1 / 20

گیاهان عجیب

به نام خدا. گیاهان عجیب. Weird Plants. twin. www.Hortilover.net. David Wm. Reed, Instructor Texas A&M University Department of Horticultural Sciences. مقدمه. گیاهان برای حفظ بقای خود، مجبور به سازگار شدن با محیط اطرافشان هستند. برخی از گیاهان عادت رشد، شکل و اندازه متفاوتی دارند.

kamilia
Download Presentation

گیاهان عجیب

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. به نام خدا گیاهان عجیب Weird Plants twin www.Hortilover.net David Wm. Reed, Instructor Texas A&M University Department of Horticultural Sciences www.Hortilover.net

 2. مقدمه • گیاهان برای حفظ بقای خود، مجبور به سازگار شدن با محیط اطرافشان هستند. برخی از گیاهان عادت رشد، شکل و اندازه متفاوتی دارند. • ما برای یافتن گیاهان عجیب به سراسر دنیا سفری می کنیم و نمونه هایی از این گیاهان را به شما معرفی می کنیم. • گیاهان عجیبی که دنبالشان هستیم عبارتند از: • گوشت خوار ها، گیاهان متحرک، گیاهانی که در حالت خشکیده نیز زنده اند، گیاهان خفه کننده، گیاهانی که بوی عجیب می دهند، گیاهانی که شبـیه به سنـگ هستند و گیاهـانی که در هوا رشد می کنند. www.Hortilover.net

 3. گیاهان گوشت خوار(Carnivorous Plants) • در حقیقت این گیاهان گوشت نمی خورند؛ بلکه از حشرات تغذیه می کنند. • این گیاهان معمولا حشره را به دام می اندازند، شکار به مرور زمان مرده و پوسیده می شود؛ سپس گیاه از آن تغذیه می کند. • برگ های گیاه، مواد غذایی و آمینو اسید ها را از حشره پوسیده جذب می کنند. • این گیاهان در خاک های فقیر (از نظر مواد غذایی) رشد می کنند؛ لذا برای کسب مواد غذایی مورد نیازشان مجبور به شکار حشرات هستند. www.Hortilover.net

 4. افتادن حشره در دام گیاه Venus Fly • وقتی حشره وارد تله می شود و به کرک های سطحی گیاه برخورد می کند، تله سریعا بسته شده و شکار به دام می افتد. کرک های این گیاه باید دوبار تحریک شوند تا تله بسته شود. Venus Fly  Trap(Dionaea muscipula) www.Hortilover.net

 5. افتادن حشره در دام اندام های قیفی شکل • وقتی حشره وارد اندام لوله ای یا قیفی شکلِ این گیاهان می شود، دیگر نمی تواند خارج شود! سطح داخلی قیف ها لغزنده، لزج و همچنین دارای کرک های روبه پایین می باشد که به حشرات اجازۀ خارج شدن نمی دهد. Purple Pitcher Plant(Sarracenia purpurea) (Darlingtonia Californica) www.Hortilover.net بقیه عکس های این دسته در اسلاید بعد...

 6. Nepenthes(Nepenthes alata) Pitcher Plant(Sarracenea flava) www.Hortilover.net

 7. افتادن حشره در دام سطوح چسبنده • برخی از گیاهان روی سطح برگ های خود، کرک های غده ای دارند که مایعی چسبناک ترشح می کنند. هنگامی که شکار روی برگ ها می نشیند، در دام این مواد چسبناک گرفتار می شود. Sun dew (Drosera) www.Hortilover.net

 8. گیاهانی که در حالت خشکیده نیز زنده اند! Resurrection Fern(Selaginella lepidophylla) • ”سرخس رستاخیز“ که تصویرش را بالا مشاهده می کنید، به نوعی تداعی کنندۀ زنده شدن مردگان است. • این گیاه در مناطقی با آب و هوای بسیار خشک زندگی می کند. www.Hortilover.net

 9. زمانی که حتی یک قطره باران هم نمی بارد، سرخس رستاخیز به شکل توپ چروکیده در می آید. البته در این حالت گیاه زنده است حتی توانایی بقا در این شکل را برای سالیان زیاد دارد. • سرانجام با شروع بارندگی، برگ ها قطرات آب را جذب کرده و باز می شوند، گیاه ظاهری سرسبز به خود گرفته و رشد می کند. • مادامی که به این سرخس آب داده شود، گیاه سرسبز، کوچک و شاداب باقی می ماند. اما با قطع آبیاری دوباره گیاه تبدیل به یک توپ خشکیده می شود. • سرخس رستاخیز هیچگاه نمی میرد؛ می توان گفت این گیاه عملکردی شبیه به بذر های خشک گیاهان دارد. www.Hortilover.net

