)

 • prijava terjatev v zapuščinske postopke

 • obravnava vlog in izdaja odločb za prekope posmrtnih ostankov

 • koordinacija izvajanja »Govorniki na pogrebih«

 • koordinacija storitev »Javna kuhinja« in “Zavetišče za brezdomce”, pregled mesečnih računov, pregled upravičencev in sodelovanje z Centrom za socialno delo Velenje glede upravičenosti do javne kuhinje

 • sodelovanje z Območno organizacijo Rdečega križa Velenje pri ugotavljanju upravičenosti do pomoči


Socialni projekti
SOCIALNI PROJEKTI

 • „Odbor za pomoč občankam in občanom MO Velenje”

 • „Občina po meri invalidov“

 • „Velenje, starosti prijazno mesto“

 • „Socialna vključenost starejših v Mestni občini Velenje“

 • „Zavetišče za brezdomce – HIŠA“

 • „Center dnevnih aktivnosti za starejše občane”

 • sodelovanje pri ustanovitvi socialnega podjetja Inštituta Integra Velenje

 • „Rdeči gumb - pomoč na daljavo“


Zdravstveno varstvo
ZDRAVSTVENO VARSTVO

 • usklajevanje prijav in odjav v osnovno zdravstveno zavarovanje s Centrom za socialno delo, pregled seznama brezposelnih oseb, izdelava REK obrazcev za Davčno upravo ob plačilu prispevkov za zdravstveno zavarovanje in priprava zahtevkov za zdravstveno zavarovanje občanov

 • priprava letne pogodbe za mrliško pregledno službo in pregled računov za mrliške oglede in obdukcije

 • priprava letne pogodbe o izvajanju dežurne zobozdravstvene službe in pregled računov

 • vodenje evidence o podeljenih koncesijah na področju zdravstvenega varstva


Investicije v letu 2013 zdravstvo
INVESTICIJE V LETU 2013 – ZDRAVSTVO

 • digitalizacija rentgena v ZD Velenje: 80.000 €

 • energetska sanacija ZD Velenje: 520.000 €

  (investicija bo zaključena v letu 2014 v skupni vrednosti 1.040.000 €, skupni delež MOV v dveh letih 220.000 €)