nowa platforma finansowania ma ych i rednich przedsi biorstw n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Konferencja prasowa 4 stycznia 2007 r. Założenia dotyczące Nowego Rynku GPW (NR). Łukasz Jagiełło Dyrektor Działu Planowania i Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA. Warszawa, 4 stycznia 2007 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nowa platforma finansowania ma ych i rednich przedsi biorstw

Nowa platforma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Konferencja prasowa4 stycznia 2007 r.

za o enia dotycz ce nowego rynku gpw nr

Założenia dotyczące Nowego Rynku GPW(NR)

Łukasz JagiełłoDyrektor Działu Planowania i Rozwoju BiznesuGPW w Warszawie SA

Warszawa, 4 stycznia 2007 r.

cele gpw wobec nr 1 2
stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu (alternatywa dla kredytu bankowego)

stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek nowych technologii

wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R)

wdrażanie efektów badań w projektach biznesowych

kreowanie warunków dla młodego pokolenia do samorealizacji – nowe miejsca pracy, zahamowanie emigracji zarobkowej

Cele GPW wobec NR(1/2)
cele gpw wobec nr 2 2
rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – wzmocnienie pozycji GPW w regionie

wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce

rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski z inwestycji

rozwój zaplecza analitycznego, w tym m.in. wspierającego opracowywanie raportów branżowych i wycenę małych spółek

Cele GPW wobec NR(2/2)
podstawowe za o enia nowego rynku 1 2
Emitenci:

małe spółki o kapitalizacji do około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł

Inwestorzy:

VC/PE

wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management, fundusze ubezpieczeniowe

osoby prywatne posiadające znaczące kapitały

inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko

Podstawowe założenia Nowego Rynku(1/2)
podstawowe za o enia nowego rynku 2 2
Uczestnicy rynku:

firmy inwestycyjne

inwestorzy kwalifikowani

instytucje kredytowe

Forma prawna:

spółki dopuszczone do obrotu będą notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem regulowanym)

Podstawowe założenia Nowego Rynku(2/2)
nowy rynek wprowadzenie do obrotu
umowa z Autoryzowanym Doradcą oraz Brokerem

dokument informacyjny

prospekt lub memorandum informacyjne zatwierdzany przez KNF

lub

dokument dopuszczeniowy zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę lub współzatwierdzany przez GPW

wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na Nowym Rynku

Nowy RynekWprowadzenie do obrotu
autoryzowany doradca nr 1 2
firma inwestycyjna, doradcza lub inny podmiot wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW

odpowiedzialny za wybór spółki o odpowiedniej jakości

zatwierdza dokument dopuszczeniowy

na etapie oferty:

koordynuje i nadzoruje prace audytorów, doradców prawnych, Brokera i firmy PR/IR

monitoruje postęp prac nad dokumentem dopuszczeniowym dla spółki

dokonuje oceny warunków uplasowania emisji akcji spółki na rynku

Autoryzowany Doradca NR(1/2)
autoryzowany doradca nr 2 2
na etapie obrotu wtórnego – przez okres co najmniej 1 roku:

nadzoruje proces wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych

prowadzi doradztwo finansowe na rzecz emitenta w zakresie funkcjonowania rynku giełdowego

sprzyja zwiększeniu sprawności zarządzania spółką i poprawie skuteczności wykorzystania środków z emisji

jest gwarantem minimalizacji ryzyka dla inwestora oraz uzyskania przez spółkę wyższego zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz lepszej wyceny

koszty działania Autoryzowanego Doradcy ponosi spółka

Autoryzowany Doradca NR(2/2)
broker nr 1 2
firma inwestycyjna dopuszczona do działania na NR wpisana na listę Autoryzowanych Animatorów Nowego Rynku prowadzoną przez GPW

na etapie oferty:

określa czas wejścia spółki na NR (w porozumieniu z Autoryzowanym Doradcą)

buduje rynek inwestorów dla spółki

przygotowuje raport o spółce dla swoich inwestorów

sporządza księgę popytu (book building)

pozyskuje kapitał dla spółki od klientów instytucjonalnych (private placement) lub w wyniku przeprowadzenia oferty publicznej