 10. گیاهان خفه کننده (Strangler Plants) • بذر های فیکوس، روی شاخۀ درختان جوانه می زنند و ریشه نابجا تولیـد می کنـند؛ این ریشـه های نابـجا دور تا دور تنـۀ درخت می پیچند و به سمت زمین حرکت می کنند، در اعماق خاک فرو رفته و به مرور زمان قطور تر و ضخیم تر می شوند. • با گذشت چندین سال، ریشه های این فیکوس سرتاسر تنه درخت بیچاره را احاطه کرده و گیاه میزبان را خفه می کنند. • اگر شما نیز به جای درخت میزبان فیکوس باشید چنین سرنوشتی در انتظار شما خواهد بود؛ البته اگر دو دهه بدون حرکت باشید! تصویر ”انجیر خفه کننده“ در اسلاید بعد... www.Hortilover.net

 11. Strangler Fig(Ficus) www.Hortilover.net

 12. گیاهانی که بوی تعفّن می دهند! • گل های این گیاهان بوی بدی می دهند؛ بویی شبیه به گوشت گندیده یا حیوان مرده! گیاه به دلیل جذب دانه های گرده برای گرده افشانی گلهای خود، این بو را تولید می کند. Stapelia(Stapelia gigantea) www.Hortilover.net

 13. ”سوسن لاشه“ یکی از بزرگترین گیاهان روی زمین است. این گیاه بویی شبیه به گوشت گندیده یا لاشه حیوانات تولید می کند. فردی که ماسک بر صورت دارد، تا حدی بوی گند این گـل را قابـل تصـوّر می سازد! Corpse Lily(Amorphophallus titanum) www.Hortilover.net

 14. گیاهانی که شبیه به سنگ هستند! • ”سنگ زنده“ گیاهی گوشتی کوچکی است که در بیـابان ها زیست می کند. این گیاه تقریبا هم سطح زمین رشد می کند و دقیقا شکل سنگ است؛ به همین دلیل تشخیص آن به سختی امکان پذیر است. • شاید برای در امان ماندن از شرّ حشرات و حیوانات جونده و خورده نشدن، این گیاه شبیه به سنگ است. Living  Rocks(Lithops) www.Hortilover.net

 15. Texas Bluebonnet Seeds(Lupinus texensis) • بذر های این گیاه شبیه به سنگ های کوچک می باشند؛ پرندگان بذر های سنگریزه ای شکل این گیاه را می خورند. به دلیل پوشش سختی که بذر ها دارند، دستگاه گوارش پرنده نمی تواند بذور را هضم و از مواد غذایی داخل آن استفاده کند؛ لذا پرندگان بذر ها را در مناطق مخـتلف دفع می کنـند. در نتیـجه این گـیاه از این طریـق تکـثیر می شود. www.Hortilover.net

 16. گیاهانی که در هوا رشد می کنند! • گیاهان اپی فیتی وجود دارند که به کمک گیاهان دیگر، در هوا رشد می کنند؛ اغلب این گیاهان روی پوست درختان زندگی می کنند. ریشه های گیاهان اپی فیت به پوست درختان می چسبند. • هنگامیکه بارش صورت می گیرد، خرده آشغال، ذرات کوچک خاک، شن و ... از روی شاخ و برگ ها به سمت پایین و تنه شسته می شوند. • گیاهـان اپی فیت خرده آشغال ها، خرده سنـگ، خـاک، شـن و ذرات ریـز شسته شده را جذب می کنند و به این ترتیب عناصر غذایی مورد نیاز خود را تامین می کند. www.Hortilover.net

 17. Epiphytic Bromeliad(Bromeliad) Ball Moss(Tillandsia recurvata). www.Hortilover.net

 18. Epiphytic Orchid(Cattleya) Epiphytic Tank Bromeliad(Bromeliad) www.Hortilover.net

 19. گیاهانی که حرکت می کنند! • ”گیاه حسـاس“ یا ”میـمـوزا“ هنگام شب و همچنین هنگامی که برگ هایش لمس شوند، برگچه هایش را به طرف بالا تا می کند و برگ هایش پژمرده و جمع می شوند. • علت جمع شدن برگ های گیاه حساس در شب، نگهداری اندوخته آب گیاه و در روز (در اثر تماس و لمس) محافظت از برگ ها در برابر حیوانات چرنده (علفخوار) می باشد. Touch-Me-Not or Sensitive Plant(Mimosa punica) www.Hortilover.net

 20. پایان! .:: Hortilover ::. www.Hortilover.net

More Related