Download
klasifikacija gospodarskih dejavnosti skd 2008 nace rev 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasifikacija gospodarskih dejavnosti SKD 2008 (NACE Rev. 2) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasifikacija gospodarskih dejavnosti SKD 2008 (NACE Rev. 2)

Klasifikacija gospodarskih dejavnosti SKD 2008 (NACE Rev. 2)

607 Views Download Presentation
Download Presentation

Klasifikacija gospodarskih dejavnosti SKD 2008 (NACE Rev. 2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klasifikacija gospodarskih dejavnosti SKD 2008(NACE Rev. 2) SURS, 2007 Pripravila: Frida Braunsberger

 2. Splošno o NACE Rev. 2 in SKD 2008 • NACE Rev. 2 • Evropska klasifikacija ekonomskih dejavnosti • Revidirana klasifikacija NACE Rev. 1. 1 • Uredba (ES) št. 1893/2006 EP in Sveta (20. 12. 2006) • Začetek uporabe klasifikacije s 1. 1. 2008 • Evropske uredbe neposredno veljajo v vseh DČ EU • Nacionalna zakonodaja potrebna samo v primeru, da dopolnjuje evropsko 2

 3. Splošno o NACE Rev. 2 in SKD 2008 • SKD 2008 • Nacionalna uredba, ker dopolnjuje evropsko (nacionalni podrazredi) • Uredba z dvema aneksoma (struktura, pojasnila) • UL RS št. 69 z dne 31. 7. 2007 • Zamenjuje SKD 2002 • Začetek uporabe s 1. 1. 2008

 4. Pristojnosti glede SKD 2008 na nacionalni ravni • Slovenija • Po nacionalni uredbi je za razlago klasifikacije dejavnosti odgovoren SURS • Razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti – nosilec poslovnega registra (AJPES)

 5. Splošno o NACE Rev. 2 in SKD 2008 • Klasifikacija dejavnosti NACE je eden od osnovnih evropskih statističnih standardov za zbiranje in izkazovanje podatkov na področju poslovnih in makroekonomskih statistik. • Nanjo se navezujejo bolj podrobne nomenklature proizvodov in blaga, ki skupaj z NACE tvorijo vsebinsko in prek šifrantov povezan sistem statističnih standardov

 6. Splošno o NACE Rev. 2 in SKD 2008 • NACE je del mednarodnega sistema ekonomskih klasifikacij • Nekoliko zgodovine SKD: • SKD, 1997 (NACE) • SKD 2002, 2002 (NACE Rev. 1.1) • SKD 2008, 2008 (NACE Rev. 2) • Revizije naj bi se izvajale na daljša časovna obdobja

 7. Povezave med klasifikacijami dejavnosti in proizvodov Združeni narodi EU Slovenija SKD ISIC NACE dejavnost CPC CPA CPA proizvod PRODCOM NIP SITC blago CN KN HS

 8. Cilji revizije NACE (SKD) • Posodobitev klasifikacije, prilagoditev strukturnim spremembam v gospodarstvu in razvoju tehnologije • Uravnotežiti zastopanost proizvodnih in storitvenih dejavnosti • Omogočiti statistično merjenje razvoja informacijske družbe in drugih pojavov • Zagotoviti večjo mednarodno primerljivost podatkov

 9. Formalne spremembe strukture glede na NACE Rev. 1. 1 • Ukinitev podpodročij (dvočrkovna šifra) • Večja razčlenjenost klasifikacije: • Od 17 (NACE Rev. 2) na 21 področij • Od 60 (NACE Rev. 2) na 88 oddelkov • Od 514 (NACE Rev. 2) na 614 razredov • Število razredovSKD 2002 se nekoliko razlikuje od števila razredov NACE Rev. 1.1

 10. Struktura NACE Rev. 2 (SKD 2008) • Področje (črkovna šifra) • Oddelek (2-mestna šifra; XX) • Skupina (3-mestna šifra; XX.X) • Razred (4-mestna šifra; XX.XX) • Podrazred (5-mestna šifra; XX.XXX) • Nacionalna raven • Pika – Samo za večjo preglednost strukture • Črkovna šifra – ni del šifre dejavnosti! • Predstavlja samo možen način grupiranja v višje kategorije.