Broker NR(1/2)
broker nr 2 2
na etapie obrotu wtórnego – przez okres co najmniej 2 lat:

działa jako punkt kontaktu pomiędzy inwestorami a spółką

publikuje raporty na temat rozwoju branży, w której działa spółka

dostarcza spółce informacje na temat oczekiwań inwestorów oraz działań konkurentów

pełni rolę animatora rynku dla akcji danego emitenta

koszty działania Brokera ponosi spółka

Broker NR(2/2)
autoryzowany doradca i broker nr
Autoryzowany Doradca i Broker mogą występować jako:

podmioty niezależne

ten sam podmiot

Emitent może być zwolniony z obowiązku utrzymywania Autoryzowanego Doradcy przed upływem 1 roku, w przypadku jeśli przemawia za tym:

co najmniej 2-letnie doświadczenie w działalności na rynku regulowanym lub na NR oraz przestrzeganie zapisów Regulaminu NR, szczególnie w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych

dotychczasowa historia biznesowa (zaudytowane sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe)

istotny udział w akcjonariacie inwestorów kwalifikowanych (co najmniej 25%)

Autoryzowany Doradca i Broker NR
slide13
Emitent może być zwolniony z obowiązku

utrzymywania Brokera przed upływem 2 lat,

w przypadku jeśli przemawia za tym dotychczasowy

poziom obrotów instrumentami finansowymi na

Nowym Rynku

dokument dopuszczeniowy
niższe koszty przygotowania emisji akcji spółek

zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku regulowanego (podobnie jak na AIM) – informacje zawarte w załącznikach I, III Rozporządzenia KE 809/2004

zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę NR lub współzatwierdzany przez GPW

udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora NR

wprowadzenie do obrotu na NR w ciągu 5 dni roboczych

Dokument dopuszczeniowy
obowi zki informacyjne
zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego

raporty bieżące

raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane)

brak raportów kwartalnych

półroczne (bez audytu)

roczne (z audytem)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta

obowiązujący język polski lub angielski

rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate governance, ale uwzględniające specyfikę notowanych podmiotów

Obowiązki informacyjne
zasady obrotu na nowym rynku
platforma obrotu

istniejąca technologia (WARSET)

notowania od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–14:00

systemy notowań

kierowany zleceniami

kierowany cenami – z udziałem market makera

instrumenty finansowe: zdematerializowane akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, inne udziałowe instrumenty

kurs wyznaczany z dokładnością do 1 grosza/1 centa

Zasady obrotu na Nowym Rynku
wymierne atuty nr dla msp 1 2
możliwość pozyskania środków na finansowanie innowacji, potrzeb technologicznych, nowych produktów

możliwość finansowania prac badawczych na potrzeby prowadzonej działalności

zwiększenie możliwości prowadzenia biznesu na rynku polskim i zagranicznym

dostęp do nowych partnerów

większe środki własne firmy to lepsza jej pozycja wobec banków

Wymierne atuty NR dla MSP(1/2)
wymierne atuty nr dla msp 2 2
zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w misję i rozwój firmy

uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez zastosowanie darmowego marketingu (promocja w mediach, informacje przekazywane przez interesariuszy)

wzmocnienie reputacji firmy w oczach partnerów, klientów a także wzrost ich zaufania

Wymierne atuty NR dla MSP(2/2)
oczekiwania wobec nowego rynku
w krótkiej perspektywie

wielkość kapitału pozyskanego przez spółki

wzrost zatrudnienia w spółkach

wyższa średnia stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółek w stosunku do rynku regulowanego

w długiej perspektywie

wzrost płynności spółek na NR lub przechodzenie spółek na rynek regulowany

wzrost liczby spółek

rozwój segmentu inwestorów nastawionych na wyższe ryzyko i wyższą stopę zwrotu z inwestycji

rozwój zaplecza analitycznego dla MSP

wykreowanie wizerunku NR jako rynku elitarnego dla małych spółek o wysokich perspektywach wzrostu mogących stosunkowo tanio pozyskać kapitał na rozwój w perspektywicznych dziedzinach

Oczekiwania wobec Nowego Rynku
dzi kuj za uwag

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

tel.: (22) 537 75 61

fax: (22) 537 71 95

www.gpw.pl

Dziękuję za uwagę