 11. Posledice spremembe klasifikacijeNACE • Sprememba vseh na NACE in CPA vezanih klasifikacij in nomenklatur • Sprememba pravnih aktov (ne vedno-odvisno od vsebine, vrste akta) in metodologij, povezanih s klasifikacijo dejavnosti ali proizvodov

 12. Posledice spremembe klasifikacijeNACE • Sprememba šifredejavnosti v PRS in SPR • Prek 30% poslovnih subjektov v PRS je bilo treba prerazvrstiti s pomočjo vprašalnika • Za ostale poslovne subjekte je bila mogoča avtomatska prevedba • Sprememba šifre dejavnosti v drugih podatkovnih zbirkah, ki vsebujejo šifro dejavnosti • Sprememba šifer CPA, NIP v podatkovnih zbirkah

 13. Posledice spremembe klasifikacijeNACE • Težave in dvoumnosti pri uporabnikih in dajalcih podatkov • Visoki stroški, tako statističnih uradov, Eurostata kot drugih inštitucij in uporabnikov • Priprava časovnih vrst za nazaj • Začasno dvojno spremljanje za nekatera statistična raziskovanja V nadaljevanju, bistvene spremembe po področjih NACE Rev. 2 (SKD 2008)…

 14. A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo • Ribištvo ni več posebno področje (B), ampak le oddelek področja A • Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin se po novem uvršča v področje N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, ne več v kmetijstvo

 15. C – Predelovalne dejavnosti • Področje D po NACE Rev. 1.1 z nekaterimi spremembami: • Založništvose uvršča v novo področje J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti • Reciklažase uvršča v novo področje E – Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki • Poseben oddelek v NACE Rev. 2 zapopravila in vzdrževanje strojev in naprav • Nekatere skupine ali razredi po NACE Rev. 1.1 so dvignjeni na raven oddelka: • Proizvodnja hrane • Proizvodnja pijač • Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa • Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov • Proizvodnja pohištva • Večji poudarek na elektroniki in računalništvu

 16. D – Oskrba z električno energijo, plinom in paro • Oddelek E/40 iz NACE Rev. 1.1 • Zbiranje, čiščenje in distribucija vode (Oddelek v področju E po NACE Rev. 1.1) se uvršča v novo področje E Oskrba z vodo; Ravnanje z odplakami in odpadki; Saniranje okolja

 17. E – Oskrba z vodo; Ravnanje z odplakami in odpadki; Saniranje okolja • Novo področje s štirimi oddelki: • Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (zdaj oddelek v področju E) • Ravnanje z odplakami(zdaj razred v področju O) • Ravnanje z odpadki(zdaj razred v področju O) • Saniranje okolja(zdaj razred v področju O)

 18. F - Gradbeništvo • Vsebina področja enaka kot po NACE Rev. 1.1, vendar je struktura področja drugačna: • Gradnja stavb • Gradnja inženirskih objektov • Specializirana gradbena dela

 19. G – Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil • Področje G po NACE Rev. 1.1, brez bistvenih sprememb, razen: • Popravila izdelkov za široko rabose uvrščajo v poseben oddelek novega področja S – Druge dejavnosti

 20. H – Promet in skladiščenje • Področje I po NACE Rev. 1.1, z nakaterimispremembami: • Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanjse uvršča v novo področje N –Druge raznovrstne poslovne dejavnosti • Telekomunikacijese uvrščajo v novo področje J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti

 21. I - Gostinstvo • Področje H po NACE Rev. 1.1 se razdeli na dva oddelka: • Gostinske nastanitvene dejavnosti • Dejavnost strežbe jedi in pijač

 22. J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti • Založništvo(iz podporočja DE po NACE Refv. 1.1) • Dejavnosti v zvezi s filmi in zvočnimi zapisi(iz področja O po NACE Rev. 1.1) • Radijska in televizijska dejavnost(iz področja O po NACE Rev. 1.1) • Telekomunikacije(iz področja I po NACE Rev. 1.1) • Računalništvo, druge informacijske dejavnosti • Računalništvo- iz področja K po NACE Rev. 1.1 • Tiskovne agencije, knjižnice- iz področja O po NACE Rev. 1.1

 23. L– Poslovanje z nepremičninami • Novo področje, nastalo iz oddelka področja K po NACE rev. 1.1: • Poslovanje z nepremičninami • Vsebinsko brez sprememb

 24. M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti • Del področja K po NACE Rev. 1.1 • Dejavnosti so nekoliko prerazporejene: • Pravne in računovodske dejavnosti • Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje • Projektiranje, tehnično preizkušanje • Raziskovanje in razvoj • Oglaševanje in raziskovanje trga • Druge strokovne in tehnične dejavnosti • Veterinarstvo

 25. N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti • Del področij A, I, K po NACE Rev. 1.1 • Dejavnosti so prerazporejene v nove oddelke: • Dajanje v najem, zakup • Zaposlovalne dejavnosti • Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj, rezervacij (v NACE Rev. 1.1 v prometu) • Poizvedovalne dejavnosti in varovanje • Dejavnost oskrbe stavb in krajine (v NACE Rev. 1.1 delno v kmetijstvu) • Pisarniške in druge pomožne poslovne dejavnosti

 26. Q – Zdravstvo in socialno varstvo • Sedanje skupine ali razredi v področju N so dvignjeni na raven oddelkov: • Zdravstvo • Socialno varstvo z nastanitvijo • Socialno delo brez nastanitve • Veterinarstvo se uvršča v področje M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

 27. R – Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti • Del področja O po NACE Rev. 1.1 • Razredi ali skupine NACE Rev. 1.1 so dvignjeni na raven oddelkov: • Kulturne in razvedrilne dejavnosti • Dejavnost muzejev, botaničnih in živalskih vrtov, varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot • Prirejanje iger na srečo • Športne in druge dejavnosti za prosti čas

 28. S – Druge dejavnosti • Del področja O po NACE Rev. 1.1: • Dejavnost članskih organizacij • Druge storitvene dejavnosti • Dodano: • Popravila izdelkov za široko rabo (v NACE Rev. 1.1 v trgovini) • Popravila računalnikov (v NACE Rev. 1.1 v računalništvu)

 29. Še nekatere spremembe NACE Rev. 2 v primerjavi z NACE Rev. 1.1 • Montaža in popravila strojev in naprav • Prej skupaj s sorodno proizvodnjo, sedaj v svojem oddelku znotraj proizvodnih dejavnosti • Popravila izdelkov za široko rabo • Prej v trgovini, sedaj v storitvah • Vgradnja gradbenih izdelkov, ki jih je proizvajalec sam izdelal • Prej v proizvodnji, sedaj v gradbeništvu • Predelava lastnih pridelkov (npr. grozdja, oliv) • Prej v kmetijstvu, sedaj v proizvodnji

 30. Principi razvrščanja po dejavnosti • Glavni metodološki pripomoček za razvrščanje po dejavnosti • Pojasnila h klasifikaciji NACE Rev. 2 (SKD 2008) • Drugi metodološki pripomočki za razvrščanje po dejavnosti • Uvodna navodila k NACE Rev. 2 • Pojasnila k sorodnim klasifikacijam ekonomskih dejavnosti (predvsem CPA, ISIC, CPC, KN ipd. ) in povezovalni šifranti (npr. CPA 2008-KN 2007) • Uradno mnenje odbora za NACE v Eurostatu!

 31. Principi razvrščanja po dejavnosti • Del klasifikacije (ne uredbe!) NACE Rev. 2 so t.i. Uvodna navodila k NACE Rev. 2, ki pravijo: • Glavni kriterij za določanje (glavne) dejavnosti je dodana vrednost (s katero dejavnostjo poslovni subjekt ustvari največ dodane vrednosti) • Če ni mogoče po dodani vrednosti, tudi drugi kriteriji (npr. število zaposlenih) • NACE ne razlikuje dejavnosti glede na lastništvo, pravno obliko organizacije ali način delovanja, ker omenjene kategorije ne definirajo dejavnost samo • Proizvodne dejavnosti so strukturirane ne glede na to, ali je proizvodnja ročna ali strojna oz. ali se odvija v proizvodnem obratu ali doma • NACE ne razlikuje med formalno in neformalno ali med legalno in nelegalno proizvodnjo • Na splošno NACE ne ločuje med tržnimi in netržnimi dejavnostmi (netržne dejavnosti po NACE v glavnem izvajajo vladne in neprofitne organizacije, predvsem na področju šolstva, zdravstva, socialnega dela)

 32. Hvala za vašo pozornost! VPRAŠANJA? 24